YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 30/10/2009-2009/15594

    Resmi Gazete Tarihi: 26/11/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27418

    Ekli "Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 189 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/10/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 28/7/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

    "b) Eğitim müşaviri, eğitim ataşesi ve eğitim ataşe yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

    1) Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az bir yıl çalışmış olmak,

    2) Son başvuru tarihi itibarıyla son üç yıldır Millî Eğitim Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında çalışıyor olmak,

    3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde, yardımcı hizmetler sınıfı kadroları hariç, eğitim müşaviri için oniki, eğitim ataşesi için on, eğitim ataşe yardımcısı için sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    şartlarına sahip olmak gerekir."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "(3) Sınava başvuran aday sayısının yüzden fazla olması halinde, meslekî yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Yazılı sınavın yapılacağı merkez, bu Yönetmeliğe göre kurulan sınav komisyonunca belirlenir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması gerekir."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "MADDE 26 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 36 ncı maddesine göre Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurtdışında görevlendirilecek personelin görevlendirileceği ülkede konuşulan resmî dil ile yapılacak görev ve görevlendirilecek personelin ilk defa veya ikinci kez görevlendirilmesi hususları dikkate alınarak yabancı dil bilme şartı aranıp aranmayacağı, bilinmesi gereken yabancı dil ve yabancı dil bilgisi yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınması gereken en az puanı veya denk kabul edilen diğer sınavlara ilişkin puanları belirlemeye Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu yetkilidir. Bu personel, yurtdışına en çok iki kez görevlendirilebilir."

    Madde 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar