TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ eDEVLET MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü eDevlet Merkezi Yönetmeliği

    Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 15/06/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27259

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç ve Kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, yönetim bilişim sistemleri ve kamu yönetimi disiplinleri çerçevesinde, kamu yönetiminde elektronik dönüşümü eğitim, araştırma, yayın ve işbirliği etkinlikleri ile desteklemek üzere, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü eDevlet Merkezinin (eDEM) kuruluşunu, görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 25/6/1958 tarihli ve 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Danışma Kurulu: eDevlet Merkezi Danışma Kurulunu,

       b) eDEM: eDevlet Merkezini,

       c) Enstitü : Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,

       ç) Genel Müdür: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürünü,

       d) Merkez: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü eDevlet Merkezini,

       e) Müdür: eDevlet Merkez Müdürünü,

       f) Program Kurulu: eDevlet Merkezi Program Kurulunu,

    g) TODAİE: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Merkezin Görevleri ve Organları

    Merkezin Görevleri

       Madde 4 - (1) Merkez, eDevlet ve kamu bilişimi konularında;

       a) Kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinde bulunmak,

       b) Araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek,

       c) Yayın faaliyetlerinde bulunmak,

       ç) Yatırım ve dönüşüm projelerinin hazırlanması, izlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi konularında danışmanlık ve yardım hizmeti sunmak,

       d) Bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı platformlar oluşturmak,

       e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, değişim programları ve inceleme gezilerinde bulunmak,

       f) Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek

       görevlerini yerine getirir.

    (2) (Ek fıkra: 20/02/2010-27499 S.R.G Yön/1.mad) Merkez, akademik şubelerle işbirliği halinde, Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalışır.

       Merkezin Organları

       Madde 5 - (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

       a) Merkez Müdürü.

       b) Program Kurulu.

       c) Danışma Kurulu.

       Merkez Müdürü

       Madde 6 - (1) Merkez Müdürü, Enstitü Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca TODAİE öğretim elemanları arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

       (2) Müdür, Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarının gerçekleştirilmesinden ve görevlerin yürütülmesinden sorumludur.

       (3) Genel Müdür, Program Kurulu üyelerinden birisini müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir.

       (4) Merkez Müdürü ve Yardımcısı, Program Kurulu ve Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

       Program Kurulu

       Madde 7 - (1) Program Kurulu, Merkez Müdürüne bu Yönetmelik ile belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli programların hazırlanmasına yardımcı olmak üzere, Enstitü Yürütme Kurulunca TODAİE öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilen iki üye ile Merkez Müdüründen oluşur. Program Kurulu çalışmalarını Merkez Müdürünün başkanlığında yürütür.

       (2) Program Kurulu üyeleri iki yıl süreyle görev yaparlar. Görev süresi sona eren Program Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

       Danışma Kurulu

       Madde 8 - (1) (Değişik cümle: 20/02/2010-27499 S.R.G Yön/2.mad) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda Merkez Müdürüne önerilerde bulunmak üzere aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan, Genel Müdür tarafından davet edilecek toplam on beş üyeden oluşur.

       a) TODAİE eDEM Program Kurulu üyeleri,

       b) Üniversitelerin eDevlet ve kamu bilişimi alanlarında çalışan öğretim elemanlarından ve Merkezin ilgi alanında çalışmaları bulunan kurumlardan TODAİE Genel Müdürü tarafından davet edilecek temsilciler.

       (2) Danışma Kurulunun Başkanı, Merkez Müdürüdür.

       (3) Danışma Kurulu üyelik süresi iki yıldır. Görev süresi sona eren Danışma Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

       (4) Danışma Kurulu Genel Müdürün uygun göreceği tarih için yapılacak çağrı ile toplanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlük

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar