SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NA BAĞLI KADIN KONUKEVLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NA BAĞLI KADIN KONUKEVLERİ YÖNETMELİĞİ

    Sosyal hizmet. Çocuk Esirgeme Kurumu. Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 12.07.1998

    Resmi Gazete Sayısı: 23400

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kadın konukevlerindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişine ilişkin esasları, kuruluş personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı kadın konukevlerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu'nun değişik 9 uncu maddesinin (j) bendi ile 15 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Genel Müdürlük : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nü

    b) İl Müdürlüğü: İl sosyal hizmetler müdürlüğünü,

    c) Kadın Konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadınların, psiko-sosyal

    ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak

    amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,

    d) Kuruluş: Kadın konukevlerini,

    e) Kadın: Kadın konukevlerine kabulü uygun görülerek, kuruluş hizmetlerinden yararlanan kadınları,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş ve Görevleri

    Kuruluş

    Madde 5- Genel Müdürlük, kadın konukevlerini gizliliğin sağlanabileceği, ihtiyaç duyulan il ve ilçelerde açar.

       Kadın konukevlerinde ihtiyaca göre; sosyal hizmetler veya psikoloji alanında yüksek öğrenim yapmış bir müdür, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, hemşire ile genel idare, yardımcı ve teknik hizmetler sınıfından ve tercihen bayan olmak üzere personel istihdam edilir.

       Kadın konukevlerinde sosyal hizmet kurulu, disiplin kurulu ve ilgili kanunlar gereği mali işlerin gerekli kıldığı komisyonlar bulunur.

    Sosyal Hizmet Kurulu

    Madde 6- Kadın konukevlerinde, mesleki çalışmaları koordineli bir şekilde yürütmek üzere sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisinden oluşan bir sosyal hizmet kurulu kurulur. Kurul, çalışmalarını müdürün bulunmadığı zaman müdür vekilinin yönetiminde yürütür. Kurul, ayda en az bir kez düzenli olarak ve ihtiyaç duyulması halinde toplanır.

    Sosyal hizmet kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Kuruluşa gönderilen kadınların kuruluşta kalmaları, kalış süreleri, kalış sürelerinin uzatılması ve çıkarılmalarına ilişkin tartışma ve değerlendirme toplantıları yapmak,

    b) Kuruluşta istihdam edilen personelin, kuruluş hizmetlerinden yararlanan kadınlarla ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla eğitimlerine yönelik programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,   

    c) Kuruluş hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli plan ve programları hazırlamak ve uygulamak,

    d) Üniversitelerle işbirliği yapılarak kadın eğitimi, sorunları ve çözümüne ilişkin yapılan inceleme ve araştırmalardan yararlanmak, sorunlara gerçekçi çözüm yollarının önerilebilmesinde etkili olabilecek kişi ve kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunmak,

    e) Kuruluşta kalan kadınlardan gerekli görülenlerin durumu ile ilgili tartışma ve değerlendirme toplantıları yapmak, gerekli kayıtları tutmak, raporları düzenlemek,

    f) Kadınların eğitimine ilişkin programları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ya da gönüllü kişi ve kuruluşların olanaklarından da yararlanarak hazırlamak, müdürün onayından sonra uygulamak ve değerlendirmek,

    g) Çocuğu ile kabulü yapılan kadınların uygun görülmesi halinde çocukları hakkında ilgili Kanunlar uyarınca gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

    h) Kuruluşun yıllık çalışma rapor ve programlarını hazırlamak, uygulamadan alınan sonuçları değerlendirmek, çalışma ve değerlendirme raporlarını kuruluş müdürlüğüne sunmak.

    Personelin Görev ve Yetkileri

    Madde 7- Kuruluş personelinin görev ve yetkileri aşağıda açıklanmıştır:

    a) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

    1) Kuruluşun, idari, mali ve teknik tüm işlerini ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve Genel

    Müdürlük genelgelerine göre yürütmek,

    2) Kuruluş hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için gerekli plan ve programların hazırlanmasını,

    görevliler arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak, denetimleri yapmak,

    3) Kuruluşun, gizlilik ilkesi göz ardı edilmeden, gönüllü kişi ve kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları

    ile işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak,

    4) Personelin özlük dosyalarının tutulmasını, bunlara ilişkin her türlü işlemin zamanında yürütülmesini

    sağlamak,

    5) Kuruluş personelinin kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler uyarınca devlet memurlarından

    istenilen tutum, davranış, kılık, kıyafet ve benzeri özelliklerini izleyerek denetimlerini yapmak,

    6) Kuruluşun hijyenik şartlara uygunluğunu sağlamak,

    7) Kuruluşta kalan kadınlar ve çocuklarının hasta olmaları halinde tedavilerinin yaptırılmasını

    sağlamak,

    8) Kuruluşun yıllık bütçe teklifini hazırlamak ve Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,

    9) Kuruluşun çeşitli ödeneklerinin amacına uygun harcanmasını, alım satım işlerini, kuruluşun ihtiyaç

    ve özellikleri ile konuya ilişkin esasları göz önünde bulundurarak düzenlemek,

    10) Ambar, ayniyat, depo ve yazı işlerinin yürütülmesini, kuruluş görevlilerinin süreli ve süresiz

    ayrılması ya da görevinin değişmesi halinde, ayniyat sayım ve devir teslim işlerini genel hükümler

    içinde tamamlatmak,

    11) Kuruluşun tahakkuk memuru ve satınalma komisyonu başkanı olarak ilgili işlemlerin yürütülmesini

    sağlamak,

    12) Gerekli kayıtların tutulmasını, formların doldurulmasını ve istatistiki bilgilerin düzenlenmesini ve her

    yıl sonunda kuruluşun ihtiyaçlarını ve hizmetlerinin sunulmasında karşılaşılan sorunları da kapsayan

    çalışma raporunun hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.

    Müdürün bulunmadığı hallerde, görevlendirilecek personel müdürün görevlerini yürütür.

    b) Sosyal Çalışmacının görev ve yetkileri şunlardır:

    1) Kuruluşa kabulü yapılan kadınlara gerekli evrakın hazırlanması, kuruluşu tanımaları, kuralları

    öğrenmeleri ve uyum sağlamalarında yardımcı olmak,

    2) Kadınlara rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek,

    3) Kadınların aileleri ya da eşleri ile olan anlaşmazlıklarının incelenmesi ve sorunlarının

    çözümlenmesine yardım amacıyla "Sosyal Kişisel Çalışma", "Sosyal Grup Çalışması" ve "Toplumla

    Çalışma" yöntemleri aracılığı ile mesleki uygulamaları gerçekleştirmek ve bunlarla ilgili gerekli

    raporları düzenlemek,

    4) Çocuğu ile kabulü yapılan kadınların, uygun görülmesi halinde çocukları hakkında 2828 sayılı

    Kanun hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gerekli önlemlerin alınmasına yönelik sosyal

    inceleme raporu düzenleyerek, kuruluş müdürüne sunmak,

    5) Kadınların kuruluşta kaldığı süre içinde gelecekte kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek

    edinmelerinde gerekli önlemleri almak, bu amaçla kadınların daha kolay ve daha iyi işler bulabilmeleri

    ve sosyo-ekonomik düzeylerinin yükseltilmesine yönelik, yaygın eğitim, işgücü eğitimi ve benzeri

    eğitim etkinliklerine katılmalarının sağlanması için çalışmalarda bulunmak, gerekli görülen kamu kurum

    ve kuruluşları ile gönüllü kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    6) Kadınların hukuki sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olmak,

    7) Kadınların kuruluşta kalmaları, kalış süreleri, kalış sürelerinin uzatılması, çıkarılmaları ve kuruluştan

    ayrıldıktan sonra gerekirse izlenmelerine ilişkin gerekli işlemleri yerine getirmek,

    8) Kadınların ilgilerine göre zamanlarını değerlendirici etkinlikler düzenlemek,

    9) Gizlilik ilkesine uygun olarak, kadınlara ilişkin gerekli kayıtları tutmak, yapılan mesleki çalışmalarla

    ilgili rapor ve dosyaları düzenlemek, saklamak,

    10) Personelin hizmetiçi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev almak,

    11) Genelge ve talimatlarla verilen, görev tanımları çerçevesindeki diğer görevleri yapmak,

    12) Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği halinde yürütmek.

    c) Psikoloğun görev ve yetkileri şunlardır:

    1) Objektif ve projektif testler, görüşme teknikleri ve gözlem metotları kullanarak kuruluşa kabulü

    uygun görülen kadınların ve birlikte kaldıkları çocuklarının, ilk başvuruları ve kuruluşa uyum aşamaları

    sırasında psikolojik değerlendirmelerini yapmak,

    2) Klinik psikolojide en az uzmanlık derecesine sahip olmaları koşuluyla, saptanan davranışsal ya da

    duygusal sorunların giderilmesi için psikolojik teknikler kullanarak, kuruluşta kalan kadınlar ve

    çocuklarına yönelik bireysel ve grup çalışmaları düzenlemek,

    3) Kuruluşun amacına uygun nitelikte araştırma ve inceleme yapmak, istatistiki bilgiler toplamak ve

    değerlendirmek,

    4) Psikolojik değerlendirme teknikleri ve gözlem metotları kullanarak kadınların yetenek ve ilgi

    alanlarını belirlemek ve zamanlarını değerlendirme etkinlik programlarının oluşturulması sırasında,

    kadınların uygun etkinliklere yönlendirilmesine yardımcı olmak,

    5) Kuruluşta ele alınması mümkün olmayan psikolojik sorunlar için kadınlar ve/veya çocukları için

    hastanelerle işbirliği yaparak ortak programlar düzenlemek ve yürütmek,

    6) Personelin hizmetiçi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev almak,

    7) Genelge ve talimatlarla verilen, görev tanımları çerçevesindeki diğer görevleri yapmak,

    8) Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği halinde yürütmek.

    Dört yıllık psikoloji eğitimi almış psikologlar 2 numaralı alt bendindeki görev tanımları çerçevesinde

    ancak en az klinik psikolojide uzmanlık derecesi almış psikologlar denetiminde çalışabilirler. Söz

    konusu denetimi verecek uzman psikologların olmadığı yerlerde bu psikologların, uzman klinik

    psikologların denetiminde düzenlenen ve kanunla kurulmuş meslek kuruluşlarınca onaylanmış

    hizmetiçi eğitimden geçmeleri zorunludur.

    d) Çocuk Gelişimcisinin görev ve yetkileri şunlardır:

    1) Anne ve çocuk sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek,

    2) Aile planlaması yöntemleri, gerekliliği ve yararları konusunda kadınları bilgilendirmek,

    3) Çocuk sağlığı, bakımı ve eğitimi konusunda anneleri bilgilendirici çalışmalar yapmak,

    4) Anne adayları için beslenme, doğuma hazırlık, bebek bakımı ve çocuk eğitimi ile ilgili eğitim

    çalışmaları yapmak,

    5) Kuruluşta anneleri ile birlikte bulunan çocukların gelişim düzeylerini saptamak, gelişimlerini izlemek,

    sağlıklı gelişimleri ve eğitimleri için yardımcı olmak,   

    6) Gelişim ve eğitimleri ile ilgili sorunları olan çocukların sorunlarının çözümü için mesleki çalışmalar

    yapmak,

    7) Genelge ve talimatlarla verilen, görev tanımları çerçevesindeki diğer görevleri yapmak,   

    8) Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği halinde yürütmek.

    e) Hemşirenin görev ve yetkileri şunlardır:

    1) Kadınlar ve çocuklarının sağlık durumlarını izlemek, hasta olan kadın ve çocukların kuruluşta veya

    hastanede tedavisi için gerekli tüm işlemleri yerine getirmek, gereken kayıtları tutmak,

    2) Kuruluşun tüm bölümlerinin hijyen şartlarına uygun temiz, bakımlı ve düzenli olmasını sağlamak,

    3) Kadınların kendileri ve çocuklarının yatak, çamaşır, vücut temizliği ve bakımlarına dikkat etmelerini

    sağlamak,

    4) Mutfak personelinin gerekli temizliğe uymasını ve eğitimini sağlamak,

    5) Kuruluşça kendisine zimmetle teslim edilen her türlü malzemenin takibini yapmak,

    6) Genelge ve talimatlarla verilen, görev tanımları çerçevesindeki diğer görevleri yapmak.

    f) Diğer hizmet gruplarındaki personelin görev ve yetkileri şunlardır:

    Kuruluştaki iş hacmine göre teknik, idari, mali ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için istihdamı gerekli görülen personel, unvanlarının gerektirdiği görevleri ve kuruluş müdürlüğünce verilecek işleri yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun olarak yapmakla görevli ve sorumludur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hizmet ve İşleyiş

    Kadın Konukevlerine Kabul Edilecek Kadınlar

    Madde 8- Kadın konukevlerine, durumları aşağıda belirtilen kadınlar kabul edilir:

    a) Eşler arası anlaşmazlıklar nedeniyle evini terk eden ya da eşleri tarafından terk edilen ve bu

    sebeple yardıma ihtiyaç duyan kadınlar,

    b) Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınlar,

    c) Boşanma veya eşin ölümü nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar,

    d) İstenmeyen evliliklere zorlanan kadınlar,

    e) Evlilik dışı hamile ya da çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi tarafından kabul edilmeyen kadınlar,

    f) Daha önce uyuşturucu, alkol bağımlılığı olup, bu konuda tedavi görmüş ve alışkanlıklarını terk etmiş

    kadınlar,

    g) Cezaevinden yeni çıkmış olup, yardım ve desteğe ihtiyacı olan kadınlar,

    h) Kontrolleri dışında oluşan çevre koşulları nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş

    kadınlar.

    Kadın Konukevlerine Kabul Edilmeyecek Kadınlar

    Madde 9- Kadın konukevlerine durumları aşağıda belirtilen kadınlar kabul edilmez:

    a) Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olan kadınlar,

    b) Fuhuşu meslek edinmiş kadınlar,

    c) Herhangi bir suç nedeniyle hükümlü olan veya adli mercilerce haklarında arama, yakalama,

    tutuklama kararı verilen kadınlar,

    d) Ruh sağlığı bozuk olan kadınlar,

    e) Zihinsel özürlü kadınlar,

    f) Korunmaya muhtaç çocuk tanımı içinde değerlendirilebilecek kadınlar.

    g) Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlılar, beden fonksiyonlarında, günlük yaşama

    faaliyetlerini bağımsız yapmalarına engel olacak düzeyde özürü olanlar, bulaşıcı ve sürekli tıbbi tedaviyi gerektirir ağır hastalığı olanlar ve benzeri özel ve sürekli bakıma ihtiyacı olan kadınlar.

    Başvuru

    Madde 10- Kadın konukevlerine kabulünü isteyen kadınlar; illerde il sosyal hizmetler müdürlüğüne, ilçelerde varsa ilçe sosyal hizmetler şube müdürlüklerine bir dilekçe ile başvuruda bulunabilirler. Başvurular il müdürlüklerince ya da ilçe sosyal hizmetler şube müdürlüklerince değerlendirilir.

    İl müdürlüğü veya ilçe sosyal hizmetler şube müdürlüklerince; kadın konukevine kabulü için başvuran kadınlardan aile içi şiddete maruz kalmış olanlara, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un uygulanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı ihbarda bulunmaları konusunda rehberlik yapılır.

    Kuruluşa Kabul

    Madde 11- İl müdürlüğünce kadın konukevine kabulü uygun görülen kadınlar, il müdürünün onayı

    alınarak kurulaşa kabul edilirler.

    Kuruluşa kabulü yapılan her kadın için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içeren bir dosya hazırlanır:

    a) Başvuru dilekçesi,   

    b) Ön görüşme formu,

    c) Sosyal inceleme raporu,

    d) İl müdürünün onayı

    e) Nüfus cüzdan sureti ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

    f) Kadının bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım isteyen bir hastalığı bulunmadığı, ruh sağlığının yerinde

    olduğu, alkolik ve uyuşturucu madde bağımlısı olmadığına dair sağlık raporu,

    g) Kadının kuruluş kurallarına uyacağını bildirir taahhütname,

    h) Yapılan mesleki çalışmalara ilişkin raporlar,

    ı) Kadının sorunlarının çözümüne yönelik yapılan yazışmalar ile gerekli form, tutanak ve diğer belgeler,

    i) Kuruluşa anneleri ile kabul edilen çocuklarla yapılan mesleki çalışmalara ilişkin raporlar,

    j) Kuruluştan ayrılacak kadın için son değerlendirme raporu,

    k) Kuruluştan ayrılan kadınlardan, izlenmesi gerekli görülenlerle yapılan mesleki çalışmalara ilişkin

    raporlar.

    Kalınacak Süre

    Madde 12- Kadınların kuruluşta kalma süresi 3 aydır. Bu süre, düzenlenecek gerekçeli sosyal

    inceleme raporuna dayanılarak kuruluş müdürlüğünün teklifi ve il müdürlüğünün onayı ile bir defaya

    mahsus olmak üzere 3 ay süreyle uzatılabilir. Kadınların uzatma süresi bitiminde kuruluşta

    kalabilmeleri, sosyal inceleme sonuçları, il müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayına bağlıdır.

    Gizlilik ilkesi

    Madde 13- Kuruluşun adresi, telefon numarası gizli tutulur. Kuruluşu tanıtan tabela asılmaz ve kuruluş binasında açılış törenleri düzenlenmez.

    Kadınlarla ilgili bilgi ve belgeler hiçbir şekilde açıklanmaz. Dosyalar, gizlilik ilkesine uygun olarak düzenlenir ve saklanır.

       Uyulması Gereken Kurallar

    Madde 14- Kadın konukevinde kalan ve bu hizmetten yararlanan kadınlar, kuruluşun işleyiş, genel temizlik ve düzenini korumaktan sorumludurlar.

    Bu amaçla, kadınlar kuruluşta kaldıkları süre içinde aşağıda belirtilen kurallara uymak zorundadırlar:

    a) Kuruluş adres ve telefon numarasını gizli tutmak, kuruluştan ayrıldıktan sonra da bu kurala uymak,

    b) Kuruluş hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için kurul tarafından hazırlanan programlar

    çerçevesinde kendisine verilecek temizlik, çocuk bakımı, mutfak işleri ve benzeri görevleri yerine

    getirmek,

    c) Kuruluşta kalan diğer kadın ve çocuklara, fiziksel, duygusal, cinsel tacizde bulunmamak,

    d) Kuruluşta kalan diğer kadınların para ve eşyalarına, kuruluşun araç, gereç ve eşyalarına zarar

    vermemek,

    e) Kuruluşa ziyaretçi kabul etmemek,

    f) İzin almadan kuruluştan ayrılmamak,

    g) Kuruluş içinde ve dışında alkol ve uyuşturucu madde kullanmamak, alkollü olarak kuruluşa

    gelmemek,

    h) Devletin itibarını düşürecek ya da görevlilerin onurunu zedeleyecek tutum ve davranışlarda

    bulunmamak, kuruluş aleyhine propaganda yapmamak, kuruluş görevlileri ve kadınlar hakkında asılsız

    ve onur kırıcı haber yaymamak, kuruluşa fotoğraf makinesi, kamera, teyp ve benzeri kayıt cihazları

    sokmamak.

    Disiplin Kurulu

    Madde 15- Disiplin işleri kuruluşta oluşturulacak disiplin kurulu tarafından yürütülür. Disiplin kurulu

    müdürün başkanlığında, sosyal çalışmacı, psikolog ve hemşireden oluşur. Oyların eşitliği halinde kurul başkanının oyu iki oy olarak değerlendirilir.

    Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 16- Disiplin kurulunca; kuruluşun huzur ve sükununu, çalışma düzenini bozan fiilleri işleyen,

    kuruluş hizmetlerini gereğince yürütmeyi güçleştiren ve bu Yönetmelik gereğince, idarece konulan

    kurallara uymayan kadınlara uyarma cezası verilip, tutum ve davranışlarında daha dikkatli olmaları

    gerektiği yazılı olarak kendilerine bildirilir ve ilgili meslek elemanlarınca sorunları nedeniyle kuruluşa

    uyum göstermeyen kadınların durumları ayrıntılı olarak ele alınıp, sorunlarının çözümüne, kuruluşa

    uyumlarının sağlanmasına yönelik mesleki çalışmalar yapılır.

    Yapılan mesleki çalışmalar ve uyarıya rağmen, aynı tutum ve davranışlarını yineleyen kadınlara ikinci

    kez uyarı yapılır. İki kez uyarı cezası alıp, tutum ve davranışlarını sürdüren kadınlar hakkında

    gerekçeli bir rapor düzenlenerek, kuruluştan çıkarılmaları hususu il müdürlüğünün onayına sunulur.

    Ancak, işlenen fiilin niteliğine göre disiplin kurulu uyarıya gerek kalmaksızın çıkarma kararı verebilir ve

    bu karar il müdürlüğünün onayına sunulur.

    Kuruluş tarafından çıkarılan kadınlar Genel Müdürlüğe bağlı kadın konukevlerine tekrar alınmaz.

    Güvenlik

    Madde 17- Kadın konukevlerinde kadınların güvenlikleri Valiliklerce alınacak uygun önlemlerle sağlanır.

    Nöbet

    Madde 18- Kadın konukevlerinde hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla hizmetin özelliği ve personel sayısı dikkate alınarak, nöbet sistemi kuruluş müdürlüğünce düzenlenir.

       Beslenme

    Madde 19- Kadın konukevlerinde kalan kadınlar, çocukları ve görevli personele, Genel Müdürlükçe gönderilecek diyet planlamasında belirtilen hususlara uygun olarak, üç öğün yemek, çocuklara ayrıca ara kahvaltı verilir.

    Kadın ve çocukların hasta olmaları halinde, gerekiyor ise özel diyet hazırlanır.

    İzin, hastalık ve diğer nedenlerden dolayı bir günden fazla kuruluştan ayrılmış bulunanların, ayrıldıkları günlere ait istihkakları tabeladan çıkarılır.

    Kadınların Kuruluşa Kabul Edilecek Çocukları

    Madde 20- Kadın konukevlerine, kadınların 0-12 yaş arasında bulunan kız veya erkek çocukları kabul edilir. 12 yaşın üstünde olan kız veya erkek çocukların durumu meslek elemanlarınca değerlendirilir.

    İkram

    Madde 21- Kuruluşta düzenlenecek özel günler ve sosyal faaliyetlerde ikramı gereken yiyecek ve içeceklerin cins ve miktarı kuruluş müdürünce saptanıp, günlük iaşe ve tabela cetveline geçirilerek sipariş verilir, görevlendirilecek personel tarafından ikramı sağlanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Fiziki Özellikler ve Kuruluş Bölümleri

    Bina ve İskan Durumu

    Madde 22- Kadın konukevleri; kent dokusu içinde, kadınlar ve çocuklarının toplumdan soyutlanmadan yaşayabilecekleri, sosyal alışverişlerini sürdürebilecekleri, olanaklı olduğu ölçüde il müdürlüklerine yakın ya da kolay ulaşılabilecek, kadınlar ve çocuklarının günlerini huzur içinde geçirebilecekleri, sakin, ilgi çekmeyen bir konumda bulunmalıdır.

    Binanın, müstakil ve kaloriferli olması tercih edilmelidir.

    Kuruluş Bölümleri

    Madde 23- Kadın konukevlerinde; iklim, binanın fiziksel koşulları ve olanaklar dikkate alınarak düzenlenmiş, idari bölüm, ilk kabul bölümü, yatak odaları, oturma, okuma, yemek, eğitim ve rehabilitasyon,çocuk oyun ve etkinlik odaları veya salonları, çamaşır ve ütü odası, mutfak, banyo ve diğer gerekli bölümler bulunur.

    Bölümlerin ev ortamına benzer bir şekilde döşenmesine özen gösterilir.

    İlk Kabul Bölümü

    Madde 24- İlk kabul bölümü; kuruluşa acilen kabulü yapılan kadınların, ilk gözlemlerinin yapıldığı, tıbbi kontrol ve tedavilerinin sağlandığı, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelendiği bölüm olup, tek kişilik ve gerektiğinde çocukları için yatak ilavesine imkan verecek şekilde düzenlenmesine özen gösterilir.

    İlk kabul bölümüne alınan, ancak durumlarının kuruluşa kabule uygun olmadığı daha sonra belirlenen kadınlar için sosyal inceleme raporu düzenlenerek, kuruluştan çıkarılmaları hususu il müdürünün onayına sunulur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Mali Hükümler

    Satınalma, Ayniyat, Ambar ve Depo Hizmetleri

    Madde 25- Satınalma, ayniyat, ambar ve depo hizmetleri, kuruluş için gerekli tüketim maddeleri, ilaç, yiyecek, yakacak, temizlik ve benzeri tıbbi ve sıhhi malzeme, demirbaş, döşeme ve cihazların satın alınma, muayene ve tesellüm, depolama, sarf işleri ile her çeşit onarım ve diğer mali işlerin mevcut kanun, tüzük, yönetmelik ve kararname hükümlerine göre yapılmasını kapsar.

    Giderler

    Madde 26- Kadın konukevlerinin işleyişiyle ilgili her türlü giderler Genel Müdürlük bütçesinden gönderilen ödenekten karşılanır:

    Harçlık, Giyim, Tedavi Yardımı, Eğitim ve Yol Giderleri

    Madde 27- Kadın konukevlerinde kalan ve hiçbir yerden geliri bulunmadığı ya da geliri olup da temel ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğu sosyal inceleme raporu ile saptanan kadınlar ve çocuklarının harçlık, giyecek, tedavi ihtiyaçları, eğitim ve yol giderleri aşağıdaki usul ve esaslara göre Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır.

    a) Harçlık:

    Harçlık, sosyal inceleme raporlarına dayanılarak kuruluş müdürlüğünün teklifi ve il müdürlüğünün onayı ile Genel Müdürlüğe bağlı huzurevlerinde kalan ve hiçbir yerden geliri olmayan yaşlılara verilen miktar kadar, hiçbir kesinti yapılmaksızın net aylık olarak kadınlara verilir.

    Ayrıca, kadınların öğrenim gören çocukları ile çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmeyen (ücretli olarak bir işyerinde çalışanlar hariç) çocuklarına, Genel Müdürlüğe bağlı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında kalan çocuklara verilen miktar kadar hiçbir kesinti yapılmaksızın net aylık harçlık verilir.

    Harçlıklar, kuruluşça hazırlanacak bordroya göre, imza karşılığında her ayın birinci günü peşin olarak

    ödenir. Ayın 10 una kadar kuruluşa kabul edilen kadın ve çocuklarına tam harçlık, 10'undan sonra kabul edilenlere ise kısıtlı harçlıkları hesaplanarak ödenir.

    İşe yerleştirilen kadınların maaşlarını alıncaya kadar harçlıkları kesilmez.

    b) Giyim Yardımı:

    Giyim yardımı ayni olarak yapılır. Bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulmaz. Bu

    yardımdan yararlanacak kadın ve çocuklarına verilecek giyecek eşyasının türü ve miktarı Yönetmeliğe

    ekli (Ek:1). (Ek:2) listelerde gösterilmiştir. İhtiyaca göre verilecek giyim eşyasının rengi ve biçimi ilgili

    kuruluşça saptanıp, standart beden ölçülerine, mevsimine, çocukların yaş ve cinsiyetlerine uygun

    olarak satın alınır ve bir tutanakla kadınlara teslim edilir. Verilen giyecek ve diğer ayni yardımları

    gösteren, kuruluş müdürü tarafından onaylanmış bir defter tutulur ve her türlü denetimde gösterilmek

    üzere hazır bulundurulur.

    Kadın konukevinde kalmakta iken, haklı bir nedene dayanması ve kadının sorunlarını çözümlemede

    etkili olabileceği kanaatine varılması halinde bir başka kadın konukevine nakledilen kadınların nakil

    dosyasında, kendisine verilmiş olan eşyaların türü, miktarı belirtilir.

    c) Tedavi Yardımı:

    Kuruluşta kalan kadınlar ve çocuklarının tedavi giderleri;

    1) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmaları durumunda anılan sosyal güvenlik kurumunca,

    2) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayıp, 3816 sayılı Ödeme Gücü

    Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması

    Hakkında Kanun kapsamında olanların, anılan Kanuna dayanılarak Sağlık Bakanlığınca,

    3) (1) ve (2) numaralı bentler kapsamında olmayıp muhtaçlığı saptananlar ise 3816 sayılı Kanun

    kapsamına girenlerin yararlandıkları tedavi yardımından aynen yararlandırılır ve bunların tedavi

    giderleri Genel Müdürlükçe,

    karşılanır.

    d) Eğitim ve Yol Giderleri:

    Kadın konukevinde kalan kadınların, ekonominin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı, kuruluş içinde ya da dışındaki eğitim etkinliklerine katılmaları halinde, gerekli eğitim giderleri ile çeşitli nedenlerle il içinde bir yere veya il dışına gitmeleri halinde kendileri ve çocukları için gereken ulaşım (otobüs, tren, dolmuş ve benzeri) giderleri karşılanır.

    Öğrenim gören çocukların eğitim ve öğretimlerine ilişkin araç, gereç ve gerekli olan kayıt, harç masrafları ile okullarına gidiş ve gelişlerdeki ulaşım (otobüs, tren, dolmuş ve benzeri) giderleri karşılanır.

    ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 28- 16/3/1991 tarihli ve 20816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kadın Misafirhanelerinin Kuruluş ve İşleyişine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 29- Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 30- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    EK:1

    KADIN KONUKEVLERİNE KABULÜ YAPILAN KADINLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI

    MALZEMENİN CİNSİ       MİKTARI

    1- Manto               1

    2- Kaşkol               1

    3- Kazak               1

    4- Etek veya pantolon            1

    5- Bluz                  1

    6- Ayakkabı veya bot            1

    7- Terlik                  1

    8- Pijama veya gecelik            1

    9- Fanila                  2

    10- Külot                   2

    11- Sütyen                  1

    12- Çorap                  2

    13- Yüz havlusu             1

    14- Banyo havlusu               1

    15- Mendil                  2

    16- Hijyenik kadın bağı         Ayda 10'luk 1 Paket

    KADIN KONUKEVLERİNE ANNELERİ İLE BİRLİKTE KABULÜ YAPILAN ÇOCUKLARA

    YAPILACAK GİYECEK YARDIMI

    EK2

    MALZEMENİN CİNSİ          MİKTARI

    1- Hazır bez                   Günde 10 adet

    2- Mama önlüğü                        2

    3- Fanila                        2

    4- Külot                           2

    5- Çorap                        2

    6- Yelek                        1

    7- Hırka                           1

    8- Patik                           1

    9- Pijama                        2

    10- Pantolon                      1

    11- Etek                         1

    12- Kazak                        1

    13- Tişört veya gömlek                       1

    14- Şort                           1

    15- Ayakkabı veya bot                       1

    16- Terlik                        1

    17- Palto, manto veya kaban                  1

    18- Atkı                      1

    19- Bere                           1

    20- Eldiven                        1

    21- Okul forması                        1

    22- Okul çantası                        1

    23- Yüz havlusu                        1

    Mevzuat Kanunlar