KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

    Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Disiplin Yönetmeliği

    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

    Resmi Gazete Sayısı: 09/12/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27427

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında görevli personel için uygulanacak disiplin cezaları ile yetkili disiplin kurulları, disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-I Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinde gösterilmiştir.

    (2) Başkan, personelin en üst disiplin amiridir.

    (3) EK-I sayılı Cetvelde gösterilen disiplin amiri unvanını taşıyan birden fazla personel olması durumunda, yapılan işbölümüne göre ilgili olan, ilgili birden fazla ise kıdemli olan disiplin amiri yetkisini kullanır.

    (4) Farklı bir yerde görevlendirilen personelin disiplin amiri, fiilen görev yaptığı yerdeki disiplin amiridir.

    (5) Disiplin amiri olarak tespit edilen unvanlara ait pozisyonların vekalet görevi hariç münhal bulunması halinde, disiplin amirliği yetkisi cetvelde gösterilen üst disiplin amirince kullanılır.

    Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulu

    Madde 5 - (1) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında görevli personelin, disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere iki yıllık süre için Disiplin Kurulları ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur.

    Disiplin cezaları

    Madde 6 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde yer alan Devlet memurlarına yönelik disiplin cezaları ile bu cezaların uygulanacağı fiil ve hallere ilişkin hükümlerin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında görevli personele de uygulanması esastır.

    (2) Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki çalışanlardan ücrete esas hizmet yılı 25 yılın altında olanlarda ücrete esas hizmet yılı terfisi, (c) bendi kapsamında çalışanlardan emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri öğrenim durumları nedeni ile yükselebilecekleri derecelerin son kademelerin altında olanlarda ise bulunduğu kademe ilerlemesi ile ücrete esas hizmet yılı terfisi 1-3 yıl durdurularak uygulanır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki çalışanların hizmet yılı 25 yıl ve üzerinde olması, (c) bendine göre çalışanların ise öğrenim durumları nedeni ile yükselebilecekleri derecelerin son kademelerinde olmaları durumunda; brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir. Tekerrürü halinde hizmetlerine son verilir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

    Düzenleme yetkisi

    Madde 8 - (1) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerine uygun olarak alt düzenleyici işlemler yapılabilir.

    Yürürlük

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar