VAKIFLARDA İNTİFA HAKLARININ NE SURETLE TESBİT VE İTA EDİLECEĞİ HAKKINDA 17/7/1936 TARİHLİ VAKIFLAR NİZAMNAMESİNE EK NİZAMNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar No-Tarih: 2009/15229-14/07/2009

    Resmi Gazete Tarihi: 23/07/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 2729

    Ekli "Vakıflarda İntifa Haklarının Ne Suretle Tesbit ve İta Edileceği Hakkında 17/7/1936 Tarihli Vakıflar Nizamnamesine Ek Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 26/2/2009 tarihli ve 3260 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 23/12/1937 tarih ve 2/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda İntifa Haklarının Ne Suretle Tesbit ve İta Edileceği Hakkında 17/7/1936 Tarihli Vakıflar Nizamnamesine Ek Nizamname yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar