ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Ulaştırma Ve Haberleşme Uzman Ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Atama, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Ulaştırma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 16/10/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27378

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulaştırma ve Haberleşme Uzman ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Ulaştırma Bakanlığında istihdam edilecek Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları ile Uzman Yardımcılarını kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bakan: Ulaştırma Bakanını,

       b) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

       c) Giriş Sınavı: Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak yazılı ve sözlü sınavını,

       ç) Giriş Sınavı Kurulu: Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Giriş Sınavı Kurulunu,

       d) Hizmet Birimi: Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının istihdam edileceği Bakanlık Genel Müdürlüklerini,

       e) Hizmet Birim Amiri: Hizmet birimin en üst amirini,

       f) Kanun: 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

       g) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

       ğ) KPSS: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,

       h) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

       ı) Tez: Uzmanlık tezini,

       i) Uzman: Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanını,

       j) Uzman Yardımcısı: Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısını,

       k) Yeterlik Sınavı: Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,

       l) Yeterlik Sınav Kurulu: Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulunu

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uzman Yardımcılığına Giriş

       Uzman yardımcılığı giriş sınavı

       Madde 5 - (1) Bakanlığa Uzman Yardımcısı olarak atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılacak giriş sınavı ile alınırlar.

    (2) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı yapılabilir.

    Giriş sınavı duyurusu

    Madde 6 - (1) Sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, KPSS taban puanı ve türü, hangi meslek dalından kaç adet uzman yardımcısının alınacağı, sınava girebileceklerin sayısı, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuruda istenecek belgeler ile ilgili diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce, Türkiye genelinde yayımlanan tiraji en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde, Resmî Gazete'de ve elektronik ortamda ilan edilmek suretiyle duyurulur.

       Başvuru şartları

       Madde 7 - (1) Giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

       a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

       b) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idarî bilimler, iletişim, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin istatistik ve matematik, mühendislik fakültelerinin makine, elektrik, elektronik, haberleşme, bilgisayar, endüstri, inşaat, jeoloji, çevre mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

       c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSS'den başvuru ilanında belirtilen asgari puanı almış olmak.

       ç) İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca veya Almanca dillerinden herhangi birinde KPDS'den en az (D) düzeyinde puan almış olmak.

       d) (Değişik bent: 17/11/2009- 27409 S.R.G Yön/1.md.) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak.

       Başvuruda istenecek belgeler

       Madde 8 - (1) Personel Dairesi Başkanlığından veya Bakanlığın internet sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan belgeler giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

       a) T.C. Kimlik Numarası beyanı.

       b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti ya da fotokopisi.

       c) KPSS ve KPDS sonuç belgelerinin aslı veya Kurumca onaylı sureti ya da bilgisayar çıktısı.

       ç) Özgeçmiş.

       d) 2 adet vesikalık fotoğraf.

       (2) Giriş sınavına başvuru; şahsen veya posta yoluyla sınav ilanında belirtilen adrese yapılabilir.

       (3) İstenen belgelerin Bakanlığın evrak birimine son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi veya posta yoluyla ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

       Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü   

    Madde 9 - (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Personel Dairesi Başkanlığı süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adayda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve giriş sınavına kabul edilen adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

       (2) Başvuru yapanlar KPSS puanlarına göre sıralanır ve atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday Giriş Sınavına çağrılır.

       (3) Giriş sınavına çağrılanlara sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sınav tarihinden en az 10 gün önce yazılı olarak bildirilir.

       Giriş sınavı kurulu

       Madde 10 - (1) Giriş Sınavı Kurulu, bir başkan ve beş üyeden oluşur. Sınav kurulu başkanı ve üyelerinin üçü hizmet birim amirleri, ikisi ise daire başkanı ve daha üst seviyedeki yöneticiler arasından belirlenir. Aynı usulle daire başkanı ve üstü Bakanlık personeli arasından iki yedek üye belirlenir.

    Giriş sınavı   

    Madde 11 - (1) Yazılı sınav yapılması halinde aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

       a) Yazılı sınav Bakanlıkça yapılır ya da Bakanlık tarafından ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversitelere yaptırılabilir.

       b) Yazılı sınav soruları Giriş Sınavı Kurulu tarafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak hazırlanır. Yazılı sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak Giriş Sınavı Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

       c) Yazılı sınav konularının en az yarısı adayların mezuniyet durumlarına bağlı olarak aşağıda belirtilen altı alanda; kalan kısmı ise kamu yatırım politikaları, piyasa/pazar bilimi ve politikaları, Türkiye'nin yönetim yapısı ve genel kültür alanında yapılır.

       1) Hukuk alanı sınav konuları: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Medeni Hukuk (Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Sigorta Hukuku, Taşımacılık Hukuku.

       2) Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler alanı sınav konuları:Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme Politikaları, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Kamu Yönetimi.

       3) İletişim alanı sınav konuları: İletişim Süreçleri ve Modelleri, İletişim Kuramları, Yeni İletişim Teknolojileri, İletişim Hukuku, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi.

       4) İstatistik alanı sınav konuları: Olasılık ve Matematiksel İstatistik, Yöneylem Araştırması (Karar ve Oyunlar Kuramı dahil), Çok Değişkenli Analizler, Parametrik Olmayan Testler, Uygulamalı İstatistik, Zaman Serileri, Deney Tasarımı, Örnekleme (Araştırma Teknikleri, Anket Düzenleme Dahil), Sayısal Çözümleme, Doğrusal Cebir, Regresyon Analizi.

       5) Matematik alanı sınav konuları: Analiz, Soyut Matematik, Lineer Cebir, Analitik Geometri, Genel Fizik, Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi, Topoloji.

       6) Mühendislik alanı sınav konuları: Matematik, Fizik ve ilgili mühendislik alanıyla ilgili konular.

       ç) Çoğaltılan yazılı sınav soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır. Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizlilik esastır.

       d) Yazılı sınav Personel Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Giriş Sınavı Kurulu başkan ve üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

       e) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.

       f) Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin listeler Bakanlık giriş katında asılmak suretiyle ve internet sitesinden ilan edilir.

       (2) Sözlü sınav aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

       a) Giriş Sınavı Kurulu, sözlü sınavda adayların kavrayış, muhakeme gücü, ifade yeteneği, tavır, hareket ve temsil kabiliyeti gibi kişisel niteliklerinin uzmanlık bakımından uygunluğunu ve birinci fıkranın (c) bendinde yer alan konulardaki bilgisini değerlendirerek her adaya ayrı ayrı not verir. Sözlü sınavda değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılır. Giriş Sınavı Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir. Yetmiş puan ve üzerinde not alan adaylar başarılı sayılır.

    Giriş sınavının değerlendirilmesi

       Madde 12 - (1) Giriş Sınavı Kurulu, yazılı sınav yapılmış ise; adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını esas almak suretiyle giriş sınavı başarı puanlarını tespit eder ve başarı sıralamasını alanlara göre ayrı ayrı yapar. Sınav sonuçları sınavı takip eden en geç beş gün içinde Giriş Sınavı Kurulu Başkanı tarafından Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

       (2) Giriş Sınavı Kurulu, yazılı sınav yapılmamış ise; adayların sözlü sınav puanlarını esas almak suretiyle giriş sınavı başarı puanlarını tespit eder ve başarı sıralamasını alanlara göre ayrı ayrı yapar. Sınav sonuçları sınavı takip eden en geç beş gün içinde Giriş Sınavı Kurulu Başkanı tarafından Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

       (3) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirlenen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilir. Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya girmeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Ayrıca asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Asil listedeki adaylardan atama yapılamadığı takdirde atama yapılamayan kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere atama yapılabilir. Yedek adayların hakları Giriş Sınavı sonucunun ilan tarihini izleyen üç ay için geçerlidir.

       (4) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

       Sonuçların duyurulması

       Madde 13 - (1) Personel Dairesi Başkanlığı, giriş sınavı sonucunu kendisine bildirildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ilan eder. Giriş sınavı sonuçları kazanan adayların adresine yazılı olarak bildirilir.

    Uzman yardımcılığına atama

    Madde 14 - (1) Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına;

       a) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmasına engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

       b) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı,

       c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

       ç) 4 adet vesikalık fotoğraf,

       vermeleri halinde Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı kadrolarına atamaları Bakan tarafından yapılır.

       (2) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Ataması yapıldıktan sonra bu durumda olduğu tespit edilenlerin atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak üzere ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

       Yetiştirilme ilkeleri

       Madde 15 - (1) Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla temel eğitim ve uygulamalı eğitimden geçirilir. Bu süreç;

       a) Bakanlığın görev alanıyla ilgili mevzuat, bu mevzuatın uygulanması, piyasa/pazar bilimi ve ulaştırma politikaları ile bunların etkilerine/sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapma bilgi ve becerilerin edinilmesini,

       b) Yazışma, rapor yazma, sunum, etki analizi, araştırma ve inceleme teknikleri konularında gerekli bilgi ve yetenek ile bilimsel çalışma ve araştırma tekniklerinin kazanılmasını,

       c) Yabancı dil bilgisinin gelişmesini,

       sağlamaya yönelik çalışmaları kapsar.

       Uzman yardımcılarının temel eğitimi

       Madde 16 - (1) Uzman yardımcısı olarak atananların adaylık eğitimi hakkında 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       (2) Uzman yardımcıları adaylık eğitiminin yanı sıra Bakanlığın görev alanına giren mevzuat, temel hukuk, iktisat, piyasaların işleyişi ve piyasa düzenlemeleri, kamu yatırım politikaları ve bunlarla ilgili diğer kurum ve kuruluşların görev alanlarına ilişkin bilgilerin kazandırılmasını amaçlayan, süresi dört aydan az altı aydan çok olmamak üzere hizmet birimlerinin görüşü alınarak Eğitim Dairesi Başkanlığınca belirlenen temel eğitime tabi tutulur.

       Uygulamalı eğitim

       Madde 17 - (1) Uygulamalı eğitim dönemi, temel eğitimlerini tamamlayan uzman yardımcılarının, iş ve işlemlerde görev alarak uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılımları yoluyla bilgi ve deneyimlerini artırmalarını kapsar. Bu dönemde, Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşlarının görev ve faaliyetleri yerinde öğrenilir.

       (2) Uygulamalı eğitim çalışmaları, ilgili hizmet biriminin sorumluluğu altında yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

       Uzmanlık için aranan şartlar

       Madde 18 - (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

       a) Ücretsiz izin, toplam iki ayı aşan hastalık ve mazeret izni ile askerlik nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

       b) Sicil notu ortalamasının çalıştığı dönemdeki bütün yıllar için olumlu olması,

       c) Bakanlığın çalışma konularıyla ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

       ç) Yeterlik sınavında başarılı olması,

    şarttır.

    Tez jürisi

       Madde 19 - (1) Tez jürisi, tez konularının belirlenme tarihinden en az otuz gün önce oluşturulur.

       (2) Tez jürisi, müsteşarın görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında ilgili hizmet birimi amiri, I. Hukuk Müşaviri ile mühendislik ve iktisadi/idari bilimler meslek dallarından birer öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca, aynı usulle her bir üyenin yedekleri de belirlenir.

       (3) Tez jürisinin sekretarya hizmetleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

       Tez jürisinin görevleri

       Madde 20 - (1) Tez jürisinin görevleri şunlardır:

       a) Uzman yardımcıları tarafından önerilen tez konularını ve tezlerin değerlendirilmesi yöntemini belirlemek.

       b) Tez danışmanlarını belirlemek.

       c) Tezleri değerlendirmek.

       Tez konusunun belirlenmesi

       Madde 21 - (1) Uzman yardımcısı göreve başlamasından itibaren iki yılını doldurduğunda Bakanlığın ve görev yaptığı hizmet biriminin görev ve faaliyetlerini dikkate alarak hazırlayacağı üç tez konusunu tercih sırasına göre hizmet birim amiri aracılığıyla Eğitim Dairesi Başkanlığına sunar. Uzman Yardımcılarının önerdikleri tez konuları, Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından tez jürisinin onayına sunulur. Tez jürisi üç tez konusundan bir tanesini veya gerekli görülen hallerde başka bir tez konusu ile tez danışmanını yirmi gün içinde belirler.

       (2) Tez danışmanları Bakanlıkta daire başkanı üstü idari görevlerde bulunanlar ile görevde yedi yılını tamamlamış uzmanlar veya hazırlanacak tez konusuyla ilgili bilim dalındaki öğretim üyeleri arasından belirlenir.

       (3) Uzman yardımcısına tez konusu ve danışmanının belirlenmesinden itibaren on iki ay tez hazırlama süresi verilir. Bu sürenin son iki ayı içerisinde başka görev verilmez.

       (4) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadan tez konusu ve tez danışmanı belirlemeyen uzman yardımcısı tez vermemiş sayılır.

       Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar

       Madde 22 - (1) Tez konusunun seçiminde, konunun Bakanlıkta veya başka bir Bakanlık ve kuruluşta daha önce uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından benzer tarzda incelenip savunulmamış olması esastır.

       (2) Uzman yardımcısının Türkçe olarak hazırlayacağı uzmanlık tezinin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi, Bakanlık tarafından uygun görülen tez hazırlama yönergesine ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

       Tezin teslimi

       Madde 23 - (1) Uzman yardımcısı, tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı tezi ve tez danışmanının değerlendirme raporunu hizmet birim amirine sunar.

       (2) Ücretsiz izin, toplamı iki ayı aşan hastalık ve mazeret izni ile askerlik nedeniyle tezini teslim edemeyen uzman yardımcısına birim amiri tarafından altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

       (3) Mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı hakkında 30 uncu madde hükümleri uygulanır.

       Tezin değerlendirilmesi

       Madde 24 - (1) Hizmet birimi amirince beş gün içinde Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilen tezler ve değerlendirme raporları, Eğitim Dairesi Başkanlığınca on gün içinde tez jürisinin asil ve yedek üyelerine gönderilir.

       (2) Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içinde inceler ve bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içinde uzman yardımcısını tezini savunmak üzere tez savunma toplantısına çağırır. Tezini teslim ettiği halde, geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunma toplantısına girememiş olan uzman yardımcısı için ayrı bir tez savunma toplantısı tarihi belirlenir.

       Tezin savunulması

       Madde 25 - (1) Uzman yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve jürinin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Tez jürisi, gerekli görmesi halinde tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.

       (2) Tez jürisi üyelerinin her biri, tez savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az 70 puan olan tez başarılı kabul edilir. Tez jürisi, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya başarısız sayılma nedenlerini içeren değerlendirme raporu hazırlar.

       (3) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

       Tezin başarısız bulunması

       Madde 26 - (1) Tezi başarılı bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı ikinci hakkını, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı tez jürisi raporunu dikkate almak suretiyle, sonucun kendisine tebliğinden itibaren üç ay içerisinde kullanır ve hazırlamış olduğu tezi düzeltir.

       (2) Uzman yardımcısının ikinci hakkını kendisine yeni bir tez konusu verilmesini isteyerek kullanması halinde, kendisine altı aylık süre tanınır.

    Yeterlik sınavı kurulu

       Madde 27 - (1) Yeterlik Sınavı Kurulu, müsteşarın görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, hizmet birim amirleri ile I. Hukuk Müşavirinden olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca, aynı usulle her bir üyenin yedekleri daire başkanı ve üstü Bakanlık personeli arasından belirlenir.

       (2) Yeterlik Sınavı Kurulu uzman yardımcılarının yeterlilik sınavı puanlarını esas almak suretiyle başarı sıralamasını yapar. Yeterlik sınavı sonucu, sınavı takip eden en geç beş gün içinde Yeterlik Sınavı Kurulu Başkanı tarafından Personel Dairesi Başkanlığına verilir.

       Yeterlik sınavı

       Madde 28 - (1) Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

       (2) Yeterlik sınavı yılda en çok iki defa yapılır.

       (3) Yeterlik sınavı, Bakanlıkça yapılır ya da Bakanlık tarafından ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversitelere yaptırılabilir. Sınavın Bakanlıkça yapılması halinde sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonunca hazırlanır.

       (4) Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren konularda yazılı olarak çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

       (5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlara bir sınav hakkı daha verilir.

       (6) Yeterlik sınavının sekretarya işlemleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

       (7) Yeterlik sınavının ÖSYM'ye, Milli Eğitim Bakanlığına veya üniversitelerden birine yaptırılması halinde, sınavın bu Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleşmesi hususunda protokol yapılır.

       Uzmanlığa atanma

       Madde 29 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcısı, sınav sonuçlarının Personel Dairesi Başkanlığına intikalinden itibaren otuz gün içinde görev yaptığı hizmet birimine Bakan tarafından uzman olarak atanır.

    Uzman olma hakkını kaybetme

       Madde 30 - (1) Yeterlik sınavında başarısız olanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar, hazırlayacakları uzmanlık tezi kabul edilmeyenler ile olumsuz sicil alanlar, Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Görev ve Sorumluluk

       Uzman ve uzman yardımcılarının görevleri ve sorumlulukları

       Madde 31 - (1) Uzman ve uzman yardımcıları, istihdam edildiği hizmet biriminin görev alanına giren konularda aşağıdaki görevleri yaparlar:

       a) Politika, strateji, ilke, hedefler ve bunların etki ve sonuçlarıyla ilgili araştırma raporları hazırlamak, inceleme ve analizler yapmak.

       b) Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, gerektiğinde etki analizleri yapmak.

       c) Görev alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek.

       ç) Ulaştırma ve Haberleşme alanına giren diğer konularda inceleme ve araştırma yapmak.

       d) Toplantı, seminer ve eğitim programlarında görev almak.

    e) Amirlerinin verdiği diğer görev ve işleri yapmak.

    (2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetiştirilmelerine katkı yapmakla görevlidirler.

    (3) Uzman ve uzman yardımcıları ilgili mevzuatın Devlet memurlarına getirdiği sorumlulukların yanı sıra birinci ve ikinci fıkralardaki görevleri bakımından da amirlerine karşı sorumludurlar.

       Hizmet içi eğitim

       Madde 32 - (1) Uzmanlar, Bakanlığın görev ve faaliyetleriyle ilgili gelişme ve yeniliklerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, analizler yapılması, strateji hazırlanması ve politika oluşturulması konularında bilgi, birikim ve yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlarıyla beş günden az olmamak üzere yılda en az iki defa hizmet içi eğitime tabi tutulurlar.

       (2) Hizmet içi eğitimde uzmanlar, çalışma grupları oluşturarak, Bakanlık Yıllık Eğitim Programında belirlenecek konularda mevzuat, analiz, strateji ve politika önerilerine yönelik tebliğ ve projeleri sunarlar.

       (3) Gerektiğinde üniversiteler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılır.

       (4) Hizmet içi eğitimlerde hizmet birimleri eğitici ve eğitim içeriği desteği verebilirler.

       Yurt dışı eğitim

    Madde 33 - (1) Uzman ve Uzman Yardımcıları, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilirler.

    ALTINCI BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Yeniden atanma

       Madde 34 - (1) Uzmanlardan idari görevlere atananlar, yeniden uzman olarak atanabilirler.

       (2) Bakanlıktan çeşitli sebeplerle ayrılan uzmanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl içinde uzmanlığa tekrar atanmak isterlerse; durumlarına uygun boş kadro bulunması halinde yeniden uzman olarak atanabilirler.

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

       Madde 35 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kanun ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Geçici Madde 1 - (1) Kanunun geçici 6 ncı maddesi gereğince 10/11/2008 tarihi itibariyle Bakanlıkta; daire başkanı üstü idari görevlerde bulunanlar ulaştırma ve haberleşme uzmanı unvanını kazanmış sayılırlar.

       Geçici Madde 2 - (1) 10/11/2008 tarihi itibariyle; 657 sayılı Kanuna tabi olarak Bakanlık ve Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarda görev yapan, kırkbeş yaşını doldurmamış, son üç yıllık sicil notu ortalaması seksen ve üzerinde olan, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen öğrenim şartını taşıyan ve bir ay içinde başvuran personelden; en az beş yıl hizmeti bulunanlar, en geç bir yıl içinde 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmek ve bu Yönetmelik hükümlerine göre açılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak kaydıyla, ihdas edilen Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı kadrolarının beşte birini geçmemek üzere başarı sırasına göre Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı kadrolarına, en az üç yıl hizmeti bulunanlar ise en geç bir yıl içinde 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmek ve açılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak kaydıyla, ihdas edilen Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı kadrolarının beşte birini geçmemek üzere başarı sırasına göre Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı kadrosuna bu şekilde atananlar, Kanunun Ek 2 nci maddesindeki ve bu Yönetmelikteki yeterlik sınavı ile ilgili olarak yer alan hükümlere tabidir.

       (2) Bu maddeye göre yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar hakkında 11 inci madde hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 36 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

    Madde 37 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar