HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİ VE PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Hazine Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı Birimleri Ve Personelinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Hazine Müsteşarlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 21/08/1995

    Resmi Gazete Sayısı: 22381

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığı taşra teşkilatının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2- Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı İle Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin (a) bendi ile 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

    Müsteşarlık : Hazine Müsteşarlığını,

    Müdürlük : Kambiyo Müdürlüğünü,

    Müdür : Kambiyo Müdürünü,

    Müdür Yardımcısı : Kambiyo Müdür Yardımcısını

    ifade eder.

    Teşkilat

    Madde 4- Müsteşarlığın taşra teşkilatı kambiyo müdürlüklerinden oluşur.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görev, Yetki ve Sorumluluk

    Kambiyo Müdürlüklerinin Görevleri

    Madde 5- Kambiyo müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

    a) 20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan karar, tebliğ ve genelgelerde yer alan hususlarla ilgili işlemleri yapmak,

    b) İthalat ve ihracat karar ve yönetmelikleri ile dış ticaret rejimine ilişkin mevzuatla verilen görevleri yürütmek,

    c) Diğer kanun ve mevzuatla öngörülen görevleri yerine getirmek,

    d) Müsteşarlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

    Kambiyo Müdürünün Yetkileri

    Madde 6- Kambiyo müdürleri, 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre bulundukları il valisinin emrinde olup, onun onayı çerçevesinde aşağıdaki yetkileri kullanırlar.

    a) Bulunduğu il ile görev alanlarına giren iller dahilinde görevleri yürütmek ve il dahilinde Müsteşarlığı temsil etmek,

    b) Valilik makamının onayı çerçevesinde uygun görülen evrakı imzalamak,

    c) Herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde yerine vekalet edecek müdür yardımcısını, yoksa uygun gördüğü personeli valilik makamına teklif etmek,

    d) Müdürlükte görevli personelin çalışmalarına ilişkin gerekli planlama ve iş bölümünü yapmak, birinci derece amir sıfatıyla onların çalışmalarını takip etmek, denetlemek ve işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

    e) İl dahilinde yapılacak toplantılarda müdürlüğü temsil etmek ya da bir temsilci görevlendirmek,

    f) Müdürlüğe verilen görevlerin yürütülmesinde gerek kendi personeli, gerekse diğer gerçek ve tüzel kişiler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

    g) Personelin kişisel durumlarını, çalışmalarını, göreve devamlarını izlemek, iş yerinde gereken disiplini sağlamak ve Müsteşarlık Disiplin Amirleri Yönetmeliği gereğince işlem yapılmasını sağlamak,

    h) Personelin sicil, izin, terfi ve benzeri özlük işlerini yürütmek,

    ı) Müsteşarlık Sicil Amirleri Yönetmeliği gereğince personelin sicil raporlarının düzenlenmesini

    sağlamak,

    i) Müdürlüğün görevlerinin etkin, verimli, ekonomik, süratli ve en az emek ve malzeme kullanımıyla yürütülmesini sağlayacak önlemleri almak, Müsteşarlığa yönetimi geliştirici önerilerde bulunmak,

    j) Kendisine verilen yetkileri gerektiğinde üst makamın onayı ile ast makamlara devretmek,

    k) Müdürlüğün personel, idari, eğitim ve teşkilatlanma işlemlerini Müsteşarlığın emir ve direktifleri doğrultusunda yapmak,

    l) Müdürlüğün görev alanına giren konularda ilgililerin bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak,

    m) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

    Kambiyo Müdür Yardımcısının Yetkileri

    Madde 7- Müdür yardımcısının yetkileri şunlardır :

    a) Müdürlüğe verilen görevlerin yerine getirilmesinde müdürün en yakın yardımcısı olarak kendisine verilen iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

    b) Müdürün bulunmadığı hallerde valilik makamının oluru ile müdürlük görevini tam yetki ile yürütmek,

    c) Müdürlüğün işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için müdürden aldığı talimat

    çerçevesinde işleri takip ve kontrol etmek, personelin sicil, izin, terfi ve benzeri özlük işlerini yürütmek,

    d) Müdürlüğün görevleri arasında kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

    Kambiyo Müdürünün Sorumlulukları

    Madde 8- Kambiyo müdürleri, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendilerine verilen görevlerin Müsteşarlık emirleri doğrultusunda, mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yapılmamasından ve yetkilerini yerinde ya da hiç kullanmamaktan Müsteşarlık ve valiye karşı sorumludurlar.

    Diğer Kademelerin Sorumlulukları

    Madde 9- Müdür yardımcısı ve diğer memurlar, müdürlüğün işlerinin yerine getirilmesinde kendilerine verilen görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlüdürler. Yetkilerini kullanmayanlar ile yerinde ve zamanında kullanmayanlar bir üst makama karşı sorumludurlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Yazışma, Dosyalama ve Arşiv

    Madde 10- Müdürlüklerin yazışmaları Müsteşarlığın bu konudaki talimatlarına göre yapılır.

    Evrakın dosyalanması, Müsteşarlıkça hazırlanan dosya planına göre yapılır.

    Arşiv ile ilgili işlerde Müsteşarlık Arşiv Yönetmeliği esasları gereğince işlem yapılır.

    Tutulacak Defterler

    Madde 11- Müdürlüklerde;

    a) Evrakın kaydedildiği gelen ve giden evrak kayıt defteri ya da formlarının,

    b) Evrakın servisler arasında dağıtımını sağlayacak zimmet defteri ya da formunun,

    c) Teftiş işlemleri için Teftiş Defterinin,

    d) Müsteşarlık makamından alınan olurların kaydedildiği bir Olur Kayıt Defterinin,

    e) Gönderilen ödenek ve yapılan harcamaları gösterir Bütçe Defterinin,

    f) Hasta Kayıt Defterinin,

    g) Ayniyat Yönetmeliği gereğince Demirbaş Kayıt Defterinin,

    tutulması zorunludur.

    Bunların dışında herhangi bir konuda defter tutulması müdürlerin yetkisi dahilindedir.

    Uygulama

    Madde 12- Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında meydana gelebilecek tereddütlerde Müsteşarlığın talimatlarına göre hareket edilir.

    Yürürlük

    Madde 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ TAŞRA TEŞKİLATI

    İstanbul Kambiyo Müdürlüğü

    (Görev Alanları)

    -Kırklareli

    -Edirne

    -Tekirdağ

    -Sakarya

    -Kocaeli

    Bursa Kambiyo Müdürlüğü

    (Görev Alanları)

    -Çanakkale

    -Kütahya

    -Bilecik

    -Balıkesir

    İzmir Kambiyo Müdürlüğü

    (Görev Alanları)

    -Manisa

    -Uşak

    -Aydın

    -Denizli

    -Muğla

    -Afyon

    Antalya Kambiyo Müdürlüğü

    (Görev Alanları)

    -Isparta

    -Burdur

    Mersin Kambiyo Müdürlüğü

    (Görev Alanları)

    -Adana

    -Hatay

    -Niğde

    -Aksaray

    -Kayseri

    -Karaman

    Samsun Kambiyo Müdürlüğü

    (Görev Alanları)

    -Sinop

    -Ordu

    -Tokat

    -Amasya

    -Giresun

    -Trabzon

    -Rize

    Gaziantep Kambiyo Müdürlüğü

    (Görev Alanları)

    -Şanlıurfa

    -Kahramanmaraş

    -Malatya

    -Adıyaman

    -Mardin

    -Diyarbakır

    -Elazığ

    -Siirt

    -Tunceli

    -Şırnak

    -Batman

    Ankara Kambiyo Müdürlüğü

    (Görev Alanları)

    -Eskişehir

    -Bolu

    -Çankırı

    -Kastamonu

    -Kırıkkale

    -Konya

    -Çorum

    -Kırşehir

    -Nevşehir

    -Yozgat

    -Sivas

    -Zonguldak

    -Bartın

    Erzurum Kambiyo Müdürlüğü

    (Görev Alanları)

    -Erzincan

    -Bayburt

    -Artvin

    -Kars

    -Ağrı

    -Muş

    -Bitlis

    -Van

    -Hakkari

    -Bingöl

    -Gümüşhane

    -Ardahan

    -Iğdır

    Mevzuat Kanunlar