BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

    Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Özel İhtisas Komisyonları Yönetmeliği

    Aile Ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 15/03/1991

    Resmi Gazete Sayısı: 20815

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Aile Araştırma Kurumu'nun aile ile ilgili ihtisas gerektiren alanlarda, yerli yabancı bilim ve meslek kuruluşları uz

    manlarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak için kuracağı "Özel İhtisas Ko

    misyonları"nın çalışma usûl ve esaslarını tesbit etmektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı ana hizmet birimlerine bağlı olarak 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu mad

    desine 423 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile eklenen fık

    raya istinaden kurulmuş özel ihtisas komisyonlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin ek 2 nci fıkrasına istinaden hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen,

    Kurum: Aile Araştırma Kurumunu,

    Kurul : Aile Araştırma Kurulunu,

    Başkanlık : Aile Araştırma Kurumu Başkanlığını,

    Başkan : Aile Araştırma Kurumu Başkanını,

    Başkan Yardımcılığı : Aile Araştırma Kurumu Başkan Yardımcılığını,

    Başkan yardımcısı: Aile Araştırma Kurumu Başkan Yardımcılarını,

    İlgili Daire : Aile Araştırma Dairesi, Eğitim Dairesi veya Koordinasyon Dairesi Başkanlığını,

    Komisyon : Özel İhtisas Komisyonlarını, Üye Özel İhtisas Komisyonu

    Üyeliğini, Aile Türk Ailesini,

    ifade eder.

    Komisyonların Oluşturulması

    Madde 5 - Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Özel İhtisas Komisyonları; Kurum Başkanının teklifi, ilgili Bakanın onayı ile aile ile ilgili özel ihtisas gerek

    tiren alanlarda tanınmış ilim ve sanat adamları ile mesleğinde tecrübe kazanmış başarılı uzmanlardan oluşturulur.

    İlgili Bakan komisyonların kurulması için onay yetkisini Kurum Başkanı

    na devredebilir. Bu durumda teklif makamı Kurum Başkan yardımcılığıdır.

    Komisyonların Adedi, Üye Sayısı ve Görev Süresi

    Madde 6 - Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı ilgili dairenin göstereceği ihtiyaç nisbetinde komisyon kurulmasını onay makamına teklif edebilir.

    Komisyonlarda görev alacak üye sayısı (5)

    ı

    beşten az, (15) onbeşten fazla olamaz. Komisyonların görev süresi Başkanlıkça tayin edilir. Çalışmasını belirti

    len süre içinde tamamlayamayan komisyonların görev süresini uzatmak veya ye

    niden kurulmasını sağlamak Kurum Başkanının yetkisindedir.

    Üyelikten Alınma ve Yeni Üye Alma

    Madde 7 - Komisyon çalışmaları sırasında üyelerde herhangi biri üyelik sıfatını kaybeder veya herhangi bir sebepte üyelikten çekilirse yerine yeni bir üye atanabilir.

    Bu yolla atanacak yeni üyelerin sayısı, komisyon kuruluşundaki üye sayı

    sının yarısından fazla olamaz. Bu takdirde komisyon dağılır ve yeniden teşekkül ettirilir. Mazeret belirtilmeksizin komisyon toplantısına katılmayan üye görevden çekilmiş kabul edilir.

    Komisyonlarda Kurumun Temsili

    Madde 8 - Özel İhtisas Komisyonlarında Kurum; Daire Başkanları, Baş

    kanlıkça belirlenecek Müşavir, Şube Müdürü, Uzmanlar ve Sözleşmeli Personel tarafından temsil edilir. Kurumu temsilen katılan üyeler Komisyon üye sayısının üçte birini geçemez. İlgili Daire Başkanı aynı zamanda Özel İhtisas Komisyo

    nunda Başkanıdır. Komisyon ayrıca kendi arasında birde Başkan yardımcısı seçer. Kurum temsilcisi üyeler kararların alınmasında diğer üyelerle eşit oya sahiptir.

    Özel İhtisas Komisyonlarının Görevleri

    Madde 9 - Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Özel İhtisas Komisyonlarının görevleri şunlardır:

    a) Kurumun görev alanına giren konularda yapılmakta olan, yapılacak ve

    ya yaptırılacak ilmi araştırmaların ön etüt, etüt, projelendirme, uygulama, izleme ve değerlendirme safhalarından herhangi birinde verilecek görevleri yapmak, Ku

    rum dışından teklif edilen araştırma projelerini değerlendirip karara bağlamak,

    b) Kurumca yayınlanan veya yayınlanması planlanan basılı, görüntü ve sesli yayınlarla ilgili ön etüt, planlama, değerlendirme safhalarında verilecek gö

    revleri yapmak,

    c) Kurumun görev alanına girecek konularda bilgi toplamak, durum tesbiti, envanter çalışması, inceleme ve araştırma esaslı raporlar hazırlamak Kurum faa

    liyetlerine kaynak ve mesnet teşkil edecek ilmi ve teknik danışmanlık görevlerini yerine getirmek.

    Komisyonların Çalışma Esasları

    Madde 10 - Komisyonlar üçte iki çoğunluk ile toplanır, kararlar salt ço

    ğunluk ile alınır. Oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının bulunduğu taraf oylarına itibar olunur. Komisyon Üyeleri Kurum dışında yaptırılacak projelerde sorumluluk alamazlar.

    Madde 11 - Özel İhtisas Komisyonları ihtiyaç halinde, Komisyon dışında

    ki uzmanların bilimsel katkılarını alabilir.

    Madde 12 - Komisyonlar ayrıca yaptığı faaliyetlerle Kurum başkanlığı ana hizmet birimlerine ve Aile Araştırma Kuruluna kanunen verilmiş görevler için danışmanlık hizmetlerini de yerine getirirler.

    Beyanat Yasağı

    Madde 13 - Komisyon Üyeleri kendilerine tevdi edilen raporlar, araştırma sonuçları, istatistiki bilgiler, yayın materyalleri ve benzeri dokümanlar ve yaptık

    ları faaliyetlerle ilgili bilgi ve kararları herhangi bir biçimde neşredemezler, bası

    na açıklayamazlar.

    Huzur Hakları veya Huzur Ücretleri

    Madde 14 - Komisyonların Kurum dışından görevlendirilen üyelerine 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine, 423 sayılı Kanun Hük

    münde Kararnamenin 1 inci maddesi ile eklenen son fıkrası gereğince; Huzur Hakkı veya Huzur Ücreti ödenir.

    Madde 15 - 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 105 inci maddesine göre Sa

    yıştay görüşü alındıktan sonra hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürür

    lüğe girer.

    Madde 16 - Bu Yönetmeliği Aile Araştırma Kurumu'nun bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

    TÜRKİYE TARAFINDAN TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACATTA DÜZENLENECEK EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI VE FATURA BEYANINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Gümrük Müsteşarlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 23/03/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24704

    BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1- Bu Yönetmelik, 30/12/2001 tarihli ve 24626 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 22/12/2001 tarihli ve 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar"ın 27 nci maddesi uyarınca, ikili kümülasyon kapsamında, Türkiye tarafından tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan ülkelere Türk menşeli eşyanın ihracında düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve fatura beyanlarının kullanım usul ve esaslarını düzenler.

    Söz konusu Kararın Form A Menşe Belgesinin düzenlenmesi, kullanılması ve sonradan kontrolüne ilişkin hükümleri, gerekli uyarlamalar yapılarak EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve fatura beyanları için de uygulanır. EUR.1 Dolaşım Sertifikasına ilişkin olarak bu yönetmelikte yer almayan hususlarda Karar hükümleri uygulanır.

    Tanımlar

    Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen,

    a) "Müsteşarlık" deyimi, Gümrük Müsteşarlığı,

    b) "Karar" deyimi, 1 inci maddede belirtilen Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararı,

    c) "Form A Menşe Belgesi" deyimi, menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenen menşe ispat belgesi,

    d) "EUR.1 Dolaşım Sertifikası" deyimi, Türk menşeli ürünlerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında kümülasyon hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkili kılınan kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, bir örneği EK I'de yer alan menşe ispat belgesi,

    e) "EUR.1 Dolaşım Sertifikası Başvuru Formu" deyimi, ihracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından EUR.1 Dolaşım Sertifikası talep edilmek üzere doldurulması gereken, bir örneği EK I'de yer alan Form,

    f) "Fatura Beyanı" deyimi, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir başka ticari belge üzerinde belirtilen, metni EK II'de yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyan,

    g) "Faydalanan Ülke" deyimi, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye tarafından kendisine tercihli tarife tanınan (en az gelişmiş ülke dahil) gelişmekte olan ülke,

    anlamına gelir.

    İKİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri

    EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi

    Madde 3- Kararın 4 üncü maddesinde belirtildiği üzere, Türk menşeli maddeler, Faydalanan Ülkelerden birinde elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde Faydalanan Ülke menşeli kabul edilirler. Söz konusu maddelerin yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz.

    Bu maddelerin menşe statülerinin ispatı;

    a) EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya

    b)Fatura beyanı vasıtasıyla

    sağlanır.

    İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi, EUR.1 Dolaşım Sertifikasının 2 numaralı kutusunda aşağıdaki ibareleri belirtmelidirler:

    "GTS'den faydalanan ülkeler" ve "Türkiye" veya

    "GSP beneficiary countries" ve "Turkey" veya

    "Pays bénéficiaires du SPG" ve "Turquie".

    EUR.1 Dolaşım Sertifikasının şekli, basımı ve dağıtılması

    Madde 4- EUR.1 Dolaşım Sertifikaları ve Başvuru Formları Ek-I'de belirlenen form ve niteliklere uygun olarak ve seri numaraları verilerek Gümrük Müsteşarlığı veya Müsteşarlıkça yetkili kılınan kuruluş tarafından bastırılır ve ihtiyaca göre dağıtılır.

    EUR.1 Dolaşım Sertifikaları yalnızca ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından, birer örneği Ek-I'de yer alan EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile başvuru formunun bu Yönetmeliğe uygun olarak doldurulması suretiyle yazılı başvurusu üzerine düzenlenir.

    EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının doldurulması

    Madde 5- İhracatçılar EUR.1 Dolaşım Sertifikalarını, bu sertifikaların arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldururlar.

    Buna göre;

    a) Sertifikalar Türkçe, İngilizce veya Fransızca olarak ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.

    b) Sertifikalar yazı makinesi veya elle doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır.

    c) Sertifika üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış kelime ve ilaveler bulunmamalı, değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin sertifikayı düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.

    d) Sertifikada kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bırakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir çizgi çekilerek, kullanılmayan yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.

    e) Sertifikalarda kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüte yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi gerekir.

    f) Başvuru formlarının doldurulmasında da yukarıdaki kurallara uyulması ve ayrıca bu formun arka yüzünde yer alan hususların da yer ve tarih gösterilerek imza ile teyid edilmesi gerekmektedir.

    İhracatçının ibraz yükümlülüğü

    Madde 6- EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, bu sertifikaları düzenleyecek gümrük idarelerinin veya Müsteşarlıkça yetkili kılınan kuruluşun talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

    Başvurunun değerlendirilmesi

    Madde 7- İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından 5 inci madde hükümlerine uygun olarak doldurulan ve imza edilen Başvuru Formları ve Sertifikalar gümrük idarelerine veya Müsteşarlıkça yetkili kılınan kuruluşa verilir.

    Buna göre, gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkili kılınan kuruluş, Başvuru Formları ile EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, Sertifikada kayıtlı eşyanın Karar hükümleri gereğince Türk menşeli olduğuna dair, ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar. Müsteşarlıkça bir kuruluşun yetkili kılınması halinde, bu kuruluş tarafından yapılacak işlemler, kontroller, belge saklama süreleri ve diğer hususlar Müsteşarlıkça tespit edilir.

    EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının gümrük idarelerince incelenmesi

    Madde 8- Gümrük idareleri, 7 nci madde hükümleri çerçevesinde başvurunun değerlendirilmesini müteakip;

    a) Dolaşım Sertifikalarının bu Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığını, özellikle ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun her türlü sahte ilaveler yapılması imkanını ortadan kaldıracak şekilde doldurulup doldurulmadığını,

    b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibariyle Dolaşım Sertifikasındaki kayıtlara uygun olup olmadığını,

    c) İhraç konusu eşyanın menşeli olduğunu;

    ürün ve imalatında kullanılan girdilere ait diğer evrakın yanısıra, nakliyeciler tarafından verilen kara, demiryolu, hava ve deniz taşımalarına ilişkin konşimento, manifesto, yük senetleri, fatura ve beyannameye eklenen diğer belgeleri incelemek; gerektiğinde muhasebe kayıt ve defterlerini incelemek ve ihraç konusu eşyayı Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek suretiyle kontrol ederler.

    Bu şekilde Dolaşım Sertifikalarının kontrolü yapıldıktan sonra 9 uncu madde hükümleri uyarınca vize işlemine geçilir.

    EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının vize edilmesi

    Madde 9- Vize edilmek üzere ihracatçılar tarafından ibraz olunan usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, 6 ve 7 nci maddeler uyarınca yapılacak değerlendirme ve incelemelerin uygun sonuç vermesi halinde Gümrük İdarelerince vize edilir.

    Dolaşım Sertifikalarının gümrük idaresince vize edilmesini talep etme hakkı, bizzat ihracatçıya veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine aittir. Yetkili olmayan kimseler tarafından yapılan vize talepleri, gümrük idaresince reddedilir.

    Dolaşım Sertifikalarının gümrük vizesine ayrılmış (11) numaralı kutusunun doğru olarak ve noksansız doldurulması şarttır. Yanlış veya noksan yapılan vize işlemi sertifikayı geçersiz kılar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.

    Gümrük idareleri, Dolaşım Sertifikasındaki (11) numaralı vize kutusuna;

    a) Beyannamenin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde yazarlar.

    b) İdarenin okunabilir mührünü işaretli bölümdeki yere basarak, tarih, imza ve kaşe koymak suretiyle vize işlemini tamamlarlar.

    EUR.1 Dolaşım Sertifikası tek taraflı olarak tanınan tercihli tarife kapsamındaki ticarette yazılı delil olarak ancak gümrük idaresinin vizesi ile hüküm ifade edeceğinden, düzenlenme işlemi vize ile tamamlanmış olur.

    Düzenlenen EUR.1 Dolaşım Sertifikası fiili ihraç gerçekleştiği veya kesinleştiği anda ihracatçıya verilmek üzere hazır bulundurulur.

    Gümrük idareleri, biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, dördü beyaz olan beş nüshalık takım halindeki Dolaşım Sertifikasının beyaz renkli nüshalardan birini idarede alıkoyarak, diğer nüshaları ihracatçıya verir. Müsteşarlıkça bir kuruluşun yetkili kılınması halinde, nüshaların dağıtımına ilişkin ayrıntılar Müsteşarlıkça ayrıca düzenlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM: Fatura Beyanı

    Fatura beyanı

    Madde 10- Fatura beyanı, Kararın 26 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir onaylanmış ihracatçı tarafından veya toplam kıymeti 6000 Euro'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için, herhangi bir ihracatçı tarafından, söz konusu ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri menşeli olarak kabulü ve Karar'ın diğer hükümlerinin yerine getirilmesi halinde hazırlanabilir.

    Fatura beyanında bulunan ihracatçı, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Karar'ın diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm belgeleri, ihracatçı ülkenin gümrük veya diğer yetkili resmi idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olur.

    Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni EK II'de yer alan, Türkçe, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinde yapılır. Beyan fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilerek, kaşe basılarak veya baskı suretiyle gerçekleştirilir. Beyan el yazısı ile de yapılabilir, bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır.

    Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder. Ancak, onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.

    Fatura beyanı kullanımında özel şartlar

    Madde 11- Onaylanmış ihracatçı tarafından hazırlanmayan (6000 Euro'yu geçmeyen sevkiyat için) fatura beyanının kullanımı aşağıdaki özel koşullara bağlıdır:

    a) Her bir sevkiyat için ayrı bir fatura beyanı düzenlenmelidir,

    b) Sevkiyat kapsamı eşyanın, ihracatçı ülkede "menşeli ürün" tanımı açısından kontrolü yapılmış olması durumunda, ihracatçı, fatura beyanında bu kontrole dikkat çekebilir.

    Bu madde hükümleri ihracatçıyı, gümrük veya posta mevzuatından doğan uyması gereken diğer yükümlülüklerinden muaf kılmaz.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 12 - Bu Yönetmelik 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar