2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIK ALAN ÖZÜRLÜLERE SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HASTANELERİN BELİRLENMESİ İLE SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    2022 Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi İle Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

    Sosyal Güvenlik Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 03/07/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27277

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda belirtilen aylıklardan yararlanabilecek özürlülerin; aylık bağlamaya esas sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kuruluşlarının belirlenmesi ile bu raporların alınmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemektedir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 2022 sayılı Kanuna göre aylık talebinde bulunan özürlü Türk Vatandaşlarını kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

       Yetkili Sağlık Kuruluşları ile ilgili usul ve esaslar

       Madde 4 - (1) Bu Kanun kapsamında aylık bağlanması talebinde bulunan özürlüler için, 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen usul ve esaslara göre, söz konusu yönetmelik ekinde yer alan Yetkili Sağlık Kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporları esas alınır.

       Yürürlük

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı müştereken yürütür.

    Mevzuat Kanunlar