ASLINDA VAKIF OLAN TARİHİ VE MİMARİ KIYMETİ HAİZ ESKİ ESERLERİN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİNE DAİR 7044 SAYILI KANUNUN UYGULANMA ŞEKLİNİ GÖSTEREN TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar No-Tarih: 2009/15283-14/07/2009

    Resmi Gazete Tarihi: 26/08/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27331

    Ekli "Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğüne Devrine Dair 7044 Sayılı Kanunun Uygulanma Şeklini Gösteren Tüzüğün Yürüklükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 26/2/2009 tarihli ve 3260 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 19/12/1963 tarih ve 6/2517 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğüne Devrine Dair 7044 Sayılı Kanunun Uygulanma Şeklini Gösteren Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar