EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELEBİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 06/11/2009/2009-15549

    Resmi Gazete Tarihi : 13/11/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27405

    Ekli "Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 5/10/2009 tarihli ve 47314 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1337 tarihli ve 151 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun 30 ve 34 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/11/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1- 11/2/2000 tarihli ve 2000/251 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 2- Sandık hizmetleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi Çatalağzı-B İşletme Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün Havza-i Fahmiyye sınırları içinde ve bu kurumlara ait işyerlerinde çalışırken herhangi bir nedenle bu kurumların Havza-i Fahmiyye dışındaki işyerlerinde görevlendirilen işçiler ile Kurum işyerlerinde çalışırken işçi kuruluşlarının yönetim organlarında görev almaları sebebiyle çalıştığı kurumlarında iş akitleri askıya alınan işçileri kapsar.

    Sandığın, yönetim, işleyiş, sağladığı yardımlar ile denetim ve seçim sistemi bu Yönetmelik hükümlerine tabidir."

    Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

    "Kurumların hukuki statülerinde meydana gelecek değişikliklere göre mevcut şubelerin birleştirilmesi veya kapatılması Yönetim Kurulu kararı ve Bakanlık onayı ile yapılır."

    Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    " Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

    b) Kurum: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK), Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi Çatalağzı-B İşletme Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün Havza-i Fahmiyye sınırları içindeki işyerlerini,

    c) Sandık: Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığını,

    ç) Üye: 6 ncı maddedeki şartları taşıyanları,

    d) Yardım katsayısı: Bu Yönetmelikte sayılan yardımların hesaplanmasında uygulanan ve Sandığın Bakanlıkça onaylanan en son yıl bilançosunda yer alan Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Fonunun, Sandığın tüm üyelerinin toplam prim ödeme gün sayılarına bölünmesi suretiyle bulunan sayıyı,

    ifade eder."

    Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 6- Sandığın üyeleri aşağıda sayılmıştır.

    a) Zorunlu üyeler: Kurum işyerlerinde çalışan bütün işçiler ve Kurum işyerinde çalışırken herhangi bir nedenle aynı Kurumun Havza-i Fahmiyye dışındaki işyerlerinde görevlendirilen işçiler ile işçi kuruluşlarının yönetim organlarında görev almaları sebebiyle kurumlarınca iş akitleri geçici olarak askıya alınan işçiler.

    b) İsteğe bağlı üyeler: Sandıktaki son yardımlarını almamak koşuluyla kurumlarından herhangi bir nedenle ayrılanlar isteğe bağlı üye olabilir. İsteğe bağlı üyeler isteğe bağlı üyelik tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe üyelikten ayrılamaz. Üyelikten ayrılan isteğe bağlı üyeler tekrar Sandık üyesi olamaz."

    Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 16- Sandık Başkanı Yönetim Kurulunun da başkanıdır.

    Sandık Başkanlığına atanacakların, en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki nitelikleri taşıması, başkanlık görevini yerine getirebilecek bilgi ve deneyime sahip olması, kamu kuruluşlarında en az oniki yıl görev yapmış olma özelliklerini taşıması şarttır.

    Sandık Başkanı Bakanlıkça üç yıllık süre için atanır.

    Sandık Başkanı; Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Sandığın işlerini Yönetim Kurulu kararları, yönetmelikler ve yönetmeliklere göre çıkarılacak yönergeler doğrultusunda yürütmek, Sandığı temsil etmek, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan tutara kadar olan harcamalar ile toplu iş sözleşmesine ilişkin ödemeler ve kanuni ödemeleri yapmak, demirbaşlardan kalan değerleri Başkanlık harcama yetkisine kadar olanlarının hurdaya çıkarılması ile ilgili onayları vermekle, nakit kaynakların bankalarda değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kurulundan bir kişi ile mali işlerden sorumlu en üst düzey personelden oluşan komisyon oluşturmakla görevli ve yetkilidir.

    Sandık Başkan Yardımcısı, Başkanın görevli, izinli veya Başkanlık kadrosunun boş olması halinde Başkan Vekili olarak Sandığı Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetir. Başkan Yardımcısının da herhangi bir nedenle görevde olmaması halinde başkan olma özelliklerini taşıyan en yaşlı üye bu görevi yapar."

    Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    " 3- Merkez Yönetim Kurulu ayda en az iki defa olağan olarak toplanır. Ayrıca gerek görüldüğünde Başkanın çağrısı veya üyelerin en az 1/3'ünün yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Olağanüstü toplantıların sayısı yılda altıyı geçemez. Olağan ve olağanüstü toplantıların yeri, günü ve saati Başkan tarafından tespit edilen gündem ile birlikte toplantı gününden en az yirmidört saat önce üyelere duyurulur."

    "1- Merkez Yönetim Kurulunun Başkanca gizliliği bildirilmemiş toplantılarına Başkanlıkça görevlendirilecek bir Sandık personeli raportör olarak katılır. Gizli toplantılarda bu görevi en genç üye yapar."

    Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 18- Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Seçimlerden sonra yapılacak ilk toplantıda başkan olma özelliklerini taşıyan bir üyeyi Başkan Yardımcısı olarak seçmek ve Bakanlığın onayına sunmak.

    b) Sandık mevzuatına ait teklif ve değişiklikleri karara bağlayarak Bakanlığın onayına sunmak.

    c) Başkanlıkça hazırlanan Sandık gelir-gider bütçe tasarısını, Sandık gelir-gider kesin hesaplarını, Sandık bilançosunu ve personel kadro cetvelini görüşüp Bakanlığın onayına sunmak.

    ç) Kadro iptal, ihdasları ve personel alımı ile ilgili kararlar alıp Bakanlığın onayına sunmak.

    d) Bu Yönetmelikte sayılan yardımların dışında Sandığın mali durumu göz önünde bulundurularak yeni bir yardım yapılmasına, mevcut yardımların şeklinin değiştirilmesine ilişkin kararlar almak ve Bakanlığın onayına sunmak.

    e) Yardımların yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanan yönergeleri karara bağlamak, yapılacak yardımlardan Sandık Başkanlığınca veya şube yönetim kurulları kararı ile ödenmesinde fayda görülenleri tespit ederek bu konuda yetki devrine ilişkin kararlar almak.

    f) Sandığın yatırım amaçlı taşınmaz mal alımı ile Sandık taşınmaz mallarının ihtiyaç fazlası olanlarının satışı ile ilgili kararlar alıp Bakanlığın onayına sunmak.

    g) Sandığın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımı, satımı, yapımı, bakımı ve onarımı ile kiralama işlemlerinin Sandık ihale yönetmeliğine göre yapılması konusunda kararlar almak ve uygulamak.

    ğ) Sandık ile işçi sendikası arasında yapılacak toplu iş sözleşmelerine katılacak üyeleri belirlemek ve gerektiğinde yetki vermek.

    h) Kullanılamayacak durumda olan Sandık demirbaşlarından kalan değerleri Sandık Başkanı harcama yetkisi üzerinde olanların hurdaya çıkarılması, hurdaya ayrılan demirbaşların başka kuruluşlara bedelli veya bedelsiz verilmesi ile ilgili kararları almak.

    ı) 31 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki yatırımlarla ilgili kararlar alıp Bakanlığın onayına sunmak.

    i) Eğitime destek amaçlı yapılan eğitim tesisini ilgili bakanlıklara bedelsiz devretmek ile ilgili kararlar alarak Bakanlık onayına sunmak.

    j) Sandığın sosyal tesislerinde (kamp, misafirhane) uygulanacak ücret tarifelerini tespit etmek.

    k) Sandığın hizmet alımı ile gördürülecek işlerinin tespiti hakkında kararlar almak ve uygulamak, hizmet alımı işlemlerinin Sandık ihale yönetmeliğine göre yürütülmesini sağlamak."

    Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Sandık personeli

    Madde 24- Sandığın asli ve sürekli işleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçiler eliyle yürütülür. İşçi pozisyon, unvan ve sayılarını gösteren kadro cetveli her yıl Sandık bütçesi ile beraber Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir ve Bakanlık onayı ile kesinlik kazanır. İşçi pozisyonlarının iptal ve ihdaslarında da aynı yol izlenir.

    İşçilerin ücretleri, ikramiyeleri, sosyal yardım ve hakları, sağlık ve tedavileri, tazminat ve harcırahları, çalışma şartları, ihbar ve kıdem tazminatları, izinleri, disiplin hükümleri ve çalışma hayatı ile ilgili diğer özlük hakları Sandık Personel Yönetmeliği ile belirlenir.

    İşçiler sosyal güvenlik yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabidir."

    Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "İsteğe bağlı üyeler, çalışırken bağlı olduğu seçim merkezlerinde seçime katılır."

    Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 29- Üyelik aidatı, üyenin brüt ücretinin % 3'üdür. Bunun % 2'sini işçi, % 1'ini de 151 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince işveren karşılar.

    İsteğe bağlı üyelerin aidatları, Sandık bütçesinde aidat gelirlerinin hesabında tespit edilen ortalama işçi aidatına işveren aidatı da eklenerek bulunan miktardır. İsteğe bağlı üye hangi kurumdan ayrıldı ise o kurumun aidat hesabı dikkate alınır."

    Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Kurumlar, bir ay içinde çalıştırdıkları üyelerin aylık brüt ücretleri üzerinden bu Yönetmelik gereğince hesaplayacakları aidatları kesmek ve işveren payını da bu miktara ekleyerek kesintinin yapıldığı günü takip eden yedinci günün sonuna kadar Sandığa ödemek ve üyelerin sicil numarası, ad ve soyadları ile ücretlerini gösterir bordroları Sandığa vermekle yükümlüdür."

    Madde 13- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 31- Her hesap yılı sonunda Sandığın bütün gelirlerinden, Sandıkça yapılması zorunlu yardım ve yönetim giderleri çıktıktan sonra yıl sonu itibarıyla biriken Sandık Fonunun;

    a) % 25'i üyelere ihtiyaç kredisi olarak dağıtılır. Krediler; ikraz, konut ve onarım (yangın ve tabii afetler nedeniyle evinin zarar görmesi halinde) amacıyla verilir. Kredilerin çeşitlerine göre hangi oranlarda dağıtılacağı, miktarları ve faiz oranları Merkez Yönetim Kurulunca yıllık bütçede tespit edilir ve Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer.

    b) % 50'si ihtiyat olarak bankalarda vadeli veya vadesiz Türk Lirası mevduat, döviz tevdiat hesabı, yatırım fonu katılım payları, Hazine bonosu, Devlet tahvilleri, gelir ortaklığı senedi, banka ve finansman bonoları, varlığa dayalı menkul değerler, gayrimenkul sertifikası ve repo yapmak suretiyle değerlendirilir. Sandığın nakit kaynakları Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin resmi internet sitelerinde yayınlanan bilançolarına göre aktif büyüklüğü en yüksek on banka arasından en az üçünden teklif almak suretiyle ve en yüksek getiriyi sağlayacak oranı teklif eden bankaya yatırılmak suretiyle değerlendirilir.

    c) % 25'i ile çeşitli yatırımlar yapılır. Bu yatırımlar; fabrika yapmak, ortaklıklara girmek, işyerleri, eğitim, sağlık, sosyal tesisler ve huzur evleri açmak, işletmek, gayrimenkul almak, satmak ve kiralamak, turizm amaçlı tesisler almak, yapmak kiralamak ve işletmek, hisse senedi almak. Hisse senedi alım oranı yatırımlara ayrılan payın % 5'ini geçemez.

    ç) (c) bendinde ayrılan fon, yatırımlarda kullanılmaması halinde bankalarda değerlendirilir."

    Madde 14- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 39- Geçici iş göremezlik yardımı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

    a) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarınca hastalık nedeniyle dinlenme raporu verilen üyelerle geçici iş göremezliğe uğradığı belirlenen üyelerden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanamayan ve kurumlarınca da bir ödemede bulunulmayan üyelere bu ödeneğe hak kazanacakları güne kadar olan süre için geçici iş göremezlik yardımı yapılır. Ancak, ilgililere yapılacak geçici iş göremezlik yardımının süresi aralıklı da olsa altı ayı geçemez.

    b) Geçici iş göremezlik yardımı, geçici iş göremezlik süresinin yardım katsayısı ve yardım göstergesiyle çarpımı sonucunda bulunacak tutardır.

    c) Bir aya kadar olan geçici iş göremezlik yardımı peşin olarak bir defada, bir ayın üzerinde olan geçici iş göremezlik yardımı birer aylık bölümlere ayrılarak Başkanlıkça ödenir."

    Madde 15- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Eğitim ve sağlık hizmetlerine destek yardımı

    Madde 40- Sandıkça, Havza-i Fahmiyye sınırları içindeki Devlet eğitim kurumlarına bilgisayar ve fen laboratuarları kurulması, ek derslik yapılması, eğitim araç ve gereçleri verilmesi, sağlık kurumlarına tıbbi malzeme, hasta giyim ihtiyaçları karşılanması, karyola ve yatak yardımları yapılması ile hasta odası tanzim ve tefrişi, madencilikle ilgili şehitlik, anıt, müze yapılması veya mevcutların bakım ve onarımına iştirak edilmesi suretiyle yardımlar yapılabilir. Bu yardımlar için Sandık gelir bütçesinin gelir toplamının % 1,5'ine kadar ödenek ayrılır. Ödeneğin ait olduğu bütçe yılında kullanılmaması halinde o yılın ödeneği iptal olur. Tutarı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen miktarın yarısına kadar olan yardımlar Sandık Yönetim Kurulu kararı, tutarı bunun üzerinde olan yardımlar ise Yönetim Kurulu kararı ve Bakanlık onayı ile yapılır."

        Madde 16- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 41- Sandık üyelerinin üyeliklerinin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi durumunda üyenin aidat ödediği toplam gün sayısının yardım katsayısı ile çarpımı tutarında son yardım yapılır.

    Sandık üyesinin ölümü halinde hesaplanacak son yardım, üyenin kanuni mirasçılarına veraset ilamına göre ödenir.

    Son yardımını alan üyenin yeniden işe girmesi halinde, Sandıktan aldığı son yardım işe giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde kanuni faiziyle birlikte iade edilerek önceki üyelik hakları yeniden kazanılır. Aksi takdirde yeni üye gibi işlem görür."

    Madde 17- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 42- Sandık üyelerinden % 80 ve üzerindeki bir oranda maluliyeti nedeniyle iş akdi sona erdirilenlerin veya üye iken ölenlerin, yükseköğrenim gören çocuklarına, yardım katsayısının, öğrenim yardımı göstergesiyle çarpımı tutarında aylık karşılıksız öğrenim yardımı yapılır."

    Madde 18- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 43- Sandık üyelerinin bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri ile anne ve babasının ölümü halinde üyeye, üyenin ölümü halinde veraset ilamında belirtilen hak sahiplerine cenaze defin yardımı yapılır. Cenaze defin yardımı, yardım katsayısının yardım göstergesiyle çarpımı sonucu bulunan miktardır."

    Madde 19- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 44- Sandık organlarında görev yapan üyeler ile Sandık personelinin, Sandık işleri ile ilgili görevleri esnasında meydana gelecek kaza sonucu çalışamayacak derecede malul kalmaları halinde kendilerine, vefat etmeleri halinde veraset ilamında belirtilen hak sahiplerine, yardım katsayısının gösterge rakamı ile çarpımı sonucu oluşan miktar üzerinden iş kazası yardımı yapılır."

    Madde 20- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 45- Sandık üyelerine istekleri halinde, yönerge ile belirlenecek esaslar dahilinde 31 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kredi yardımları yapılır."

    Madde 21- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 46- Sandık misafirhanesinin hizmet alımı ve personel giderleri dışındaki işletme giderlerinin, misafirhane gelirlerinin üzerinde olması halinde, gider fazlası konaklama yardımı olarak Sandık bütçesinden karşılanır."

    Madde 22- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Sandıkça ödenen kredilerden dolayı borçlu üyelerin borç taksitleri, çalıştığı kuruma veya işyerine bildirilir. Bildirilen taksit miktarları bildirimi takip eden aybaşından itibaren kurumlar ve işyerlerince üyelerin aylık istihkaklarından kesilir. Borç tutarları, kesintinin yapıldığı günü takip eden yedinci günün sonuna kadar Sandığın bildireceği banka hesabına kurum veya işyerince yatırılır."

    Madde 23- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

    "Göstergeler

    Ek Madde 1- Bu Yönetmelikte sayılan yardımların hesaplanmasında aşağıdaki göstergeler kullanılır. Bu göstergelere yardım göstergeleri denir.

    YARDIMLARYARDIMLAR AÇIKLAMAAÇIKLAMA GÖSTERGELERGÖSTERGELER

    Son Yardım Son Yardım    11

    Cenaze Defin Yardımı Cenaze Defin Yardımı Üyenin ölümü halinde Aile bireyinin ölümü halinde Üyenin ölümü halinde Aile bireyinin ölümü halinde 1200 1811200 181

    Öğrenim Yardımı Öğrenim Yardımı Açık öğrenim Diğerleri Açık öğrenim Diğerleri 22 7522 75

    Geçici İş Göremezlik Yardımı Geçici İş Göremezlik Yardımı Üye evli ise Üye bekâr ise Üye evli ise Üye bekâr ise 30 1530 15

    İş Kazası Tazminatı Yardımıİş Kazası Tazminatı Yardımı Kurul üyeleri ve personel için Kurul üyeleri ve personel için 4500" 4500"

    "Okul yaptırılması

    Geçici Madde 3- Sandıkça, Sandığın adını gelecek kuşaklara taşımak, eğitime destek vermek amacıyla Havza-i Fahmiyye sınırları içinde Sandığın aktüeryal dengesi dikkate alınarak bir okul yapılabilir veya gerçek ve tüzel kişiler ya da Devlet tarafından yeni yapılacak bir okulun masraflarına iştirak edilebilir. Bu kapsamda Sandıkça yapılacak veya yapımına iştirak edilecek okulun maliyetine göre ödenek tahsis edilir. Okul yaptırılması veya yapımına iştirak edilmesi, tahsis edilen ödeneğin kullanılması Yönetim Kurulu kararı ve Bakanlık onayı ile olur.

    Sandık çalışanlarına dair geçiş hükümleri

    Geçici Madde 4- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut sandık çalışanları, ücret ve diğer hakları yönünden, toplu iş sözleşmesi ve halen yürürlükte bulunan Sandık Personel Yönetmeliğine, sosyal güvenlikleri yönünden de 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabidir.

    Başkanın görev süresi

    Geçici Madde 5- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunan Sandık Başkanının görev süresi, Merkez Yönetim Kurulunun seçimine kadar devam eder."

    Madde 24- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 25- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar