BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK(MÜLGA)

    Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

    Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 06/08/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27311

    ***12/04/2012 tarih ve 28262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 25. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayındırlık ve İskan Bakanlığında görev yapan personelin hizmet gerekleri esas alınarak kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (Değişik madde: 26/02/2010-27505 S.R.G. Yön/1.md.)

    (1) Bu Yönetmelik, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan;

    a) Bayındırlık ve İskân Müdürü, Bayındırlık ve İskân Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü,

    b) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Tekniker

    unvanlı personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

       b) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı ili,

       c) (Değişik bend: 26/02/2010-27505 S.R.G. Yön/2.md.) Hizmet bölgeleri: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Teknik Personelin Hizmet Bölgeleri ve Çalışma Süreleri Tablosu ile EK-4 Yönetici Personelin Hizmet Bölgeleri ve Çalışma Süreleri Tablosunda gösterilen illerin gruplarını,

    ç) (Değişik bend: 26/02/2010-27505 S.R.G. Yön/2.md.) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, bu Yönetmelik ile belirlenen hizmet bölgelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasını,

       d) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi

    e) (Ek bend: 26/02/2010-27505 S.R.G.Yön/2.md.) Yönetici personel: Bayındırlık ve İskân Müdürü, Bayındırlık ve İskân Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürünü,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

       Temel ilkeler

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak;

       a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkânları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur.

       b) Yer değiştirme suretiyle atamalar, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

       c) Yapılacak atamalarda aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilir.

       ç) Hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği esas alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanır.

       d) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda, belirlenen norm kadro sayısı aşılamaz.

       e) Yeni illerin kurulması halinde, il olan ilçeler daha önce bağlı bulunduğu ilin hizmet bölgesi içinde değerlendirilir.

       Hizmet bölgeleri

       Madde 6 - (Değişik madde: 26/02/2010-27505 S.R.G. Yön/3.md.)

    (1) Türkiye'nin sosyal, kültürel, coğrafi, ekonomik ve ulaşım şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınarak, iller bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen unvanlar için üç hizmet bölgesine ve (b) bendinde belirtilen unvanlar için altı hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Teknik Personelin Hizmet Bölgeleri ve Çalışma Süreleri Tablosu ve Ek-4 Yönetici Personelin Hizmet Bölgeleri ve Çalışma Süreleri Tablosunda gösterilmiştir.

    (2) (Ek fıkra: 22/05/2010-27588 S.R.G Yön/1.mad.) Bayındırlık ve İskân Müdürü, Bayındırlık ve İskân Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü unvanlı kadrolara atanacak olanların ilk görev yerleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 Yönetici Personelin Hizmet Bölgeleri ve Çalışma Süreleri Tablosunda belirtilen 3 üncü hizmet bölgesidir. Ancak, bu Bölgede daha önce aynı unvanlarda iki yıl görev yapmış olanlar veya diğer unvanlarda en az dört yıl görev yapmış olanlar için bu şart aranmaz. 3 üncü hizmet bölgesine dâhil illerde boş kadro bulunmaması hâlinde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir.

    Zorunlu çalışma süreleri

       Madde 7 - (1) (Değişik fıkra: 26/02/2010-27505 S.R.G. Yön/4.md.) Zorunlu çalışma süreleri, hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

    a) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen unvanlar için,

    Hizmet bölgesi

    Zorunlu çalışma süresi (yıl)

    1

    5

    2

    4

    3

    3

    b) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen unvanlar için,

    Hizmet Bölgesi

    Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)

    11 77

    22 66

    33 55

    44 44

    55 33

    66 22

       (2) (Değişik fıkra: 19/02/2011 - 27851 S.R.G. Yön./1. md.) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu sürenin tespitinde atama döneminin başlangıcı olan 1 Haziran tarihi esas alınır.

       (3) (Değişik fıkra: 27/08/2009-27332 S.R.G Yön\1.md.;Değişik fıkra: 26/02/2010-27505 S.R.G. Yön/4.md.) 10, 12 ve 21 inci maddelerde belirtilen istisnalar dışında, görev yapılan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılamaz.

       (4) (Değişik fıkra: 19/02/2011 - 27851 S.R.G. Yön./1. md.) Üçüncü hizmet bölgesine atanan yönetici personel, zorunlu çalışma süresini tamamlayıncaya kadar 10 uncu maddede belirtilen hükümlerden yararlanamaz.

        (5) (Mülga fıkra: 19/02/2011 - 27851 S.R.G. Yön./1. md.)

       (6) Zorunlu çalışma süresi aynı hizmet bölgesindeki hizmet alanları arasında bölünebilir. Bu bölünme sonucunda aynı hizmet alanındaki çalışma süresi 2 yıldan az olamaz.

       (7) (Değişik fıkra: 26/02/2010-27505 S.R.G. Yön/4.md.) Bulunduğu hizmet bölgesinde adaylık süresi kadar hizmeti bulunan personel bulunduğu hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine nakil talebinde bulunabilir.

       (8) 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu olarak çalışılması gereken toplam süreyi 5 veya 6 ncı hizmet bölgesinde çalışarak tamamlayanlar görev yaptığı hizmet süresi dahilinde diğer hizmet bölgelerine atanmak için başvuruda bulunabilir.

       Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri

       Madde 8 - (1) (Değişik fıkra: 19/02/2011 - 27851 S.R.G. Yön./2. md.) 10, 12, 16 ve 21 inci maddeler hariç olmak üzere yer değiştirme suretiyle atanmalar Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlanır.

       Yer değiştirme halleri

       Madde 9 - (1) Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin görev yerleri aşağıda belirtilen durumlar itibariyle değiştirilebilir.

       a) Personelin isteği,

       b) Hizmetin gereği,

       c) Çalışma süresinin doldurulması,

       ç) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi olağanüstü durumların gerçekleşmesi.

       Özür durumuna ilişkin yer değiştirme

       Madde 10 - (1) Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde; zorunlu çalışma sürelerini tamamlamış personel yerinde bırakılabileceği gibi hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan diğer hizmet bölgelerine ve/veya alanlarına atanabilirler.

       (a) Özür Grubu: Sağlık durumu,

       (b) Özür Grubu: Eş durumu.

       Özürlerin belgelendirilmesi

       Madde 11 - (Değişik madde: 19/02/2011 - 27851 S.R.G. Yön./3. md.)

    (1) Özür durumundan dolayı yapılabilecek yer değiştirmelerinde;

    a) Sağlık durumundan dolayı özür grubuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi için;

    1) Memurun kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğinin 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili madde hükümlerine göre alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi,

    2) Personelin; eşi ve çocukları haricindeki bakmakla yükümlü olduğu diğer kimselerden birinin bakıma muhtaç olduğunun ve memurun bulunduğu yerde tedavisinin mümkün olmadığının Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili madde hükümlerine göre alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi,

    zorunludur.

    b) Eş durumu özür grubuna dayanarak memurun, yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için;

    1) Eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığına dair görev yeri belgesinin ibrazı,

    2) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıflarına dahil personel, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar ile hakim ve savcılar hariç, Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur statüsünde çalışanların eşlerinin atama ve nakillerinin, ilgili kurumla koordine edilmesi,

    3) Bu Yönetmeliğe tabi personelin farklı kurumda çalışan eşinin yer değiştirmeye tabi olmaması halinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmet özelliğinin dikkate alınması,

    4) Yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olan eşin görev yerinin, üst durumda olan eşe bağlı olarak değiştirilmesi,

    5) Eşinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında çalışması veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) veya (b) bendi kapsamında işveren sıfatıyla sigortalı olarak faaliyette bulunması halinde, en az iki yıl süre ile vergi mükellefi olduğunu ve müracaat tarihi itibarıyla son görev yaptığı yerde en az bir yıl süre ile Bağ-Kur veya sigorta primi ödediğini belgelendirmesi,

    gerekir.

    (2) Birinci fıkrada belirtilen özürleri nedeniyle başka hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özür durumunun devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Ocak ayında çalıştığı birime verirler.

    (3) 10 uncu madde hükmü gereğince özürlerine istinaden nakilleri yapılanlar ile ilgili olarak;

    a) Özürlerinin ortadan kalkması halinde Bakanlık, memuru özür sebebiyle ayrıldığı İl'e veya o İl'in bulunduğu görev bölgesindeki bir başka İl'e eksik kalan bölge hizmetini tamamlamak üzere naklini yapar. O bölgedeki hizmetini tamamlamış ise, görev yapmadığı daha alt hizmet bölgesine nakli yapılır.

    b) Eş durumu nedeniyle görev yeri değiştirilen personelin bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlaması ve başka birimlerde de hizmetine ihtiyaç duyulması durumunda, eşinin çalıştığı kurumla koordine edilerek görev yapmadığı bölgelere ataması yapılabilir.

    (4) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlara aday olarak atanan personel, adaylığı kaldırılmadan yer değiştirme talebinde bulunamaz.

    Hizmet gereği yer değiştirmeler

       Madde 12 - (1) Hizmet bölge ve/veya alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan, haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma neticesinde o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olanlar ile sicil raporu sonuçlarına göre görevini ifada, tutum ve davranışlarında yetersizlikleri, başarısızlıkları ve sakıncaları tespit edilenlerin görev yerleri değiştirilebilir ve ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlatılabilir.

       Görevde yükselme ve unvan değişikliği sonucu atanma (Değişik başlık: 22/05/2010-27588 S.R.G Yön/4.mad.)

    Madde 13 - (Değişik madde: 19/02/2011 - 27851 S.R.G. Yön./4. md.)

    (1) Diğer unvanlarda görev yapmakta iken, öğrenim durumu değişen personelden, unvan değişikliği sınavı neticesinde teknik hizmetler sınıfına atanacak olanların bulundukları hizmet alanlarında ihtiyaç olmaması şartıyla diğer hizmet alanlarına atamaları yapılabilir.

    (2) Görevde yükselme sınavı sonucunda ataması yapılan bu Yönetmeliğe tabi personel özür grubu da dahil iki yıl süre ile görev yeri değişikliği talebinde bulunamaz.

       Bölge hizmetinden sayılacak süreler

       Madde 14 - (1) Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

       a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

       b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

       c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgisi olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

       ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

       d) Hizmetin gereği olarak Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünde başarılı geçen sürelerin tamamı,

       e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevi vekaleten veya aynı Kanunun Ek - 8 inci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı.

       Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

       Madde 15 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin 1 ila 4 üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, bölge hizmetinden sayılmaz.

       Bölge hizmetlerinin tamamlanması

       Madde 16 - (1) Bütün bölgelerdeki çalışma süresini tamamlayan memurların hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı memurların istekleri de göz önüne alınarak kurumca belirlenir.

       Emeklilik hakkını kazanma durumu

       Madde 17 - (1) (Değişik fıkra: 19/02/2011 - 27851 S.R.G. Yön./5. md.) Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacaklardan emekli hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl içinde kullanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç mart ayı içinde başvuruda bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılabilir.

       (2) Bu şekilde yerlerinde bırakıldığı halde emekli olma isteğinden vazgeçenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulur ve bu madde hükmünden ikinci kez yararlanamaz.

       Başvuru zamanı ve şekli

       Madde 18 - (1) (Değişik fıkra: 19/02/2011 - 27851 S.R.G. Yön./6. md.) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan kadrolar için, yer değiştirme sureti ile atama yapılacak boş veya boşalacak kadro ve unvanlar ile başvuruların nereye ve ne şekilde yapılacağı, her yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

    (2) (Değişik fıkra: 19/02/2011 - 27851 S.R.G. Yön./6. md.) Özür grubu hariç olmak üzere hizmet bölgelerinde veya alanlarında çalışma süresini tamamlayan veya 1 Haziran tarihi itibarıyla tamamlayacak personel bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 numaralı Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Talep Formu ile Mart ayı içerisinde çalıştığı birimine nakil talebinde bulunabilir.

    (3) (Değişik fıkra: 19/02/2011 - 27851 S.R.G. Yön./6. md.) İlanda belirtilen birimler arasında 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlardan, mezun oldukları fakülte veya yüksek okulların aynı bölümünden mezun olan ve aynı unvanı taşıyan personel, gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla, karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir.

       (4) Özrü olmayan personel, hizmet sürelerini tamamlamadan başvuruda bulunamaz.

       (5) Hizmet bölgelerindeki süreleri tamamlamadıkları halde bu Yönetmelikte belirtilen özür durumlarını belgeleyenler birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süre kaydına bağlı olmaksızın başvuruda bulunabilir.

       (6) (Değişik fıkra: 19/02/2011 - 27851 S.R.G. Yön./6. md.) İlanda belirtilen hizmet alanındaki aynı unvana birden fazla başvuru olması durumunda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 numaralı Personel Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak atanacak personel tespit edilir.

       (7) Bulunduğu bölgedeki zorunlu çalışma süresini tamamlamış olan yer değiştirmeye tabi personelin nakil talebinde bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

    (8) (Ek fıkra: 19/02/2011 - 27851 S.R.G. Yön./6. md.) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan personel ilanda belirtilen hizmet alanları için en fazla üç tercihte bulunur.

       Gerçek dışı beyan

       Madde 19 - (1) Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle atanması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan; özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin, atanmaları ve yerlerinde bırakılmaları için verilen onaylar iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atanmaları gerçekleştirilir. Ayrıca haklarında adli ve idari soruşturma yapılır.

    Yer ve görev değişikliği

    Madde 19/A - ((Mülga madde: 19/02/2011 - 27851 S.R.G. Yön./7. md.)

    Yer değiştirme kurulu

    Madde 19/B - (Değişik madde: 19/02/2011 - 27851 S.R.G. Yön./8. md.)

    (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen personelin isteğe bağlı nakil taleplerinin değerlendirilmesi ve görev yerinin tespiti için, gerektiğinde Müsteşar veya Personel Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında ana hizmet birimlerinin en üst amirleri ile Personel Dairesi Başkanından oluşan Yer Değiştirme Kurulu teşkil edilebilir. Kurulun kararları oy çokluğu ile alınır ve gerekçeli bir tutanak ile tespit edilir. Çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan üye, gerekçesini yazılı olarak belirtir.

    (2) Yer değiştirme kurulu; değerlendirme puanı, ehliyet ve liyakat, hizmetin gerekleri ve kamu yararı ilkelerini gözeterek ve ilgili talepleri de dikkate alarak, personelin yeni görevini ve görev yerini tespit eder.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Geçici görevlendirme

       Madde 20 - (Değişik madde: 19/02/2011 - 27851 S.R.G. Yön./9. md.)

    (1) Personelin geçici olarak görevlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

    a) Yürütülmekte olan bir projenin sonuçlandırılmasında,

    b) Doğal afet sonucunda,

    c) 30 iş gününü aşmayan hizmetlerin yürütülmesinde,

    ilave personele ihtiyaç duyulması durumunda, merkez birimlerinde birim amirlerinin, taşra birimlerinde Valiliğin teklifi üzerine hizmetine ihtiyaç duyulan elemanlar ihtiyaç duyulan süre kadar geçici görevle görevlendirilebilir. Ancak (a) ve (b) bentleri için bu süre iki yılı; (c) bendi için 30 iş gününü geçemez.

    Hizmet alanlarına ilişkin hükümler

       Madde 21 - (Değişik madde: 19/02/2011 - 27851 S.R.G. Yön./10. md.)

    (1) Aşağıda belirtilen personelin atanacağı hizmet alanları için bu Yönetmelikte belirtilen ilana, zorunlu çalışma sürelerine ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemlerine ilişkin hükümler uygulanmaz.

    a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığa naklen veya açıktan atanacak personel için ihtiyaç duyulan hizmet alanlarına yapılacak atamalarda,

    b) 3713 sayılı Kanun gereği yapılacak atamalarda,

    c) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığa atamaları teklif edilenler ile Başbakanlıkça gönderilen atama tekliflerinin, teklif edildikleri hizmet bölgeleri veya hizmet alanlarına yapılacak atamalarda,

    ç) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ancak yer değişikliği talebinde bulunmayan personelin, hizmetini tamamladığı bölgeler hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerdeki hizmet alanlarına 3 tercih yapmaları sağlanarak talepleri doğrultusunda, talep olmaması durumunda özür durumları da dikkate alınarak re'sen atanmalarında,

    d) Merkez teşkilatından taşra teşkilatına naklen atanmak isteyen personel ile 12 ve 16 ncı maddeler gereğince görev yerleri değiştirilmesi gereken personelin ihtiyaç duyulan hizmet alanlarına yapılacak atamalarda,

    e) Aynı unvanda görev yapan personelin hizmet bölgeleri arasındaki karşılıklı yer değiştirme talepleri ile üst bölgeden alt bölgeye atanma taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin atamalarda,

    f) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan personelden;

    1) 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlardan,

    2) 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini tamamlayıp, diğer hizmet bölgelerine atananlardan çalıştığı hizmet alanında en az bir yıl hizmeti bulunanlardan,

    3) Diğer hizmet bölgelerinden bulunduğu hizmet alanında fiilen üç yıl çalışmış olanlardan,

    4) Bulunduğu hizmet alanında fiilen bir yıl çalışan ve toplam hizmet süresi dört yıldan fazla olanlardan,

    5) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (A) ve (B) düzeyinde başarılı olanlar ile doktora eğitimini tamamlayanlardan,

    hizmetine ihtiyaç duyulanların, merkez birimlerinden ayrılan personelin yıllık toplam sayısının iki katını aşmamak kaydıyla merkez teşkilatına atanmalarında,

    g) 18 inci maddenin yedinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin atamalarda.

    (2) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan personel;

    a) 12 nci maddede belirtilen durumlar veya hizmet süresi, hizmette verimlilik, alınan cezalar ya da yapılan ödüllendirmeler, inceleme raporu ve Valiliğin gerekçeli teklifi ile yapılan tespit ve teklifler gibi hususlar dikkate alınarak aynı unvan ile veya kariyerine göre re'sen,

    b) Görevlerinden ayrılmak istemeleri veya üst görevden alt göreve atanmak istemeleri halinde talebe bağlı olarak,

    başka bölge veya hizmet alanlarına atama dönemlerine ve çalışma süresine bağlı olmaksızın atanabilirler.

    (3) Zorunlu çalışma süresini dolduran yönetici personelin görev süresi, bulunduğu yerde hizmetine ihtiyaç duyulması veya atanacağı hizmet bölgesinde boş kadro bulunmaması halinde atamaya yetkili amirin onayı ile uzatılabilir, gerektiğinde uzatılan süre kısaltılabilir.

       Hüküm bulunmayan haller

       Madde 22 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan mevzuat

       Madde 23 - (1) 19/4/2001 tarihli ve 24378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       İntibak hükümleri

       Madde 24 - (1) İlk defa yer değiştirmeye tabi tutulan personelin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde ve yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi görevlerde geçen süreleri, bu Yönetmeliğe tabi hizmet bölgelerine intibak ettirilir.

    Naklen veya açıktan atamalar

    Madde 24/A - (Ek madde: 19/02/2011 - 27851 S.R.G. Yön./11. md.)

    (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlardan veya halen çalışanlardan askerlik hariç Devlet memuriyetinde on iki yıldan az hizmeti bulunanlar, aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara söz konusu unvan için gerekli şartları sağlamak kaydıyla atanabilirler.

    Geçici Madde 1 - (Geçici ek madde: 26/02/2010-27505 S.R.G.Yön/9.md.)

    (1) 26/2/2010 tarihinden önceki çalışma süreleri, yönetici personelin yer değiştirilmesinde göz önünde bulundurulur. Yönetici personel, isteğe bağlı yer değiştirme talebini bu Yönetmeliğin 19/A maddesinde yer alan hükümlere tabi olmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere 15/3/2010 tarihine kadar yapabilir.

    (2) 15/5/2010 tarihine kadar aynı hizmet alanında Bayındırlık ve İskân Müdürü kadrolarında bulunup beş yıldan, Bayındırlık ve İskân Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunup on yıldan fazla fiili hizmeti bulunan personelin görev yeri değişikliği işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin 19/B maddesine tabi olmadan yer değiştirme dönemi beklenmeksizin yapılır.

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 22/05/2010-27588 S.R.G Yön/6.mad.)

    Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan hükümler 2010 yılı tayin talepleri için de uygulanır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükme göre atama yapılacak kadrolar ilan edilir, takip eden 7 gün içerisinde başvurular yapılır, başvuru süresinin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde talepler Bakanlığa gönderilir.

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 19/02/2011 - 27851 S.R.G. Yön./13. md.)

    (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine ataması yapılanlardan eski birimlerince hizmetine ihtiyaç duyulanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir defaya mahsus olmak üzere iki ay içerisinde aynı unvanla eski birimlerine atanabilirler.

       Yürürlük

       Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

   

   

   

   

    Mevzuat Kanunlar