BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Başbakanlık Basın-Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Görev Yetki Sorumluluk Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

    Basın-Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 16/08/1997

    Resmi Gazete Sayısı: 23082

    BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2- Bu Yönetmelik, 231 sayılı Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 ve 18 inci, 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen,

    Genel Müdürlük, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,

    İl Müdürlüğü, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğünü,

    İl Müdürü; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon İl Müdürünü,

    İfade eder.

    Teşkilat

    Madde 4- Genel Müdürlük taşra teşkilatı, İl Müdürlüklerinden meydana gelir.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevler

    İl Müdürlüklerinin Görevleri

    Madde 5- İl Müdürlükleri Valilik ve Genel Müdürlükçe belirlenecek genel ilkeler çerçevesinde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirirler.

    A- Basın ve yayın faaliyetleriyle ilgili görevler;

    a)Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması ve bu faaliyetler için gerekli aydınlatıcı ve tanıtıcı bilgi akışının sağlanmasında yardımcı olmak,

    b) Devlet ve hükümet faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin il bünyesinde basın-yayın araçlarıyla duyurulmasını sağlamak,

    c) Görevli bulundukları ilde mümkün olduğu ölçüde belirlenecek çevre illerde, basın-yayın alanında meydana gelen gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler konusunda Genel Müdürlüğe bilgi vermek,

    c)Bulundukları ildeki basın mensuplarıyla münasebetlerin düzenlenmesi ve basının güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,

    d)Bulundukları ilde yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının görevlerini daha kolay yapabilmeleri amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, tedbirler almak, gerekli gördüğü tedbirler konusunda Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak,

    f) Bulundukları ilde ikamet eden basın yayın organları mensuplarının Basın Kartları yönetmeliği hükümleri uyarınca yapacakları müracaatları kabul etmek, bu gazetecilerin şahıs işlem dosyasını tutmak, izlemek, alınacak veya tamamlanacak sarı basın kartı beyannamesi, sözleşme, fotoğraf , (Değişik ibare: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) adres beyanı ve öğrenim belgeleri , (Değişik ibare: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) T.C. kimlik numarası , (Değişik ibare: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) sigorta kayıt beyanı ve mesleki çalışmaları Valilikten alınacak görüşle birlikte değerlendirerek mütalaaları ile birlikte geciktirmeksizin Genel Müdürlüğe intikal ettirmek, kayıtları tutulan gazetecilerin mesleki kıdem taleplerini karşılamak, anılan Yönetmelik çerçevesinde basın mensuplarının çalışmalarını izlemek,

    g) Yerel basının güçlendirilmesi ve haber kaynaklarının artırılması konusunda araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

    h) Bulundukları ilin tanıtılması ve oluşan ekonomik ve sosyal gelişimlerin yansıtılması bakımından basın ve yayın organları ile ilişkiler içinde olmak ve gerektiğinde bu amaçla ilgili makamların bilgisi çerçevesinde ulusal basın mensuplarını görev yaptıkları illere davet edilmesini sağlamak,

    ı) Bulundukları ilde yayın yapan basın ve yayın organlarını izleyerek, uygun görülen haber ve yazıların Genel Müdürlükçe yayımlanan gazete, dergi, bülten ve benzeri yayınlarda yer alması için yapılacak kupür çalışmalarının geciktirilmeksizin Genel Müdürlüğe intikalini sağlamak, yazılı basında çıkan ve kupür halinde ayrılan haberleri ciltleterek arşiv halinde saklamak,

    i) Bulundukları ilin basında tarihine ilişkin kaynaklarını derlemek ve gerektiğinde bu kaynaklar ve yaşayan kişilerin bilgilerine başvurarak kitap, bülten ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

    j) İl Müdürlüğünün görevlerinin etkin, verimli, ekonomik, süratli ve en az emek ve malzeme kullanımıyla yürütülmesini sağlayacak önlemleri almak, yönetimi geliştirici önerilerde bulunmak,

    k) Bulundukları ilde yapılacak yerli ve yabancı basın mensuplarının katılacakları toplantılarda gerektiğinde, ilgili diğer kamu görevlileriyle de koordinasyonu sağlayarak, basın merkezleri kurmak ve basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştıracak düzenlemeleri yapmak,

    l) Aylık il durum raporları hazırlamak,

    m) Gerektiğinde, basın-yayın kuruluşlarına günlük haber bültenleri yayınlamak,

    n) Valilik ve Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

    B- İdari ve mali işlerle ilgili görevler;

    a) Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı birimlerde görevli personelin disiplin ve sicil amirliğini, izin, görevlendirme ve her türlü özlük işlemlerini zamanında yapmak ve yapılmasını sağlamak,

    b) Yıllık faaliyet programları yapmak ve bu faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını periyodik devre raporları halinde Genel Müdürlüğe bildirmek,

    c) Müdürlüğün tahakkuk memurluğunu yapmak ve hertürlümaliişlemlerini yerine getirmek, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde Müdürlük ve il içerisinde Müdürlüğe bağlı birimlerin İta Amirliği görevini yürütmek,

    d) İl Müdürlüğünün bütçe tekliflerini hazırlayarak süresi içinde Genel Müdürlüğe göndermek,

    e) Personel yetiştirilmesi içir hizmetiçi eğitim kursları açılmasını teklif etmek ve bu amaçla personelin seminer ve kurslara katılmasını sağlamak,

    f) Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı birimlerde yazışma ve işlemlerin çabuk, düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak, Müdürlük çalışanlarının, bulundukları ilde, Pasaport Kanunu uyarınca ihtiyaç duyulan yazışmalarını yapmak,

    g) Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı birimlerin ayniyat işlemlerini ayniyat talimatnamesi hükümlerine göre yapmak ve yaptırmak,

    h) Müdürlüğün, yangından, her türlü sabotaj, tabii afet, tahrip gibi felaketlerden korunması için ilgili yönetmelikler, Valilik ve Genel Müdürlüğün emir ve talimatları uyarınca gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak, sivil savunma hizmetleri ile ilgili çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak.

    Düzenlenecek Raporlar

    Madde 6- İl Müdürlükleri, aşağıda belirtilen raporları hazırlamak ve belirlenen sürelerde Genel Müdürlüğe göndermekle görevlidirler.

    a) Yıllık Çalışma Raporu, (Genel Müdürlük çalışma planına esas olmak üzere bir önceki yıl çalışmalarını karşılaştırarak hazırlanacak yıllık çalışma programı) yeni yılın Şubat ayı sonuna kadar gönderilecektir.

    b) Aylık Faaliyet Raporu, (İl Müdürlüğünce yapılan faaliyetleri belirtir rapor) her ayın sonu itibariyle düzenlenecek ve bir sonraki ayın ilk haftası içinde gönderilecektir.

    c) Mali İşler Raporu, (İl Müdürlüğünün mali işlerine ilişkin olarak düzenlenecek rapor) her ayın sonu itibariyle düzenlenecek ve bin sonraki ayın ilk haftası içinde gönderilecektir.

    d) Genel Müdürlüğün ilgili birimleri tarafından istenilen diğer raporlar. (Belirlenecek süre içinde gönderilecektir.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yetki, Sorumluluk ve Çalışma

    İl Müdürünün Yetkileri

    Madde 7- İl Müdürleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre bulundukları İl Valisinin emrinde olup, Valilik ve Genel Müdürlükçe belirlenecek genel ilkeler çerçevesinde, aşağıda belirtilen yetkileri kullanırlar:

    a)Bulunduğu ilde Genel Müdürlüğü temsil etmek,

    b)İl Müdürlüğünde görevli personelin, etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacak gerekli planlama ve iş bölümünü yapmak, birinci derece amir sıfatıyla onların çalışmalarını takip etmek, denetlemek ve işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gereken önlemi almak,

    c)İl Müdürlüğüne verilen görevlerin yürütülmesinde gerek kendi personeli, gerekse diğer gerçek ve tüzel kişiler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

    d)İl dahilinde yapılacak toplantılarda Genel Müdürlüğü temsil etmek yada bir temsilci görevlendirmek,

    e) Herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde yerine vekalet edecek şube müdürü yoksa uygun gördüğü kişiyi Genel Müdürlük Makamına teklif etmek,

    f) Kendisine verilecek yetki çerçevesinde imza yetkisini kullanmak, uygun görülen evrakı imzalamak,

    g)Personelin kişisel durumlarını, çalışmalarını, göreve devamlarını izlemek, iş yerinde gereken disiplini sağlamak ve gerektiğinde "Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği" gereğince disiplin cezalarını uygulamak,

    h) "Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği" gereğince personelin sicil raporlarını düzenlemek,

    ı) Kendisine verilen yetkilerden uygun görülenleri, gerektiğinde, üst makamın onayı ile ast makamlara devretmek.

    İl Müdürünün Sorumlulukları

    Madde 8- İl Müdürleri, 657 Devlet Memurları Kanununda belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine verilen görevlerin, Valilik ve Genel Müdürlüğün emirleri doğrultusunda, mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yapılmamasından veya yetkilerini yerinde yada hiç kullanmamaktan sorumludurlar.

    Diğer kademelerin Sorumlulukları

    Madde 9- Şube Müdürü ve diğer memurlar, İl Müdürlüğünün işlerinin yerine getirilmesinde, kendilerine verilen görevleri gereği gibi ve süresi içinde yapmakla yükümlüdürler. Yetkilerini kullanmayanlar ile yerinde ve zamanında kullanmayanlar, bir üst makama karşı sorumludurlar.

    Çalışma

    Madde 10- İl Müdürlükleri, bulundukları İl'de Valilikçe belirlenen genel çalışma usul ve esaslarına göre hizmetlerini sürdürürler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

    Yazışma, Dosyalama ve Arşiv

    Madde 11- İl Müdürlüklerinin yazışmaları, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esaslar" ve Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yapılır.

    Evrakın dosyalanması, Genel Müdürlükçe hazırlanan dosya planına, arşivle ilgili ise, "Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

    Tutulacak Defterler

    Madde 12- İl Müdürlüklerinde;

    a) Demirbaş eşya kayıt defteri,

    b) Tüketim maddeleri için ambar defteri,

    c) Bütçe giderleri ve ödeme emirleri defteri,

    d) Mutemet avans defteri,

    e) Kadro ve maaş defteri,

    f) Gelen ve Giden evrak kayıt defterleri,

    g) Evrakın servisler ve kurumlar arasında dağıtımını sağlayacak zimmet defteri,

    h) Evrakın posta yolu ile gönderiminde kullanılan posta zimmet formu,

    Bulundurulur.

    Bu Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

    Madde 13- Bu Yönetmelikte yer almayan diğer hususlar hakkında genel ilke ve talimatlara göre hareket edilir.

    Yürürlük

    Madde 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde15- Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar