VAKIF ZEYTİNLİK, İNCİRLİK, FINDIKLIK, NARENCİYE VE MEYVALIKLARIN SATIŞ ŞEKLİ HAKKINDAKİ NİZAMNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar No-Tarih: 2009/15230-14/07/2009

    Resmi Gazete Tarihi: 23/07/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27297   

    Ekli "Vakıf Zeytinlik, İncirlik, Fındıklık, Narenciye ve Meyvalıkların Satış Şekli Hakkındaki Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 26/2/2009 tarihli ve 3260 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 20/11/1953 tarih ve 4/1831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Vakıf Zeytinlik, İncirlik, Fındıklık, Narenciye ve Meyvalıkların Satış Şekli Hakkındaki Nizamname yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar