TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

    Ulaştırma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 24/10/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27386

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca Kamu İhale Kurumu tarafından istisna kapsamında uygun görüş verilen ticari ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde yapacağı mal veya hizmet alımlarını kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Genel Müdür: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Genel Müdürünü,

       b) İdare: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

       c) KİK Yönetmelikleri: 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini,

       ç) TÜDEMSAŞ: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketini,

       d) Ünite: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı birimleri,

       e) Yönetim Kurulu: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

       ifade eder.

       (2) Bu Yönetmelikte yer alan, ancak madde kapsamında tarifi yapılmayan diğer terimler hususunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesi ile KİK Yönetmeliklerinde yer alan tanımlar geçerlidir.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uygulama İlkeleri, İhale Yetkilileri ve Yetki Limitleri, İhale Komisyonu

       Uygulama ilkeleri

       Madde 5 - (1) İdarenin bu Yönetmelik kapsamında yapacağı alımlarda uymakla yükümlü olduğu temel ilkeler şunlardır:

       a) İdare, yapacağı ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlar.

       b) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımları bir arada ihale edilemez.

       c) Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal ve hizmet alımları kısımlara bölünemez.

       ç) İhalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Pazarlık usulü ile ihale yapılması ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması ancak 4734 sayılı Kanunda belirtilen özel hallerde mümkündür.

       d) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

       (2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; yerli istekli, bildirim ve tebligat esasları konularında KİK Yönetmelikleri hükümleri geçerlidir.

       (3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlarda, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama konularında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

       İhale yetkilileri

       Madde 6 - (1) İhale yetkilileri şunlardır.

       a) Yönetim Kurulu,

       b) Genel Müdür,

       c) Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı,

       ç) Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanı.

       (2) İhale yetkilileri yetkilerini devredebilir. Yetki devri ihale yetkilisini sorumluluktan kurtarmaz.

       (3) İhale yetkilileri ihale komisyonlarında görev alamazlar.

       Yetki limitleri

       Madde 7 - (1) İhale yetkililerinin yetki limitleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) Yönetim Kurulu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen limitin tamamına,

       b) Genel Müdür, Yönetim Kuruluna tanınan yetki limitinin %30'una kadar,

       c) Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kuruluna tanınan yetki limitinin %20'sine kadar,

       ç) Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanı, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve güncellenen parasal limite kadar,

       yetkilidirler.

       İhale komisyonu

       Madde 8 - (1) İhale komisyonu, Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanının başkanlığında, Mali İşler Dairesi Başkanı, APK Dairesi Başkanı, Malzeme Dairesi Başkanı, Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürü ve iki uzman olmak üzere yedi kişiden oluşur.

       (2) Asıl üyelerin izinli veya raporlu olduğu hallerde Genel Müdür tarafından görevlendirilen yedek üyeler komisyon üyesi olarak görev yaparlar.

       (3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri çekimser oy kullanamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumlu olup karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.

       (4) İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.

       (5) İhale ile ilgili sekretarya işlemleri Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İhale İşlemleri ve İlan

       Yaklaşık maliyet, ihale usulü, ihale onayı ve ihale dosyası

       Madde 9 - (1) Yaklaşık maliyetin hesaplanması, ihale usulünün tespiti, ihale onayı alınması ve ihale işlem dosyasının hazırlanması konularında KİK Yönetmelikleri hükümleri uygulanır.

       İhale ve ön yeterlik dokümanı

       Madde 10 - (1) İdare; ihale ve ön yeterlik dokümanlarını KİK Yönetmelikleri ekinde yer alan tip idari şartname, tip ön yeterlik şartnamesi ve sözleşme tasarısını esas alarak bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayacak şekilde hazırlar.

       (2) İdare, tip idari şartnamede, tip ön yeterlik şartnamesinde ve tip sözleşmede düzenlenmeyen, ancak işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleyerek tip şartname ve sözleşmelerde yer alan "Diğer Hususlar" bölümüne ekleyebilir.

       (3) Teknik şartnameler KİK Yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak hazırlanır.

       İhale ve ön yeterlik ilanı

       Madde 11 - (1) İhale konusu işin özelliğine göre, bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle aşağıdaki şekil ve sürelerde ilan ve duyuru yapılır.

       a) Yaklaşık maliyeti Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının yetki limitinin %10'unu aşmayan ihaleler, ihale tarihinden en az 7 gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az birinde,

       b) Yaklaşık maliyeti Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının yetki limitinin %20'sini aşmayan ihaleler ihale tarihinden en az 14 gün önce Kamu İhale Bülteninde,

       c) Yaklaşık maliyeti Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının yetki limitinin %20'sini aşan ihaleler, ihale tarihinden en az 21 gün önce Kamu İhale Bülteninde,

       en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

       (2) İhale sürecine ilişkin bütün ilan ve duyurular, idarenin internet sayfasında yayınlanır.

       (3) Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilanlarının son başvuru tarihinden en az 7 gün önce birinci fıkradaki süreler hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce birinci fıkradaki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

       (4) İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. İhale ve ön yeterlik dokümanına uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan ihale ve ön yeterlik dokümanına uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz. Hatalı hususlar için, ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde hatalı ilanın yayımlandığı yayın organında düzeltme ilanı yayımlanır.

       (5) İhale ve ön yeterlik ilanlarında, 4734 sayılı Kanunun 24 üncü ve 25 inci maddelerinde yer alan hususlara ilave olarak, ihalelerin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tabi olmadığı belirtilir.

       İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması

       Madde 12 - (1) İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması ile ilgili olarak KİK Yönetmelikleri hükümleri uygulanır.

       İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

       Madde 13 - (1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif veya başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az 5 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

       (2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere zeyilname ile en fazla 10 gün ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkânı tanınır.

       (3) Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, ihale veya son başvuru tarihinden 10 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

       (4) Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, ihale veya son başvuru tarihinden en az 5 gün önce tüm istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorular ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanı alanlara, bu doküman ile birlikte verilir.

       (5) Şikâyet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların yahut eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak süre hariç yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

       İhalenin iptal edilmesi

       Madde 14 - (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

       (2) İhalenin iptal edilmesine ilişkin iş ve işlemler KİK Yönetmelikleri uyarınca yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yeterlik Kriterleri, Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Sonuçlandırılması

       Yeterlik kriterleri

       Madde 15 - (1) İhaleye katılımda yeterlik kriterleri ile sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemelerde KİK Yönetmelikleri hükümleri uygulanır.

       Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması

       Madde 16 - (1) Başvuru ve teklif mektuplarının şekli, geçerlilik süresi, teminatlar, başvuru ve tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemler, KİK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde yürütülür.

       (2) Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda bu isteklilerden son teklif fiyatlarını yazılı olarak bildirmeleri istenir. İsteklilerin son teklif fiyatlarını sunmamaları veya sunulan tekliflerin eşit olması halinde ihale komisyonunca kura çekilerek ihale sonuçlandırılır.

       (3) İhaleye tek isteklinin iştirak etmesi veya birden fazla istekli iştirak etmesine rağmen uygun teklifin birden fazla olmaması durumunda uygun teklif sahibi istekliden son teklif fiyatını bildirmesi istenir ve ihale sonuçlandırılır.

       Sözleşme imzalama usul ve esasları

       Madde 17 - (1) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendinde belirtilen parasal limit kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

       (2) Doğrudan alımlarda sözleşme yapılmayabilir.

       (3) Bu maddenin bir ve ikinci fıkraları dışında kalan mal ve hizmet alımlarında sözleşme yapılır.

       (4) Sözleşmeler, Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı ile Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanı veya vekilleri tarafından imzalanır.

       (5) İdari şartnamede belirtilmek şartıyla, bu Yönetmelik kapsamında yapılan alımlara ait sözleşmeler notere tasdik ve tescil ettirilmez. Ancak, özellik arz eden durumlarda sözleşmelerin notere tasdik ve tescil keyfiyeti Genel Müdürlüğe aittir.

       (6) Dış alımlarda sözleşmelerin, yabancı firmaların bizzat kendileri tarafından imzalanması esastır. Ancak, bu firmaların ülkemizde yerleşik acentesi yoksa sözleşmeler, firmaların Türk Elçiliğinden onaylı mümessil belgesine sahip ülkemizdeki temsilcileri tarafından da imzalanabilir.

       İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

       Madde 18 - (1) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

       (2) Ancak yüklenicinin talepte bulunması ve idarenin uygun görmesi halinde gecikme cezası uygulanarak sözleşme süresi uzatılabilir.

       (3) Sözleşmenin feshine ilişkin sair hallerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile KİK Yönetmelikleri hükümleri uygulanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Hüküm bulunmayan haller

       Madde 19 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

       Madde 20 - (1) 6/2/2004 tarihli ve 25365 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kanun'un 3/G Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Geçici Madde 1 - (1) İlanı veya duyurusu, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

       Yürürlük

       Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar