GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARATE MÜSABAKA YÖNETMELİĞİ

    Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Karate Müsabaka Yönetmeliği

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 10.01.1995

    Resmi Gazete Sayısı: 22167

    BİRİNCİ KISIM: Genel HükümIer

    Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Türkiye'de Karate Sporunun yaygınlaşmasında ve gelişmesinde kaynakların ve insan gücünün en iyi şekilde planlanmasında takip edilecek usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik Türkiye Karate Federasyonu ile Spor İl Temsilcilikleri ve bağlı Kulüp, Dojo, Müesseseler tarafından düzenlenen Karate müsabakalarında uyulması gereken usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürü'nü

    Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nü

    Federasyon : Karate Federasyonu Başkanlığı'nı

    İl Başkanlığı : Gençlik ve Spor İl Başkanlığı'nı

    İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü

    İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü

    İl Temsilcisi : Gençlik ve Spor İl ve Federasyon Temsilcisi'ni

    Kumite : İki kişi arasında belirli kurallar dahilinde yapılan mücadeleyi

    WKF : Dünya Karate Federasyonu'nu

    Kata : Bir kişinin 360 derecelik açı içerisinde kendisine yönelik belirli kurallar dahilinde yapılan hayali mücadele şeklini

    Tatami : Müsabaka yapılan alan (Minder) parke veya tahta döşeme

    Kihon : Temel Teknikleri

    Madrial Sistem : Eleme Sistemini (1-2-3-3)

    Pool Sistem : PuanIı Sistemi (l-2-3-3)

    Eleme Sistem : Direkt Eleme Sistemini (1-2-3-3) ifade eder.

    İKİNCİ KISIM: Esas Hükünılcr

    BİRİNCİ BÖLÜM: Müsabakalarla İlgili Hususlar

    Müsabaka Mevsimi

    Madde 5- Karate Müsabakaları 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasını kapsar.

    Müsabakalara Katılacak Kulüpler ve Katılma Şartları

    Madde 6 - Karate Müsabakalarına Kulüp ve Ferdi Lisanslı Sporcular katılabilirler. Lisans sahibi sporcuların müsabakalara katılabilmeleri için kuşak derecelerini gösterir Karate Federasyonu tarafından verilen kimlik kartlarını tasdikli olarak yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

    Müsabakalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar

    Madde 7 - Karate Müsabakalarına Sarı kuşaktan başlamak üzere 7 yaşından yukarı sporcular lisans ve kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla katılabilirler.

    Müsabaka Çeşitleri

    Madde 8 - Karate Müsabakaları, Kata ve Kumite olmak üzere 2 dalda ferdi ve takım Müsabakaları olarak düzenlenir.

    Müsabaka Usulleri

    Madde 9 - Karate Müsabakaları Madrial Eleme - (röposaj) ve Pool Sistemi usulleriyle yapılır.

    a) Madrial Eleme: Elemelerden sonra grup birincileri birbirleriyle final müsabakası yapar, 1 ve 2 nci belirlenir, grup birinciliği maçında yenilenler ise 3 üncü olurlar. Grup birincisine yenilenler tekrar birbirleri ile müsabaka yaparlar. Kazanan kişi ancak 3 üncü olabilir.

    b) Pool Sistem: Herkes birbirleri ile müsabaka yapar, eleme olmaz. Yarışma neticesinde en çok puan alanlar sırasıyla 1 inci, 2 nci ve 3 üncü olurlar.

    İzne Tabi Müsabakalar

    Madde 10 - Yurtiçinde ve dışında yapılacak her türlü özel müsabakalarda Federasyondan müsaade alınması zorunludur. Bu müsabakalarda görevlendirilecek hakemleri Federasyon tayin eder.

    Kategoriler

    Madde 11 - (Değişik:RG-09/12/2005-26018)

    Karate Müsabakaları aşağıda belirtilen kategori ve sıkletler itibariyle yapılır.

    Kategori Yaş Sıklet Büyükler Erkekler 18 yaş ve üstü 60-65-70-75-80- + 80 açık ,takım, kata Bayanlar 18 yaş ve üstü 53-60- + 60 açık, takım, kata Gençler Erkekler 18-19-20-21 yaş 60-65-70-75-80- + 80 açık, takım, kata Bayanlar 18-19-20-21 yaş 53-60- + 60 açık, takım, kata Ümitler Erkekler 16-17 yaş 55-60-65-70-75- + 75 kata Bayanlar 16-17 yaş 51-57+57 kata Yıldızlar Erkekler 13-14-15 yaş 50-55-60-65-70- + 70 kata Bayanlar 13-14-15 yaş 40-45-50-55- + 55 kata Minikler (Kumite) Erkekler-Bayanlar 10-11-12 yaş 25-30-35-40-45-50 +50 Minikler Erkekler-Bayanlar 7-8 yaş 1. Grup 9-10 yaş 2. Grup 11-12 yaş 3. Grup Minikler: (Kata) Erkekler-Bayanlar 7-8-9 yaş 1. Grup 10-11-12 yaş 2. Grup Kategori Yaş Sıklet Büyükler Erkekler 18 yaş ve üstü 60-65-70-75-80- + 80 açık ,takım, kata Bayanlar 18 yaş ve üstü 53-60- + 60 açık, takım, kata Gençler Erkekler 18-19-20-21 yaş 60-65-70-75-80- + 80 açık, takım, kata Bayanlar 18-19-20-21 yaş 53-60- + 60 açık, takım, kata Ümitler Erkekler 16-17 yaş 55-60-65-70-75- + 75 kata Bayanlar 16-17 yaş 51-57+57 kata Yıldızlar Erkekler 13-14-15 yaş 50-55-60-65-70- + 70 kata Bayanlar 13-14-15 yaş 40-45-50-55- + 55 kata Minikler (Kumite) Erkekler-Bayanlar 10-11-12 yaş 25-30-35-40-45-50 +50 Minikler Erkekler-Bayanlar 7-8 yaş 1. Grup 9-10 yaş 2. Grup 11-12 yaş 3. Grup Minikler: (Kata) Erkekler-Bayanlar 7-8-9 yaş 1. Grup 10-11-12 yaş 2. Grup

    Kümeler

    Madde 12 - (Değişik:RG-09/12/2005-26018)

    Karate branşında büyükler, gençler, ümitler, yıldızlar ve minikler kategorisinde takım müsabakaları, takım lig ve bireysel lig düzenlenebilir.

    Resmi Müsabaka Tertip Kurulları

    Madde 13 - Federasyonun organize ettiği Karate Müsabakalarında Tertip Kurulu Federasyon Yönetim Kurulunca tespit edilir. İllerde organize edilen müsabakalarda ise Tertip Kurulu il Hakem Kurullarıdır.

    Tertip Kurullarının Görev ve Yetkileri

    Madde 14 - Tertip Kurulları yıllık periyodik faaliyet programını hazırlamak ve uygulamak, Müsabaka reglamanlarını hazırlamak, Hakemlerin görev yerlerini tayin etmekle görevli ve yetkilidir.

    Tescil ve Vize Şartı

    Madde 15 - Karate Müsabakalarında her sporcu kemer derecesini gösteren Federasyonca kabul edilmiş kimlik kartı çıkartır. Lisans işlemlerinde ise Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliği hükümleri uygulanır

    Kyu ve Dan Sınavları ile Hakem Kurs ve Seminerleri

    Madde 16 - Sınav, Kurs ve seminerler sonunda Federasyonca verilecek diploma kimlik kartı, iştirak belgesi ve benzeri işlerle Federasyon Faaliyetlerinin takviye edilmesi ve desteklenmesi için Kyu ve Dan Sınavları ile Hakem-Antrenör Kurs ve Seminerlerine katılacaklardan her yıl Ocak ayının ilk haftalarında

    Alınacak Katılım Ücreti. Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile tespit edilir. Tespit edilen ücretler Federasyon Fon Müdürlüğünce açılan Amatör sporlar hesabına gelir kaydedilir,

    Sınavlara Girebilmek için;

    1- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Lisans talimatına uygun lisansını,

    2 - Amatör sporlar hesabına yatırılan katılım ücret makbuzunu,

    3 - Karate Federasyonunca verilen kuşak kimlik kartını, ibraz etmek zorundadırlar.

    Kuşak sınavları Federasyonun görevlendireceği üç temsilci gözetiminde yapılır.

    Birleşen ve İsim Değiştiren Kulüpler

    Madde 17 - Resmi Müsabaka fikstürleri açıklanmadan önce birleşen veya isim değiştiren kulüpler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Müdürün onayın dan sonra bu kulüplerin sporcuları yeni kuruluş adına müsabakalara katılabilir er, aksi halde katılamazlar.

    Müsabakaların Ertelenmesi ve Yerinin Değiştirilmesi

    Madde 18- Karate Müsabakalarında, müsabakalarının ertelenmesi ve yerlerinin değiştirilmesine Federasyon yetkilidir. Erteleme veya yerlerinin değiştirilmesi kulüplere ve ilgililere en az üç gün önceden tebliğ edilir.

    Takım Kadroları

    Madde 19 - Kata Takımları (Bay ve Bayan) 3 er kişiden oluşur. Kumite Takımları; Bayanlar Takım Kumite 3 kişiden oluşur, en az 2 kişi ile takım maça çıkabilir. Erkekler Takım Kumite 5 kişiden oluşur, en az 3 kişi ile takım maça çıkabilir. Her İki kategorinin 2 şer tane yedeği mevcuttur.

    Milli Takım; Federasyon Teknik Kurullunun teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile tespit edilir. Gerekli görüldüğü takdirde seçme yapılabilir.

    Oyun Süreleri

    Madde 20 - Karate Kumite Müsabakalarında Minik, Yıldız, Ümit Genç ve Büyük Bayanlarda 2 şer dakika olup tek devredir. Büyük Erkeklerde 3 er dakika olup tek devredir.Büyük erkeklerde 3 er dakika olup tek devredir.

    Uzatmalar

    Madde 21 - Karatede Kumite Müsabakalarında uzatma WKF kaidesi gereği maç süresi kadar olup 1 kere uzatılır.

    a) Müsabıklardan 1 tanesi 3 ippon veya eşdeğer azari puanını müsabaka zamanıdan önce alırsa maç biter. Galibiyet normal maç bitim süresi içinde en çok puanı olan tarafa aittir.

    b) Beraberlik halinde uzatma süresi başladığı andan itibaren ilk puanı alan müsabık maçı kazanmış olur ve maç biter.

    c) Beraberlik durumunun normal uzatma süresinde de devam etmesi halinde baş hakem kesin karar için 2 yan hakemden kurallar gereği karar sorar ve verilen karara kendi kararını da ilave ederek galip tarafı ilan eder. Yan hakemler beraberlik kararını kaldıramazlar.

    d) Takım maçlarında 5 müsabıkın maçı bitirmesinden sonra müsabıkların galibiyetlerine bakılır. Beraberlik durumu mevcutsa müsabıkların aldıkları puanlar sayılır. Tam puanlar 2 puan halinde sayılarak toplama yapılır. Eğer müsabıklardan bir tanesi 7 puan almışsa bu sayı 6 olarak değerlendirilir. Puanlardaki eşitlik bozulmazsa her iki takım birer elemanlarını, tekrar çıkartarak nıüsabaka yaptırırlar. Beraberlik halinden normal uzatma süresine geçilir. Beraberlik devam ettiği takdirde normal uzatma bitiminde baş hakem normal kuralları işleterek galip takımı tayin eder.

    e) Kata müsabakalarında eşitlik durumunda müsabıkların aldığı küçük puana bakılır, eşitlik bozulmazsa, büyük puana bakılır, yine de eşitlik var ise daha önce çizilmemiş bir kata ile müsabıklar yarışırlar. Eşitlik bu nihai kata ile de bozulmamışsa 0 zaman hakemlerin çoğunluğunun karan ile sonuca varılır. Eşitliği bozmak için çizilen kata ihtiyaç halinde bir üst turda çizilebilir.

    Neticelerin ilanı

    Madde22 - Neticelerin ilanı aşağıdaki şekilde olur,

    a) Komite müsabakalarında WKF kaidesi gereği 3 hakemin çoğunluk kararı ile müsabaka galibi tespit edilir.

    b) Kata müsabakalarında, 5 hakemin verdiği sayı puanlarından sonra en yük sek ve en düşük puanları çıkarılır. Geri kalan 3 hakemin puanlarının toplamına göre müsabaka galibi ilan edilir.

    Hükmen Yenik Sayılma

    Madde 23 - 1) Ferdi Müsabakalarda müsabık;

    a) Müsabakaya çıkmadığı takdirde,

    b) Müsabakaya çıkıp tatamiyi izinsiz terk etmesi durumunda,

    e) Yasak hareketler uygulandığında hakem kararıyla,

    d) Disiplinsiz davranışlardan dolayı.

    e) Doktor raporu ile hükmen yenik sayılır.

    2) Takım Müsabakalarında;

    Takım Kumite maçında herhangi bir gerekçe olmaksızın maça çıkmayan sporcu ve takım hükmen yenik sayılır. Kumite takımındaki herhangi bir sporcu hiçbir geçerli gerekçe olmaksızın antrenörü tarafından maça çıkartılmazsa veya maç esnasında tatamiden çekerse takım hükmen yenik sayılır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Hakemler,Temsilciler ve Gözlemciler

    Madde 24 - Hakemler, Federasyon Kurulu tarafından açılan kurslara katılarak, başarılı olan hakemler arasından Merkez Hakem Kurulu tarafından tayin edilirler.

    Sporcu Kıyafetleri

    Madde 25 - Sporcular beyaz karate -gi giyerler. Bellerine kuşak derecelerini gösteren kuşak takarlar. Kuşaklar bele 2 kez dolandıktan sonra 2 ucu 15 cm sarkar. Karate üstünün kolları el bileğine kadar, altı ayak bileğine kadar uzunlukta olur. Bayanlar içlerine beyaz fanila giyerler. Ellik ve Dişlik mecburi olup göğüslük, kogi ve kaval kemiği koruyuculan serbest bırakılmıştır.

    Müsabakaların Yönetimi

    Madde 26 - Bir maç için gerekli hakem sayısı

    Kumite'de; 3 minder, 2 masa, skorbord, 1 baş hakem olmak üzere 7 hakemle yönetilir.

    Kata'da; 5 minder 2 masa hakemi olmak üzere 7 hakemle yönetilir. Yurtiçi şampiyonalarında hakemler müsabakadan en az 2 saat önce müsabaka alanında bulunmak zorundadırlar. Tüm müsabakaların hakem sayısını, minder sayısı ve sporcu sayısına göre Merkez Hakem Kurulu tespit eder.

    Hakemlerin Müsabakalar ile ilgili Görevleri

    Madde 27 - Hakemler müsabakaların düzenli ve disiplinli bir şekilde yürümesi için çaba sarf ederler, saha düzenini sağlarlar. Müsabıkların kılık ve kıyafetlerine dikkat ederler. Müsabakalarda herhangi bir teknik hata olmaması için tüm kurallara dikkat ile riayet ederler. Sporcuların sağlık durumlarının tehlikeye girmesine müsaade etmezler. Müsabakaya katılan sporcu isim listelerini muhafaza ederler. Sonuçlan resmi imzalarla tasdik ederek Federasyon bürosuna teslim ederler.

    Müsabakalarda görev yapan hakemlerin form durumları her maçta minder hakemleri tarafından kontrol edilir. Hata yapan, hakemlik kurallarını uygulamakta çekinen, taraflı davranan hakemlere kısa süreli görevden uzaklaştırma, dinlendirme veya dikkatini çekme gibi ikaz nitelikli cezalar Merkez Hakem Komitesinin yapacağı toplantıda oybirliği ile alınan kararlar sonucu verilebilir.

    Temsilciler ve Gözlemciler

    Madde 28 - Federasyon ve İl Temsilcilikleri tarafından düzenlenen müsabakalara Federasyon Kurulları tarafından bir temsilci görevlendirilir. Gözlemciler her minder için birer kişi olarak tespit edilir. Gözlemciler aksayan durumları anında sözlü olarak akabinde yazılı olarak Federasyon Kurutlarına bildirmek zorundadırlar.

    Ödüller

    Madde 29 - Karate Müsabakaları sonunda başarılı olan takım ve sporcular

    Genel Müdürlük ödül Yönetmeliği uyarınca ödüllendirilirler.

    İtirazlar

    Madde 30 - İtirazlar, ferdi veya Takım Müsabakalarında Yönetici veya antrenör tarafından herhangi bir formaliteyi gerektirmeden ve bir sonraki müsabaka başlamadan önce sözle baş hakeme yapılır. Konu baş hakem tarafından çözümlenemez ise yazılı olarak itiraz Teknik Kurula iletilir. Burada da çözümlenemezse nihai itiraz merci Federasyon Kuruludur. İtirazların incelenmesi için itirazların incelenmesi için itiraz sahibince, Federasyonca düzenlenen organizasyonlarda 5OO.OOO-TL illerde düzenlenen organizasyonlarda ise 2OO.000-TL itiraz ücreti yatırılır. Bu miktarlar her yıl Federasyon Başkanının teklifi, Genel Müdürün onayı ile günün şartlarına göre tespit edilir. İtirazın sonucunun haklı olması halinde bu miktar itiraz sahibine iade edilir. Aksi halde Federasyonlar Fon Müdürlüğünde açılan Amatör Spor Hesabına gelir kaydedilir

    Cezalar

    Madde 31 - Bu Yönetmeliğe göre suç işleyen idareci ve sporcular Genel Müdürlük Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre cezalandırılmak üzere ilgili Ceza Kuruluna sevk edilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yabancı Uyruklu Sporsular ve Spor Bırakma Töreni ve Özel Hükümler

    Yabancı Uyruklu Sporcu Sayısı

    Madde 32 - Her Kulüp 2 yabancı uyruklu sporcu oynatma hakkına sahiptir.

    Madde 33 - Türk Vatandaşı olup, Yurt dışında bulunan sporcular ülkemizde organize edilen karate müsabakalarına ve seçmelerine katılabilirler. Ancak Yurt dışında bulunduğu ülkenin kendisine verdiği lisans veya lisans yerine geçecek kartın ibraz edilmesi zorunludur.

    Sporu Bırakma Töreni Yapacak Sporcular

    Madde 34 - Sporu bırakma töreni yapacak sporcularda en az 100 defa milli olma şartı aranır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM :Çeşitli Hüküm

    BİRİNCİ BÖLÜM :Yönetmelikle Yer Almayan Hususlar

    Madde 35 - Karate müsabakalarında bu Yönetmelikte yer almayan konularda WKF Yönetmeliğindeki hükümler uygulanır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 36 - 26 Ağustos 1989 tarih ve 20264 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Karate Müsabaka Yönetmeliği Yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 37 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 38 - Bu Yönetmelik Hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar