TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odasından:

    Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27332

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ile tüzel kişilerin talepleri üzerine bilirkişilik, eksperlik, hakemlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinde görev alacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası üyesi bilirkişilerin seçimi, nitelikleri, ücretlerinin belirlenmesi, bilirkişilik görevinin sona ermesi ile çalışma esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odasına üye mühendisleri kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

       b) Birim: Oda şube ve bölge temsilciliklerini,

       c) Bilirkişi: Oda bilirkişi yetki belgesine sahip üyeyi,

       ç) Bilirkişilik hizmeti: Bilimsel, teknik ve ekonomik açılardan, yerinde ve/veya dosya üzerinde gereken incelemeler yapılarak, kıymet ve fiyat takdiri, nitelik, kusur ve durum saptanması için rapor düzenlenmesi ile gereken hallerde bunların dışındaki belirleme ve saptamaların yapılmasını,

       d) Bilirkişi Yetki Belgesi: Bilirkişi meslek içi eğitimini başarıyla tamamlayanlara Oda tarafından verilen belgeyi,

       e) Oda: TMMOB Kimya Mühendisleri Odasını,

       f) OYK: Oda Yönetim Kurulunu,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Bilirkişilere İlişkin Hükümler

       Bilirkişilerde aranacak nitelikler

       Madde 5 - (1) Bilirkişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

       a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

       b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

       c) En az iki yıllık Oda üyesi olmak,

       ç) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıl mesleki deneyime sahip olmak,

       d) Odadan disiplin cezası almamış olmak,

       e) Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı, şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan yahut ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

       f) Oda tarafından düzenlenen bilirkişi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, Bilirkişi Yetki Belgesi sahibi olmak.

       Bilirkişi listelerinin oluşturulması ve seçimi

       Madde 6 - (1) Oda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen koşulları taşıyan bilirkişilerin listesini, başvuru halinde kullanılmak üzere dosyalar. Listelerin bir kopyasını TMMOB'ye, Valiliklere ve talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelere gönderir.

       (2) Oda tarafından hazırlanan listelerde yer almak isteyen üye her yıl görev almak istedikleri ili belirterek 1 Ağustos ile 15 Ekim tarihleri arasında Oda veya birimlerine başvuruda bulunmak zorundadır. Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz.

       Bilirkişilerin tarafsızlığı

       Madde 7 - (1) Uyuşmazlığın tarafları ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü derece dâhil kan ve kayın hısımları ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişilik görevi üstlenemezler. Belirtilen nedenlerden dolayı bilirkişilik yapamayacak olan meslek mensubu durumu Odaya bildirmek zorundadır.

       Çalışma ilkeleri ve sorumluluk

       Madde 8 - (1) Bilirkişiler, bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmek, yürürlükteki mevzuata uymak, meslektaşlarıyla ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmakla yükümlüdürler. Bilirkişiler, mesleki davranış ve meslek etik ilkeleri ile bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uymak zorundadırlar.

       Bilgi verme

       Madde 9 - (1) Bilirkişiler görev üstlendiklerinde, Odaya bilgi vermekle yükümlüdürler. Bilirkişiler, istenildiğinde hazırladıkları raporun bir kopyasını Odaya verirler. Oda bilirkişilerden aldığı raporlar hakkında üçüncü kişilere bilgi aktaramaz.

       Bilirkişilik ücreti

       Madde 10 - (1) Bilirkişilik ücreti, TMMOB tarafından her yıl düzenlenerek yayımlanan asgari ücret tarifesinde gösterilen ücretten daha az olmaz.

       Oda payı

       Madde 11 - (1) Bilirkişilik, hakemlik ve eksperlik istemleri Oda tarafından takip edilir. Bilirkişi seçilen üyeler her türlü bilirkişilik hizmetlerinden dolayı aldıkları bilirkişilik ücretlerinin dökümünü haziran ve aralık ayları sonunda birimler aracılığı ile Oda'ya bildirmekle ve Oda tarafından verilen hizmetin karşılığı aldıkları bilirkişi ücretinin %10 unu Oda'ya ödemekle yükümlüdürler.

       (2) Oda paylarını ödemeyen veya yukarıda belirtilen dönemlerde bildirimde bulunmayan üyeler bilirkişi listelerinden çıkarılır ve ödemedikleri oda paylarının tahsili için yasal işlem başlatılır.

       Bilirkişilerin görevden alınması

       Madde 12 - (1) Oda tarafından görevlendirilen bilirkişiler;

       a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen niteliklerin kaybedilmesi halinde,

    b) Oda organları tarafından bilirkişilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunulduğunun tespiti halinde,

    c) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının tespiti halinde,

    OYK kararı ile görevden alınarak, yerlerine başka bir bilirkişi atanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Bilirkişi Yetki Belgesi ve Eğitim

       Bilirkişi yetki belgesi

       Madde 13 - (1) Bilirkişi Yetki Belgesi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki niteliklere sahip ve Oda tarafından düzenlenen bilirkişi meslek içi eğitimini başarıyla tamamlayanlara verilir.

       Bilirkişilik yetki belgesinin geçerliliği ve süresi

       Madde 14 - (1) Bilirkişilik mühendis yetki belgesinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren beş yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için meslek içi eğitimlerin tamamlanması zorunludur. Gerekli meslek içi eğitimleri tamamlayamayan belge sahibinin belgesi meslek içi eğitim tamamlanıncaya kadar geçerliliğini yitirir. Geçerliliğini yitiren belge sahibi bilirkişi listelerinden çıkarılarak, Oda tarafından ilgili birimlere ve TMMOB'ye bilgi verilir.

       Bilirkişi eğitimlerine katılım için başvuruda istenecekler

       Madde 15 - (1) Bilirkişilik eğitimleri için başvuruda istenecek belgeler aşağıda sayılmıştır.

       a) İki adet fotoğraf,

       b) Geçerli Oda kimliği fotokopisi,

       c) Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge,

       ç) Eğitime katılım ve belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz,

       d) Mesleki deneyimini gösterir belge.

       Eğitim

       Madde 16 - (1) Bilirkişilik eğitimleri yılda bir kereden az olmamak üzere her yıl ekim ayı sonuna kadar Oda meslek içi eğitim merkezi ve yetkilendirdiği birimler tarafından gerçekleştirilir.

       (2) Eğitimin içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre Oda meslek içi eğitim merkezinin önerisi ile OYK tarafından değişebilir ve geliştirilebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Kamulaştırma davalarında bilirkişilik

       Madde 17 - (1) Oda tarafından kamulaştırma davalarında bilirkişi olarak görev alacak üyelerin belirlenmesi ve listelerin hazırlanmasında, 24/11/2006 tarihli ve 26356 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile bu Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan TMMOB Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve Esaslar uygulanır.

       Hüküm bulunmayan haller

       Madde 18 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile 5/5/2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 19 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 20 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar