BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU AİLE ARAŞTIRMA KURULU GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

    Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Aile Araştırma Kurulu Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

    Aile Ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 26/09/1990

    Resmi Gazete Sayısı: 20647

    Amaç ve Dayanak

    Madde 1 - Bu Yönetmelik Aile Araştırma Kurulunun görev ve çalışma esaslarını düzenlemek üzere 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5'inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen:

    Başkan; Aile Araştırma Kurumu Başkanını,

    Kurum; Aile Araştırma Kurumunu,

    Kurul; Aile Araştırma Kurulunu,

    Başkanlık; Aile Araştırma Kurumu Başkanlığını,

    Başkan Yardımcısı; Aile Araştırma Kurumu Başkan Yardımcılarını,

    Üye; Aile Araştırma Kurulu üyelerini,

    ifade eder.

    Kurulun Görevleri

    Madde 3 - a) Kurumun görevleri içinde yer alan araştırma projeleri ön

    celik sırasını tespit etmek uygulanacak projeleri karara bağlamak,

    b) Sosyal amaçlı vakıf, demek, federasyon ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılmasına karar vermek,

    c) Sosyal, ekonomik ve kültürel faktörler itibariyle aile yapısına etkili ola

    bilecek yayınlar konusunda görüş bildirmek ve gerekirse bu görüşleri basın

    yayın araçları yoluyla duyurmak,

    d) Kurum görev alanına giren mevzuat ve konularda görüş bildirmek,

    e) Başkanlığın hazırlayacağı kısa ve uzun vadeli faaliyet plan ve program

    ları ile uygulamalar hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

    f) Mevzuatla yerilen diğer görevleri yapmaktır.

    Kurul Üyeleri ve Görev Süresi

    Madde 4 - Kurul üyeleri:

    a) Kurum Başkanı ve Başkan yardımcıları,

    b) Başbakan veya ilgili Devlet Bakanı tarafından, biri üniversite öğretim elemanlarından olmak üzere aile ile ilgili çalışmalarıyla temayüz etmiş kişiler arasından seçilecek üç üye,

    c) Adalet Bakanı tarafından aile hukuku alanında uzmanlaşmış kişiler ara

    sından seçilecek üye,

    d)Milli Eğitim Bakanının Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri arasından seçe

    ceği bir üye,

    e) Diyanet İşleri Başkanınca, Başkan yardımcıları arasından seçilecek bir üye,

    f) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü,

    g) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Sosyal Planlama Başkanından meydana gelir.

    Kurul üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden seçi

    lebilirler.

    Kurul Toplantı ve Çalışma Esasları

    Madde 5 - Kurul yılda en az oniki defa olağan olarak toplanır, ayrıca Baş

    kanın istek ve çağrısı üzerine de olağanüstü toplanabilir. Kurulun toplantı yeri, Kurum merkezidir. Ancak Başkanın uygun göreceği başka bir yerde de toplana

    bilir. Bu durumda toplantı yeri üyelere önceden bildirilir.

    Gündemin Tespiti ve Çalışma Gruplan

    Madde 6 - Toplantı gündemi ile, toplantı gün, saat ve yeri Başkan tarafın

    dan tespit edilir ve toplantıdan en az iki gün önce üyelere bildirilir.

    Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun oyları ile gündemde değişiklik veya ilaveler yapılabilir. Evvelce karara bağlanmış bir konunun yeniden görüşül

    mek üzere gündeme alınması, tüm üyelerin salt çoğunluğunun oyları ile müm

    kündür. Kurul, gündemine alman konular üzerinde detaylı çalışmalar yapıp rapor ve rapor taslakları hazırlamak üzere gereğinde üyeler arasından seçilecek bir baş

    kanı ile iki yardımcısından oluşan çalışma grupları oluşturabilir. Grup başkanı veya seçilecek bir grup üyesi raportörlük görevini üstlenir.

    Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

    Madde 7 - Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantılara Kurum Başkanı, başkanlık eder. Kurum Başkanının bulunmaması halinde, Kuru

    la Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü, onunda yokluğu halinde en kıdemli Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

    Kurul, gündemindeki konulan görüşerek karara bağlar.

    Kararlar toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Kurul, gündeminde olan ve tamamlayamadığı konuları, görüşülmek üzere bir sonraki toplantıya bıra

    kabilir.

    Tutanak ve Kararlar

    Madde 8 - Kurulda yapılan görüşmeler özet olarak tutanağa geçirilir. Ka

    rarlar gerekçeli ve özet olarak yazıldıktan sonra üyelerin imzasına sunulur. Ka

    rarlarda karşı oy kullananların görüşlerine de yer verilir. Kurulun sekreterya hiz

    metleri Başkanlıkça yerine getirilir.

    Kurul Kararlarının Duyurulması ve Uygulanması

    Madde 9 - Kurulda alınan kararları kamuoyuna açıklama yetkisi Başkana aittir. Kurul kararları Başkanlıkça İcra edilir.

    Yolluk ve Huzur Hakkı, Huzur Ücreti

    Madde 10 - Kurul toplantılarına katılan üyelere, 6245 sayılı Harcırah Ka

    nunu hükümlerine göre belirlenen miktarda yolluk ödenir. Ayrıca Başbakanın ve

    ya ilgili Devlet Bakanının onayı ile kamu görevlisi olan üyelere huzur hakkı, ka

    mu görevlisi olmayan üyelere huzur ücreti verilir. Huzur hakkı ile huzur ücreti Başbakan veya ilgili Devlet Bakanı tarafından belirlenir.

    Yürürlük

    Madde 11 - Bu Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımladığı tarihten itiba

    ren yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan veya ilgili Devlet Ba

    kanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar