ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KADROLU UZMANLIK YÖNETMELİĞİ

    Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliği

    Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 26/05/1985

    Resmi Gazete Sayısı: 18765

    BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1. - 11.8.1983 gün ve 2876 sayılı Kanunun 107. maddesine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarına kadrolu uzman ve uzman yardımcısı olarak alınacakların seçilme, atanma ve çalışma esaslarının tespiti amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2. - Bu yönetmelik hükümleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bağlı kuruluşları kadrolarına uzman ve uzman yardımcısı olarak atanacaklar hakkında uygulanır.

    Kısaltmalar

    Madde 3. - Bu yönetmelikte geçen:

    a. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu : Yüksek Kurum,

    b. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı : Yük

    sek Kurum Başkanı,

    c. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna bağlı bulunan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi: Bağlı kuruluşlar,

    d. Atatürk. Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuzumu Genel Sekre

    terliği: Genel Sekreterlik,

    Olarak ifade edilmiştir.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uzman Yardımcılığı

    Yarışma sınavı :

    Madde 4 - (Değişik: RG-23/10/2001-24562)

    Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarında görevlendirilecek uzman yardımcıları adayları Üniversite Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak Eleme Sınavını kazanan adaylar arasından çağrılarak, yazılı ve/veya sözlü giriş sınavı ile alınır.

    Giriş sınavı öğretim dalları göz önüne alınarak farklı düzenlenebilir.

    ÖSYM Başkanlığınca yapılan Eleme Sınavı gerekli görüldüğü takdirde giriş sınavı olarak uygulanabilir.

    Sınav zamanı:

    Madde 5. - Uzman yardımcıları adayları için açılacak yarışma sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Yüksek Kurum Başkan

    lığınca uygun görülecek zamanlarda yapılır.

    Sınava katılma şartları

    Madde 6 - (Değişik: RG-23/10/2001-24562) Uzman Yardımcılığı sınavına katılabilmek için,

    a) Devlet Memurları Kanununda belirtilen Devlet Memuru olma şartlarını taşımak,

    b) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak Eleme Sınavını kazanmış olmak,

    c) Sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak,

    d) En az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

    e) Kadronun gerektirdiği ve duyuruda bildirilecek özel şartları taşımak gerekir.

    Duyurma

    Madde 7. - Uzman yardımcılığı adaylığı giriş sınavlarına katılma ve sınav şartlan, sınav konulan başvuru tarihleri ile hangi makama başvurulacağı gibi hususlar Ankara ve/veya İstanbul'da çıkan günlük iki gazete ile sunav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

    Adayların başvurma ve kayıt süreleri, sınavların başlama tarihinden en az 15 gün önce bitecek şekilde tespit ve ilân edilir.

    Müracaat

    Madde 8. - Uzman yardımcılığı adaylığı giriş sınavına müracaatlarda ilgilinin beyanı esas olup başkaca hiçbir belge istenmez.

    Uzman yardımcılığı içinsınava girmek isteyenlerin, Yüksek Kurum Başkanlığından temin edecekleri iş talep formunu gerçeğe uygun olarak doldurup en son müracaat tarihi mesai bitimine kadar, son üç ay içerisinde çekilmiş vesikalık bir adet fotoğraf ile birlikte Yüksek Kurum Personel ve Eğitim Dairesine vermeleri yeterlidir.

    İş Talep Formlarını İncelenmesi

    Madde 9. - İş talep formları, müracaat süresini bitiminden itibaren 15 gün içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenir. Şartları taşıyanlara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. İş talep formlarında soruların bir veya bir kaçını cevapsız bırakanlar ile şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları bildirilir ve bunlara sınava giriş belgesi verilmez.

    Sınav komisyonu

    Madde 10. -Yazılı yarışma sınavının yönetimi ve sekreterlik hizmetleri, Genel Sekreterin görevlendireceği personel tarafından yürütülür.

    Soruların hazırlanması ile cevapların değerlendirilmesi ve mülakat, ilgili bağlı kuruluş başkanı ve başkanın seçeceği yeter sayıda üye ve uzmandan teşekkül edecek komisyon tarafından yapılır.

    Yüksek Kurum Başkanı sınavlara, değerlendirme çalışmalarına ve mülakata başkanlık edebilir.

    Yazılı sınav ve mülakat

    Madde 11- Uzman yardımcılığı giriş sınavları şu konularda yapılır :

    a) Atatürk Araştırma Merkezi : Atatürk ilke ve inkılapları milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile Atatürk Araştırma Merkezine kanunla verilen görevlerle ilgili diğer konular,

    b) Türk Dil Kurumu : Türk dili ve Türkçe dil bilgisi ile Türk Dil Kurumuna kanunla, verilen görevlerle ilgili diğer konular,

    c) Türk Tarih Kurumu : Türk ve Türkiye tarihi ile Türk Tarih Kurumuna kanunla verilen görevlerle ilgili diğer konular,

    d) Atatürk Kültür Merkezi : Türk dili ve edebiyatı, sanat tarihi,sosyal bilgiler, resim, müzik, folklor, töre ve gelenekler ile Atatürk KültürMerkezi'ne kanunlaverilen görevlerleilgilidiğer konular,

    e) Yüksek Kuram için: Bağlı kuruluşlar için yukarıda belirtilen konular.

    Sınavlar önce yazılı ve bilahâre mülakat şeklinde iki aşamada yapılır.

    Sınavlarda yabancı dil şartı aranmaz, ancak tercih sebebidir. Yazılı sınavlarda başarılı olamayanlar mülakata alınmazlar.

    Sınav sorularının hazırlanması

    Madde 12. - Yazılı sınav soruları, sınav komisyonu tarafından sınav konularına göre ayrı ayrı hazırlanır. Sorular komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü zarflar içerisinde Genel Sekreterliğe verilir.

    Yazılı sınav soru kâğıtlarında sınav süresi de belirtilir.

    Yazılı sınavlar:

    Madde 13. - Yazılı sınavlarda ad yazılı yeri kapatılan özel cevap kâğıtları kullanılır. Cevap kâğıtları sınav süresi sonunda toplanarak, sınava katılan adayların kimliklerini belirleyen tutanak ile birlikte bir zarfa konulup ilgili sınav komisyonu başkanına verilir.

    Sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi

    Madde 14 - Sınav komisyonu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Üyelerin geçerli mazeretleri halinde yedek üyelerden komisyon tamamlanır. Cevap kağıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve cevap kâğıtları numaralanır. Her cevap kâğıdı en az üç kurul üyesi tarafından okunarak değerlendirilir. Kurul üye

    lerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır. Cevap kâğıtlarının son değerlendirme notu, kâğıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılır. Bütün cevap kâğıtlarının değerlendirilmesinden sonra, kağıtların ad yazılı kısımları açılır. Adayların adları, cevap kâğıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa getirilir.

    Yazılı sınavda 100 üzerinden 70 puan alan başarılı sayılır.

    Yazılı sınav sonuçları, sınav gününü izleyeni en geç bir ay içini de sınava katılanların adresine taahhütlü olarak gönderilir.

    Yazılı sınavı kazananların listesi, Yüksek Kurum Başkanlığında ve bağlı kuruluşlarda asılarak duyurulur.

    Mülakat

    Madde 15-Yazılı sınavı kazananlara sınav sonuçlarıyla birlikte mülakatın yapılacağı yer, gün ve saat bildirilir.

    Mülakatta adayların görevlendirilecekleri hizmetle ilgili bilgiler yanında kavrayışları, anlatma yetenekleri, davranışları, temsil nite

    likleri de dikkate alınır.

    Mülakatta değerlendirme, sınav komisyonunun her üyesince ayrı ayrı yapılır ve 14. maddedeki gibi ortalama alınır.

    Sınav sonuçları ve atanma :

    Madde 16. - Mülakattan sonra sınav komisyonu yazılı ve mülakat sonuçlarını bir arada değerlendirerek başarı sırasına göre bir liste hazırlar ve Yüksek Kurum Başkanlığına verir. Mülakatta 100 üze

    rinden 70 puan almak gereklidir.

    Sonuçlar mülakata katılan bütün adaylara yazılı olarak duyurulur.

    Sınavı kazananların uzman yardımcılığı adaylığına atanmaları için " Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu A tama Yer Değiştirme ve Yükselme Yönetmeliği" nde belirtilen belgeleri adı geçen yönetmelikte belirlenen sürede getirmeleri gereklidir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde başvurmayanların atama işlemleri yapılmaz. Yerlerine ilk yedek aday

    dan başlamak üzere diğerleri atanabilir.

    Adaylık süresi

    Madde 17- Uzman yardımcısı adaylarının işe intibaklarını ve yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla uygulanan ve bir deneme süresi olan adaylık, en az bir, en çok iki yıldır.

    Yeterlik sınavı ve uzmanlığa atanma:

    Madde 18- Uzmanyardımcılarıadaylıktageçensüredahil üç yıllı tamamladıktan sonra, olumlu sicil almış olmak ve bağlı kuruluş başkanlıklarınca veya Yüksek Kurum Başkanlığınca ilgili bilim dallarından seçilecek yeter sayıda üyelerden teşkil edilecek sınav komisyonunca 11. maddede belirtilen konularda yapılacak yazılı ve sözlü yeterlilik sınavında başarılı olmak kaydıyla uzmanlığa , genel hükümlere göre atanırlar.

    Yazılı ve sözlü sınav tarihleri ve yeri sınavın yapılmasından en az onbeş gün önce adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

    Başarısızlık hali

    Madde 19- Uzmanlığa yükseltilmeyen uzman yardımcıları uzmanlığa atanamazlar. Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarda, boş kadro bulunması şartıyla diğer memuriyet kadrolarına atanabilirler.

    Yurt dışı eğitim

    Madde 20-Uzman ve uzman yardımcıları Yüksek Kurumca tespit edilecek eğitim programları çerçevesinde belirlenmiş bir konuda araştırma yapmak, meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla yurt dışına gönderilebilirler. Bunlar hakkında genel hükümler uygulanır.

    Yabancı dil eğitimi

    Madde 21-Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşları, uzman ve uzman yardımcılarının yabancı dillerini geliştirmek amacı ile yabancı dil eğitim programlan düzenleyebilirler. Mesai içi veya mesai dışı zaman

    larda dil eğitim merkezlerine gönderilebilirler.

    Diğer kamu kurumlarından nakil

    Madde 22 - Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarının diğer kadro

    larından uzman yardımcısı kadrolarına naklen atama için, Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarının uzman yardımcılığı sınavında başarılı olmak şartı aranır. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarının diğer kadrolarından uzman kadrolarına, uzmanlık dalı ile ilgili bilim ve uygulama kolu başkanını görüşü alınarak ilgili Yürütme Kurulu Karara ve Yönetim Kurulunun onayı ile genel hükümlere göre atama yapılır. Yürütme Kurulları gerekli gördükleri hallerde sınav yapabilirler veya araştırma raporu hazırlatabilirler. Açıktan atamalarda da aynı esaslar uygulanır.

    Geçici madde 1 - 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük

    sek Kurumu Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna uzman olarak alınmış veya uzmanlığa gerektiren işlerde fiilen çalışmış olup, kurumdan ayrılmamış olanlar, yaş kaydı aranmaksızın 6. maddenin (c) ve (d) fıkralarındaki şartları taşımak ve ilgili bilim ve uygulama kolu veya komisyon başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun kararı, bağlı kuruluş başkanının onayı ile üç yıldan çok hizmetli olanlar uzman, üç yıldan az hizmeti olanlar uzman yardımcılığı kadrolarına, kadronun boş olması dikkate alınarak genel hükümlere göre atanabilirler.Yürütme Kurulu, adayların o güne kadarki hizmetlerini dikkate alarak bir mülakat yapabilir.

    Yürürlük

    Madde 23 - Bu yönetmelik Yüksek Kurulun onayladığı 25 ocak 1985 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24 - Bu yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurum Başkanı yürütür.

    Ek Madde 1- Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarında idarî birimlere Yönetim Kurulu Kararı ile uzman kadroları tahsis edilebilir,bağlı kuruluşlara tahsis edilecek kadrolar mevcut uzman kadrolarının yüzde onunu geçemez.

    Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarının idarî birimlerinde istihdam edilecek uzmanlar hakkında genel hükümler uygulanır.

    Bu uzman kadrolarına atanacaklarda ayrıca,

    a-Yüksek öğrenim görmüş olmak,

    b- En az beş yıl kamu hizmetinde çalışmış olmak şartları aranır.

    Mevzuat Kanunlar