FINDIK ÜRETİMİNİN PLANLANMASI VE DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 14/07/2009 - 2009/15203

    Resmi Gazete Tarihi : 15/07/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27289

    Ekli "Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 14/7/2009 tarihli ve 325 sayılı yazısı üzerine, 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fındık üretiminin planlanması ve dikim alanlarının belirlenmesi ile teşvik tedbirlerinin uygulanması amacıyla, Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilen il ve ilçelerde mevcut fındık bahçelerinin ruhsatlandırılması, kayıt altına alınması ve 16/6/1983 tarihli ve 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca teşvik edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    DAYANAK

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 16/6/1983 tarihli ve 2844 sayılı Kanunun 6 ncı Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

       a) Alternatif ürün: Fındık üretiminden vazgeçilen arazilerde yetiştirilecek bitkisel ürün çeşidini,

       b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

       c) Beyanname: Fındık üretimi yapan üreticilerin kimlik bilgileri yanında, üretim yapılan alanın tapu kaydını ve üretim alanı miktarını gösteren ve ek-1'de belirtilen matbu belgeyi,

       ç) Fındık bahçesi: Toplam alanı bir dekar ve üzerinde olan, en az otuz adet fındık ocağı veya yüzseksen adet fındık dalı bulunan yerleri,

       d) Fındık kayıt sistemi: Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilen alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerin kayıt altına alındığı veri tabanını,

       e) Fındık üretici belgesi: Fındık kayıt sisteminde kayıtlı olan üreticilere ait kayıt belgesini,

       f) İl fındık komisyonu: Vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; Bakanlık, defterdarlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ile ziraat odasının ildeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

       g) İlçe fındık komisyonu: Kaymakamın başkanlığında; Bakanlık, mal müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ile ziraat odasının ilçedeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

       ğ) Ruhsatlı alan: Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilen arazilerde fındık üretimi yapılan alanı,

       ifade eder.

    FINDIK DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİ

    Madde 4 - (1) 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen fındık dikim alanları, Bakanlık il ve ilçe müdürlüğü tarafından il arazi varlığı raporları, arazi kullanım kabiliyeti sınıfları, tapu ve kadastro kayıtları, coğrafî bilgi sistemi uydu fotoğrafları ve haritalardan yararlanılarak tespit edilir. Tespit edilen alanlar il fındık komisyonlarınca onaylanarak kamuoyuna duyurulur.

    ÜRETİM İZNİ VERİLMESİ

    Madde 5 - (1) 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen fındık dikim alanlarında, fındık bahçesi tesis etmek veya mevcut fındık bahçelerinde yenilemede bulunmak isteyen üreticiler, bulundukları yerdeki Bakanlık il ve ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.

       (2) Başvuru dilekçesinde (ek-2) çiftçi kayıt sistemi kayıt bilgileri ve talep açıkça belirtilir. Bakanlık il ve ilçe müdürlüğü, başvuru dilekçesi ve diğer ekleri alarak her üretici adına bir dosya açar. Üreticilerin beyanname bilgileri ile birlikte fındık bahçelerinin yer, mevki, eğim, bakı, yüzölçümü ve tesis tarihleri tespit edilir.

       (3) İzin verilen alanlarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerinden izin alınmadan mevcut fındık bahçeleri yenilenemez ve yeni fındık bahçeleri kurulamaz. İzin alınmadan yenilenen veya yeni kurulan fındık bahçeleri hakkında 2844 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

    KAYIT ALTINA ALMA

    Madde 6 - (1) İzin verilen alanlarda fındık üretimi yapan üreticiler, Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri tarafından fındık kayıt sistemine kaydedilir. Kaydedilen üreticilere üretici belgesi verilir.

       (2) Fındık üretimine izin verilen alanlarda yeni fındık bahçesi tesis eden, fındık bahçelerini yenileyecek olan ve sisteme kayıtlı bir fındık arazisinin mülkiyetini miras, satın alma ve benzer yollarla devralan fındık üreticileri Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine yeni beyanname vermek ve fındık kayıt sistemine kaydolmakla mükelleftir.

       (3) Fındık kayıt sistemine kayıtlı fındık üreticileri, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine mevcut fındık üretici belgeleri ile başvurarak kayıtlarını güncellemekle mükelleftir.

       (4) Üreticinin kendi isteği ile fındık üretiminden vazgeçmesi, arazinin kamulaştırma, heyelan, tuzluluk, alkalilik ve benzer nedenlerle fındık üretimine uygunluğunun kalmaması, izin verilen araziler dışında üretim yapılması, yanlış bilgi ve belge verilmesi hâllerinde, üreticilere verilen fındık üretici belgeleri iptal edilerek, bu durum fındık kayıt sisteminde kayıt altına alınır.

    DENETİM, SORUMLULUK VE CEZAÎ HÜKÜMLER

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işlemler Bakanlık tarafından denetlenir.

       (2) 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen alanlarda, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerinden izin alınmadan mevcut fındık bahçeleri yenilenemez ve yeni fındık bahçeleri kurulamaz. İzin alınmadan yenilenen veya yeni kurulan fındık bahçelerinin sahipleri ile üreticileri teşviklerden faydalandırılmazlar ve bunlar hakkında 2844 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

       (3) Uygulamada belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre gerekli cezaî, hukukî ve idarî işlemler yapılır.

       (4) Haksız yere yapılan ödemeler hakkında 5488 sayılı Kanunun 23 üncü Maddesi hükmü uygulanır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

    Madde 8 - (1) 14/4/2003 tarihli ve 2003/5495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi ile Fındık Yerine Alternatif Ürün Yetiştirmeyi Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine ve Bu Üreticilere Teknik Yardım Sağlanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar