TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ YEREL YÖNETİMLER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler Merkezi Yönetmeliği

    Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 15/06/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27259

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik ulusal düzeyde il özel idaresi genel sekreteri ve birim başkanları ile belediye başkanları, başkan yardımcıları, genel sekreter ve yardımcıları dahil olmak üzere yerel yönetim birimleri ve bağlı kuruluşlarında çalışanlara yönelik eğitim ve yetiştirme programları düzenlemek, bu kuruluşlara danışma hizmeti sağlamak, yerel yönetimlerin geliştirilmesine ve etkili, verimli çalışmalarının sağlanmasına yönelik araştırma faaliyetlerini planlamak ve yürütmek üzere Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler Merkezinin (YERYÖM) kuruluşunu, görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik 25/6/1958 tarihli ve 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Danışma Kurulu: Yerel Yönetimler Merkezi Danışma Kurulunu,

       b) Enstitü: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,

       c) Genel Müdür: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürünü,

       ç) Merkez: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler Merkezini,

       d) Müdür: Yerel Yönetimler Müdürünü,

       e) Program Kurulu: Yerel Yönetimler Program Kurulunu,

       f) TODAİE: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,

       g) YERYÖM: Yerel Yönetimler Merkezini

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Merkezin Görevleri ve Organları

    Merkezin Görevleri

    Madde 4 - (1) Merkez, Yerel Yönetimler konularında;

       a) (Değişik bent: 20/02/2010-27499 S.R.G Yön/1.mad) Kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinde bulunmak.

       b) Araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek,

       c) Yayın faaliyetlerinde bulunmak,

       ç) Yatırım ve dönüşüm projelerinin hazırlanması, izlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi konularında danışmanlık ve yardım hizmeti sunmak,

       d) Bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı platformlar oluşturmak,

       e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, değişim programları ve inceleme gezilerinde bulunmak,

       f) Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek

       görevlerini yerine getirir.

    (2) (Ek fıkra: 20/02/2010-27499 S.R.G Yön/1.mad) Merkez, akademik şubelerle işbirliği halinde, Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalışır.

       Merkezin Organları

       Madde 5 - (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

       a) Merkez Müdürü.

       b) Program Kurulu.

       c) Danışma Kurulu.

       Merkez Müdürü

       Madde 6 - (1) Merkez Müdürü, Enstitü Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca TODAİE öğretim elemanları arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

       (2) Müdür, Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarının gerçekleştirilmesinden ve görevlerin yürütülmesinden sorumludur.

       (3) Genel Müdür, Program Kurulu üyelerinden birisini müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir.

       (4) Merkez Müdürü ve Yardımcısı, Program Kurulu ve Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

       Program Kurulu

       Madde 7 - (1) Program Kurulu, Merkez Müdürüne bu Yönetmelik ile belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli programların hazırlanmasında yardımcı olmak üzere, Enstitü Yürütme Kurulunca TODAİE öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilen iki üye ile Merkez Müdüründen oluşur. Program Kurulu çalışmalarını Merkez Müdürünün başkanlığında yürütür.

       (2) Program Kurulu üyeleri iki yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi sona eren Program Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

       Danışma Kurulu

       Madde 8 - (1) (Değişik cümle: 20/02/2010-27499 S.R.G Yön/2.mad) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda Merkez Müdürüne önerilerde bulunmak üzere aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan, Genel Müdür tarafından davet edilecek toplam on beş üyeden oluşur.

       a) TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi Program Kurulu üyeleri,

       b) Üniversitelerin yerel yönetim, kentleşme, kent ve bölge plancılığı alanlarında çalışan öğretim elemanları ile merkezin ilgi alanında çalışmaları bulunan kurumlardan TODAİE Genel Müdürü tarafından davet edilecek temsilciler.

       (2) Danışma Kurulunun Başkanı Merkez Müdürüdür.

       (3) Danışma Kurulu üyelik süresi iki yıldır. Görev süresi sona eren Danışma Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

       (4) Danışma Kurulu Genel Müdürün uygun göreceği tarih için yapılacak çağrı ile toplanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

       Madde 9 - (1) 18/5/1989 tarihli ve 20169 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar