TOPLU KONUT TASARRUF SİSTEMİ VEKONUT KREDİLERİ YÖNETMELİĞİ

    Toplu Konut Tasarruf Sistemi Ve Konut Kredileri Yönetmeliği

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1995

    Resmi Gazete Sayısı: 22340

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik 02/03/1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile Toplu Konut Fonunun Kullanım Şekline İlişkin Tüzük çerçevesinde konut edinmek isteyen kişilerin, ön birikim yaparak gerekli olan özkaynağı sağlamalarını temin etmek amacıyla "Konut Tasarruf Merkez Hesabı" açılması, hesap sahiplerinin konut kredisi kullanmaya hak kazanmaları, hak sahiplerine konut kredisi kullandırılması ve konut kredilerinin geri ödenmesine ilişkin esas ve usulleri düzenler.

    Yasal Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 02/03/1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 3 üncü maddesi ile aynı Kanuna 09/04/1990 tarih ve 412 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek-1 inci ve Toplu Konut Fonunun Kullanım Şekline İlişkin Tüzüğün değişik 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar ve Kısaltmalar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte yer alan:

    Tanımlar;

    Hesap Sahibi: Konut Kredisi kullanmak amacıyla, bu Yönetmelik esasla-rına göre Bankada kendi hesabı ve İdare adına özkaynak biriktiren, kendisine bir başvuru veya hesap numarası verilerek sözleşme imzalayan kişidir.

    Konut Tasarruf Merkez Hesabı: Hesap Sahiplerinin taksitlerinin toplan-dığı, nemalandırıldığı ve Konut Kredilerinin kullandırıldığı, İdarenin belirlediği banka veya bankalarda İdare adına açılan hesaptır.

    Tasarruf Dönemi: Hedeflenen Konut Kredisi miktarına hak kazanabil-mek için gerekli özkaynak birikiminin yapılabileceği 24 ay (2 yıl) ile 84 ay (7 yıl) arasında değişen sürelerdir.

    Tasarruf Basamağı: Her Tasarruf Dönemi için aylık taksitleri ve açılacak Konut Kredisi miktarlarını gösteren ödeme kademeleridir.

    Taksit: Tasurruf Dönemleri ve Basamaklarına karşılık gelen aylık taksit miktarlarıdır. Taksit miktarları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Devlet İstatistik Enstitüsünün bir önceki altı (6) aya ilişkin olarak belirlediği Toptan Eşya Fiyat Endeksinin artış oranı esas alınmak suretiyle İdarece belirlenen oranda artırılarak, altı (6) aylık dönemler için (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) için ilan edilir. Toptan Eşya Fiyat Endeksinin yüksek oranda arttığı dönemlerde İdare, Hesap Sahiplerini ödeme güçlüğüne düşürmemek için Toptan Eşya Fiyat Artış Endeksindeki artışın aylık taksit artışına etkisini, izleyen altışar aylık dönemlere yayabilir.

    Konut Kredisi: Her Tasarruf Basamağında, seçilen Tasarruf Dönemi sonunda gerekli Taksit miktarlarının biriktirilmesi ve bu Yönetmelikte belirtilen haksahipliği koşullarının taşınması halinde, Hesap Sahibine açılacak Konut Kredisi miktarıdır. Bu miktar, Tasarruf Dönemi boyunca her yıl Ocak ve Temmuz aylarında İdarece belirlenen ve Taksitlerin artışında kullanılan oranda artırılarak ilan edilir.

    Taksit ve Kredi Tablosu: Tasarruf Dönemleri ile Tasarruf Basamaklarına karşılık gelen aylık Taksit miktarları ile açılacak Konut Kredisi miktarlarını gösteren ve her yıl Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde geçerli olmak üzere İdarece ilan edilen tablodur.

    Nema Oranı: Taksitlere uygulanacak nemanın hesaplanmasında kullanılan orandır. Nema Oranı, en çok tasarruf mevduatı olan üç Banka-nın 01 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında, altı ay vadeli tasarruf mevduatına uyguladıkları ve T.C. Merkez Bankasına bildirdikleri faiz oranlarının, uygulanma gün sayısı itibariyle ağırlıklı ortalaması alınarak bulunur.

    Konut Kredisi açılacak veya kapatılacak hesapların, açıldığı veya kapatıldığı yıla ait neması ise, üçer aylık dönemlerde geçerli olmak üzere (Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık) en çok tasarruf mevduatı olan üç Bankanın bir önceki üç ayda, altı ay vadeli tasarruf mevduatına uyguladıkları faiz oranlarının, uygulanma gün sayısı itibariyle ağırlıklı ortalaması esas alınarak bulunan Nema Oranı ile hesaplanır.

    Faiz oranlarının Bankalar arasında çok farklılık göstermesi halinde İdare, Banka sayısını en fazla 2 adet artırabilir.

    Konut Kredisi Haksahipliği Belgesi: Hesap Sahibinin seçtiği Tasarruf Dönemi sonunda gerekli meblağı biriktirmesi ve bu Yönetmelikte belirtilen haksahipliği koşullarını taşıması halinde Bankanın, Hesap Sahibine vereceği ve Konut Kredisi açılabileceğini gösteren belgedir.

    Konut Kredisi Faiz Oranı: Konut Kredisine, kullanma ve geri ödeme döneminde uygulanan faiz oranıdır. Bu oran, üçer aylık dönemler için hesaplanan Nema Oranına, bu oranın % 8'i ile % 15'i arasında değişen ve İdarece belirlenen oranın eklenmesi ile bulunur ve üçer aylık dönemler için geçerlidir.

    Kullanım Alanı: Bağımsız bir ev veya apartman dairesinin duvarları arasında kalan net alandır. Bu alana, iç ve dış duvarlar, ateş ve havalandırma bacaları, aydınlıklar, balkonlar ile dubleks evlerdeki iç merdivenler dahil değildir.

    Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri: Konutların iskana açılabilmesi için gerekli teknik altyapı olarak tanımlanan stabilize yollar ve ilgili sanat yapıları, su, kanalizasyon ve elektrik sistemlerinden oluşan teknik altyapı ile çocuk parkları, rekreasyon alanları, kent mobilyaları, meydan düzenlemeleri ve benzeri çevre düzenleme işlerinin bütünüdür.

    Kısaltmalar:

    İdare    : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

    Fon    : Toplu Konut Fonunu,

    Banka    : Bu Yönetmelik esaslarına göre bankacılık hizmetlerini vermek üzere İdare ile protokol

    imzalayan bankaları,

    Haksahibi : Bankaca Konut Kredisi Haksahipliği Belgesi verilen Hesap Sahiplerini,

    Hesap : Bu Yönetmelik esaslarına göre açılan Konut Tasarruf Merkez     Hesabında,Hesap Sahibi tarafından biriktirilen taksitlerin ve tahakkuk eden nemanın toplamını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Tasarruf Dönemi İşlemleri

    Taksit Ödemeleri

    Madde 4 - Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde Konut Kredisi kullanmak isteyenler, İdarece her altı ayda bir ilan edilen Tasarruf Basamakları ve Dönemlerinden, durumlarına uygun birini seçerek Taksit yatırmak üzere Bankalara başvurur. İdare, finansman programlarına göre, her Tasarruf Basamağı ve Dönemi için, Taksit yaptıracak kişi sayısını ve başvuru tarihle- rini belirleyerek, bu bildirimde yer alan sayıları aşmayacak şekilde başvuru kabul edilmesini Bankalara bildirir.

    Taksit yatırmak için başvuran kişi, yükümlülüklerini, İdarenin yetkilerini ve Konut Kredisi koşullarını düzenleyen bir sözleşmeyi Banka ile karşılıklı olarak imzalar. Kişiye, Bankaca bir başvuru veya hesap numarası verilir. Seçilen Tasarruf Dönemi ve Basamağına göre başlangıç taksiti yatırılır.

    Talep edilmesi halinde, karı koca müştereken Hesap Sahibi olabilir. Bu takdirde Konut Kredisi Haksahipliği Belgesi bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki esaslara göre ve müşterek olarak düzenlenir. Velisi veya vasisi tarafından 18 yaşından küçükler için de Taksit yatırılabilir. Ancak Konut Kredisi Haksahipliği Belgesi verilirken bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki esaslara uyulur.

    Hesap Sahibi, Taksitini her ayın 10 uncu ila 20 nci günü arasında Bankaya yatırır. Ayın 20'sinden sonra yatırılan Taksitler için, 6183 sayılı Amme Alacak-larının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yeralan gecikme zammı oranı, bu oranın aynı maddenin son fıkrasına göre Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmesi halinde, belirlenen yeni oran uygulanır.

    Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında İdarece belirlenerek ilan edilen yeni Taksit miktarları Bankaca Hesap Sahiplerine bildirilir.

    Konut Tasarruf Merkez Hesabı

    Madde 5 - Hesap Sahiplerince yatırılan Taksitler, Bankaca, bu Yönetme-liğin 3 üncü maddesinin (b) bendinde tanımlanan Konut Tasarruf Merkez Hesabına aktırılır.

    Konut Tasarruf Merkez Hesabının nakit akışının düzenlenmesi amacıyla bu Yönetmelik esaslarına göre açılacak Konut Kredisi karşılığı olarak Fondan kaynak aktarılabilir. Bu kaynağın aktarılma ve Fona geri ödenme esasları Bankalarla yapılacak protokollerde düzenlenir.

    Konut Tasarruf Merkez Hesabında toplanacak paralar, bu Yönetmelik gereği yapılacak ödemeler ile açılacak Konut Kredileri dışında başka hiçbir amaç için kullanılamaz. Farklı Bankalarda açılan Konut Tasarruf Merkez Hesapları arasında, nemalandırma ve nakit akışının düzenlenmesi amacıyla, İdare talimatları ile aktarma yapılabilir.

    Konut Tasarruf Merkez Hesabında toplanan paraların gelir ve ödeme akış planlarına göre hemen kullanılması gerekmeyen kısmı İdarenin belirlediği esas ve usuller çerçevesinde, vadesi bir yılı aşmayan, getiri oranı sabit ve güvenli yatırım araçlarına yatırılır.

    Konut Tasarruf Merkez Hesabında toplanan paraların yıllık nema tutarından, Hesap Sahiplerine o yıl için taahhüt edilen yıllık nema tutarı düşüldükten sonra kalan nemadan, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili araştırma, geliştirme, mal ve hizmet alımı için, İdare hesabına aktarılmak suretiyle, finansman sağlanabilir. Sağlanacak bu finansman kalan yıllık nemanın yüzde yirmibeşini (% 25) geçemez.

    Tasarruf Basamağı ve Döneminin Değiştirilmesi

    Madde 6 - Hesap Sahipleri, Tasarruf Basamağını en çok iki basamak, Tasarruf Dönemini de en çok iki dönem indirmek ve/veya yükseltmek için Bankaya yazılı talepte bulunabilir. Bu taleplerin, İdarenin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslara göre belirlediği kişi sayılarını aşmaması durumunda, Bankaca değişiklik yapılmasına izin verilir. Ancak, bu işlem Tasarruf Döneminin son oniki (12) ayında yapılamaz.

    Tasarruf Basamağı indirildiği veya Tasarruf Dönemi yükseltildiği takdirde, yeni seçilen Tasarruf Basamağı veya Dönemine göre fazla ödenen Taksit toplamı, bu tarihten sonra ödenecek Taksitlere sayılır.

    Daha yüksek Tasarruf Basamağı seçildiği veya Tasarruf Dönemi kısaltıldığı takdirde, ilk Taksitin yatırıldığı tarihten itibaren yeni seçilen Tasarruf Basamağı ve Dönemine göre ödenmesi gereken

    Taksit farkları, talep tarihini izleyen on (10) gün içinde yatırılır.

    Tasarruf Basamağı veya Dönemi değişikliği, Tasarruf Dönemi boyunca en fazla bir defa yapılabilir.

    Taksitlerin Nemalandırılması

    Madde 7 - Taksitlere, Nema Oranı uygulanarak yılın son günü itibariyle nema tahakkuk ettirilir.

    Taksit gecikmeleri için bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre yatırılan gecikme cezaları Konut Tasarruf Merkez Hesabı geliri olarak işlem görür ve bu nedenle nema hesaplanırken dikkate alınmaz.

    Hesap Sahibinin yatırdığı her Taksitin neması, ödendiği günden yıl sonuna kadar geçen gün sayısı için, Nema Oranı kullanılarak ayrı ayrı hesaplanır. Her taksit için ayrı ayrı hesaplanan nemalar toplanarak yıllık toplam nema bulunur. Bulunan toplam nema üzerinde yasal kesintiler yapıldıktan sonra, o yılın net nema tutarı bulunur. Ödenen aylık Taksitlerin toplamı ile yıllık net nema tutarından oluşan toplam tutar o yılın Hesap bakiyesini oluşturur. Önceki yılların Hesap bakiyeleri de yıl için geçerli aynı Nema Oranı ile nemalandırılır ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra, yıl sonunda toplam Hesap bakiyesi bulunur. Taksitlere uygulanacak nemalar, İdare tarafından Hesap Sahibine karşı taahhüt edilmiş olup, Konut Tasarruf Merkez Hesabından karşılanır.

    Hesabın Devredilmesi

    Madde 8 - Hesaplar, anne, baba, eş ve çocuklar ile kardeşler dışındaki üçüncü şahıslara devredilemez. Hesabın üçünü şahıslara devredildiğinin tesbit edilmesi halinde Hesap kapatılarak, Hesabın bakiyesi, Hesabın kapatıldığı tarihten itibaren doksanıncı (90) günden sonraki, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca belirlenecek ilk ödeme gününde Hesap Sahibine ödenir. Hesabın kapatıldığı tarihten ödeme gününe kadar geçecek süre için ayrıca nema tahakkuk ettirilmez.

    Hesapların Tasarruf Döneminin Bitiminden Önce Kapatılması veya

    Hesap Sahibinin Ölümü

    Madde 9 - Hesaplar, aşağıdaki durumlarda Tasarruf Döneminin bitiminden önce kapatılır.

    a) Taksitlerin zamanında ödenmemesi durumunda:

    Yatırılması geciktirilen Taksitler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yeralan gecikme zammı oranı, bu oranın aynı maddenin son fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmesi halinde, belirlenen yeni oran uygulanır. Aylık Taksitlerini ayın son gününe kadar gecikme zammı ile birlikte ödemeyen Hesap Sahibine Bankaca yazılı uyarıda bulunulur. Bir takvim yılı içinde Bankaca üç defa uyarılan Hesap Sahibinin Hesabı, son bildirim tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde gecikmiş aylık Taksitlerin tahakkuk eden gecikme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde Banka tarafından kapatılır. Hesabın kapatıldığı tarihteki Hesap bakiyesi, bu tarihten itibaren doksanıncı (90) günden sonraki, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca belirlenecek ilk ödeme gününde Hesap Sahibine ödenir.

    b) Hesap Sahibinin Tasarruf Dönemi tamamlanmadan Hesabını tasfiye etmek istediğini yazılı olarak bildirmesi durumunda:

    Talebin yapıldığı tarihteki Hesap bakiyesi hesaplanarak, Hesap kapatılır. Hesabın kapatıldığı tarihten itibaren kırkbeşinci (45) günden sonraki, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca belirlenecek ilk ödeme gününde Hesap Sahibine ödenir.

    c) Hesap Sahibinin ölümü halinde:

    Hesap bakiyesinin, Hesap Sahibinin kanuni mirasçılarına, veraset ilamındaki paylarına göre ödenmesi talep edilebilir. Bu takdirde, talep tarihi itibariyle Hesap kapatılarak, Hesabın bakiyesi, Hesabın kapatıldığı tarihten itibaren kırkbeşinci (45) günden sonraki, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca belirlenecek ilk ödeme gününde ödenir.

    Hesabın, kanuni mirasçılar adına aynen devam etmesi talep edilebilir. Kanuni mirasçılardan bir kısmı Hesabı devam ettirmek istemiyorsa, diğer mirasçıların, bir veya birkaç mirasçı lehine haklarından feragat ettiklerini noter onaylı belge ile bildirmeleri durumunda Hesap, lehine feragat edilen bu mirasçılar adına aynen devam eder. Banka tarafından yeni Hesap Sahibi veya Sahipleri ile sözleşme imzalanır. Bu durumda, son Taksitin yatırıldığı tarihten itibaren ödenmeyen Taksitlerin, talep tarihini izleyen otuz (30) gün içinde gecikme cezası uygulanmadan yatırılması gerekir. Taksit farklarının bu süre içinde yatırılmaması halinde, Hesap kapatılarak, Bu maddenin 1 inci fıkrasına göre işlem yapılır.

    d) Bu maddeye göre kapatılan Hesaplar için, Hesabın kapatıldığı tarihten ödeme gününe kadar geçecek süre için ayrıca nema tahakkuk ettirilmez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Konut Kredisi İşlemleri

    Konut Kredisi Haksahipliği

    Madde 10 - Konut Kredisi Haksahipliği Belgesi, aşağıdaki koşulları taşı-yan kişilere, karı, koca ve velayeti altındaki çocukları için aile birliği esasına göre bir defa verilir:

    a) Konut Kredisi Haksahipliği Belgesi talep eden kişilerin:

    1) İkametgahının bulunduğu yerde kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuya kayıtlı bağımsız bir konutu bulunmaması,

    2) Toplu Konut Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kendisi, eşi veya velayeti altındaki çocukları adına daha önce Fondan Kredi kullanmamış ya da kullanmamakta olması, zorunludur.

    Seçilen Tasarruf Basamağı ve Dönemi uyarınca, gerekli birikimi yapan Hesap Sahipleri, örneğin İdarece ilan edilecek beyanname ve taahhütnameyi iki nüsha olarak düzenlemek suretiyle yukarıdaki koşulları sağla-dıklarını beyan ve taahhüt ederek Bankaya verirler. Beyanname ve taahhütnamelerden birisi Bankada kalır, diğeri Konut Kredisi Haksahipliği Belgesinin eki olur.

    Belirlenen Tasarruf Basamağı ve Dönemine göre, Hesabında gerekli birikimi yapan Hesap Sahibinin, Konut Kredisi kullanmak için Haksahipliği koşullarını taşımadığı belirlendiği takdirde, Hesap kapatılarak, Hesap bakiyesi, kırkbeşinci (45) günden sonraki, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca belirlenecek ilk ödeme gününde Hesap Sahibine ödenir. Hesabın kapatıldığı tarihten ödeme gününe kadar geçecek süre için ayrıca nema tahakkuk ettirilmez. Hesap Sahibi, hesabını anne, baba veya 18 yaşından büyük çocuklar ile kardeşlerden Haksahipliği koşulunu taşıyan birisine devredebilir. Devralan kişi, Haksahibi olduğunu beyan ve taahhüt eder.

    Bu şartları sağlayan kişilere, Bankaca düzenlenen Konut Kredisi Haksahipliği Belgesi verilir.

    b) Bu şartları sağlamayan kişilere, Konut Kredisi Haksahipliği Belgesi verildiğinin tespit edilmesi halinde;

    1) Konut Kredisi kullanılmaya başlanmamışsa Hesap kapatılarak, Hesabın kapatıldığı tarihteki Hesap bakiyesi, Hesap kapatıldığı tarihten itibaren doksanıncı (90) günden sonraki bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca belirlenecek ilk ödeme gününde Hesap Sahibine ödenir. Hesabın kapatıldığı tarihten ödeme gününe kadar geçecek süre için ayrıca nema tahakkuk ettirilmez.

    2) Konut Kredisi kullanılmaya başlanmışsa, ödemesi durdurulur ve o güne kadar kullandırılan kısmı, Konut Kredisi Faiz Oranı yüzde on (% 10) artırılarak uygulanacak faizi ile birlikte def'aten tahsil edilir. Bu uygulama, Konut Kredisinin geri ödeme süresi için de geçerlidir.

    Hesap Sahibi, Tasarruf Döneminin bitiminden itibaren en geç oniki (12) ay içerisinde, bu Yönetmeliğin 14 üncü veya 15 inci maddelerinde tanımlanan belgeleri tamamlayarak Konut Kredisi başvurusunda bulunmak zorundadır. Bu süre içinde de Hesap bakiyesi nemalandırılmaya devam edilir. Bu sürenin bitimine kadar kredi kullanmak için başvurulmadığı takdirde, Konut Kredisi Haksahipliği Belgesi iptal edilir ve Hesap bakiyesi, Konut Kredisi Haksahipliği Belgesinin iptal edildiği tarihten itibaren kırkbeşinci (45) günden sonraki, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca belirlenecek ilk ödeme gününde Hesap Sahibine iade edilerek Hesap kapatılır. Hesabın kapatıldığı tarihten ödeme gününe kadar geçecek süre için ayrıca nema tahakkuk ettirilmez.

    Açılacak Konut Kredisi Miktarı

    Madde 11- Açılacak Konut Kredisi, seçilen Tasarruf Basamağına karşılık gelen Konut Kredisinin, Tasarruf Dönemi sonunda ulaşacağı miktardır. Talep edilmesi halinde, bu miktarın altında da Konut Kredisi açılabilir. Açılan Konut Kredisi, Konut Kredisi ödemeleri başlayıncaya kadar toplam miktar üzerinden, Konut Kredisi ödemeleri başladıktan sonra da bakiye miktar üzerinden, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Taksit artış oranı ile artırılarak kullandırılır.

    Konut Kredisi Açılabilecek Konutlar

    Madde 12 - Konut Kredisi, Kullanım Alanı 100 m2'yi geçmeyen, imar planı ve imar mevzuatına uygun olarak inşa edilen konutlar için kullandırılır.

    İkinci konut niteliğinde olan yazlık, dinlenme ya da tatil amaçlı kullanılacak konutlar ile hibe ve miras yoluyla edinilen konutlar için Konut Kredisi kullandırılmaz.

    Konut Kredisinin Kullanma Türleri

    Madde 13 - Konut Kredisi;

    a) Konut Kredisi başvurusu yapıldığı tarihte, konutun yaşına bakıl-maksızın tapunun alındığı tarihten itibaren bir (1) yıldan fazla süre geçmemiş ve imar mevzuatına uygun inşa edilmiş hazır konut satın alınması,

    b) İnşa halindeki bir konutun satın veya devir alınması,

    c) Haksahibinin maliki olduğu bir arsa üzerinde konut inşa ettirmesi, halinde bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi esaslarına göre ferdi olarak,

    d) Konutların kooperatif, sosyal yardımlaşma kurumu veya belediye tarafından inşa edilmesi,

    halinde bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi esaslarına göre toplu olarak kullanılabilir.

    Konut Kredisinin Ferdi Olarak Açılması ve Kullandırılması

    Madde 14 - Konut Kredisi Haksahipliği Belgesi verilen ve ferdi olarak Konut Kredisi kullanmak isteyen Haksahipleri aşağıdaki belgelerle Taksit yatırdıkları Bankaya başvururlar.

    a) Konut Kredisi istek dilekçesi,

    b) Konut Kredisi Haksahipliği Belgesi ve eki beyanname ve taahhütname,

    c) Nüfus Cüzdanının resimli ve onaylı örneği,

    d) Hazır konut satın alınması halinde, satın alınacak konutun mal sahibi-ne ait tapu örneği, örneği Banka tarafından hazırlanan satış vaadi sözleşmesi veya mülkiyet Haksahibine devredilmiş ise tapu örneği,

    e) İnşa halinde konut satın alınması halinde, satın alınacak konutun mal sahibine ait tapu örneği, örneği Banka tarafından hazırlanan satış vaadi sözleşmesi veya mülkiyet Haksahibine devredilmiş ise tapu örneği, kat planı, inşaat ruhsatı örneği,

    f) Kooperatif, sosyal yardımlaşma kurumları veya belediyelerin inşa etmekte oldukları konutlardan ferden yararlanmak amacıyla ortak veya üye olunması halinde, ortak veya üyeliğe ilişkin kooperatif yönetiminden, sosyal yardımlaşma kurumundan veya belediyeden alınan belge, tesis edilecek ipoteğe izin verildiğine ilişkin belge, onaylı proje, inşaat ruhsatı örneği,

    g) Mülkiyeti Haksahibine ait arsa üzerinde konut yapılması halinde arsa tapusu, inşaat ruhsatı, onaylı proje,

    h) Bankaca istenecek diğer belgeler.

    Banka, başvuru belgelerini inceleyerek uygun gördüklerini İdarenin onayına sunar ve bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi esaslarına göre gerekli miktarı talep eder. İdarenin gerekli miktarı Bankaya aktarmasından sonra hazır konut veya inşa halinde konut satın alınması durumunda, konutun mülkiyetinin Haksahibine geçtiğini gösteren tapu Bankaya ibraz edilir. Banka açılacak Konut Kredisi miktarı üzerinden kredi ilişkisi kurarak gerekli gördüğü tür ve miktarda teminat tesis eder ve Haksahibine ödemeyi yapar.

    Hazır veya inşa halinde konut satın alınması durumunda, açılacak Konut Kredisi miktarı ile Hesap bakiyesinin toplamının, Bankaca yapılacak olan ekspertiz değerinden fazla olduğunun tespit edilmesi halinde, açılacak Konut Kredisi miktarı, ekspertiz değerinden Hesap bakiyesinin çıkartılması sonucunda bulunur. Ancak, açılacak Konut Kredisi miktarı konutun tapuya tescil edilen satış bedelinin yüzde seksenini (% 80) geçemez.

    Konut Kredisi kullanılmak istenen konut için daha önce Fondan kredi kullanılmış olması halinde bu kredi borcu kapatıldıktan sonra, aynı konut için Konut Kredisi açılabilir.

    Konut Kredisinin Toplu Olarak Açılması ve Kullandırılması

    Madde 15 - Konut Kredisinin toplu olarak açılması ve kullandırılabilmesi için, kooperatiflerin, sosyal yardımlaşma kurumlarının veya belediyelerin inşa edecekleri konutlardan edinmek amacıyla bu kuruluşlara ortak veya üye olan kişilerden Konut Kredisi kullanmak isteyenlerin tamamının aynı Tasarruf Basamağı ve Döneminin karşılığı olan Konut Kredisi için Haksahibi olması gerekir.

    Ortak veya üyelerin farklı Bankalarda Taksit yatırmış olmaları halinde, Konut Kredisi Haksahipliği Belgesi verilen Hesap Sahiplerinin Hesapları, kooperatif, sosyal yardımlaşma kurumu veya belediyenin talebi üzerine, Konut Kredisi Haksahipliği Belgesi verilen Bankalar tarafından, Konut Kredisi başvurusunda bulunulan Bankaya aktarılır.

    Altyapı ve çevre düzenleme işleri için ayrıca kredi açılmaz. Ancak, Hesap bakiyeleri ile Konut Kredisinden yapılan ödemeler bu işler içinde kullanılabilir.

    Konut Kredisinden yararlanabilmek için kooperatif, sosyal yardımlaşma kurumları veya belediyeler, ortak veya üyeleri adına aşağıdaki belgelerle Bankaya başvururlar;

    a) Haksahiplerinin Hesap bakiyeleri ile açılacak Konut Kredilerinin kullanımına ve ipotek tesisine ilişkin kooperatiflerin genel kurullarından, sosyal yardımlaşma kurumları ve belediyelerin yetkili organlarından alacakları karar,

    b) Ortak veya üyeler adına düzenlenmiş Konut Kredisi Haksahipliği Belgesi ve eki Beyanname ve Taahhütname,

    c) Haksahiplerinin resimli ve onaylı nüfus cüzdanı örneği,

    d) Konut, altyapı ve çevre düzenleme inşaatlarına ait bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen süreye uygun olarak hazırlanmış nakit akış ve iş programı,

    e) Konut, Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerine ait onaylı proje, onaylı vaziyet planı ve inşaat ruhsatı örneği,

    f) Arsa tapusu veya arsanın resmi kurumlar tarafından tahsisi halinde tapu tahsis belgesi veya satış vaadi sözleşmesi, (Ancak inşaatların tamamlanmasına kadar kat irtifakı tapusunun alınması zorunludur.)

    g) Bankaca istenecek diğer belgeler.

    Banka, başvuru belgelerini inceler ve uygun gördüklerini İdarenin onayına sunar. İdarenin onayından sonra açılacak Konut Kredisi tutarı üzerinden kredi ilişkisini kurarak gerekli gördüğü tür ve miktarda teminat tesis eder ve gerekli miktarı bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi esaslarına göre İdareden talep eder.

    Konut Tasarruf Merkez Hesabından Yapılacak Ödemeler

    Madde 16 - Ödeme günleri İdare tarafından belirlenir. Ödeme talepleri bu günlere uygun olarak Bankaca, İdareye iletilir.

    Bu Yönetmeliğin 13, 14 ve 15 inci maddeleri esaslarına göre konut edinilmesi durumlarında, Hesap bakiyeleri ile açılacak Konut Kredisinden yapılacak ödemelere ilişkin esaslar, İdarece belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanır.

    Hesabın Tasfiyesi

    Madde 17 - Haksahibi tarafından Konut Kredisi borcunun tamamının geri ödenmesi ve ipoteğin kaldırılmasından sonra Hesap tasfiye edilir.

    Azami Kullanma Süresi

    Madde 18 - İnşa halindeki konutlar için Hesap bakiyesi ile Konut Kredisi toplamının azami kullanma süresi kırksekiz (48) ayı geçemez. Bu süre sonunda inşaatın tamamlanmaması halinde, Konut Kredisi ödemeleri durdurularak bakiyesi ödenmez ve bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki esaslara göre, Konut Kredisi geri ödeme taksitlerinin tahsiline başlanır. Ancak bu süre, mücbir ve haklı sebeplerle Bankanın teklifi ve İdarenin onayı ile uzatılabilir.

    Konut Kredisi Geri Ödeme Esasları

    Madde 19 - Konut Kredisi geri ödemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır;

    a) Geri ödemeye başlama zamanı;

    1) Hazır konut satın alınması halinde Konut Kredisinin kullanıldığı ayı izleyen ayın 10 uncu günüdür.

    2) İnşa halindeki konutun satın alınması halinde, Konut Kredisinin son diliminin ödenmesini izleyen ayın 10 uncu günüdür.

    3) Haksahibinin kendi konutunu yapması halinde, Konut Kredisinin son diliminin ödenmesini izleyen ayın 10 uncu günüdür.

    4) Konut Kredisinin, kooperatif, sosyal yardımlaşma kurumu ve belediyelerin inşa ettikleri projeler için kullanılması halinde, son dilimin ödendiği tarihi izleyen üçüncü ayın 10 uncu günüdür.

    b) Konut Kredisine kullanma ve geri ödeme süresince Konut Kredisi Faiz Oranı uygulanır.

    c) Konut Kredisinin geri ödeme süresi Tasarruf Dönemi kadardır.

    d) Geri ödeme başlangıç taksiti, geri ödemenin başlayacağı tarihteki borç bakiyesinin ay olarak geri ödeme süresine bölünmesi suretiyle bulunur. Geri ödeme taksitleri ve borç bakiyesi, Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde aşağıda belirtilen formüle göre hesaplanacak artış oranına göre artırılır.

    Üç Aylık Artış Oranı Hesaplama Formülü:

    i=(1+I)1/4 - 1

    i=Gelecek üç ay için geçerli, borç bakiyesi ve geri ödeme Taksit artış oranı

    I=Gelecek üç ay için geçerli, Konut Kredisi Faiz Oranı

    e) Konut Kredisi geri ödeme taksitleri, her ayın 10 uncu ila 20 nci günü arasında Konut Kredisi kullandırılan Bankaya yatırılır ve Bankaca Konut Tasarruf Merkez Hesabına aktarılır.

    f) Konut Kredisi geri ödeme taksitlerinin zamanında ödenmemesi halinde, geciken geri ödeme taksitleri için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yeralan gecik-me zammı oranı, bu oranın aynı maddenin son fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmesi halinde, belirlenen yeni oran uygulanır. Konut Kredisi geri ödeme taksitini ayın 20'sinden son gününe kadar gecikme zammı ile birlikte ödemeyen Haksahibine Bankaca yazılı uyarıda bulunulur. Bir takvim yılı içinde üç defa Bankaca uyarılan Haksahibi, gecikmiş taksitlerini tahakkuk eden gecikme zammı ile birlikte son uyarı tarihinden itibaren otuz (30)gün içinde ödemediği veya Bankaca gösterilecek ödeme kolaylığını taahhüt etmediği ya da ettiği halde taahhüdünü yerine getirmediği takdirde, borcun tamamı muaccel kılınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Konut Kredisinin Devri veya Konutun Satışı

    Madde 20 - Konut Kredisi, Haksahipliği koşullarını taşıyan anne, baba, eş ve 18 yaşından büyük çocuklar ile kardeşler dışındaki üçüncü şahıslara devredilemez. Konut Kredisinin devredildiğinin tesbit edilmesi halinde Konut Kredisi borcu muaccel hale getirilir.

    Konut Kredisi kullanılarak edinilen konutların, Konut Kredisi borcu bitmeden Haksahipliği koşullarını taşıyan kişilere satılması veya devredilmesi halinde, Konut Kredisi borcu devredilebilir. Konutu satın veya devir alan kişinin Haksahibi olmaması halinde, Konut Kredisi borcu muaccel hale getirilir.

    İdare, Banka ve Haksahibi İlişkileri

    Madde 21 - İdare tarafından Konut Tasarruf Merkez Hesabı açtırılan Banka, Hesaplarla ilgili olarak aylık Taksit seçenekleri ve hak kazanılabilecek Konut Kredisi miktarlarına ilişkin bilgileri sağlamak, Hesap Sahiplerine Hesap bakiyeleri ve Tasarruf Dönemlerinin bitiş tarihlerini düzenli olarak bildirmekle yükümlüdür.

    Banka, İdareye Konut Tasarruf Merkez Hesabı ile Hesapların aylık dökümlerini iletir. İdare, Bankanın Konut Tasarruf Merkez Hesabına ilişkin olarak yürüttüğü işlemleri denetleme hakkına sahiptir.

    Banka, bu Yönetmelikle kendisine verilen görevleri yerine getirmek için yeterli sayıda ihtisas elemanı istihdam etmek zorundadır.

    Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak işlemlere ilişkin her türlü başvuru değerlendirmesi, proje inceleme ve denetim hizmetleri Banka tarafından yerine getirilir. Banka, bu amaçla müşavirlik hizmetlerinden de yararlanabilir.

    Bu Yönetmelik gereği açılan Konut Kredilerinden, Banka ile Konut Kredisi kullananlar İdareye karşı sorumludurlar. Banka, aracılık ettiği Konut Kredilerinin geri ödenmesini sağlayacak her türlü önlemi alır.

    Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak işlemlerle ilgili olarak verilecek her türlü hizmet, İdare ile Banka arasında düzenlenecek protokolde belirlenir. Bankaya, bu Yönetmelik uyarınca vereceği hizmetlerin karşılığı olarak İdare ile Banka arasında imzalanacak protokolde belirlenecek oranda;

    a) Haksahipleri tarafından, Haksahibine yapılan tüm ödemeler üzerinden,

    b) İdare tarafından, aylık geri ödeme taksitleri toplamı üzerinden,

    komisyon ödenir.

    Banka, bu Yönetmelik kapsamında vereceği hizmetler karşılığı olarak Hesap Sahibinden ve Konut Kredisi kullananlardan protokollerle belirlenen komisyon oranlarının dışında herhangi bir ücret isteyemeyeceği gibi herhangi bir şart da öne süremez.

    Kontrol Teşkilatının Kurulması, Hakediş Düzenleme ve Ödeme Esasları

    Madde 22 - Bu Yönetmelik uyarınca toplu olarak Konut Kredisi kullanılan projeler için, kooperatif, sosyal yardımlaşma kurumu veya belediye tarafından proje büyüklüğüne göre gerekli mesleki ehliyete ve yeterli şantiye tecrü-besine sahip elemanlardan oluşan kontrol teşkilatının kurulması zorunludur.

    Kontrol teşkilatlarının kadrosu ve iş programları Konut Kredisi başvurusu aşamasında Bankaya verilir. Banka, inşaat mahallinde bu teşkilatın çalışıp çalışmadığını denetler.

    Banka, gerek gördüğünde kontrol teşkilatı elemanlarının değiştirilmesini isteme yetkisine sahiptir.

    Hakediş raporları kontrol teşkilatınca hazırlanır ve yüklenici ile kontrol teşkilatı yetkilisi tarafından imzalanır. Banka, mahallinde inşaatların teknik incelemesini yapar ve ödemeye esas inşaat seviyesini belirleyerek, inşaat seviyelerini gösterir listeyi ve ödenek talebini İdareye gönderir. İdare, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre işlem yapar.

    Sigorta

    Madde 23 - Bu Yönetmelik çerçevesinde Konut Kredisi açılan konutlar;

    a) İnşaat süresince Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel Şartnamesi hükümleri doğrultusunda yüklenici tarafından,

    b) İnşaatlar bittikten sonra, bedeli Konut Kredisi kullananlar tarafından karşılanmak şartıyla, Banka tarafından Konut Kredisinin geri ödeme riskini karşılayacak miktarda,

    sigorta ettirilir. Sigorta miktarı, her yıl bakiye borç miktarı üzerinden yenilenir.

    Teminatlar

    Madde 24 - Bu Yönetmeliğe göre açılacak Konut Kredisi işlemlerinde teminat ilişkileri, doğrudan Haksahipleri ile Banka arasında kurulur. Banka, teminat türlerinin seçiminde taşınmaz üzerinde birinci derece ve sırada ipotek tesisi esas olmak üzere gerekli gördüğü takdirde başkaca teminat isteminde de bulunabilir.

    Tesis olunacak ipotekle ilgili olarak;

    a) İlk teminat ipoteğinin, Bankaca gerekli görüldüğü tarihlerde ve Bankaca istenen miktarda artırılmasına Haksahibi tarafından izin verildiğine,

    b) Artırma tarihinde taşınmaz maliki kim olursa olsun teminat miktarının artırılmasının sağlanacağına,

    c) Teminat artırma işlemine Bankanın bildirim tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde borçlunun katılmaması halinde karşılıklı teminat artırımının sağlanmaması sonucu, borcun tamamının muaccel kılınacağına,

    d) Bankanın yazılı izni olmadan teminata konu taşınmazda bu borç için tesis edilen ipotekten ayrı olarak üçüncü şahıslara sonraki derecede ve sırada ipotek tesis edilemeyeceğine, aksi halde Bankanın durumu öğrendiği tarihten itibaren otuz (30) günlük sürede eski hale getirme isteyebileceği ve tesis edilen ipotek bu süre içinde kaldırılmadığı takdirde borcun tamamının muaccel olacağına ve Bankanın cebri takip hakkının doğacağına,

    ilişkin hükümler konulması zorunludur.

    Düzenleme ve Duyurular

    Madde 25 - İdare, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri yapar ve ilan eder.

    Yürürlük

    Madde 26 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar