MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 29/09/2009 -2009/15465

    Resmi Gazete Sayısı: 15/10/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27377

    Ekli "Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 11/8/2009 tarihli ve 3080-1 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Mülga 1 - 14/5/2001 tarihli ve 2001/2475 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "denetleme" ibaresi "denetim" olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Genel kurul tutanakları, başkanlık divanı tarafından imzalandıktan sonra, izleyen ilk iş günü Kurul'a gönderilir. Genel kurul kararları Kurul'un onayı ile, bu onayın gecikmesi halinde ise genel kurul kararlarının Kurul'a ulaşmasını izleyen otuzuncu iş günü sonunda yürürlüğe girer. Kurul'ca genel kurul kararlarına ilişkin olarak, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması veya ilave bilgi ve belge istenmesi halinde, otuz iş günlük bu süre söz konusu bilgi ve belgelerin Kurul'a ulaşmasını izleyen iş gününden itibaren yeniden başlar. Kararın tümünün veya bazı maddelerinin onaylanmaması, genel kurulun yeniden karar almasını gerektiriyorsa, bu takdirde genel kurul, gerekliliğin belirlendiği tarihten itibaren Kurul tarafından onbeş iş günü içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrı mektuplarıyla birlikte Kurul'un onaylamama gerekçeleri de pay sahiplerine bildirilir."

    "Süresi bitmeden yönetim kurulu veya denetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yeni üye seçilir. Bu kararlar, ilgili kararın alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde, yönetim kurulu veya denetim kurulu üyeliğine seçilen kişilerin 9 uncu maddede sayılan şartları taşıdığına dair belgeler ile birlikte Kurul'un onayına sunulur."

    Mülga 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan ", mali haklarını kullanmak ve izlemek," ibaresi "ve mali haklarını kayden izlemek," olarak değiştirilmiştir.

    Mülga 3 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

    "Görev yapmaları için gerekli şartlardan birinin taşınmadığının sonradan ortaya çıkması halinde MKK personeli görevden alınır. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görevden alınması işlemi Kurul'ca yapılır.

    Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile personel, bu şartlarla ilgili durumlarında değişiklik meydana gelmesi halinde, durumu ivedilikle MKK'ya bildirmekle yükümlüdür. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin durumları, MKK tarafından gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Kurul'a derhal bildirilir. Genel Müdürle ilgili olarak ortaya çıkacak durumlarda sorumluluk yönetim kuruluna aittir."

    Mülga 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Mülga 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar