ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖZÜRLÜLER YÜKSEK KURULU GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

    Özürlüler Idaresi Başkanliği Özürlüler Yüksek Kurulu Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

    Özürlüler İdaresi Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 12/11/1997

    Resmi Gazete Sayısı: 23168

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Yüksek Kurulunun teşekkülü, çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Özürlüler Yüksek Kurulunun görev, yetki, teşekkülü, çalışma usul ve esasları ile bunlarla ilgili diğer hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 25/03/1997 tarihli ve 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakan: Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanını,

    Başkan: Özürlüler İdaresi Başkanını,

    Başkanlık: Özürlüler İdaresi Başkanlığını,

    Kurul: Özürlüler Yüksek Kurulunu,

    Üye: Özürlüler Yüksek Kurulu üyelerini,

    ifade eder.

    Kurulun Görevleri

    Madde 5 - Kurulun görevleri şunlardır;

    a) Başkanlıkça hazırlanan, hazırlatılan ve Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcısının başkanlığında ana

    hizmet birimleri daire başkanlarından oluşan bir komisyonca incelenen projelerin öncelik sırasını tespit

    etmek ve uygulanacak projelere karar vermek,

    b) Özürlüler ile ilgili üst düzey politikaları belirlemek, bu konuda Başkanlığa görüş ve öneriler bildirmek.

    Kurul Üyeleri

    Madde 6 - Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:

    a) Başkan,

    b) Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü,

    c) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü,

    d) Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürü,

    e) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel

    Müdürü,

    f) Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü,

    g) İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürü,

    h) En fazla üyesi bulunan işçi ve işveren konfederasyonlarının başkanları,

    i) Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu tarafından

    her özür grubunu temsil eden federasyonlardan seçilecek dört üye,

    j) En az biri üniversite öğretim üyelerinden olması kaydıyla, özürlülerle ilgili konularda temayüz etmiş

    kişiler arasından Başbakan tarafından seçilecek üç üye.

    Kurul Başkanının gerekli görmesi halinde üniversite öğretim üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların

    temsilcileri veya uzmanlar Kurula çağırılabilir.

    Üyelerin Görev Süresi

    Madde 7 - Seçilenlerin Kurul üyeliği süresi iki yıldır. Üyeliği sona erenler yeniden seçilebilir. Herhangi

    bir nedenle görevden ayrılanların yerine seçilenler kalan süreyi tamamlarlar.

    Toplantı Usulü

    Madde 8 - Kurul, Başbakan veya görevlendirdiği bir Devlet Bakanının başkanlığında toplanır. Bakanın

    bulunmadığı hallerde, Kurula Başkan başkanlık eder.

    Kurul üç ayda bir olağan olarak toplanır. Ancak, Başbakan, ilgili Devlet Bakanı veya Başkanın çağrısı

    üzerine olağanüstü de toplanır.

    Gündem Ve Çalışma Usulü

    Madde 9 - Toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi Başkanlıkça tespit edilerek toplantıdan en az on

    beş gün önce üyelere bildirilir.

    Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyları ile gündemde değişiklik veya ilaveler yapılabilir.

    Evvelce karara bağlanmış bir konunun yeniden görüşülmek üzere gündeme alınması, tüm üyelerin salt

    çoğunluğunun oyları ile mümkündür. Kurul, gündeminde olan konular üzerinde daha detaylı çalışmalar

    yapıp rapor veya rapor taslakları hazırlamak için gerekirse üyeler arasından seçilecek bir başkan ve iki

    yardımcıdan oluşan çalışma grupları kurabilir. Grup başkanı veya seçilecek bir grup üyesi raportörlük görevini üstlenir.

    Kurulda yapılan görüşmeler özet olarak tutanağa geçirilir. Kararlar gerekçeli olarak yazıldıktan sonra üyelerin imzasına sunulur. Kararlarda karşı oy kullananların görüşlerine de yer verilir.

    Kurul kararları Başkanlıkça yürütülür.

    Karar Yeter Sayısı

    Madde 10 - Kurulun toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya

    katılanların salt çoğunluğudur.

    Kurul, gündeminde olan ve tamamlayamadığı konuları, görüşülmek üzere bir sonraki toplantıya

    bırakabilir.

    Yolluk Ve Huzur Hakkı

    Madde 11 - Kurul toplantılarına katılan üyelere 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre

    belirlenen miktarda yolluk ödenir. Ayrıca, toplantıya katılan üyelere, katıldıkları toplantı başına, Bakan

    onayıyla asgari ücretin üçte biri (1/3) kadar net huzur hakkı ödenir.

    Sekreterya Hizmetleri

    Madde 12 - Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

    Yürürlük

    Madde 13 - Maliye Bakanlığı ile Sayıştay

    ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı

    tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı

    yürütür.

    Mevzuat Kanunlar