ATATÜRK KÜLTÜR DÎL VE TARÎH YÜKSEK KURUMU YURT İÇİ VE YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BURSLARI YÖNETMELİĞİ

    ATATÜRK KÜLTÜR DÎL VE TARÎH YÜKSEK KURUMU YURT İÇİ VE YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BURSLARI YÖNETMELİĞİ

    Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı

    Resmi Gazete Tarihi :

    Resmi Gazete Sayısı :

    BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

    Amaç

    Madde l -Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarınca yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve öğrenim yapacak öğrenciler ile yurt içi ve yurt dışında araştırma yapacaklara verilecek burslarla ilgili esasları düzen

    lemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşları ile yurt içi ve yurt dışı eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim ve öğretim yapmak isteyen öğrenciler ile araştırma yapmak isteyenleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 2876 sayılı Kanunun 107. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tüzüğünün 25. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Kısaltmalar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte;

    a)"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu" : Yüksek Kurum,

    b)"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Ku

    rulu" Yüksek Kurul,

    c)"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu" : Yönetim Kurulu,

    d)"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı": Yüksek Kurum Başkanı,

    e) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarik Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil bulunan; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi" : bağlı kuruluşlar,

    Olarak ifade edilmiştir.

    İKİNCİ BÖLÜM: Bursların Tespiti

    Madde 5 - Yüksek Kurum, kendi amaç ve ilkelerine uygun ko

    nularda yurt içinde ve yurt dışında lisans üstü eğitim yapacaklar ile araştırma yapacaklardan bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlara burs verir.

    Madde 6 - Her yıl yurt içinde ve yurt dışında öğrenim yapacaklar ile araştırma yapacaklara veri

    lecek bursların sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir :

    Bağlı kuruluşların yürütme kurulları kendi çalışma alanlarında eğitim yapılmasını istedikleri konuları ve bunlara verilecek burs sayılarını yurt içi ve yurt dışı için ayrı ayrı olmak üzere belir

    leyerek Yönetim Kurulu'nun kararına sunarlar. Yürütme kurulları ayrıca bursların verilme şartları ile yurt içi ve yurt dışında araştırma bursu verileceği ve bu bursların süresi hususlarına da bu teklifte yer verirler.

    Madde 7 - Yüksek Kurumca kararlaştırılan burs konulan, süreleri, miktarları, sayıları, müracaatta istenecek belgeler ve burs verilecek kişilerde aranacak şartlar,basın yolu ile îlan olunur.

    Madde 8- Yurt dışı lisans üstü bursları ile ilgili hususlar 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun çerçevesinde Yüksek Kurumun özel talepleri ile birlikte Nisan ayında Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Madde 9 - Yurt içi eğitimi bursları, ilânda belirtilen alanlarda yurdumuzdaki üniversitelerin herhangi birinde lisans, yüksek lisans,doktora veya bunlara eş değer öğretimde öğrenci olmaya hak kazananlara verilir.

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) 30 yaşından büyük olmamak,

    c)Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

    şartları aranır.

    Madde 10 - Yurt içi eğitimi bursu almak isteyenler her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar aşağıdaki belgelerle bağlı kuruluş başkanlıklarına müracaat ederler :

    a) Müracaat formu (Ek-1),

    b) Öz geçmişi,

    c) Nüfus cüzdanı aslı veya örneği,

    d) Bitirdiği öğretim kurumuna ait diploma veya bitirme belgesi veya noterden taktikli örneği,

    e) Lisans eğitimi bursu alacaklar için üniversite sınavı sonuç belgesi,

    f)4 adet vesikalık fotoğraf,

    g) Askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu gösterir belge,

    h) Savcılıktan alınacak iyi durum belgesi,

    i) Lisans, yüksek lisans, doktora veya bunlara eş değer öğretim öğrencisi olduğunu belirtir belge,

    (g) ve (h) bentlerindeki belgeler burs verilmesi kararlaştırılan öğrencilerden istenir.

    Madde 11 -Yurtiçi öğrenim bursu almak üzere müracaat edenlerin sayısı ne olursa olsun bunların belgeleri bağ

    lı kuruluşun yürütme kurulu ve Yönetim Kurulu'nda değerlendirilir. Yürütme kurulunun karan ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile uygun bulunanlar mülakata alınırlar.

    Madde 12 -Bağlı kuruluş adına başkan ile yurt içi lisans, yüksek lisans, doktora veya buna eş değer öğrenim bursu kazananlar arasında bir mukavele imzalanır. Bu mukavelede, bağlı kuruluşça belirlenen öğrenim alanının Yüksek Kurum'un izni olmaksızın, öğrenim boyunca değişmeyeceği, ilgili öğrenim dalına ilişkin mevzuata göre tamamlanacağı, öğrenim sonunda hazırlanan tezin bir suretinin bağlı kuruluşa verileceği ve benzeri hususlar yer alır.

    Burslu öğrencilerin değerlendirilmesi

    Madde 13 - Yurt içi lisans ve lisans üstü öğrenimi bursu alanların öğrenimlerini kanunî süreleri içinde tamamlamaları gerekir. Lisans bursu en çok 5 yıl, yüksek lisans bursu 2,5 yıl, doktora veya buna eş değer eğitim bursu 4 yıl verilir.

    Öğrenim görülen kurumun değerlendirme yönte

    mine göre bütün bursluların altı ayda bir başarı durumu incelenir ve inceleme sonuçlarına göre yıl sonunda ertesi yıl burs verilmesine devam edilip edilmeyeceği Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır.

    Bursla ilgili diğer esaslar

    Madde 14 - Yurtiçi burslarla ilgili diğer esaslar şunlardır:

    a)Burslar, öğrenim devam ettiği sürece ve bu sürelerin arasındaki tatil aylarında da devam eder.

    b) Burslu, her yarı yıl sonunda Ek-2 izleme formu'nu süresi içinde doldurup, ilgili öğretim kurumuna onaylatıp Yüksek Kuruma göndermek zorundadır.

    c)Yurt içi bursu alan .öğrenci, herhangi bir sebeple yurt dışında gitmek durumunda ise, en az bir ay önceden sebepleri ile birlikte yazılı olarak bursu veren kuruma bildirmek zorundadır, Staj için yurt dışına gidecek burslunun, staja kabul edildiğini bildiren belgenin fotokopisini izin isteme dilekçelerine eklemesi gerekmek

    tedir.

    d) Burslu, burs vereni, kurumca istenen her türlü bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde kuruma göndermek zorundadır.

    e) Yurt içinde burslu, herhangi başka bir kuruluş veya yerden devamlı görev veya burs alamaz. Aksi durumda ücret veya burs aldığı tarihten itibaren ödeme yapılmaz.

    f)Burslu,imzaladığı mukaveleye ve Yönetmelikte belirlenen genel esaslara ve ayrıca bu belge ve genel esaslarda belirlenmemiş durumlarda Yönetim Kurulu'nun hakkında vereceği kararlara uymak zorundadır.

    g) Burslu, herhangi bir adlî yargı mercii tarafından kastî suçlardan dolayı cezalandırılmış ise, bursu tekrar başlatılmak üzere kesilebilir. Hüküm kesinleştikten sonra bursun kesilmesine karar verildiği takdirde kendisine yapılmış burs ödemesi varsa, bu ödemeler geri alınır. Tutuklanma

    halinde tutukluluk süresince burs ödenmez,ödenmişse geri alınır.

    h) Hakkında adlî kovuşturma açılmış bulunan burslunun duru

    munu bir ay içinde yazılı olarak burs aldığı kuruma bildirmesi gerekir. Bildirmemiş olanların, kovuşturma sonunda ceza almasalar dahi, bursu bir daha başlatılmamak üzere kesilir.

    i) Yurt içi ve yurt dışı tez masrafları için destek isteyen burslu

    ların istekleri Yönetim Kurulu'nda incelenir. Her tez için bir defaya mahsus olmak üzere hangi konuda ne miktar destekleneceği incelenir ve kararlaştırılır.

    Madde 15 - Yurt dışında lisans üstü eğitim göreceklerin seçimi ve diğer hususlar 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve buna bağlı mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yurt İçi ve Yurt Dışı Araştırma Bursları

    Madde 16 - Yurt içi ve yurt dışı araştırma bursları en az doktora seviyesinde veya eş değerde öğrenim görmüş kişilere verilir.

    Bunlar müracaatlarını aşağıdaki belgelerle ilgili bağlı kuruluşlar başkanlıklarına yaparlar:

    a) Müracâat formu (Ek-3),

    b) Öz geçmişi,

    c) Doktora veya eş değerli öğretim diploması veya noterden tas

    dikli örneği,

    d) Nüfus cüzdanı aslı veya örneği,

    e) 4 adet vesikalık fotoğraf.

    Bu müracaatlar, araştırma konusu dikkate alınarak bağlı kuruluş

    ların ilgili bilim ve uygulama kollarının görüşü ile birlikte yürütme kurullarınca değerlendirilir. Bu değerlendirmede müracaatçının eserleri de diğer çalışmaları ile yeterliliği dikkate alınır.

    Kendisine burs verilmesinin uygun bulunup bulunmadığı hususu kararlaştırılarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Ku

    rulu'nun bu konudaki kararı kesindir.

    Madde 17 - Yönetim Kurulu, araştırma burslarının süresini, bağlı kuruluş Yürütme Kurulu'nun teklifini ve araştırma konusunu dikkate alarak belirler. Araştırmacının teklifine ve bağlı kuruluş Yü

    rütme Kurulu'nun görüşüne dayalı olarak bu süreyi uzatabilir veya kısaltabilir.

    Madde 18 - Yurt içi araştırma burslarının miktarları ve mas

    rafların karşılanmasında uyulacak esaslar Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

    Yurt dışı araştırma burslarının miktarları ve masrafların karşılan

    masında 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun emsal olarak alınır. Kurumun şartlarına göre gerekli düzen

    lemeyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

    Yurt dışında araştırma yapan burslulardan araştırma konusu Türkiye ile ilgili olan ve gerekli dokümanların mutlaka Türkiye'den şahsen temini için yurda gelmelerinin zorunlu olduğu Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş başkanlıklarınca uygun görülenlere bir defaya mahsus olmak üzere, belgelenmiş yol ve gündelik ücretleri ödenebilir. Türkiye'de öğrenim görenlerin Türkiye dahilindeki benzer masrafları Yönetim Kurulu'nda incelenir, .kısmen veya tamamen karşılanmasına karar verilebilir.

    Madde 19 - Kendisine araştırma bursu, verilenlerle bağlı kuruluş başkanı arasımda bir mukavele düzenlenerek imzalanır. Bu mukavelede araştırmacının çalışacağı konu, araştırma süresi, araştırmanın gerekçesi belirlenir. Yine bu mukavelede araştırmacının çalışmalarının bitimini müteakip en geç bir ay içinde burslu bulunduğu sürede yaptığı çalış

    maları ve temasları belirten bir rapor vermesi ve aynıca çalışmaları ile ilgili olarak ortaya koyduğu eserin bir nüshasını en geç 20 ay içinde basılı veya basıma hazır şekilde ilgili bağlı kuruluşa sunması hususları şarta bağlanılır.

    Araştırma bursu alanın çalışmalarının bitiminde bu şartları iste

    nilen sürede yerine getirmesi gerekir. Çalışmaları hakkında bir raporla zamanında bilgi vermeyen veya ortaya koyduğu eseri bağlı kuruluşa zamanında sunmayanlardan kendilerine ödenen burs miktarı kanunî faizleri ile birlikte geri alınır. Araştırma bursu alanlarla yapılacak mu

    kavelede bu husus da yer alır.

    Madde 20 - Araştırmacı kamu görevlisi ise, burs talebiyle birlikte kendisine burs verilmesi halinde çalıştığı kurumdan izinli sayılacağı hususunu da belgelendirir.

    Madde 21 - Yurt içi veya yurt dışında burslu olarak okuyanların tezleri Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarca yayımlandığı takdirde ilgili yönetmeliğe göre ücret ödenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Diğer Hükümler

    Madde 22 - Yurt içinde ve yurt dışında öğrenim yapacaklar, bursu veren bağlı kuruluş yürütme kurulunun uygun göreceği üyelerden birinin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Bu denetim ve gözetim daha çok ilmî yardım, yol gösterme ve öğrencilerin yapacakları çalışmaları takip etme amacına yöneliktir. Öğrenim yapan kişi bağlı olduğu üyeye çalışmaları hakkında bilgi vermek ve onun tavsiyelerine uymak durumundadır.

    Madde 23- Araştırma yurt içi lisans ve lisans üstü bursları bu Yönetmelikte istenilenler mahfuz kalmak şartıyla karşılıksızdır. Yurt dışı lisans üstü bursları, ilgili mevzuat çerçevesinde mecburi hizmete tabidir. Mecburî hizmet, Yüksek Kurum'da veya Yüksek Kurum'un devredeceği kamu kuruluşunda yerine getirilir.

    Madde 24-Mülâkat yapacak jüriler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Mülâkat günü ve saati Kurumun uygun bir yerinde ilgililere duyurulur.

    Madde 25- Yüksek Kurulca onaylanan burs ödenekleri ve gerekli görülen yurt dışı yollukları burs verecek olan Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşların bütçelerine konur ve oradan karşılanır.

    Madde 26 - Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş başkanlıklarınca yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere burslu adaylarının seçimi, mülakatlar, burslulara ödemelerin yapılması veya gönderilmesi ve bursların verilmesi ile ilgili diğer hususlar çıkarılacak yönergelerle düzenlenir.

    Yürürlük

    Madde 27 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - Bu Yönetmeliği Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş başkanları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar