SOSYAL HİZMETLER DANIŞMA KURULU'NUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu'nun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Sosyal Hizmet Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 15/ 01/1998

    Resmi Gazete Sayısı: 23231

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç :

    Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu'nun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam :

    Madde 2-Bu Yönetmelik, Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu'na Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler ile

    2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 572 sayılı Kanun Hükmünde

    Kararname ile değişik 6'ncı maddesinde belirlenmiş kurum ve kuruluşların temsilcilerini ve sekretarya

    hizmetlerini yürütmekle görevli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nü kapsar.

    Dayanak :

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 6'ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar :

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    a) "Bakan", Başbakanın Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu'na başkanlık etmek üzere görevlendireceği

    Bakanı,

    b) "Kurul", Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu'nu,

    c) "Başkan", Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu Başkanını,

    d) "Kurum", Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nu,

    e) "Genel Müdür", Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürünü,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş, Üyeler, Görevler ve Kurulun Çalışma Düzeni

    Kuruluş :

    Madde 5- Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu, Başbakanın veya görevlendireceği Bakanın başkanlığında oluşan yüksek düzeyde bir istişari organdır.

    Kurul yılda en az bir defa başkanın çağrısı üzerine toplanır.

    Başkan gerekli hallerde Kurul'u toplantıya çağırabilir.

    Kurul'un sekreterya hizmetleri Kurum tarafından yerine getirilir.

    Üyeler :

    Madde 6- Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu, Başbakanın veya görevlendireceği Bakanın

    başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur.

    a) Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca seçilecek sosyal hizmet alanında temayüz etmiş beş kişi,

    b) Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür

    Bakanlıklarının Müsteşarları veya yardımcıları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı veya yardımcısı,

    c) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Aile

    Araştırma Kurumu Başkanı ve Özürlüler İdaresi Başkanı,

    d) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, İş ve İşçi

    Bulma Kurumu Genel Müdürleri ile Vakıflar Genel Müdürü, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Sosyal

    Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Sekreteri,

    e) Kızılay, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı,

    Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca seçilecek sosyal hizmetler alanında temayüz etmiş beş üye, bu görevlere 5 yıl için seçilir.

    Başbakan tarafından Cumhurbaşkanına önerilecek üyelerin belirlenmesinde gerekli araştırma, bilgi,

    belge taraması, özgeçmiş hazırlığı ve gerekli diğer dokümanların toplanmasına ilişkin iş ve işlemler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanlığı

    tarafından hazırlanır ve Başbakanlığa sunulur.

    Bu üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür.

    Kurul çalışmaları için gerekli sekreterya hizmetleri Kurumca karşılanır.

    Görevler :

    Madde 7- Kurulun görevleri şunlardır.

    a) Başbakanlıkça tespit edilen veya Kurul üyelerinin teklif ettiği sosyal hizmetlere veya uygulanmasına

    ilişkin konuları incelemek, değerlendirmek ve bu konularda Başbakanlığa görüş ve tavsiyelerde

    bulunmak.

    b) 24/5/1983 tarihli 2828 sayılı Kanun kapsamına giren sosyal hizmet uygulamalarıyla ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında ortaya çıkan sorunları incelemek ve bu sorunların çözümü için gerekli işbirliği esaslarını belirlemek.

    c) Sosyal hizmetlere ilişkin olarak hazırlanan kanun tasarısı ve teklifleri, tüzük ve yönetmelikler

    hakkında Başbakanlığa görüş bildirmek.

    Kurulun Çalışma Düzeni :

    Madde 8- Kurul, Başbakan veya görevlendireceği Bakanın başkanlığında toplanır.

    Başbakanın veya görevlendireceği Bakanın olmaması veya toplantıdan ayrılmasını gerektirecek zorunlu hallerin olması durumunda, toplantıya Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca seçilen

    üyelerden toplantıda hazır bulunan en yaşlı üye başkanlık eder.

    Kurul çalışma düzenini kendisi belirler. Bu doğrultuda çalışma grupları ve üyelerden oluşan geçici alt

    kurullar oluşturulabilmesi mümkündür.

    Genel Müdür, gerekli hallerde Kurum hizmetlerinin özelliklerini gözönünde tutarak, Kurul'a ihtisas

    hizmeti sunacak şekilde sürekli ihtisas komisyonlarını ilgili uzman personelden yararlanmak suretiyle kurup çalıştırabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sekreterya Hizmetleri

    Sorumlu Birim :

    Madde 9- Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu'nun sekreterya hizmetleri Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülür. Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü Kurul'da raportör olarak görev yapar, gerekli tutanakların tutulmasını sağlar.

    Genel Müdür, gerekli durumlarda sekreterya hizmetlerinin yürütülmesinde, gündemdeki konuların özelliği ve önemi doğrultusunda Merkez ve Taşra örgütünde çalışan personeli, toplantı öncesinde,

    sırasında ve/veya sonrasında geçici olarak görevlendirebilir.

    Kurul toplantılarının; Genel Müdürce uygun görülecek esaslar doğrultusunda kayda alınması ve alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde takip edilmesine ilişkin iş ve işlemler Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

    Toplantı Hazırlıkları :

    Madde 10- Kurul toplantılarının günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az bir ay önce, Kurul üyelerine Başkan tarafından bildirilir.

    Başkan tarafından yapılacak bu çağrıyla birlikte gündeme ilişkin gerekli bilimsel araştırmalar ve resmi bilgi ve belgelerden oluşan bir ön rapor da gönderilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Geçici Madde 1- Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu'na Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca seçilmiş mevcut üyelerin görev süresi, bu Yönetmeliğin yayımı ile birlikte sona erer.

    Geçici Madde 2- Başbakanın önerisi üzerine, Cumhurbaşkanınca seçilecek sosyal hizmet alanında temayüz etmiş beş üyenin seçimine ilişkin işlemler, Kurumun bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı ile Başbakanlıkça bu Yönetmeliğin yayımını izleyen üç ay içinde sonuçlandırılır.

    Yürürlük :

    Madde 11- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar