ADLÎ VE İDARÎ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

    Adlî Ve İdarî Yargı Hâkim Ve Savcıları Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

    Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 29/12/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27448

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen meslek içi eğitime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 119 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

    b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

    c) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

    ç) Eğitim Merkezi: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,

    d) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

    e) Hâkim ve Savcı: 2802 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımı yapılan adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını,

    f) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,   

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Meslek İçi Eğitimin Hedef ve İlkeleri

    Meslek içi eğitimin hedefleri

    Madde 5 - (1) Meslek içi eğitimin hedefleri şunlardır:

    a) Mesleki bilgi, beceri, birikim ve yeterlilik düzeyini artırmak suretiyle mesleki gelişmelerinin sağlanması,

    b) İnsan haklarına ve hukuka uygun adil ve hızlı bir yargılama yapabilme becerisinin geliştirilmesi,

    c) Ülkemizde ve dünyada meydana gelen ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek doğru ve hızlı algılama, anlama ve duruma uygun öncül düşünce üretme becerilerinin kazandırılması,

    ç) Evrensel hukuk anlayışının içselleştirilmesi,

    d) Mevzuatta meydana gelen değişim ve gelişmelerin aktarılması, uygulamaya yansıtılması ve uygulamada birliğin gerçekleştirilmesi,

    e) Meslek etiği bilincinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi.

    Meslek içi eğitimin ilkeleri

    Madde 6 - (1) Meslek içi eğitimde belirtilen hedeflere ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler şunlardır:

    a) Katılımcılar arasında fırsat eşitliğinin gözetilmesi,

    b) İhtiyaç duyulan alanlarda eğitime öncelik verilmesi,

    c) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge, araç-gereç ve eğitici sağlanması,

    ç) Eğitimin etkililik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli olması,

    d) Eğitim yapılacak ortamların eğitimin gereklerine göre donatılması,

    e) Eğitim programı ve faaliyetlerinin hâkim ve savcıların yargısal görevlerini aksatmayacak şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesi,

    f) Eğitimin beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi amacıyla eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılması,

    g) Görev ve yetki değişikliklerinde karşılaşılacak sorunlara ilişkin uyum eğitiminin verilmesi,

    ğ) Gerektiğinde adalet ve hukuk dışındaki diğer uzmanlık alanlarından ve uzmanlardan yararlanılması.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Eğitim Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması

    Eğitim planlarının hazırlanması

    Madde 7 - (1) Eğitim planları, aşağıda belirtilen usule göre olmak üzere Akademi ve Bakanlığın yapacağı işbirliği sonucunda hazırlanır.

    (2) Akademi, kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planlarını hazırlama sürecinde 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununda belirtilen ve Akademi tarafından görüş alınmasına ihtiyaç duyulan kurum, kuruluş veya kurulların görüş ve önerilerini alır.

    (3) Akademi ve Bakanlık gerektiğinde hâkim ve savcılarla mülakat, anket veya diğer araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanmak suretiyle eğitime yönelik ihtiyaç analizleri yapar veya yaptırabilir.

    (4) Hazırlanan eğitim plan taslakları Ocak ayı içinde Bakanlığa gönderilir. Bu taslak üzerinde gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra Bakanlık, değişiklik ve eklemeleri içeren taleplerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da görüşünü alarak, her yıl Şubat ayı sonuna kadar Akademiye gönderir.

    (5) Bakanlıktan gelen görüş, öneri ve talepler değerlendirilir ve oluşturulan eğitim planı Akademi Genel Kuruluna sunulmak üzere Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

    Eğitim planının uygulanması

    Madde 8 - (1) Genel Kurul tarafından kabul edilen eğitim planı Bakanlığa gönderilir ve ayrıca Bakanlık ve Akademinin internet sitesinde duyurulur.

    (2) Eğitimlere katılacak hâkim ve savcıların bilgilerini içeren liste program tarihinden en az bir ay önce Bakanlık tarafından Akademiye gönderilir.

    (3) 7 nci maddeye göre belirlenen konular, kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planı çerçevesinde, durum ve koşulların ortaya çıkardığı ihtiyaçlara göre Bakanlığın talebi üzerine veya Akademi tarafından değiştirilebilir, ertelenebilir, iptal edilebilir veya bunlara ek mali külfet getirmemek kaydıyla eklemeler yapılabilir. Bu durumlarda ilgililere derhal bildirimde bulunulur.

    Eğitim yeri

    Madde 9 - (1) Meslek içi eğitim programları Eğitim Merkezinde yapılır. Ancak durum ve koşulların gerektirdiği hallerde Eğitim Merkezi tarafından farklı yerlerde de yaptırılabilir.

    İşbirliği ve eğitim

    Madde 10 - (1) Eğitim programları, eğitimin konusu ve amacına göre gerektiğinde ilgili kurum, kuruluş veya kurullar ya da özel kuruluşlarla işbirliği yapılmak suretiyle düzenlenebilir.

    Öğretim elemanları

    Madde 11 - (1) Akademide;

    a) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi hükümlerine göre geçici olarak görevlendirilen öğretim elemanları,

    b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü ve 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddelerinde yer alan hükümlere göre sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretim elemanları,

    c) Yetkili kurum, kuruluş veya kurullarınca uygun görülen Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyeleri,

    ç) Meslekte fiilen on yılını tamamlamış; adlî idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları, avukatlar, noterler ile alanında uzman kişiler

    meslek içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilebilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Sorumluluk

    Madde 12 - (1) Eğitime katılanlar, eğitim süresi içinde Akademi tarafından belirlenen kurallara uymak zorundadırlar.

    (2) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca haklı bir özrü bulunmaksızın eğitime katılmayanlar ile belirlenen kurallara uymayanlar Bakanlığa bildirilir.

    Eğitim sonunda belge verilmesi

    Madde 13 - (1) Katılımcılardan;

    a) En az altmış saatlik bir eğitime tabi tutularak eğitim sonunda yapılan değerlendirmede başarılı kabul edilenlere eğitim sertifikası,

    b) Diğer eğitim faaliyetlerine katılanlara eğitime katılım belgesi

    verilir.

    (2) Birinci fıkraya göre verilen belgelerden bir örneği ilgilisine, bir örneği de ilgilinin sicil dosyasına konulmak üzere Bakanlığa gönderilir. Söz konusu belgelerin düzenlenmesinde programın içeriğine uygun değişiklik veya eklemeler Başkanlıkça yapılabilir.

    Eğitim ücreti

    Madde 14 - (1) 8/10/2004 tarihli ve 25607 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisinin Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen eğitim ücretleri Bakanlık tarafından Akademice bildirilen banka hesabına yatırılır.

    Yürürlük

    Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar