DIŞ TİCARET KONTROLÖRLERİ KURULU YÖNETMELİĞİ

    Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliği

    Dış Ticaret Müsteşarlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 26/03/1995

    Resmi Gazete Sayısı: 22239

    BİRİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1- Bu Yönetmelik, Dış Ticaret Kontrölörleri Kurulunun teşkilat ve görevleri ile Kurul Başkanı, Kontrolörler, Stajyer Kontrolörler ve Kontrolörler Kurulu Büro Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenenlerin sorumluluklarını, Kurul Başkanı ile Kontrolör ve Stajyer Kontrolörlerin atanmalarını, özlük haklarını ve Kontrolörler Kurulu ile Kontrolör ve Stajyer Kontrolörlerin çalışma yöntem ve kurallarını kapsar.

    Tanımlar

    Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen;

    Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığını,

    Müsteşar : Dış Ticaret Müsteşarını,

    Kurul : Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulunu,

    Kurul Başkanı : Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanını,

    Kontrolör : Dış Ticaret Başkontrolörü ve Dış Ticaret Kontrolörlünü,

    Refakat Kontrolörü : Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanına

    yardımcı olmak üzere görevlendirilen Kontrolörü,

    Stajyer Kontrolör : Bağımsız denetim yapmaya yetkili veya

    yetkisiz Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlerini,

    Büro Müdürlü : Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Bürosu

    Şube Müdürlüğünü,

    Büro Müdürlüğü : Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Büro

    Personeli Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü, Şef, Memur, Sekreter ve Daktilograf kadrolarındaki çalışanları

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLUM : Kuruluş

    Kuruluş ve Bağlılık

    Madde 3- Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu, Kontrolör sıfat ve yetkisini haiz bir Başkanla yeteri kadar Kontrolör ve Stajyer Kontrolörden oluşur. Kurul doğrudan Müsteşara bağlıdır. Kontrolörlere Müsteşar veya Başkan dışında hiçbir makam ve merciden emir verilemez.

    Kurulun yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Büro Müdürlüğünce yürütülür.

    Görev Merkezi

    Madde 4- Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulunun Merkezi Ankara'dır. Bu merkez Kontrolörlerin de görev merkezidir.

    Kurul Başkanının önerisi ve Müsteşarlık Makamının Onayı ile sürekli ve etkin denetim ve teftiş sağlamak amacıyla kontrolör bulundurulmasına gerek görülen illerde görev merkezleri kurulabilir veya aynı yolla kaldırılabilir.

    Bu çalışma merkezlerinde Müsteşarlık Makamınca verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi ve Kontrolörlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki kıdemli Kontrolörlerden biri Başkanlıkça görevlendirilir.

    İKİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu

    Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 5- Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Müsteşarın emri veya onayı üzerine Müsteşar adına aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Müsteşarlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile Müsteşarlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak memur ve denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler nezdinde teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

    b) Özel anlaşmalara dayalı olarak Müsteşarlığa verilmiş görevlere ilişkin konularda ilgili merciler gerçek veya tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetleme ve soruşturma yapmak,

    c) Kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarın Kurul tarafından yürütülmesini uygun gördüğü işleri yapmak,

    d) Kurulun görev ve yetki alanlarına giren konularda, mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve çalışmaları yapmak, görüş ve önerileri hazırlamak ve Müsteşara sunmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kurul Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Kurul Başkanlığına Atanma

    Madde 6- Kurul Başkanlığına Kurulda görevli Başkontrolörler arasından atama yapılır. Kurulda Başkontrolör unvanı aldıktan sonra Müsteşarlık teşkilatıyla bağlı kuruluşlarında görev yapanlar arasından da atama yapılabilir.

    Kurul Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 7- Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanı Kontrolör sıfat, hak ve yetkisiyle aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır:

    a) Kurul Başkanlığının 5 inci maddede belirtilen görevlerini Müsteşarlık Makamının emir veya onayı üzerine Müsteşar adına yürütmek,

    b) Kurulu yönetmek, Kontrolörlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    c) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

    d) Gerektiğinde teftiş programı hazırlayıp Müsteşarlık Makamının onayına sunmak ve programların uygulanmasını sağlamak,

    e) Makamdan alınan teftiş, inceleme ve soruşturma onayları üzerine Kontrolörleri görevlendirmek, Kontrolörlerin görevlerini yerine getirmelerini ve çalışmalarını izlemek,

    f) Kontrolörlerden gelen rapor ve yazıları usul ve esas yönünden inceleyip, değerlendirmek ve uygun görülen raporları gereği yapılmak üzere ilgili mercilere göndermek ve sonuçlarını izlemek,

    g) Stajyer Kontrolörlüğe giriş ve yeterlik sınavlarının yapılmasını sağlamak,

    h) Stajyer Kontrolörlerin yetiştirilmelerine ilişkin eğitim programları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

    ı) Kontrolörlerin mesleki ve bilimsel çalışmalarını özendirmek ve düzenlemek, gerekirse başarılı bulunan inceleme sonuçlarının yayımını sağlamak,

    g) Mevzuatın kontrolör arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

    k) Kontrolörlerin Müsteşarlıkla ve re'sen yazışmaya yetkili bulunmadıkları makam ve kişilerle yapacakları yazışmaları yapmak,

    l) Kurul mensuplarının özlük işlerinin yürütülmesini sağlamak,

    m) Makam tarafından denetim hizmetleri ile ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak.

    Kurul Başkanına Yardım

    Madde 8- Kurul Başkanına yardımcı olmak üzere, Kurul Başkanının önerisi ve Makamın Onayı ile yeterli sayıda Kontrolör "Refakat Kontrolörü" olarak görevlendirilebilir. Refakat Kontrolörlerinin görev alanları Başkanca belirlenir ve duyurulur.

    Kurul Başkanına Vekalet

    Madde 9- Kurul Başkanı, geçici sebeplerle görevden ayrıldığında Başkanlığa atanma şartlarının taşıyan Refakat Kontrolörlerinden birine vekalet görevi verir. Herhangi bir sebeple Kurul Başkanlığının boşalması halinde ise vekalet görevi Makam Onayı ile belirlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kontrolörler

    Kontrolörlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde10- Kontrolörler Müsteşar adına aşağıdaki görevleri yaparlar:

    a) Müsteşarlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatıyla bağlı kuruluşların çalışma, hesap ve işlemlerinin teftiş, inceleme, soruşturma işlerini yürütmek,

    b) Gördükleri yanlışlık, eksiklik ve yolsuzlukları saptayarak işlerin daha iyi yürütülmesi için alınması gereken önlemlerle birlikte Müsteşarlığa bildirmek,

    c) Mevzuatın uygulanmasından doğan aksaklıklar üzerinde incelemeler yaparak önerilerini bir raporla Müsteşarlığa sunmak,

    d) Öğrendikleri yolsuzlukları incelemeye başlamak, derhal Müsteşarlığa bildirerek gerekiyorsa soruşturma izni istemek, genel hükümlere göre kovuşturulacak suçları doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirmek,

    e) Müsteşarlığı ilgilendiren konularda görüş bildirmek ve yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    f) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

    Stajyer Kontrolörler bu yetkileri refakatinde bulundukları Kontrolörün gözetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir Müsteşarın Onayı ile yukarıda sayılan görevleri bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.

    Görevlendirme

    Madde 11- Kontrolörler, Müsteşarlık Makamının emri ve onayı üzerine Kurul Başkanlığından aldıkları talimatla görev yaparlar.

    Aldıkları görevlerin sonuçlarını Kurul Başkanlığına bildirirler.

    Kontrolörlerin Çalışmaları

    Madde 12- Kontrolörler ilke olarak bağımsız görev yaparlar. Kurul Başkanınca gerekli görülen hallerde ya da işin niteliği gereği ekip halinde görevlendirme yapılabilir. Bu durumda çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, iş bölümü ve Kontrolörler arası koordinasyon en kıdemli Kontrolörce sağlanır.

    İşin sonunda düzenlenecek rapor, kıdem sırasına göre, ekibe dahil tüm Kontrolörlerce imzalanır ve rapora ekip başkanının numarası verilir.

    İşlerin Devri

    Madde 13- a) Kontrolörlere verilen işlerin devredilmemesi asıldır. Kontrolörler ellerindeki işleri, Kurul Başkanının yazılı emri veya izni ile başka Kontrolöre devredebilirler.

    b) Devredilecek işler için devri yapacak olan Kontrolör bir "devir notu" hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

    - Devredilen işin ne olduğu,

    - Devir gününe kadar işin hangi bölümünün ne ölçüde incelendiği,

    hakkında görüşünü yazar.

    Devredilen işe ait bütün belgeleri ve defterleri dizi pusulasına bağlayarak, işi devralan Kontrolöre imza karşılığı verir.

    Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Kontrolör tarafından Kurul Başkanlığına gönderilir.

    Kontrolörlerin Uyacakları Hususlar

    Madde 14- Kontrolörler bulundukları yerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikteki davranışlarda bulunamazlar,

    Kontrolörler ;

    a) İcraya müdahale edemezler,

    b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar,

    c) Denetime gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,

    d) Denetime tabi kimselerle özel ilişkiler kuramazlar.

    Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kurul Bürosu

    Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Büro Müdürlüğü ile Diğer Görevlilerin, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 15- Büro Müdürlüğü, Kurul Başkanının emrinde bir Şube Müdürü ile yeterli sayıda ve derecede şef, memur, sekreter, daktilograf ve diğer görevlilerden oluşur.

    Büro Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

    a) Kurul Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve kuruldan çıkan her türlü yazıyı sevk etmek,

    b) Kontrolörlerden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili oldukları yerlere vererek takip etmek,

    c) İşleri biten raporları düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

    d) Kontrolörlerin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında ilgililere intikal ettirmek

    e) Kurulun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

    f) Kurula ait kitap, dergi, her türlü demirbaş, mefruşat ve büro levazımının kayıt ve muhafazasını temin etmek, kırtasiye ve matbuatın ihtiyaca göre temin ve dağıtımını sağlamak,

    g) Her türlü mevzuatı takip ve tasnif ederek saklamak ve bunları Kontrolörlere dağıtmak,

    h) Kurul Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Büronun idaresinden birinci derece Büro Müdürü sorumludur.

    Büro işlerinde gizlilik esastır. Büro Müdürü ve diğer personel, görevleri dolayısıyla öğrendikleri bilgileri; her çeşit belge, evrak, fezleke, rapor ve yazıları Kurul Başkanının izni olmaksızın, Makam dışında hiçbir merci veya kişiye gösteremez, veremez ve dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

    ÜÇÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Kontrolörlüğe Giriş

    Stajyer Kontrolörlüğe Atanma

    Madde 16- (Değişik fıkra: RG-17/05/2001-24405) Dış Ticaret Kontrolörlüğü mesleğine 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak eleme sınavında yabancı dil sınavından en az 70, diğer bölümler için Başkanlıkça belirlenen asgari puanı almak, ayrıca yazılı ve sözlüden oluşan giriş sınavını kazanmak suretiyle Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü olarak girilir.

    Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğüne atanabilmek için;

    a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel nitelikleri taşımak,

    b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden yada en az dört yıl eğitim veren ve eğitim programları itibariyle bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul olunan yerli ve yabancı öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

    c) Sınav tarihi itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak,

    d) Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

    e) Kurulca yapılan inceleme ve araştırmada; sicil, tutum ve davranış yönünden Kontrolörlük yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,

    gerekir.

    Sınav Komisyonu

    Madde 17- Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü giriş sınavı, bu sınavla ilgili işlemleri yürütmek üzere Kurul Başkanının Başkanlığında, Kurul Başkanının önerisi ve Makamın Onayı ile belirlenecek Kurul Başkanı dahil beş Kontrolörden oluşan sınav komisyonunca yapılır.

    Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü Giriş Sınavının İlanı

    Madde 18- Kurul Başkanlığınca önerilen ve Makamca onaylanan tarihlerde giriş sınavı açılır.

    Giriş sınavı tarihleri, sınav yerleri ve giriş şartları Türkiye genelinde yayımlanan üç büyük gazetede en az iki kez duyurulur.

    Son ilan, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

    Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

    Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü Giriş Sınavı İşlemleri

    Madde 19- (Değişik: RG-17/05/2001-24405) Giriş sınavına girmek isteyenler Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına, Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen "sınav sonuç belgesi"nin aslı veya Noterlikçe onaylı sureti, iki fotoğraf, aday formu ve yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya Noterlikçe onaylı sureti ile müracaat ederler.

    Aday formunda ilgilinin adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

    Stajyer Kontrolörlük giriş sınavına katılacaklara Kurul Başkanlığınca fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir. Sınavlara, ancak bu belge gösterilerek girilebilir.

    Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgelerin aslı veya Noterlikçe onaylı sureti istenir;

    a) Nüfus Cüzdanı, aslı veya onaylı sureti

    b) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

    c) Erkek adayların askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belge,

    d) 6 adet vesikalık fotoğraf,

    e) Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi,

    f) Kendi el yazısı ile özgeçmişi.

    Başvuru şartlarına uymayanlar sınava kabul edilmezler. Yanlış bilgi ve belge verenlerin yasal sorumlulukları saklı kalmak üzere, sınavı kazanmış olsalar bile atamaları yapılmaz.

    Sınav Şekli

    Madde 20- (Değişik: RG-17/05/2001-24405)

    Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir yarışma sınavıdır.

    Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak eleme sınavında Başkanlıkça belirlenen asgari puanı alan adaylar, Sınav Komisyonu tarafından düzenlenen esaslar dahilinde yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava alınırlar.

    Test sınavının ÖSYM'ne Yaptırılması

    Madde 21- (Mülga: RG-17/05/2001-24405)

    Yazılı Sınavın Şekli

    Madde 22- (Değişik: RG-09/04/1996-22606) Giriş Sınavının yazılı bölümü bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde gösterilen sınav gruplarından yabancı dil hariç olmak üzere ayrı ayrı yapılır.

    Yazılı sınav soruları, sınav komisyonu tarafından konularına göre ayrı ayrı hazırlanır. Soru kağıtları, sınav süresi ve notları da belirlendikten sonra sınav komisyonu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kağıtları zarflar içerisine konulup mühürlendikten sonra Kurul Başkanlığına teslim edilir. Yazılı sınav birden fazla yerde yapılacak ise soru kağıtlarını içeren zarflar yeteri kadar düzenlenir.

    Yazılı sınav, Kurul Başkanlığı tarafından bu işe ayrılacak elemanların gözetim ve denetimleri altında yapılır. Bu kişiler yazılı sınava girenlerin belgelerini incelerler, bu inceleme sonucunda yazılı sınava katılması uygun olmayanlar sınava kabul edilmezler.

    Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar sınava girmiş olanların önünde açılarak, durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sorular dağıtılıp sınava başlanır.

    Sınavın sonunda adayların sınav kağıtları veriliş sırasına göre numaralandırılıp, soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra durum bir tutanakla tespit olunur ve mühürlü zarf Kurul Başkanlığına teslim edilir.

    Sınav Notlarının Değerlendirilmesi ve Sınav Sonrası İşlemler

    Madde 23- Giriş sınavında tam not; yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür.

    (Değişik: RG-09/04/1996-22606) Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 65'den ve ortalamasının 70'den aşağı olmaması gerekir.

    Yazılı sınavda başarı gösterenler bir yazı ile sözlü sınava davet edilir. Sözlü sınavda; adayların genel olarak sınav konularındaki bilgileri ile zeka, yetenek, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

    Sözlü sınavı başarmış sayılmak için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70'den aşağı olmaması şarttır.

    (Değişik: RG-17/05/2001-24405) Giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

    Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

    Giriş Sınavı Konuları

    Madde 24- Stajyer Kontrolörlük giriş sınavı aşağıdaki konulardan yapılır:

    a) Ekonomi

    Ekonomi teorisi ve para politikası, para, banka, kredi, konjoktür, milli gelir, istihdam, yatırım, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kurumlar, işletme denetimi, finans yönetim ve güncel ekonomik konular,

    b) Maliye

    Maliye teorisi ve maliye politikası, Türk vergi sistemi ve vergi kanunlarının esasları, bütçe ve kamu borçları,

    c) Muhasebe

    Genel muhasebe, bilanço analizi ve teknikleri ile ticari hesap,

    d) Hukuk,

    1. Anayasa Hukuku

    2. Ceza Hukuku: Ceza Hukukunun "Esaslar" başlıklı 1 nci kitabı, Devlet İdaresi ve Ammenin İtimadı Aleyhine işlenen Suçlar ve Mal Aleyhindeki Cürümleri kapsayan hükümler,

    3. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu: Vazife ve selahiyet bölümleri, tahkikat usullerini kapsayan hükümler,

    4. Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar)

    5. Borçlar Hukuku (Genel hükümler)

    6. Ticaret Hukuku (Genel hükümler, şirketler hukuku, kıymetli evrak)

    7. İdare Hukuku (Genel esaslar, idari yargı)

    e) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi)

    Giriş Sınavını Kazanamayanlar

    Madde 25- Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü giriş sınavına iki kez girip de kazanamamış olanlar bir daha bu sınava katılamazlar. Sınavı kazandıkları halde alınmak istenen sayıdan fazla olunması nedeniyle mesleğe alınmamış olanlar, bu maddenin uygulanması bakımından sınava girmemiş sayılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Stajyer Kontrolörlük Dönemi ve Yeterlilik Sınavı

    Stajyer Kontrolörlük Dönemi

    Madde 26- Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü dönemi fiili olarak görev yapılan üç yıldır. Bu sürenin ilk oniki ayı; Kurul Başkanlığınca hazırlanan eğitim programı çerçevesinde ve Kurul Başkanınca belirlenecek Kontrolörlerin yanında teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerinde çalışmayı içerir.

    Stajyer Kontrolörler, belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları Kontrolörün denetim ve gözetimi altında olup, kendilerine verilen görevleri Kontrolörün talimatına göre yerine getirirler. Kendiliğinden inceleme, teftiş ve soruşturma yapamaz, rapor ve fezleke düzenleyemezler.

    Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğünde oniki ayını doldurmuş olanlardan refakatinde çalıştığı Kontrolörlerin ve Kurul Başkanının 100 puan üzerinden vereceği tezkiyeler ile ortalama en az 70 puan alarak yeterli olduğu anlaşılanlara, Makam Onayı ile re'sen inceleme yetkisi verilir ve bu şekilde Dış Ticaret Kontrolörlerinin tüm yetkilerine sahip olunur.

    Stajyer Kontrolörlerin Yetiştirilmesi

    Madde27- Stajyer Kontrolörlerin yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur:

    a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuatı ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

    c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

    d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,

    e) Sosyal kültürel ve beşeri temelli etkinliklere aktif katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak.

    Yeterlik Sınavı

    Madde 28- Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü dönemini izleyen ilk ay içinde yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada ve Kurul Merkezinde yapılır.

    Yeterlik sınavının tarihi sınav tarihinden en az bir ay önce ilgililere duyurulur.

    Bu sınavda başarı gösterenler Kontrolörlüğe tayin edilirler.

    Yeterlik Sınavından Önce Görevden Çıkarılma

    Madde 29- Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü döneminde Kontrolörlüğün gerektirdiği karakter ve niteliklerle bağdaşmayan tutum ve davranışları görülenler ya da Kurula girmeden önce böyle durumları olduğu sonradan saptananlar, durumlarına ve aldıkları aylık derecelerine uygun diğer görevlere nakledilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kontrolörlüğe Atanma

    Yeterlik Sınav Komisyonu

    Madde 30- Yeterlik Sınavı, Kurul Başkanının başkanlığında, Başkanın önerisi ve Makamın onayı ile saptanacak Kurul Başkanı dahil beş Kontrolörün katılmasıyla oluşan sınav komisyonunca yapılır. Sınav Komisyonu yeterlik sınavını yaparak başarı sırasını belirler.

    Yeterlik Sınav Konuları

    Madde 31- Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıdaki konulardan yapılır.

    1- Dış Ticaret Mevzuatı;

    - İhracat Mevzuatı,

    - İthalat Mevzuatı,

    - İhracatı ve Yatırımları Teşvik Mevzuatı,

    - 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

    - 261 sayılı ihracatı Geliştirme Amacı ile Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanun,

    2- Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun,

    3- Bağlı Kuruluşların Mevzuatı,

    4- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Mevzuat,

    5- Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Danıştay Kanunu,

    İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanun,

    6- Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat,

    7- Diğer Mevzuat;

    a) Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, Gümrük Kanunu,

    b) Vergi Kanunları (Vergi Usul, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Harçlar Kanunu),

    c) Türk Ticaret Kanunu (Genel Hükümler, Kıymetli Evrak, Şirketler Hukuku),

    d) 3046 sayılı Bakanlıklar Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun,

    e) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun,

    f) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

    g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Mevzuat,

    h) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla

    Mücadele Kanunu,

    8- Günün Ekonomik ve Mali Sorunları.

    Yetişme Notu

    Madde 32- Yetişme notu sınav komisyonu tarafından Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü dönemine ilişkin olarak aşağıda belirtilen konulardan her biri için yeterlik yazılı sınavından önce 100 puan üzerinden verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir.

    a) Kurs ve seminer notu (Hizmet içi eğitim kurslarında alınan notlar)

    b) İnceleme notu (Yetkili Stajyer Kontrolörlerin yaptıkları inceleme, teftiş ve denetimler sonunda düzenledikleri raporlara verilen not)

    c) Tezkiye (Stajyer Kontrolörlerin nitelik, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatları hakkında yanında çalıştıkları Kontrolörler ile Kurul Başkanı tarafından verilen notlar)

    d) Yeterlilik Etüt Notu (Kurul Başkanlığınca belirlenecek konularda Stajyer Kontrolörler tarafından yeterlik sınavı öncesi düzenlenen etüt raporlarına verilen not)

    Her bölümden verilecek notların ortalaması yetişme notu oluşturur.

    Yeterlik Sınav Notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 33- Yeterlik notu; yetişme notu, yeterlik yazılı ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur. Değerlendirme l00 puan üzerinden yapılır. Yeterlik sınavından başarılı sayılabilmek için aşağıdaki şartları taşımak üzere ortalama notun en az 70 olması gerekir.

    Yeterlik yazılı sınavında başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin verdikleri notların ortalamasının en az 70 olması gerekir.

    Yazılı sınavda başarılı olan Stajyer Dış Ticaret Kontrolörleri sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 70 olması gerekir.

    Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

    Madde 34- Yeterlik Sınavını kazanamayanlar ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, durumlarına ve aldıkları aylık derecelerine uygun başka bir göreve nakledilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yükselme, Kıdem ve Güvence

    Yükselme

    Madde 35- Yeterlik sınavında başarılı olan Kontrolörlerin, aldıkları aylık dereceleri itibariyle izleyen terfileri, genel hükümlere göre yapılır.

    Başkontrolörlüğe Yükselme

    Madde 36- Baş kontrolörlüğe yükselmede esas; mesleki kıdem, yetenek, gayret ve başarı ile Kurul Başkanlığı nezdinde bırakılacak kanaatin olumlu olmasıdır. Başkontrolörlüğe yükselmede Kurulda en az on yıl çalışmış olma koşulu aranır.

    Kontrolörlerin Kıdemi

    Madde 37- Kontrolörlük kıdemine esas süre, Stajyer Kontrolörlükte, Kontrolörlükte, Kontrolörlük sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

    Kontrolörlük kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası, Stajyer Kontrolörler açısından giriş sınavındaki, Kontrolörler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

    Başkontrolörlerin kıdem sırası, Başkontrolörlüğe atama tarihine göre, aynı tarihte atananlar için Kontrolörlük kıdemi, Kontrolörlük kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınarak belirlenir.

    Kuruldan Nakil ve İstifa Suretiyle veya Naklen Ayrılan Kontrolörlerin tekrar Kabulü,

    Madde 38-Dış Ticaret Kontrolörü unvanını aldıktan sonra istifa suretiyle veya naklen ayrılan Kontrolörlerin tekrar kabulleri gerekli nitelikleri taşımaları kaydıyla Kurul Başkanının önerisi ve Makamın iznine bağlıdır.

    Kontrolörlük sınavını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Kontrolörlüğe dönenlerin kıdem sırası 37 nci madde hükümlerine göre tespit edilir.

    Kurul Başkanlığı yaptıktan sonra Kontrolörlüğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Kontrolör varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Kontrolörlük kıdemi esas alınır.

    Güvence

    Madde 39- Denetim hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden, kontrolörler kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

    Ahlaki, sıhhi veya mesleki yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, teftiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

    Kontrolörlerin Çalışma Anlayışı ve Amacı

    Madde 40- Denetimde amaç, denetlenen birimin gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesine, yolsuzluk ve usulsüzlerin en aza indirilmesine yönelik her türlü çözüm ve önerileri getirmektir.

    Kontrolörler bu esastan hareketle;

    a) Yapılan işlem ve çalışmalar ile amaca yönelmede kullanılan yi5ntemlerin uygunluğunu, eylem ve harcamaların yerinde olup olmadığını denetlemek,

    b) Mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa bunları belirlemek ve ekonomik, sosyal, teknik ve hukuki nedenleri tahlil ederek sapmaların düzeltilmesi, iş ve hizmet verimi ile kalitenin optimal ve rasyonel bir düzeye çıkarılması için öneriler getirmek,

    şeklindeki amaçları göz önünde tutarlar:

    Kontrolörlerin çalışma anlayışı, etkin, verimli, ekonomik, eğitici ve caydırıcı bir denetim sistemini öngördüğünden, hata arayan ve sadece tenkit eden bir denetim anlayışı değildir.

    Yurtdışında Denetim

    Madde 41- Kontrolörler Makamın gerekli görmesi halinde Müsteşarlık ile Müsteşarlığa bağlı ve ilgili kuruluşların yurt dışı teşkilatlarında denetim yapabilirler.

    Yurtdışına Gönderilme

    Madde 42- Görevlerinde başarılı Kurul mensupları, yapılacak dil sınavında da başarılı olmak şartıyla lüzum görülecek konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere bir yıllık süre için yabancı ülkelere geçici görevle gönderilir.

    Yabancı dil sınavları, Kurul Başkanının başkanlığında, Kurul'da görevli Dış Ticaret Kontrolörleri arasından seçilen ve Müsteşar Onayı ile uygun görülen üç kişilik bir komisyonca yapılır.

    Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde not alanlar yabancı dil sınavından muaf tutulur.

    DÖRDÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Raporlar

    Rapor Türleri

    Madde 43- Kontrolörler çalışmalarının sonucunda işin özelliğine göre aşağıdaki raporlardan birini düzenlerler,

    a) Fezleke

    b) Soruşturma Raporu

    c) Teftiş Raporu

    d) İnceleme Raporu

    e) Suç Duyurusu Raporu

    f) Personel Denetim Raporu

    g) Genel Durum Raporu

    Raporlarda gereksiz ayrıntılar bulunmaz. Açık ve kesin delile dayanan eleştiri ve düşünceler yer alır.

    Fezleke

    Madde 44- Memurun Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan soruşturma sonuçları "Fezleke" ye bağlanır.

    Fezlekelerde soruşturma konuları, işlenen suçun unsurları ile suçlananlar hakkında hangi kanun maddesine göre kovuşturma yapılması gerektiği, suçun tespit edilmemesi halinde takibata yer olmadığına karar verilmesi talep edilir ve sebepleri belirtilir.

    Kontrolör soruşturmayı bitirdikten sonra en çok bir ay içerisinde fezlekeyi tamamlayıp Kurul Başkanlığına vermek zorundadır.

    Düzenlenen fezlekelerin asılları kanunen verilmesi gereken makamlara Kurul Başkanlığınca gönderilir.

    Fezlekelerin bir nüshası Kurul Başkanlığınca, bir nüshası da Kontrolör tarafından muhafaza edilir.

    Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre kovuşturulması gereken suçlarla, sair mevzuatı ilgilendiren suçlara ilişkin soruşturma evrakı ve fezlekeler birleştirilmez. Ancak, evrakın ayrılma imkanı yoksa yetkili mercilere, fezlekenin ve soruşturma dosyasındaki belgelerin örnekleri gönderilir.

    Soruşturma Raporu

    Madde 45- Memurların suç oluşturan, ancak, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat kapsamı dışında kalan eylemleri nedeniyle düzenlenen rapordur.

    Soruşturma raporları hakkında 44 üncü madde hükmüne göre hareket edilir.

    Ancak, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17. maddesi kapsamına giren bir suçtan dolayı düzenlenen soruşturma raporunun aslı Kontrolör tarafından doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına, bir nüshası ise Kurul Başkanlığına gönderilir.

    Teftiş Raporu

    Madde 46- Denetlenen birimlerin genel işlem ve hesaplarının teftişi sonucunda eksik ve yanlış bulunan ve teftiş edilen birimlerce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında düzenlenen rapordur.

    Teftiş raporlarında;

    a) Teftiş dönemi, yöntemi ve teftişin hangi tarihler arasında yapıldığı,

    b) Hatalı ve eksik görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

    c) Denetlenen birimce yapılması gereken işlemler ve alınması gereken önlemler,

    d) İlgili memurların adı, soyadı ve memuriyet unvanları

    belirtilir.

    Esaslı bir eleştiriyi gerektirmeyen ve memuru aydınlatmak veya uyarmakla düzeltilebilecek değişiklikler için teftiş raporu düzenlenmez. Bu gibi durumlarda ilgili memur sözlü olarak uyarılarak noksanlığın giderilmesi sağlanır.

    İnceleme Raporu

    Madde 47- Teftiş raporuna, fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan ve bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan konularda yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen raporlardır.

    İnceleme raporları konuyla ilgili birimler göz önünde tutularak yeterli sayıda hazırlanır ve Kurul Başkanlığınca, gereği yapılmak üzere ilgili birimlere intikal ettirilir.

    Rapor yazımını gerektirecek nitelikte ayrıntılı bilgi ve belge temin edilemediği veya Kurul Başkanlığınca uygun görülen durumlarda verilen görevler yazı ile sonuçlandırılabilir.

    Suç Duyurusu Raporu

    Madde 48- Genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin konularda, doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmek üzere düzenlenen rapordur.

    Yapılan denetimlerde Türk Ceza Kanunu ve/veya diğer Kanunlar gereği doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasını gerektiren eylemlerin tespiti halinde, düzenlenen suç duyurusu raporlarının aslı Kontrolörlerce doğrudan ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilir. Raporun bir örneği derhal Kurul Başkanlığına gönderilir.

    Personel Denetim Raporu

    Madde 49- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosyalarına konulmak üzere düzenlenen rapordur,

    Bu raporlarda, denetlenen birimlerin amir ve diğer personelinin;

    a) Mesleki bilgileri mevzuata uyma dereceleri,

    b) Çalışmaları, düzen ve enerjileri,

    c) Yaratıcı zeka ve kavrayış yetenekleri,

    d) Amir ve memurlarına, iş sahibi vatandaşlara karşı davranışları,

    e) Çevre ile ilişkileri ve yaşayış şekilleri,

    f) İtimada şayan olup olmadıkları,

    g) Görevlerinde başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görev yüklenip yüklenemeyecekleri,

    h) Dirayetli olup olmadıkları,

    hususlarında Kontrolörün objektif bilgi ve gözlemlere dayanan görüş ve kanaatleri belirtilir. Kifayetsiz ve delillendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.

    Personel denetim raporları Kontrolör tarafından kendi el yazısı ile tek nüsha olarak düzenlenir, herbiri üzerine ilgili personelin adı, soyadı, unvanı ve sicil numarası yazılı kapalı zarf içerisinde, hakkında personel denetleme raporu düzenlenen personeli gösterir iki nüsha liste hazırlanarak bir yazı ekinde Kontrolör tarafından personel birimine iletilmek üzere Kurul Başkanlığına tevdi edilir.

    Kontrolörlerce düzenlenen personel denetim raporları, personelle ilgili tayin, terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemler sırasında mutlaka dikkate alınır.

    Genel Durum Raporu

    Madde 50- Kurulun bir yıllık çalışma sonuçlarına göre, Müsteşarlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak idari önlemlerle görüş ve önerileri içeren ve Makama sunulmak üzere Başkanlıkça düzenlenen rapordur.

    Raporlar Üzerine Yapılan İşlemler

    Madde 51- Raporlar, Başkan ve görevlendireceği bir Refakat Kontrolörü tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen Kontrolörden istenir. Kontrolörün isteğe katılmaması halinde, Başkanlıkça belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

    Raporlar üzerindeki Başkanlıkça yapılan incelemeden sonra aşağıdaki prosedür uygulanır:

    a) Teftiş raporları ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili birimlerde izlenmesi Kurul Başkanlığına aittir.

    b) Raporlar üzerine idarenin uygulanmasını yerinde gördüğü işlemlere ait bildiriler, Kurul Başkanlığınca; raporu yazan Kontrolöre, rapor birden fazla kontrolöre ait ise en kıdemlisine gönderilir.

    Raporların "sonuç" bölümlerindeki Kontrolörlük önerileri üzerine yapılan lşlemler, işlem tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde Kurul Başkanlığı aracılığıyla Kontrolöre bildirilir, herhangi bir işlem yapılmaması halinde bunun da gerekçeli olarak bildirilmesi gerekir.

    c) Kontrolörler yapılan tebligatı uygun ve yeterli bulmadıkları takdirde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte en geç (30) gün içinde Kurul Başkanlığına bildirirler.

    d) Başkanlığın yeni görüşleri karşısında ilgili birimin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemesi halinde Kurul Başkanı konuyu gerekirse yeniden inceletir.

    BEŞİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Denetime Tabi Olanların Sorumlulukları

    Madde 52- a) Kontrolörler, görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve ortaklıklar ile bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan görevlerle ilgili olarak tüm gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardımı, bilgiyi, evrak, kayıt ve belgelerin onaylı örneklerini ve bir yolsuzluğun kanıtını oluşturuyorsa asıllarını re'sen ister. Aslı alınan belgelerin Kontrolörce onaylı örnekleri dosyasında saklanmak üzere ilgililerine verilir. Görevlerle ilgili mevzuatın kendisine verdiği kanuni yetkileri kullanır.

    İlgili Kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça, Kontrolörlerce istenilen belge ve bilgilerin gösterilmesi ve/veya verilmesi zorunludur.

    b) Müsteşarlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda görevli bulunanlar, gizli de olsa tüm belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, eşya ve malları ilk talepte Kontrolöre göstermek, inceleme ve sayımına yardımcı olmak zorundadırlar. Görevliler bu konuda hiçbir engel gösteremez, amirlerinden izin almak gibi nedenler ileri süremezler.

    c) Teftiş, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların amir veya yöneticileri, Kontrolörlerin görevlerini yürütebilmeleri için gereken önlemleri almak ve Kontrolöre görevleri süresince uygun çalışma koşulları sağlamak zorundadır.

    d) Teftiş ya da soruşturmaya başlanan birim görevlilerinin hastalık ve benzeri nedenler dışında izne ayrılmalarına, Kontrolörün olumlu görüşü alındıktan sonra birim amirlerince izin verilir.

    e) Denetime tabi olanlar, Kontrolörlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdürler.

    İKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Yolluk ve Diğer Hakların Alınması

    Madde 53- Kontrolörler yollukları ile PTT ve öteki taşıma giderlerine konu hizmet alımları karşılğını çekle alırlar. Çekilen paranın hak edilen tutarı aşmaması esastır.

    "Geçici Görev Yolluğu Bildirimi" ile üçüncü nüsha çek yaprağı ve harcamalara ilişkin belgeler izleyen ayın ilk beş işgünü içinde Kurul Başkanlığına ulaştırılır.

    Kontrolörlere Kredi Cüzdanı ile Çek Karnesi imza karşılığı verilir. Bunların özenle saklanrnası, kaybedilmeleri halinde derhal Kurul Başkanlığına bilgi verilmesi gerekir. Kontrolörler meslekten ayrılmaları halinde kredi cüzdanı ve çek karnelerini Kurul Başkanlığına iade ederler.

    Görev İzleme Çizelgesi

    Madde 54- Kontrolörler, uhdelerinde bulunan tüm görevleri; görev yazısı tarih-sıra numarası, görevin konusu, dönem içinde o görevle ilgili yapılan işin ayrıntıları, yapılacak işlemler ve görevin yaklaşık bitirme süresi gibi bilgileri içeren "Görev İzleme Çizelgesi"ni, ilki Ocak ayında verilmek üzere üçer aylık dönemler itibariyle, dönemi izleyen ayın ilk onbeşinci gününe kadar Kurul Başkanlığına yazılı olarak bildirirler.

    Haberleşme

    Madde 55- Kontrolörler görevleriyle ilgili konularda, resmi ve özel tüm kuruluş, makam ve kişilerle yazışma talimatları çerçevesinde doğrudan haberleşebilirler.

    Başbakanlık, Bakanlıklar ve Müsteşarlığın merkez teşkilatı birimleriyle ve Kontrolörler arası yazışmalar Kurul Başkanlığı aracılığıyla yapılır.

    Kontrolörler, görevli gittikleri yerlere varışlarını uygun haberleşme araçlarıyla Kurul Başkanlığını aynı gün haberdar edecek şekilde bildirirler, yazılı olmayan bildirimler ayrıca yazıya bağlanır. Kontrolörler, Kurul Başkanlığının duruma göre yazılı veya sözlü iznini almadan bulundukları yerden ayrılamazlar. Ayrılışlar, bir gün öncesinden yukarıda belirtilen şekilde Kurul Başkanlığına bildirilir.

    Kayıt ve Dosya İşleri

    Madde 56- a) Kontrolörler, yazdıkları rapor ve yazıların birer nüshasını kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

    b) Raporlarını birer yazı ekinde gönderirler.

    c) Gönderdikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir "Kayıt Defterine" işler ve bunlara özel sayılarını verirler.

    Kimlik Belgesi ve Resmi Mühür

    Madde 57- Kontrolörlere; Kurul Başkanı, Müsteşar ve Bakan tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir. Bu belgede, yetkiler ve sorumluluklar açıkça belirtilir.

    Kontrolörlere zimmetli olarak birer resmi mühür verllir.

    Kimlik belgeleri ve mühürler meslekten ayrılma halinde Kurul Başkanlığına iade edilir.

    Demirbaş Eşya

    Madde 58- Kontrolörlere demirbaş kaydedilerek çanta, hesap ve yazı makinaları verilir. Bu demirbaşlar, meslekten ayrılmaları halinde Kurul Başkanlığına iade edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Dayanak

    Madde 59- (Değişik: RG-17/05/2001-24405)

    Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (d) bendi ile 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

    Yönergeler

    Madde 60- Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hususlar Kurul Başkanlığınca çıkarılacak yönergeler ile belirlenir.

    Geçici Madde 1- 9.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre naklen atanan Kontrolörlerin hakları saklıdır.

    Yürürlük

    Madde 61- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 62- Bu Yönetmeliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar