GIDA TARIM VE HAYCANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    (Değişik ibare: 13/03/2012 - 28232 S.R.G. Yön./1. md.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 12/08/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27317

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare: 13/03/2012 - 28232 S.R.G. Yön./2. md.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan personelin hizmet gerekleri esas alınarak yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, (Değişik ibare: 13/03/2012 - 28232 S.R.G. Yön./2. md.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının taşra teşkilatında (Ek ibare: 13/03/2012 - 28232 S.R.G. Yön./3. md.) inspektör olarak görev yapmakta olanlar hariç, teknik hizmetler ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıflarında yer alan Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, Kimyager, Biyolog, Ziraat Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknikeri, Ziraat Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Laborant kadrolarında görev yapan personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bakan: (Değişik ibare: 13/03/2012 - 28232 S.R.G. Yön./2. md.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

       b) Bakanlık: (Değişik ibare: 13/03/2012 - 28232 S.R.G. Yön./2. md.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

       c) Birim: İl müdürlükleri bünyesindeki şube müdürlüklerini,

       ç) Diğer personel: Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki personeli,

       d) Doluluk oranı: Norm kadronun doluluk oranı,

       e) Genel Müdürlük: (Değişik ibare: 13/03/2012 - 28232 S.R.G. Yön./2. md.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

       f) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,

       g) Hakem hastaneler: Sağlık Bakanlığınca belirlenen Devlet, veya eğitim ve araştırma veya üniversite hastaneleri,

       ğ) Hizmet bölgesi: Genel Yönetmelik ekinde yer alan hizmet bölgelerini,

       h) Hizmet grubu: İllerin/kuruluşların norm kadro doluluk oranlarına göre sıralanarak gösterildiği hizmet grubunu,

       ı) Hizmet puanı: Personelin, hizmetlerinin yürütüldüğü yerlerde çalışılan günlere göre hesaplanan ve atamalarda esas alınacak puanı,

       i) Hizmet: Bakanlık ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen tüm hizmetleri,

       j) İl müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığının il müdürlüklerini,

       k) İlçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilçe müdürlüklerini,

       l) Kuruluş: Taşrada yer alan ve Bakanlığa doğrudan bağlı olan kuruluşlar ile il müdürlüklerine bağlı olan kuruluşları,

       m) Norm kadro: Bakanlıkça belirlenen kriterlere göre bulunması gerekli azami personel sayısını,

       n) Personel: Bu Yönetmelik kapsamındaki personeli,

       o) Yönetici personel: İl müdürü, il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür, müdür yardımcısını,

       ö) Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Temel İlkeler ve Hizmet Bölgeleri ile Hizmet Puanına İlişkin Esaslar

       Temel ilkeler

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki atama ve nakillerde aşağıda yer alan hususlar esas alınır:

       a) Kadro imkânları, norm kadro durumu ile hizmet ihtiyacının göz önünde bulundurulması,

       b) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan hizmet bölgelerine ve her unvan bazında illerin doluluk oranları doğrultusunda oluşturulacak hizmet gruplarına göre işlem yapılması,

       c) Hizmet puanı, kura veya belirli bir süre çalışma gibi kriterlerin belirleyici olması,

       ç) Personelin, hizmet bölgeleri ve grupları arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak adil ve dengeli dağılımının sağlanması,

       d) Uygulamada birlik sağlanması amacıyla personelin bu Yönetmeliğe uygun başvurularının, ilgili (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/1. md.) il ve doğrudan Bakanlığa bağlı kuruluş müdürlükleri tarafından süresi içinde Genel Müdürlüğe intikalinin sağlanması.

       Hizmet bölgeleri

       Madde 6 - (1) Türkiye'nin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle iller, merkez ilçeler ve diğer ilçeler; altı hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek- 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       (2) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında, belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır.

       Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresi

       Madde 7 - (1) Zorunlu çalışma süreleri, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

    Hizmet BölgesiHizmet Bölgesi Zorunlu Çalışma Süresi(Yıl)Zorunlu Çalışma Süresi(Yıl)

    11 44

    22 44

    33 44

    44 33

    55 33

    66 33

    (2) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, her bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Bölgeler arasında belirli bir sıra takip etme zorunluluğu yoktur. Ancak bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra açıktan veya kurumlar arası naklen atama suretiyle Bakanlığın 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri ve kuruluşlar dışındaki taşra teşkilatına atananlar, mazeret durumları hariç olmak üzere, bulunduğu bölgelerdeki zorunlu çalışma süresini tamamladıktan sonraki üç ay içerisinde 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin (C) ve (D) hizmet grubu illere/ilçelere/birimlere tercihleri doğrultusunda, tercih yapmaması halinde Bakanlık tarafından resen atanırlar. 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin (C) ve (D) hizmet grubunda atama yapılacak yer bulunamadığı takdirde aynı usulle yapılmak kaydıyla 4 üncü hizmet bölgesinden başlayarak diğer hizmet bölgelerinin (C) ve (D) hizmet grubu illere/ilçelere/birimlere atama yapılır. (C) ve (D) hizmet grubunda atama yapılacak yer bulunamadığı takdirde ise 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinden başlamak üzere (B) grubu illere/ilçelere/birimlere yine aynı usulle atama yapılır. Bu şekilde atananlar, istemeleri halinde yeni görevlerine Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında başlatılabilir.

       (3) Her bir ilde/kuruluşta geçen süre aynı İl içerisinde olanlar için bir yıl, diğer yerler için iki yıldan az olmamak kaydıyla zorunlu çalışma süresi aynı hizmet bölgesindeki iller/kuruluşlar arasında bölünebilir.

       (4) Çalışma süresinin hesabında eski görev yerinden ilişiğin kesildiği tarih esas alınır.

       (5) Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri Genel Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanır.

       Hizmet grupları

       Madde 8 - (1) Norm kadro doluluk oranına göre iller/kuruluşlar her bir unvanda en yüksek doluluktan en düşüğe doğru A, B, C ve D olarak 4 hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı %80 ve üzerindeki iller/kuruluşlar A, %60 ile % 79 arasındaki iller/kuruluşlar B, %40 ile % 59 arasındaki iller/kuruluşlar C, %40'ın altında olan iller/kuruluşlar D hizmet grubu olarak belirlenir. İllerin doluluk oranlarının eşit olması halinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini belirleyen çalışmasına göre sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan il, doluluk oranı yüksek olan il olarak kabul edilir. Kuruluşların doluluk oranlarının eşit olması halinde ise personel sayısı fazla olanın doluluk oranı yüksek kabul edilir. Hizmet grupları her yıl ocak, nisan, haziran ve ekim aylarında Genel Müdürlüğün internet adresinde ilan edilir

       Hizmet puanı ve hesaplanması

       Madde 9 - (1) Atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere personelin çalıştığı yerlerin ve bu yerlerde geçen sürelerin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Hizmet puanının hesaplanmasında personelin çalıştığı yerin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sırası tabloları ve hizmet bölgesi esas alınır. Buna göre Bakanlıkta ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen tüm hizmetleri çalışılan günler itibariyle hesaplanarak personelin hizmet puanı bulunur. Hizmet puanının hesaplanmasında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Puanı Hesaplama Tablosu esas alınır.

       (2) Gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanması kaydıyla hizmet puanları personele internet aracılığıyla duyurulur. Hizmet puanına itirazlar Genel Müdürlük bünyesinde, bir Daire Başkanının Başkanlığında ilgili atama ve bilgi işlem birim sorumlularından oluşturulacak Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunca sonuca bağlanır.

       Hizmet puanı verilmeyecek haller

       Madde 10 - (1) Aşağıdaki durumlarda personele hizmet puanı verilmez:

       a) Aylıksız izinli geçirilen süreler,

       b) Memurluktan önce veya memurluktayken askerlikte geçen süreler,

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevlendirme ve Atamalara İlişkin Esaslar

    Geçici görevlendirmelere ilişkin esaslar

       Madde 11 - (1) Bakanlık savaş, deprem, yangın, sel gibi olağanüstü hallerde yurt içi ve yurt dışında geçici olarak personel görevlendirebilir.

       (2) Bakanlık önceden geçici görevlendirme yapacağı yeri duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli geçici olarak görevlendirebileceği gibi ihtiyaç halinde resen de geçici görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirmelerde süre resen yapılanlar için bir takvim yılında iki ayı, personelin talebi halinde yapılanlar için bir takvim yılında her seferinde üç ayı, toplamda altı ayı geçemez.

       (3) Valiliklerce de ihtiyaç halinde ilçelerden il merkezine yapılmamak kaydıyla il merkezindeki birimler arasında ve norm kadro doluluk oranı yüksek olan ilçeden düşük olan ilçeye öncelikle personelin talebi doğrultusunda, talep olmadığı takdirde resen geçici görevlendirme yapılabilir. Bu şekilde görevlendirmelerde süre resen yapılanlar için bir takvim yılında iki ayı, personelin talebi halinde yapılanlar için bir takvim yılında her seferinde üç ayı, toplamda altı ayı geçemez.

       (4) Bitki ve hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele ve kontrol hizmetleri ile benzer çalışmalarda ihtiyaç duyulan nitelik, süre ve sayıda personel il/ilçe/kuruluşlar/birimler arasında personelin talebi halinde veya resen geçici olarak görevlendirilebilir. Resen yapılacak geçici görevlendirmelerde süre bir takvim yılında iki ayı geçemez.

       (5) Bir projenin mahallinde uygulanması veya önemli görülen bir tarımsal uygulamanın acil sonuçlandırılması veya inceleme, tespit ve eğitim amacıyla teknik uzman veya proje koordinatörü gibi görevleri yürüten personel ile gerekli olan diğer teknik ve idari personelin geçici olarak görevlendirilmesi ihtiyacının ortaya çıkması durumlarında proje/uygulama/inceleme/eğitim/tespit süresi ile sınırlı olmak kaydıyla personelin talebi halinde veya resen görevlendirme yapılabilir. Resen yapılacak geçici görevlendirmelerde süre bir takvim yılında iki ayı geçemez.

       (6) Resen yapılacak geçici görevlendirmelerde, görevlendirilecek personelin tespitinde çalışılan hizmet bölgesi/il/ilçe/kuruluş/birim; hizmet puanı; doluluk oranı; son üç yılda görevlendirilip görevlendirilmediği gibi kriterler esas alınır.

       (7) Bu maddede belirtilen hükümler uyarınca (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/2. md.) Bakanlık merkez teşkilatı birimlerince yapılan geçici görevlendirmeler Genel Müdürlüğe, Valiliklerce yapılan geçici görevlendirilmeler ise Bakanlığa görevlendirmenin yapılmasını takip eden onbeş gün içerisinde bildirilir.

       İstifa sonrası yeniden atananların yer değiştirmelerine ilişkin esaslar

       Madde 12 - (1) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırken çeşitli nedenlerle görevi sona erenlerden 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre Bakanlığa yeniden atananlar, atandıkları illerde/ilçelerde/birimlerde en az iki yıl, kuruluşlarda en az üç yıl çalışmadan atama talebinde bulunamazlar.

       Kurumlar arası naklen atama

       Madde 13 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlığa naklen atananlar, atandıkları illerde/ilçelerde/birimlerde en az iki yıl, kuruluşlarda en az üç yıl çalışmadan atama talebinde bulunamazlar.

       Kurum içi naklen atamaya ilişkin esaslar

       Madde 14 - (1) Personelin il içi ve iller arası atanması aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilecektir.

       a) Genel Müdürlük, norm kadroyu aşmamak üzere il/ilçe/kuruluşların kadrolarını, kurum içi atama yapmak üzere her yılın haziran ayının sonuna kadar ilan eder. İlan edilen bu kadrolara belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde temmuz ayının sonuna kadar olmak üzere ilan edilen tarihlerde başvuru yapan personelin yerleştirme işlemleri, her yılın ağustos ayının sonuna kadar hizmet puanı ve tercihlere göre gerçekleştirilir. Halen çalıştığı bölge için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan ve halen çalıştığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmayan personel ile bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra kuruluşlar hariç Bakanlığın taşra teşkilatına açıktan veya kurumlar arası naklen atananlardan 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde toplam en az üç yıl çalışmayan personel (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/3. md.) ile boş kadro ilanı yapılan ildeki birim/ilçe/kuruluşlarda görev yapan personel başvuruda bulunamaz. Bu şekilde yerleştirilen veya atanan personel, yerleştirme ve atama işleminden vazgeçmesi halinde, yerleştirme ve atama tarihinden itibaren iki yıl geçmeden mazeret durumları hariç bu fıkra hükümlerine göre atama talebinde bulunamaz.

       b) (Değişik bent: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/3. md.) 20 nci madde hükümlerinin saklı kalması koşuluyla müracaat tarihi itibarıyla son görev yaptığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl kesintisiz olarak çalışmış olması, atanacağı yerin norm kadrosunun uygun olması, doluluk oranı yüksek olandan düşük olana doğru atanmayı talep etmesi, kuruluşlara atanacakların atama şartlarını taşıması, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde başvuru yapması ve durumunun bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Aynı Hizmet Bölgesindeki Hizmet Grupları Arası ve Alt Hizmet Bölgelerindeki Hizmet Gruplarına Yapılacak Atamaları Düzenleyen Tabloya uyması kaydıyla Genel Müdürlükçe ilan edilecek illere/ilçelere/kuruluşlara/birimlere hizmet puanı ve tercihlere göre her zaman için personelin ataması yapılabilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.

       c) 20 nci madde hükümlerinin saklı kalması koşuluyla (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/3. md.) müracaat tarihi itibarıyla son görev yaptığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl kesintisiz olarak çalışmış olması, atanacağı yerin norm kadrosunun uygun olması, kuruluşlara atanacakların atanma şartlarını taşıması, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde başvuru yapması ve durumunun bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Aynı veya Farklı Hizmet Bölgeleri Arası Atamaları Düzenleyen Tabloya uyması kaydıyla belirlenecek usul ve esaslara göre Genel Müdürlükçe ilan edilecek illere/ilçelere/kuruluşlara/birimlere (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/3. md.) hizmet puanı ve tercihlere göre her yılın nisan ayında personelin ataması yapılabilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.

       ç) 20 nci madde hükümlerinin saklı kalması koşuluyla bütün hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan veya (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/1. md.) fiilen 23 yıl ve daha fazla hizmeti bulunan personelin yer değişikliği talebi, norm kadronun uygun olması kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.

       d) Unvanı itibariyle norm fazlası bulunan ilde/ilçede/kuruluşta/birimde çalışan personelin talebi halinde aynı İl içerisindeki normu uygun olan birim veya ilçelere veya (C) ve (D) hizmet grubuna giren illere/ilçelere/birimlere/kuruluşlara atamaları dönem ve puanına bakılmaksızın gerçekleştirilir. Bu durumda talepte bulunanların sayısının norm fazlalığını aşması halinde, hizmet puanı yüksek olan personelin talebi öncelikle değerlendirilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.

       e) İl içerisindeki ilçeler arası ve ilçelerden İl merkezine yapılacak yer değişiklikleri; ihtiyaca ve norm kadroya göre il müdürlükleri tarafından ilan edilen kadrolara belirlenen dönem, usul ve şartlar çerçevesinde başvuru yapan personelin puan ve tercihlerine göre yerleştirilmesiyle gerçekleştirilecektir. Buna göre İl içi yer değişiklikleri (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/3. md.) Ağustos-Eylül ve Ocak-Şubat dönemlerinde ilgili Valilikler tarafından ilan edilen norm kadrosu uygun birimlere/ilçelere yapılan başvurular sonucunda, personelin hizmet puanı ve tercihleri doğrultusunda yapılacaktır. Valiliklerce her yıl bu yönde karar verilmesi halinde sadece bir dönem için atama gerçekleştirilebilecektir. Bu şekilde gerçekleştirilen yerleştirmeler, yerleştirmeyi takip eden bir hafta içerisinde Bakanlığa bildirilecektir. Bu yerleştirmeler sonucu yapılan atamalar da takip eden bir hafta içerisinde Bakanlığa bildirilecektir. Ancak il merkezinde bulunanlar hariç bulunduğu ilçede en az bir yıl çalışmayan personel, diğer ilçelere atama talebinde bulunamaz. İl içerisindeki ilçelerden il merkezine atanma talebinde bulunmak için o ilde en az iki yıl çalışmış olmak şarttır. İl merkezinde çalışanlar diğer ilçelere, unvanı itibariyle norm fazlalığı olan ilçede çalışanlar ise talepleri halinde il merkezi dışındaki diğer ilçelere dönem ve puana bağlı olmaksızın atanabilirler. İl merkezindeki personel norm kadronun uygun olması kaydıyla il merkezindeki diğer birimlere atanabilirler. Ancak norm kadronun üzerinde bir başvurunun olması halinde hizmet puanı yüksek olan personele öncelik verilir. Bulunduğu ilçede en az bir yıl çalışmak, aynı il içinde olmak, atanacağı yerin norm kadrosunun uygun olması ve doluluk oranı aynı veya yüksek olandan düşük olan ilçelere doğru atanmak kaydıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini belirleyen çalışmasına göre sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan ilçeden düşük olan ilçeye dönem tayini ve hizmet puanına bağlı olmaksızın her zaman için atama yapılabilir.

       f) Aynı İl içerisinde olmak, norm kadrosu uygun olmak, halen çalıştığı İl/ilçe/birim/kuruluşta en az bir yıl çalışmış olmak, atanacağı kuruluşun şartlarını taşımak, yazılı olarak talep etmek ve kuruluşun bağlı bulunduğu Bakanlık hizmet biriminin uygun görüşü olmak kaydıyla İl/ilçe/birimlerden kuruluşlara, kuruluşlardan (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/3. md.) il/ilçe/birim/kuruluşlara her zaman için Genel Müdürlükçe personelin ataması yapılabilir.

       g) Bu madde gereği atama talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde/ilçede/kuruluşta yapılacak atamalardan dolayı unvan bazında personel sayısının ilin norm kadrosunun % 50 sinin altına düşmesi halinde hizmetlerin aksamaması için başvuru ve atamalara, gerekçesini belirtmek suretiyle sınırlama getirilebilir. Sınırlama getirilmesi halinde, hizmet puanı yüksek olan personele öncelik verilir.

       Mazerete dayanan atamalar

       Madde 15 - (1) Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerine naklen atanabilir;

       a) Sağlık durumu,

       b) Eş durumu,

       (2) Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

       (3) Başvurular gerekli belgelerle birlikte il/ilçe/kuruluş müdürlüklerine yapılır. Norm kadrosu uygun olmayan ile/ilçeye/kuruluşa/birime atama yapılamaz.

       (4) (Değişik fıkra: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/4. md.) Mazeret durumundan kuruluşlara atama yapılabilmesi için atanılacak kuruluşun atanma şartlarının taşınması gerekir. Eş durumu mazereti nedeniyle kuruluşlara atama yapılabilmesi için kuruluşun ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.

       (5) Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl ocak ayı sonuna kadar çalıştığı il/ilçe/kuruluş müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. İl/kuruluş müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini onbeş gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. Mazereti sona eren personel, bulunduğu il/ilçe/birim, (C) ve (D) hizmet gruplarında ise talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde norm kadrosunun uygun olması kaydıyla ayrıldığı görev yerine, norm kadrosu uygun değilse (C) ve (D) hizmet grubu illere/ilçelere/ birimlere atanırlar. Araştırma amaçlı enstitüler dışındaki kuruluşlarda çalışanlardan mazereti sona erenler ise kuruluş amiri tarafından yerinde kalması uygun görülenler yerinde bırakılır, aksi halde eski görev yerine veya talebi doğrultusunda veya resen doluluk oranı daha düşük benzeri kuruluşlara atanır. Benzeri kuruluş yoksa yerinde bırakılır. Bu şekilde atanacak personel istemeleri halinde yeni görevlerine Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında başlatılabilir.

       (6) İl içerisinde çalışanlardan il içi mazeret ataması talebinde bulunanların başvuruları ulaşım şartları, uzaklık, sağlık kuruluşuna erişebilme, çalışan diğer eşin; kıdem durumu, görev yaptığı yer veya görev yaptığı kurumun farklı birimlerinin il içerisindeki dağılımı gibi kriterler doğrultusunda il müdürlükleri tarafından değerlendirilir. İl içerisindeki kuruluştan İle/ilçeye/birime ve İlden/ilçeden/birimden il içindeki kuruluşlara yapılacak mazeret atama başvuruları ise yine aynı kriterler doğrultusunda Bakanlık tarafından değerlendirilir.

       Sağlık durumu mazereti nedeniyle atama

       Madde 16 - (1) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, Devlet, eğitim ve araştırma veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği norm kadrosu uygun İl/ilçe/birim/kuruluşa öncelikli olarak atanırlar. Bu şekilde kuruluşlara atanabilmek için atama şartlarının taşınması (Mülga ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/5. md.) gerekir.

       (2) Personelin eşi ve çocukları haricindeki diğer kimseler için bakmakla yükümlü olduğunu, bakacak başka kimsenin bulunmadığını ve varsa bakmakla yükümlü diğer kişilerin durumunu belgelendirmesi gerekmektedir.

       (3) Gerekli durumlarda bu raporların, hakem hastanelerin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartı aranabilir.

       Eş durumu mazereti nedeniyle atama

       Madde 17 - (1) Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, aile birliğinin sağlanabilmesi için nakil talebinde bulunabilirler. Bu taleplerin değerlendirilmesinde norm kadronun uygun olması esas alınır.

       (2) Personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memuru olarak çalışması gerekir.

       (3) Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, unvan, kadro ve görev bakımından üst olan personele tabi olarak, ikisinin unvanlarının eşit veya denk olması halinde bu Yönetmelik kapsamında unvanlarda çalışan personele tabi olarak, her ikisinin de bu Yönetmelik kapsamında olması halinde kuruluşlarda çalışanlara, durumlarının yine eşitliği halinde kazanılmış hak aylığı yüksek olana tabi olarak, kazanılmış hak aylığının da eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana tabi olarak atama yapılır. (Ek cümle: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/6. md.) Bakanlık taşra teşkilatında, il müdürü, il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, kuruluş müdürü ve müdür yardımcısı kadrolarına atanan yöneticilerin, bu Yönetmelik kapsamındaki Bakanlık personeli olan eşlerinin atamalarında norm kadro şartı aranmaz.

       (4) Eşlerden biri başka bir kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması veya eş durumu ataması ilgili kurum mevzuatına göre dönemlere bağlı olması halinde eş durumu ataması öncelikle değerlendirilerek yapılır. Eşlerden her ikisinin unvanlarının eşit veya denk olması halinde bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda çalışan personele tabi olarak atama yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlık ilgili kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendirir. Bu hallerde dahi atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.

       Olağanüstü ve özel durumlarda yer değişikliği

       Madde 18 - (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afet gibi hallerde, nakil işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

       (2) Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde ve bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir.

       (3) (Değişik fıkra: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklardan herhangi birinin can güvenliği tehlikeye düşen personel, bu durumunu mülki amir veya emniyet müdürlüğü veya cumhuriyet savcılığından alacağı bir yazı ile belgelendirmeleri şartıyla ve eşinden boşanan personel talebine uygun olarak Bakanlıkça nakil dönemi beklenilmeden atanabilir. Eşinden boşanması nedeniyle atanan personel, boşandığı eşiyle tekrar evlenmesi halinde, talebi doğrultusunda bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla boşanma nedeniyle ataması yapılmadan önceki görev yerine atanabilir. Eşi vefat eden personel, nakil dönemleri beklenmeksizin ve hizmet puanına bakılmaksızın aynı veya diğer hizmet bölgelerine atanabilir. Can güvenliği nedeniyle yapılacak atanma başvuruları ilgili kurumdan alınacak yazı tarihinden itibaren 3 ay, boşanma, boşanan eşin yeniden aynı eşle evlenmesi, eşin vefatı nedeniyle yapılacak atanma başvurularının ise; boşanma, evlenme ve eşin vefatından sonraki bir yıl içinde yapılması gereklidir."

       (4) İlgili mevzuat uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden bir başka ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi ve emekli olan eşinin ikamet ettiği yere tayin talebi, bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir. Bu şekilde yapılacak atama başvuruları, eşin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde yapılır.

       (5) Eşi şehit, malul veya gazi olanların atama talepleri bu durumlarını belgelendirmeleri halinde, bu durumundan dolayı bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

       (6) Eşlerinin 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde olmaması sebebiyle eş durumuna dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunamayacak olan memurların; her hangi bir kurum ve kuruluşta veya özel kuruluşlarda sigortalı ya da kendi adlarına bağımsız çalışan eşlerinin;

       a) Bakanlık dahil 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,

       b) Milletvekili, noter, belediye başkanı ve muhtar olduğunu,

       c) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması halinde en az iki yıl; başvuru tarihi itibari ile atanmak istenen son bulunduğu yerde kesintisiz en az bir yıl prim ödediğini,

       Belgelendirenlerin eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri, bu Yönetmelikte belirtilen atama dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlem tesis etmek suretiyle değerlendirilir.

       (7) Ancak, bu maddenin altıncı fıkrasının (c) bendine göre yapılacak yer değiştirmelerde;

       a) İşverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve başlayanlar için, başvuru tarihi itibariyle iki yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte atanmak istenen son bulunduğu yerde askerlik süresi hariç bir yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranır. Doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam bir ayı aşan her türlü kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir. Sosyal güvenlik kurumları kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri belirten süreler kapsamında değerlendirilir.

       b) Birden çok işyeri olan bir (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) ticari işletmede çalışması gibi teknik nedenlerle atanacağı yerde son bir yıla ait primlerini yatırmasının mümkün olmaması durumunda (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgenin ilgili (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) ticari işletme tarafından ve ilgili sosyal güvenlik kurumu kayıtlarından belirlenmesi ve yer değişikliğine tabi tutulan söz konusu (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) ticari işletme çalışanının en az bir yıl süreyle görevlendirildiği birimde istihdam edileceğinin ya da çalışacağının yazılı olarak bildirilmesi halinde atama dönemi beklenmeksizin eşinin bulunduğu yere nakli yapılabilir.

       8) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sınav sonucu lise ve dengi okulları kazanan veya bu okullarda öğrenime devam eden öğrencilerin, (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) hukuki bağlantılarının resmi olarak belgelendirilmesi halinde, öz veya üvey olduklarına bakılmaksızın, kurum personeli olan anne ve/veya babası, öğrencinin kazandığı veya öğrenime devam ettiği okulun bulunduğu yere, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla atanabilir.

       (9) Görev yaptığı yerde aynı nitelikte bir eğitim-öğretim kurumunun bulunmaması kaydıyla özürlü çocuğu olup da çocuğunun özel eğitim ve rehabilitasyona tabi bir eğitim-öğretim kurumunda eğitim görmesi gerektiğine dair tam teşekküllü devlet, eğitim ve araştırma veya üniversite hastanelerinden alınacak durumu bildirir sağlık kurulu raporu olan personel, belirtilen eğitim-öğretim kurumlarının bulunduğu yerlere atanabilir.

       (10) Eşlerden birinin bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamına girmeyen anne ve/veya babasının bakıma muhtaç olduğunun ve ailesine bakabilecek kişi olduğunun belgelenmesi kaydıyla, bakıma muhtaç anne ve/veya babasının bulunduğu yere atanabilir.

       (11) Altı, yedi, sekiz, dokuz ve onuncu fıkralar doğrultusunda atanan personel; atanmasına esas teşkil eden gerekçelerin devam ettiğine dair bilgi ve belgeleri her yıl ocak ayı sonuna kadar çalıştığı il/ilçe/kuruluş müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. İl/kuruluş müdürlükleri, atama gerekçeleri sona eren personelin belgelerini onbeş gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. Atama gerekçeleri sona eren personel, bulunduğu il/ilçe/birim, (C) ve (D) hizmet gruplarında ise talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde norm kadrosunun uygun olması kaydıyla ayrıldığı görev yerine, norm kadrosu uygun değilse (C) ve (D) hizmet grubu illere/ilçelere/ birimlere atanırlar. (C) ve (D) hizmet grubunda atama yapılacak yer bulunamadığı takdirde ise 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinden başlamak üzere (B) grubu illere/ilçelere/birimlere yine aynı usulle atama yapılır. Araştırma amaçlı enstitüler dışındaki kuruluşlarda çalışanlardan mazereti sona erenler ise kuruluş amiri tarafından yerinde kalması uygun görülenler yerinde bırakılır, aksi halde eski görev yerine veya talebi doğrultusunda veya resen doluluk oranı daha düşük benzeri kuruluşlara atanır. Benzeri kuruluş yoksa yerinde bırakılır. Bu şekilde atanacak personel istemeleri halinde yeni görevlerine Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında başlatılabilir.

       (12) Personelin bu Yönetmelik kapsamındaki bir görevle ilgili Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucu kazanılan bir üst öğrenim (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) (ön lisans veya lisans) gördüğünü belgelendirmesi, asli görevini aksatmaması ve öğrenim süresi ile sınırlı olması kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) Okulun bulunduğu ilin norm kadrosunun uygun olmaması durumunda norm kadrosu uygun olana kadar komşu illerden birine atanabilir . Bu şekilde atananlar (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) herhangi bir şekilde okuldan ayrılmasından veya öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren üç ay içerisinde 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin (C) ve (D) hizmet grubuna giren illere/ilçelere/birimlere tercihi doğrultusunda, tercih yapmaması halinde resen atanırlar. (C) ve (D) hizmet grubunda atama yapılacak yer bulunamadığı takdirde ise 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinden başlamak üzere (B) grubu illere/ilçelere/birimlere yine aynı usulle atama yapılır. Bu şekilde atanacak personel, istemeleri halinde yeni görevlerine haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında başlatılabilir.

    (13) (Ek fıkra: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) İl içerisinde çalışanlardan bu maddeye istinaden atama talebinde bulunanların başvuruları ulaşım şartları, uzaklık gibi kriterler doğrultusunda İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler hakkında işlem yapılarak Genel Müdürlüğe bildirilir.

    (14) (Ek fıkra: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) Bu madde ile 14, 16, 19 ve 20 nci maddelere istinaden ataması yapılan personelin, Bakanlıkta bu Yönetmelik kapsamında görev yapan eşi de talebi halinde bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki kriterlere bakılmaksızın aynı İl'deki uygun bir kadroya atanabilir.

    (15) (Değişik fıkra: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) Bu madde gereği kuruluşlara atama yapılabilmesi için atanılacak kuruluşun atanma şartlarının taşınması gerekir.

       (16) Bu madde gereğince yapılacak atamalarda birinci ve beşinci fıkralar hariç olmak üzere norm kadronun uygun olması zorunludur. Bu şekilde atananlar atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunamazlar.

       Unvan değişikliği suretiyle atamalar

       Madde 19 - (1) Kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmak isteyen il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve yardımcıları halen çalıştıkları görev yerlerinde en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla mevcut veya diğer hizmet bölgelerine bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalmaksızın atanabilirler. (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/8. md.) Bu görevleri bir yıldan fazla süredir Valilik veya Bakanlık onayı ile vekâleten yürütenler de bu kapsamda değerlendirilirler. Yukarıda belirtilen unvanlarda bir yıl görev yapmadan sağlık, eş ve özür grubuna istinaden görev yeri değişikliği talebinde bulunanlar söz konusu unvanlara atanmadan önceki unvanlarına atanabilirler.

    (2) (Ek fıkra: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/8. md.) Bir ilde ortaya çıkan ihtiyaca göre, ilgili Valilik veya ana hizmet biriminin teklifi doğrultusunda aynı İldeki il/ilçe/birim/kuruluşta görev yapan bir personel yine o İl/ilçe/ birim/kuruluş müdürü ile il ve kuruluş müdür yardımcılıkları kadrolarına yapılacak vekaleten atama ve görevlendirme işlemlerini gerçekleştirmek üzere atanabilir ve görevlendirilebilir. Bu şekilde atama ve görevlendirmesi yapılanlar, bir yıl geçmeden söz konusu vekaleten atama ve görevlendirmelerinin sona ermesi halinde önceki görev yerlerine atanırlar.

    (3) İlgili eğitim-öğretim kurumundan mezun olmaları nedeniyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre yapılan sınavlara istinaden bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara yerleştirme ve atamalar Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre döneme tabi olmaksızın yapılır.

       Zorunlu atamalar

       Madde 20 - (1) Aşağıdaki hallerde, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlaması şartı aranmadan, nakil dönemlerine bağlı kalmaksızın personelin ataması yapılabilir;

       a) Haklarında adli ve idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olanlar

       b) İki yıl üst üste olumsuz sicil almış olanlar,

       (2) Bu şekilde İl (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/9. md.) dışına yapılacak atamalar (C) ve (D) hizmet grubu illerine yapılabilir.

       (3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri gereği il içine tayin edilmesi uygun görülen personel haklarındaki kararın mahiyetine göre Bakanlık veya Valilik tarafından il içinde durumuna uygun ilçelere/birimlere/kuruluşlara atanır.

       (4) Bu madde gereği atananlar, diğer yerlere üç yıl geçmeden, ayrıldıkları illere/ilçelere/kuruluşlara/birimlere ise beş yıl geçmeden atanma talebinde bulunamazlar. (Ek cümle: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) Ayrıldıkları yerlerin dışındaki yerler için, eş ve sağlık durumu mazereti olanlarda üç yıl şartı dikkate alınmaz.

        (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/10. md.) Yeni kurulan il/ilçe ile yeni açılan , birleştirilen, ismi değiştirilen, kapatılan kuruluşların personelinin atama ve görevlendirilmesi

       Madde 21 - (1) Hizmete yeni açılan (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/10. md.) kuruluş ile yeni kurulan ilçenin personel ihtiyacının öncelikle il içinden karşılanması esastır. Ancak, söz konusu (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/10. md.) ilçe ve kuruluşlara (Ek ibare: 13/03/2012 - 28232 S.R.G. Yön./3. md.) hizmete açılmaları ya da kurulmalarından itibaren üç yıl süreyle il dışından, atama dönemine bağlı kalınmaksızın da atama yapılabilir. Bu şekilde kuruluşa atama yapılabilmesi için kuruluşun ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.

       (2) Norm kadrosu belirlenene kadar, il içerisindeki diğer (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/10. md.) ilçe/kuruluş/ birimlerden hizmete yeni açılan (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/10. md.) ilçe veya kuruluşa görevlendirme yapılabilir.

       (3) Birleştirilen veya ismi değiştirilen kuruluşların personeli, birleştirilen veya yeni isim verilen kuruluşlara atanır. Bu personelin talepte bulunması ve amirlerinin uygun görmesi kaydıyla (C) ve (D) hizmet grubu illere/ilçelere/kuruluşlara/birimlere atama talepleri Bakanlıkça değerlendirilebilir. Bu kuruluşların normunun düzenlenmesi halinde ortaya çıkan norm kadro fazlası personel, talebi halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre atamaya tabi tutulurlar. Kapatılan kurum veya kuruluşların personeli ise talepleri doğrultusunda, (C) ve (D) hizmet grubu illere/ilçelere/birimlere, talepte bulunmazlarsa resen benzeri kuruluşlara veya il içindeki norm kadrosu uygun diğer ilçe/kuruluş/birimlere atanırlar. Birleştirilen, ismi değiştirilen veya kapatılan kuruluşlardaki personelin diğer kuruluşlara atanabilmesi için, kuruluşlara atanma şartlarının taşınması (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/10. md.) gerekir.

       Norm fazlası personelin ataması

       Madde 22 - (1) Norm kadrosunun üzerinde personeli bulunan illerden/ilçelerden/ kuruluşlardan/birimlerden il merkezinde bulunanların, öncelikle il merkezine, il merkezinde norm kadronun uygun olmaması halinde norm kadrosu uygun olan ilçelere/kuruluşlara, ilçelerde bulunanların ise norm kadrosu uygun olan diğer ilçelere, atama dönemine bağlı kalınmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Bakanlık veya Valiliklerce resen ataması yapılabilir. Kuruluşlara bu şekilde atama yapılabilmesi için atanma şartlarının taşınması (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/11. md.) gerekir.

       Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama

       Madde 23 - (1) Aynı unvanda görev yapan personel, bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmaları; aynı, bir üst veya bir alt hizmet bölgelerinde bulunmaları (Mülga ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/12. md.) kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere dönem ve puana bağlı kalmaksızın karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

       (2) Karşılıklı yer değiştirme talepleri Genel Müdürlüğe intikal ettiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır.

       (3) Bu Yönetmeliğin (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/12. md.) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan hükümlere tabi olan personel hakkında karşılıklı yer değiştirme hükümleri uygulanmaz.

    (4) Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan personelden birinin atamasının yapılması ve herhangi bir şekilde görev yerinden ayrılmasından sonra diğer personelin atamadan vazgeçme talebi dikkate alınmaz.

    (5) Bu madde gereği kuruluşlara atama yapılabilmesi için atanılacak kuruluşun atanma şartlarının taşınması (Değişik ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/12. md.) gerekir.

       (6) Bu madde gereğince atanan personel, atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta ise en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunamaz.

    (7) (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/12. md.) İl içi karşılıklı yer değiştirme talepleri bu maddede sayılan usul ve esaslar çerçevesinde il müdürlükleri tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler hakkında işlem yapılır.

    Atamalara başvuru esnasında gerçek dışı beyan

       Madde 24 - (1) Atamalara esas olacak beyan ve belgelerin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, personelin atama işlemi iptal edilir ve haklarında yasal işlemler yapılır.

       Atama için başvuru şartlarında aranacak özel nitelikler

       Madde 25 - (1) Bakanlık atama çeşitlerine göre kadroları ilan ederken, ilin/ilçenin/ kuruluşun/birimin ihtiyaçları doğrultusunda atanacaklarda; belli bir yaşı geçmeme, belli bir puanın üzerinde sicil notu alma, disiplin cezası almamış olma, belli bir sertifika, inspektörlük, veteriner hekim uzmanlık belgesi ve diploma almış olma, lisansüstü ve doktora eğitimi tamamlama, belli bir seviyede yabancı dil bilgisi, laboratuvarda çalışmış olma, halen kuruluşlarda çalışana belli bir yılı veya hizmet süresini aşmama, belli bir süre belirtilen kuruluşlarda çalışma, sadece belirtilen kuruluşlarda çalışma, ilgili mevzuat gereği aranması gereken şartlar gibi özel nitelikler arayabilir.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 26 - (1) 1/12/1999 tarihli ve 23893 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte norm kadrosu bulunmayan kuruluşların norm kadrosu, düzenleninceye kadar 1 ve 2 nci hizmet bölgelerindeki kuruluşlarda çalışan mevcut personelin %20 fazlası, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerindeki kuruluşlarda çalışan personelin %25 fazlası, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki kuruluşlarda çalışan personelin %30 fazlası olarak kabul edilir.

       (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte norm kadrosu bulunmayan ilçe müdürlüklerinin norm kadrosu, düzenleninceye kadar, il müdürlüklerinin norm kadrosunun nüfusa göre oranlanarak ilçelere dağıtılması suretiyle bulunacak sayı olarak kabul edilir.

       (3) Şube müdürlüklerinin normu ise düzenleninceye kadar yukarıda belirtilen usule göre il merkezi için belirlenen normun aşağıdaki tabloda düzenlenen oranları doğrultusunda kabul edilir.

    İl Müdürlükleri Bünyesinde Bulunan Şube Müdürlükleriİl Müdürlükleri Bünyesinde Bulunan Şube Müdürlükleri İl Merkezi Normu Esas Alınarak Unvanlara Göre Birimlerde Çalışma Oranlarıİl Merkezi Normu Esas Alınarak Unvanlara Göre Birimlerde Çalışma Oranları

       Veteriner Hekim Veteriner Sağlık Teknikeri Veteriner Sağlık teknisyeniVeteriner Hekim Veteriner Sağlık Teknikeri Veteriner Sağlık teknisyeni Mühendis Tekniker TeknisyenMühendis Tekniker Teknisyen

    Proje ve İstatistik Şube MüdürlüğüProje ve İstatistik Şube Müdürlüğü % 20% 20 % 20% 20

    Bitki Koruma Şube MüdürlüğüBitki Koruma Şube Müdürlüğü

    % 20% 20

    Hayvan Sağlığı Şube MüdürlüğüHayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü % 40% 40

    Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube MüdürlüğüÇiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü % 5% 5 % 15% 15

    Destekleme Şube MüdürlüğüDestekleme Şube Müdürlüğü % 10% 10 % 15% 15

    Kontrol Şube MüdürlüğüKontrol Şube Müdürlüğü % 25% 25 % 30% 30

    Geçici Madde 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum içi naklen atama için yapılan başvurular ile kuruluşlara atanmak ve kuruluşlardan ayrılmak amacıyla yapılan atama başvuruları 26 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ve bu tarihte yürürlükte bulunan norm kadro dikkate alınarak 2009 yılı sonuna kadar değerlendirilir.

       Geçici Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 2009 yılı içerisinde yapılması gerekli kurum içi atama işlemleri bu Yönetmelikte ilan edilen takvime göre 2010 yılında gerçekleştirilir.

       (2) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre 2009 yılı içerisinde Haziran-Ağustos döneminde yapılacak İl içi yer değişiklikleri Valilikler tarafından bu yönde karar alınması halinde, 2010 yılı içerisinde gerçekleştirilir.

       Yürürlük

       Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme   

       Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare: 13/03/2012 - 28232 S.R.G. Yön./2. md.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

   

   

   

    Mevzuat Kanunlar