ÖZEL TELSİZ SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ

    ÖZEL TELSİZ SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 18/07/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27292

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerinin, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılacak Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 36 ve 37 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Amatör telsizcilik belgesi: Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişiler ile, ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması bulunan bir yabancı ülkeden alınan belge karşılığı verilen ve amatör telsizcinin sınıfı, yetkileri ve çağrı işaretini belirleyen belgeyi,

       b) e.i.r.p (Effective Isotropic Radiated Power): Etkin izotropik yayılım gücünü,

       c) e.r.p (Effective Radiated Power): Etkin yayılım gücünü,

       ç) Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,

       d) Halk Bandı (CB) Telsiz Cihazı: 26.960-27.410 MHz frekans bandı içinde elektromanyetik girişimlere karşı korunmayan, bu Yönetmelikte belirtilen kanal frekanslarına ayarlı olarak sınırlı güçlerde kullanılan sabit, mobil ve el telsizlerinden meydana gelen telsiz cihazını,

       e) Hz: Frekans birimi olan Hertzi,

       f) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

       g) KEGM: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü,

       ğ) kHz: Kilo Hertzi,

       h) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

       ı) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

       i) MHz: Mega Hertzi,

       j) Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Genel Esaslar

       Genel Esaslar

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan telsiz sistem ve cihazları, bu Yönetmelikte belirtilen şartları karşılamak ve Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak kaydıyla ruhsatname, kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kurularak kullanılabilir.

       (2) Bu Yönetmelikte belirtilen telsiz sistemleri veya cihazları Kurum tarafından izin verilmiş işletmeci veya kullanıcıların telsiz sistemi üzerinde herhangi bir elektromanyetik girişime neden olmadan kullanılır. Özel telsiz sistem kullanıcıları, eklerde yer alan telsiz cihaz ve sistemleri belirtilen teknik kriterlere uygun olarak kullanmaları kaydıyla, eklerde tanımlı frekans bandlarındaki kullanımdan kaynaklanan elektromanyetik girişimi kabul etmek zorundadırlar. Ancak, tanımlı bandların dışındaki kullanımdan veya kullanıcılardan kaynaklanan elektromanyetik girişim olması halinde, bu girişimin kaldırılması için Kurum gerekli çalışmaları yapar.

       (3) Bu Yönetmelikte belirtilen telsiz sistem ve cihazlarının münhasıran şahsi veya kurumsal ihtiyaçlar için kullanılması ve üçüncü şahıslara herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmaması, sağlanmasında herhangi bir ticari amaç güdülmemesi ve kamu kullanımına açık olarak sunulmaması esastır.

       (4) Eklerde belirtilen cihaz ve sistemlerin, bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler ve kullanım amaçları dışında kullanılmak istenmesi durumunda Kurumdan kurma ve kullanma izni alınması zorunludur.

       (5) Ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere, KEGM tarafından Amatör Telsizcilik Belgesi verilir. Amatör telsizcilik belgesine sahip olmayan gerçek kişiler, ya da sorumlu operatör nezareti bulunmaksızın tüzel kişiler amatör telsiz istasyonu kuramaz ve amatör telsizcilik faaliyetinde bulunamazlar.

       (6) Kurum, bu Yönetmelikte anılan tüm sistem ve cihazların kurma ve kullanma esaslarına, teknik düzenlemelere ve kriterlere uygunluğunu denetlemeye yetkilidir.

       (7) Bu Yönetmelikte anılan telsiz cihaz veya sistemlerinin kurulması ve kullanılmasında, bu Yönetmelikte belirtilen kurma ve kullanma esaslarının ihlal edildiğinin tespiti halinde, söz konusu cihaz veya sistemin kullanılmaması kaydıyla gerekli düzeltmeler için en fazla otuz gün süre verilir.

    (8) Bu Yönetmelikte anılan tüm sistem ve cihazlar; 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan teknik koşullar ile güvenlik koşullarına uygun olarak piyasaya arz edilir. Aksi halde, ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 6 - (1) 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Amatör Telsizcilik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Mevcut ruhsatname ve sertifikalar

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından frekans tahsisi yapılmış ve ruhsata bağlanmış telsiz cihaz ve sistemlerinden bu Yönetmelik kapsamında olanlarının ruhsatnameleri ile halk bandı (CB) telsiz cihazlarının sertifikaları Kurum tarafından iptal edilir. Ancak, söz konusu telsiz cihaz ve sistemleri bu Yönetmelik kapsamında, sertifika, ruhsatname, kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kullanılmaya devam edilir.

       Mevcut sistem ve cihazlar

       Geçici Madde 2 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen telsiz cihaz ve sistemlerini kullananlar, bu Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde mevcut sistem ve cihazların frekanslarını, güçlerini ve diğer teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da dikkate alarak eklerde belirtilen değerlere getirmekle yükümlüdür.

       Yürürlük

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

   

   

   

   

    EK-5 (Ek: 28/04/2011-27918 S.R.G Yön/1.md.)

    KABLOSUZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ

    Telsiz cihaz ve sisteminin tanımı

    Madde 1 - (1) Ülke genelinde otoyol, köprü veya tünel gibi geçişlerde araçların tanınarak hızlı geçişleri için kullanılan bir çeşit kablosuz sistemdir.

    Kullanım kısıtlamaları

    Madde 2 - (1) Bu sistemler sadece otoyol, köprü veya tünel gibi geçişlerde araçların tanınarak hızlı geçişlerinin sağlanması amacıyla kullanılır.

    (2) Bu sistemler, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılır.

    Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik kriterleri

    Madde 3 - (1) Kablosuz geçiş sistemlerinde kullanılacak cihazların teknik kriterleri aşağıda belirtilmiştir.

    Tablo-1: Kablosuz Geçiş Sistemlerinin Teknik Kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Maksimum çıkış gücüMaksimum çıkış gücü Anten tipiAnten tipi Kanal aralığıKanal aralığı

    865.6-867.6 MHz865.6-867.6 MHz 8 We.r.p.8 We.r.p. Dahili, Tümleşik veya Harici v.bDahili, Tümleşik veya Harici v.b 200 kHz200 kHz

              Mevzuat Kanunlar