AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ

    Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş Ve Uzman Yeterlik Sınavı Yönetmeliği

       Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden:

    Resmi Gazete Tarihi: 25/09/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27357

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları giriş ve Uzman yeterlik sınavı ile atamalarında uygulanacak usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde istihdam edilecek Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları ile Uzmanlarını kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bakan: Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin bağlı olduğu Bakanı,

       b) Birim: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Hizmet Birimlerini,

       c) Genel Sekreter: Avrupa Birliği Genel Sekreterini,

       ç) Genel Sekreter Yardımcısı: Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısını,

       d) Genel Sekreterlik: Avrupa Birliği Genel Sekreterliğini,

       e) Giriş Sınavı: Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,

       f) İdari Hizmetler Başkanlığı: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanlığını,

       g) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

       ğ) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

       h) Uzman: Avrupa Birliği İşleri Uzmanını,

       ı) Uzman Yardımcısı: Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısını,

       i) Yeterlik Sınavı: Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı yeterlik sınavını

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

       Giriş sınavı

       Madde 5 - (1) Genel Sekreterlikte görevlendirilecek uzman yardımcıları, giriş sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Genel Sekreterlikçe yapılacak yazılı ve sözlü bölümlerden oluşur.

       (2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Sekreterlik tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır.

       (3) (Değişik fıkra: 30/03/2010-27537 S.R.G. Yön/1.mad.) Giriş sınavı, Giriş Sınavı Kurulu tarafından yapılır. Yazılı giriş sınavı klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Genel Sekreter, uygun gördüğü takdirde yazılı giriş sınavının bir kısmını ya da tamamını üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına da yaptırabilir.

       Giriş sınavı duyurusu

       Madde 6 - (Değişik madde: 30/03/2010-27537 S.R.G. Yön/2.mad.)

    (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, son başvuru tarihi, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde en az bir defa ilan edilir. Giriş sınav duyurusunda yer alacak öğrenim dalları bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan fakülte ve bölümler arasından Genel Sekreterlikçe belirlenir.

       Giriş sınavına katılma şartları

       Madde 7 - (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır.

       a) KPSS'de, giriş sınav duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puan düzeyinde başarılı olmak,

       b) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde KPDS'den en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

       c) (Değişik bent: 12/12/2009-27430 S.R.G. Yön/1.mad.) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadî ve İdarî Bilimler, Mühendislik, Veteriner, Ziraat, Su Ürünleri ve İletişim Fakülteleri ile fakültelerin Matematik, İstatistik, Sosyoloji, Tarih, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

       İstenilen belgeler

       Madde 8 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

       a) İş Talep Formu,

       b) Yüksek Öğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Genel Sekreterlikçe onaylı örneği,

       c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Genel Sekreterlikçe onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,

       ç) KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesinin aslı veya Genel Sekreterlikçe onaylı örneği,

       d) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

       e) Yazılı özgeçmiş,

       f) 3 adet vesikalık fotoğraf.

       (2) Yukarıda sayılan belgelerin Genel Sekreterlik'e en geç giriş sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Sekreterlikçe tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

       (3) (Mülga fıkra: 30/03/2010-27537 S.R.G. Yön/3.mad.)

    Giriş Sınavı Kurulu

       Madde 9 - (1) (Değişik fıkra: 30/03/2010-27537 S.R.G. Yön/4.mad.) Giriş Sınavı Kurulu, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları arasından Bakan tarafından belirlenecek başkan dâhil toplam beş üyeden oluşur. Giriş Sınavı Kurulu Başkanı, Genel Sekreter Yardımcıları, birim başkanları ve koordinatörler arasından olmak üzere dört asil ve dört yedek üye belirler. İdari Hizmetler Başkanı bu Kurulun tabii üyesidir. Giriş Sınavı Kurulu oy çokluğu ile karar alır.

       (2) Giriş Sınavı Kurulunun sekretarya hizmetleri İdari Hizmetler Başkanlığı tarafından yürütülür.

       Yazılı giriş sınavı

    Madde 10 - (1) Giriş Sınavı duyurusunda belirtilecek asgari KPSS puanına sahip olmak şartıyla yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla on katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) yazılı sınava çağrılır.

       (2) (Değişik fıkra: 30/03/2010-27537 S.R.G. Yön/5.mad.) Yazılı Giriş Sınavı; Alan Bilgisi, Genel Avrupa Birliği ve Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri ile Yabancı Dil Bilgisi başlıklarından oluşur. Alan Bilgisi, sınav duyurusunda yer alan fakülte ve bölümlere göre belirlenir. Alan Bilgisi 40 puan, Genel Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 40 puan ve Yabancı Dil Bilgisi 20 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı Giriş Sınavında başarı notu, yüz puan üzerinden en az yetmiştir.

       (3) Yazılı sınavda yetmiş puanın üzerinde not almak şartıyla yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) Sözlü Giriş Sınavına çağrılır.

       (4) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır. Yazılı giriş sınavının diğer kamu kurumlarına yaptırılması halinde de aynı esaslar uygulanır.

       Sözlü giriş sınavı

       Madde 11 - (1) (Değişik fıkra: 30/03/2010-27537 S.R.G. Yön/6.mad.) Sözlü giriş sınavında; her adaya, adayın çalışacağı alandaki bilgi birikimi, yabancı dili kullanabilme düzeyi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önüne alınarak not verilir.

       (2) Sözlü giriş sınavında değerlendirme, Giriş Sınavı Kurulu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Sözlü giriş sınavında başarı notu yüz puan üzerinden en az yetmiştir.

       Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

       Madde 12 - (1) Giriş Sınavı Kurulu, yazılı ve sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların Uzman Yardımcılığı giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar ve Uzman Yardımcısı adaylarının isim listesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç gün içinde Genel Sekreterliğe teslim eder.

       (2) Genel Sekreterlik, yazılı ve sözlü sınav nihai sonuçlarını ve boş bulunan kadro sayısı itibarıyla sınav başarı puanı sıralamasına göre kazananların listesini Genel Sekreterlikte ilan eder. Genel Sekreterlik, ayrıca, boş kadro sayısının yarısı oranında yedek listeler belirleyebilir. Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

       (3) Sınav sonuçlarının Genel Sekreterlikte ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Giriş Sınavı Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar Giriş Sınavı Kurulunca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir.

    (4) (Ek fıkra: 30/03/2010-27537 S.R.G. Yön/7.mad.) Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

    Uzman yardımcılarının atanması

       Madde 13 - (1) Giriş sınavını kazananların Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı boş kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 5916 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

       (2) Sınavı kazananların Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte İdari Hizmetler Başkanlığına müracaat etmeleri gereklidir.

       (3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

       (4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Uzmanlık Yeterlik Sınavı

       Uzmanlık yeterlik sınavına girme koşulları

       Madde 14 - (1) Yeterlik sınavına girebilmek için;

       a) Uzman Yardımcısı olarak adaylıkta geçen süreler dahil en az üç yıl Genel Sekreterlikte görev yapmış olmak,

       b) Son üç yıl olumlu sicil almış olmak,

       c) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde KPDS sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak

       şarttır.

       (2) (a) bendinde yer alan süreye Genel Sekreterlikten ücretsiz izinli ayrılmalar, altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler dahil değildir.

       Tez konusunun belirlenmesi

       Madde 15 - (1) Uzman Yardımcısı, Genel Sekreterliğin görev sahası ile ilgili konularda bağlı bulunduğu Birim başkanının onayı ile bir tez konusu seçer.

       (2) Uzman yardımcısının tez konusu, adaylıkta geçen süre dahil Genel Sekreterlikte en az iki yıl çalışıldıktan sonra bağlı bulunduğu Birim başkanlığınca İdari Hizmetler Başkanlığına bildirilir.

       (3) Belirlenen tez konusu Uzman Yardımcısının talebi ve bağlı bulunduğu Birim başkanının onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

       Uzmanlık tezinin hazırlanması

       Madde 16 - (1) Uzman Yardımcısı hazırlayacağı tezde bilimsel esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu tarihi gelişimi içinde ve karşılaştırmalı olarak incelemek zorunda olup tezin kendi görüş ve tavsiyelerini taşıması esastır.

       (2) Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır.

       Uzmanlık tezinin teslimi

       Madde 17 - (1) Uzman Yardımcısı tezini, tez konusunun İdari Hizmetler Başkanlığına bildirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ve Yeterlik Sınavından en az iki ay önce, İdari Hizmetler Başkanlığına iletilmesini sağlamak üzere bağlı bulunduğu Birim başkanlığına vermek zorundadır. İlgili Birim başkanlığı teslim aldığı tezi on gün içerisinde İdari Hizmetler Başkanlığına iletmekle yükümlüdür.

       (2) Uzman Yardımcısı hazırladığı tezi süresi içinde bağlı bulunduğu Birim başkanlığına teslim etmek şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Tez konusu İdari Hizmetler Başkanlığına bildirilmiş olmakla birlikte geçici veya sürekli görevle veya eğitim amacıyla yurt dışında bulunması yahut geçerli bir mazereti sebebiyle tezini süresi içinde teslim edemeyen veya tezini teslim edip de yeterlik sınavına giremeyen Uzman Yardımcıları talep ettikleri daha sonraki bir yeterlik sınavına girebilirler. Ancak yukarıda belirtilen mazeretleri olan Uzman Yardımcıları görevini aksatmayacak bir durumda ise kendi imkanları ve isteği ile yeterlik sınavına katılabilirler.

       (3) İdari Hizmetler Başkanlığı, yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış Uzman Yardımcısının tezini Yeterlik Sınavı Kuruluna teslim eder.

       Yeterlik Sınavı Kurulu

       Madde 18 - (1) Yeterlik Sınavı Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur. Genel Sekreter; Genel Sekreter Yardımcıları arasından biri başkan olmak üzere diğer üyeleri, Birim Başkanları, Müşavirler ve Avrupa Birliği İşleri Uzmanları ve/veya gerekli görürse Yüksek Öğretim Kurumları öğretim üyeleri arasından seçer. Aynı usulle başkan ve üyelerin yedeklerini de seçer.

       (2) Yeterlik sınavına girecek olan Uzman Yardımcısının bağlı bulunduğu Birim Başkanı Yeterlik Sınavı Kuruluna üye olarak katılır.

       (3) Yeterlik Sınavı Kurulu en az üç kişi ile toplanır.

       Yeterlik sınavı

       Madde 19 - (1) Yeterlik sınavı, Genel Sekreterlikçe uygun görülen tarihlerde yapılır.

       (2) Yeterlik sınavı, "Tez Değerlendirme" ve tezin "Sözlü Savunması" olmak üzere iki safhada yapılır.

       (3) Yeterlik sınavının her bir safhasında değerlendirme, Yeterlik Sınavı Kurulu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Her bir safhada yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

       Yeterlik sınavı safhaları

       Madde 20 - (1) Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından tez değerlendirme safhasında tezi başarılı kabul edilen Uzman Yardımcısı, İdari Hizmetler Başkanlığınca sözlü savunmaya çağrılır. İdari Hizmetler Başkanlığı bu çağrıyı Uzman Yardımcısına sözlü savunma tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak yapar.

       (2) Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından tezi başarısız görülen Uzman Yardımcısı sözlü savunmaya çağrılmaz. Bu durumda olan Uzman Yardımcısı yeni bir tez hazırlamak zorundadır. İkinci defa tezi başarısız görülen Uzman Yardımcısı, yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

       (3) Yeterlik Sınavı Kurulu sözlü savunma safhasında Uzman Yardımcısının görev yapmakta olduğu uzmanlık alanındaki bilgisini göz önüne alarak savunmayı değerlendirir.

       (4) Yeterlik Sınav Kurulu tarafından sözlü savunması başarısız görülen Uzman Yardımcısı açılacak başka bir sınavda, talebi halinde, doğrudan sözlü savunmaya girer. İkinci sözlü savunmasında başarısız görülen yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

       (5) Yeterlik sınavını tamamen kaybeden Uzman Yardımcıları ile adaylık dahil sekiz yıllık süre içinde Uzmanlığına atanamayan Uzman Yardımcıları, mükteseplerine uygun başka bir kadroya atanırlar.

       Uzmanlığa atanma

       Madde 21- (1) Yeterlik sınavında başarılı olan ve istenilen yabancı dil başarı belgesini getiren uzman yardımcısının Avrupa Birliği İşleri Uzmanı olarak boş kadro durumuna göre ataması yapılır.

       Yeniden atanma

       Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Avrupa Birliği İşleri Uzmanı unvanını kazandıktan sonra Genel Sekreterlikteki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Genel Sekreterliğin ihtiyacı bulunması şartıyla Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına atanabilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 23 - (1) 25/8/2000 tarihli ve 24152 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Giriş ve Yeterlilik Sınavları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Geçici Madde 1 - (1) 5916 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi uyarınca, bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak yeterlik sınavına, 5916 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerde, uluslararası kuruluşlarda, özel sektörde en az dört yıldır fiilen görev yapmakta olan personelden;

       a) Avrupa Birliği alanında en az dört yıl fiilen çalışmış olan,

       b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puanı olan veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olan,

       c) Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığına atanabilme niteliğini haiz ve 50 yaşını doldurmamış olanlar

       katılabilir.

       (2) Bu madde hükümlerine göre atanacak olanların sayısı toplam Avrupa Birliği İşleri Uzmanı ve Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez.

       (3) Yeterlik Sınav duyurusunda, katılma şartları, sınavın yapılış şekli, başvuru yeri ve son başvuru tarihi, başvuruda istenecek belgeler yer alır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Başvuruya itirazlar ve bunların sonuçlandırılması bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak yapılır. Yapılan başvurularda belgelerin uygunluğu ve asıllarının ibraz edilmesi şartıyla suretleri Genel Sekreterlikçe onaylanarak kabul edilir.

       (4) Bu madde uyarınca yapılacak yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınav klasik veya test usulünde Genel Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri konularında yapılır. Sözlü sınavda; adaya çalışacağı alandaki bilgi birikimi, yabancı dili kullanabilme düzeyi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önüne alınarak not verilir.

       (5) Bu sınav, (Düzeltme: 06/01/2010-27454 S.R.G) 9 uncu maddede yer alan hükümlere uygun olarak Giriş Sınavı Kurulu tarafından yapılır. Genel Sekreter, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına da yaptırabilir.

       (6) Yazılı sınavda başarı notu yüz puan üzerinden en az yetmiştir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda değerlendirme, sınav kurulu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Başarı notu yüz puan üzerinden en az yetmiştir. Giriş Sınavı Kurulu, yazılı ve sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar.

       (7) Bu sınavı kazananların listesi Genel Sekreterlikte ilan edilir. Bu sınavda başarılı olanlar, başarı sıralaması dikkate alınarak Avrupa Birliği İşleri Uzmanı olarak atanırlar. Genel Sekreterlik, ayrıca, boş kadro sayısının yarısı oranında yedek liste belirleyebilir. Yedek listede yer alan adayların haklarının geçerliliği ilan tarihini takip eden üç ay sonra sona erer.

       (8) Sınav sonuçlarının Genel Sekreterlikte ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Giriş Sınavı Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar Giriş Sınavı Kurulunca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

       Yürürlük

       Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar