BOKS HAKEM YÖNETMELİĞİ

    BOKS HAKEM YÖNETMELİĞİ

    (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 13.06.1998

    Resmi Gazete Sayısı: 23371

    BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

    Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Boks Hakem Kurullarının oluşumu, hakemlerin görev ve yetkileri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu yönetmelik, boks hakemlerinin yetiştirilmesi, lisans verilmesi, Boks Federasyonunun veya Amatör kuruluşların düzenleneceği resmi ve özel bütün müsabakalarla ilgili teknik anlaşmazlıkların çözümlenmesini, merkez hakem kurulu ile il ve ilçe hakem kurullarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin derecelerini, terfi ve cezalandırılmalarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu yönetmelik 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak Merkez Danışma Kurulu'nca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

    Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürü'nü

    Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nü

    Federasyon : Türkiye Boks Federasyonu'nu

    İl Başkanı : Gençlik ve Spor İl Başkanı'nı

    İl Başkanlığı : Gençlik ve Spor İl Başkanlığı'nı

    İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü

    İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü

    İl Temsilcisi : Boks İl Spor Temsilcisi'ni

    İlçe Başkanı : Gençlik ve Spor İlçe Başkanı'nı

    İlçe Başkanlığı : Gençlik ve Spor İlçe Başkanlığı'nı

    İlçe Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü

    İlçe Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nü

    İlçe Temsilcisi : Boks İlçe Temsilcisi'ni

    AIBA : Uluslararası Amatör Boks Birliği'ni

    EABA : Avrupa Amatör Boks Birliği'ni

    MHK : Merkez Hakem Kurulu'nu

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Hakem Kurulları

    Hakem Kurullarının Çeşitleri

    Madde 5 - Hakem kurulları; merkezde Merkez Hakem Kurulu, illerde il hakem kurulu ve ilçelerde ilçe hakem kurullarından oluşur.

    Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu

    Madde 6 - Merkez Hakem Kurulu, Bok Federasyonu Başkanı'nın teklifi ve Genel Müdür'ün onayı ile oluşur. Kurul, Başkan hariç 5 kişiden oluşur.Kurul üyeleri gerek görüldüğü takdirde, kendi aralarında görev bölümü yaparak, Kurul işlerini yürütmek üzere bir Asbaşkan ve Sekreter seçerler.

    Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi ve Sona Erme

    Madde 7 - Merkez Hakem Kurulunun görev süresi iki yıldır.Federasyon Başkanının bu görevinden ayrılması halinde kurulun görev süresi kendiliğinden sona erer.MHK, yeni kurul seçilinceye kadar görevine devam eder.

    Merkez Hakem Kurulu üyelerinin görev süresi aşağıdaki hallerde sona erer;

    a) Üyenin yazılı olarak istifa etmesi,

    b) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya gelmemeleri,

    c) Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün Onayı,

    Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

    Madde 8 - Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.

    a) 35 yaşından büyük olmak,

    b) En az Uluslararası Hakem Kategorisinde bulunmak,

    c) Faal sporcu olmamak,

    Merkez Hakem Kurulu Toplantıları ve Kararların Alınışı

    Madde 9 - Federasyon Başkanı veya Kurul Asbaşkanı, Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.Kurul, ayda en az bir defa toplanır.Başkan toplantıda olmadığı zaman Asbaşkan, Asbaşkanın da olmadığı zamanlarda Başkanın yetki vereceği bir Merkez Hakem Kurulu Üyesi toplantıya Başkanlık yapar.Kurul, üyelerinin çoğunluğu ile toplanır.Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliliği halinde, toplantı Başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.Kurulda alınan tüm karalar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

    Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 10 - Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Uluslararası yarışma kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak.

    b) İllerden gelecek olacak kurs tekliflerini incelemek ve uygun bulunacak olan yerlerde kurs açmak üzere hazırlık yapmak, kurs programını ve öğretmenlerini belirlemek,

    c) Uluslararası ve Ulusal Federasyonların tertipleyeceği seminerlere katılacak öğretmen, hakem ve hakemleri, eğitim ve organizasyon birimi ile işbirliği yaparak tespit ve teklif etmek.

    d) Gerektiğinde uluslararası düzeyde hakem teknik kursları açmak, yabancı öğretmen, gözlemci ve hakem çağırmak,

    e) Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananları tescil ederek lisanslarını vermek,

    f) Hakemleri terfi ettirmek,

    g) Milli Hakemlerden başarılı olanların uluslararası hakem kurslarına katılmalarını sağlamak,

    h) Uluslararası hakem listelerini düzenleyerek zamanında Uluslararası Birliklere (AIBA-EABA) bildirmek,

    i) Hakemler hakkında şikayetleri incelemek ve gerekli idari tedbirleri almak,

    j) İl Hakem kurullarının verdiği bilgi ve önerileri incelemek ve bir sonuca bağlamak

    k) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve bir sonuca bağlamak,

    l) Müsabakalarda görevlendirilen hakemleri gözlemciler vasıtası ile denetlemek ve verilen raporlara göre hakemleri değerlendirmek,

    m) Hakemleri, görevli oldukları müsabakalarda değerlendirmek, hata ve aksamalarla ilgili gerekli uyarılarda bulunmak.

    Merkez Hakem Kurulunun İl ve İlçe Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi

    Madde 11 - İl ve İlçe Hakem Kurulları, Merkez Hakem Kurulunun denetiminde çalışır.Bu kurullar:

    a) Açılacak hakemlik kurs ve seminerleri için Merkez Hakem Kuruluna bilgi verir,

    b) Merkez Hakem Kurulunun vereceği hakemlikle ilgili diğer görevleri yerine getirir.

    Hakem Lisansı İptali

    Madde 12 -Hakemlerin aşağıda belirtilen fiilleri işlediklerinin tespiti halinde, Merkez Hakem Kurulunca, hakemlik yapma hakları sona erdirilir. Lisanslarının iptali için gerekli işlemler yapılarak, onaya sunulur.

    a) İstifa etmeleri,

    b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmeleri,

    c) Mazeretsiz olarak iki defa hakemlik görevine gelmemeleri,

    d) Herhangi bir sebeple kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunmaları,

    e) Hakikate uymayan rapor tanzim etmeleri,

    f) Taraflardan herhangi birinden maddi veya manevi bir menfaat temin etmeleri,

    g) İdareciler, spor teşkilatı ve mensupları aleyhinde gazete, radyo, televizyon gibi yayın organları yoluyla neşriyat veya propaganda yapmaları,

    h) Ceza yönetmeliğine göre 6 ay veya daha fazla süre ile müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almaları,

    i) Haysiyet ve onur kırıcı bulunduklarının tespiti,

    j) Merkez ceza kuruluna sevk edilen ve cezası kesinleşen hakemlerin 6 ay ve daha uzun sürelerde ceza almaları.

    İl Hakem Kurullarının Kuruluşu

    Madde 13 - Boks sporunun lisanslı hakem sayısı en az (10) on olan illerde hakem kurullarının kurulması zorunludur.Hakem sayısı 10'dan az ise bu görevler İl Temsilcisince yürütülür.İl Hakem kurullarının başkanı il temsilcisidir.Kurul, Başkan hariç 5 kişiden oluşur. İl Hakem kurulları Federasyonca onaylanmak zorundadır.Kurul üyeleri kendi aralarında bir Asbaşkan ve Sekreter seçerler.

    İl Hakem Kurullarının Seçimi

    Madde 14 - İl Hakem kurulu, o ilde mevcut uluslararası, ulusal ve il hakemlerinin kendi aralarında seçecekleri 5 asıl ve 5 yedek üyeden kurulur.İl Temsilcisi hakemlere il müdürlüğü kanalı ile yazılı bildirimde bulunur.Çoğunluk sağlanamazsa ikinci bildirimde bulunulur.Çoğunluk o ilde oy verebilecek hakemlerin yarıdan bir fazlası ile sağlanır.İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

    İl Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri

    Madde 15 - İl Hakem Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir Asbaşkan ve Sekreter seçer.Sekreter, kurulun yazışma işlerini idare eder.İl temsilcisi bulunmadığı zamanlarda kurul toplantılarını Asbaşkan yönetir.İl temsilcisi veya Kurul Asbaşkanı, kurulu her zaman toplantıya çağırabilir.İl hakem kurulu çoğunlukla toplanır.Kararlar oy çokluğu ile alınır.Eşitlik halinde toplantı başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır.Kuruldaki tüm kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.Kurul en az iki ayda bir defa toplanır.

    İl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler

    Madde 16 - İl Hakem Kurulu üyelerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

    a) En az il hakemi kategorisinde bulunmak ve en az iki yıl fiilen hakemlik yapmak,

    b) Hakemliği bırakmış ise, sıhhi ve fiziki bakımdan görevini yapmaya engel hali bulunmamak,

    İl Hakem Kurullarının Görev Süresi

    Madde 17 - İl Hakem kurullarının görev süresi (2) iki yıldır.Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler.

    İl Hakem Kurullarının Görev ve Yetkileri

    Madde 18 - İl Hakem kurullarının görev ve yetkileri şunlardır:

    a) İlinde kayıtlı hakemleri, görevlendireceği gözlemcilerle denetlemek,

    b) Aday hakemleri, ilgili müsabakalarda görevlendirmek ve değerlendirmek,

    c) Federasyona hakem kursu açılması için teklifte bulunmak,

    d) İllerinde kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, il hakemliğine veya milli hakemliğe terfi edecekleri, Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek,

    e) Federasyonun izni ile hakemlik konusunda seminerler düzenlemek,

    f) Federasyonun izni ile geliştirme kursları açmak, hakemleri müsabakalara hazırlamak üzere teorik ve uygulamalı çalışmaları organize etmek,

    g) İl içi özel ve resmi müsabakalar ile Federasyon tarafından yetki verilen müsabakalara hakem tayin etmek,

    h) Merkez hakem kurulunca verilecek hakemlikle ilgili diğer bütün görevleri yapmak.

    İl Hakem Kurulu Üyeliğinin Son Bulması

    Madde 19 - İl hakem kurulu üyeleri aşağıdaki hallerde il temsilcisinin teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile görevlerinden ayrılmış sayılırlar.

    a) Üyenin istifası,

    b) Kurulun görev süresinin bitmiş olması,

    c) Mazeretsiz üst üste iki toplantıya katılmama,

    d) Üyelik niteliğini kaybetmiş olma,

    Hakemlerin Ceza Kuruluna Sevkinde Uygulanacak Kurallar

    Madde 20 - Bu yönetmelik hükümlerine ve AIBA-EABA'nın belirlediği kurallara aykırı hareket eden hakemleri, il hakem kurulları müsabaka yönetmekten men ve gerektiğinde lisanslarının veya vizelerinin iptali için, Merkez Hakem Kuruluna havale eder.Merkez hakem kurulu da alınan kararları, raporları ile birlikte Federasyon Başkanının onayı ile ceza kuruluna sevk eder.

    İl Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Yasağı

    Madde 21 - İl Hakem Kurulu üyeleri hakemlik yapamazlar.Ancak Müsabakada yeterli sayıda hakem bulunmadığı hallerde veya gerekli durumlarda hakemlik görevi verilebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hakemlikle İlgili Diğer Hususlar

    Hakemlerin Müsabaka Öncesi Yapması Gereken İşler

    Madde 22 - Hakemlerin müsabaka öncesinde yapması gereken işler şunlardır:

    a) Müsabakadan en az 1 saat önce görev yerlerinde bulunmak,

    b) Görev sırasında hakem kıyafeti giymek,

    c) Müsabakalardan önce yapılacak toplantıya iştirak etmek.

    Hakemlerin Müsabaka Esnasındaki Görevleri

    Madde 23 - Hakemler müsabakalarda aşağıdaki görevleri yürütürler:

    a) Hakemler sporcuların müsabakalarını AIBA müsabaka kuralları doğrultusunda değerlendirip, değerlendirme puanını hakem desisyon föyüne yazarak Başhakeme bildirir, müsabakalar elektronik cihazlar ile yönetiliyor ise yan hakemler puan alıcı vuruşları masalarındaki aletin üstünde bulunan kırmızı veya mavi renkteki düğmeye basmak suretiyle değerlendirirler.

    b) Hakemler sporcuların müsabakalar esnasında giymesi gereken boks kıyafetlerinin kurallara uygunluğunu kontrol ederler.

    c) Hakemler, sporcu ve antrenörlerin Amatör Boks Müsabaka Yönetmeliğinde belirlenen kural dışı davranışları için uygulanması gereken uyarı, ihtar ve cezaları belirlerler.

    Hakemlerin Müsabaka Sonrası Görevleri

    Madde 24 - Hakemler müsabakalar bittikten sonra;

    a) Müsabakalarla ilgili olarak resmi müracaatlar dışında seyircilere ve basına bilgi vermezler, onlarla tartışmaya girmezler,

    b) Kayda değe konuları raporlarla müsabaka başhakemine bildirirler.

    Hakemlerin Müsabaka Yönetiminde Uyacağı Esaslar

    Madde 25- Hakemlerin müsabaka yönetimi sırasında uymak zorunda oldukları esasları şunlardır:

    a) Tüm hakemler görevli oldukları müsabakanın Başhakeminin talimatlarına uymak zorundadırlar.

    b) Tüm hakemler müsabaka Başhakeminin denetiminde çalışırlar.

    c) Müsabaka Başhakemi, AIBA Müsabaka Yönetmeliği esaslarına göre müsabaka programını düzenli bir şekilde yürütmekten sorumludur.

    Hakem Olabilme Şartları

    Madde 26- Hakem olacaklarda aranacak şartlar şunlardır:

    a) TC. vatandaşı olmak,

    b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Milli sporcularda bu şart aranmaz)

    c) 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak, (Spor eğitimi yapan yüksek okulların öğrencisi veya mezunlarında başlangıç yaş sınırı aranmaz)

    d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almamış olmak, yüz kızartıcı bir suçtan hükümlü bulunmamak.

    e) Boks branşı ile ilgili kulüplerin yönetim kurullarında yönetici olmamak,

    f) Sağlık durumu hakemlik yapmaya elverişli olmak,

    g) Uluslar arası hakem olacaklarda, AIBA resmi dillerinden birini iyi bilmek, (konuşmak-yazmak)

    h) Faal hakemlik yaş limiti 60 olup, fiilen hakemlik yapanlarda her yıl yapılacak olan fiziksel ve nörolojik testleri geçmek.

    Hakemlik Kademe ve Dereceleri

    Madde 27- Hakemlik kademe ve dereceleri şunlardır.

    a) Aday Hakem,

    b) İl Hakemi,

    c) Ulusal Hakem,

    d) Uluslar arası Hakem,

    EABA (Avrupa Hakemliği)

    AIBA (Dünya Hakemliği)

    e) Baş Hakem.

    a) Aday Hakem

    Aday hakem olabilme özelliğine sahip olan adaylar, Merkez Hakem Kurulunca açılan kurslara katılırlar. Kurs sonunda yapılan uygulamalı sınavda başarılı olanlar aday hakem olurlar ve kendilerine aday hakemlik belgesi verilir.

    b) İl Hakemi

    Aday hakemler illerinde ve Federasyonca düzenlenen müsabakalarda iki yıl süreyle denenirler. Bu sürenin sonunda görev aldıkları müsabakaların Başhakem raporları, il hakem kurulları sonuç raporu ve il temsilcisi onayı ile Merkez Hakem Kuruluna terfi teklifi yapılır. Merkez Hakem Kurulunun onayı ile aday hakem, il hakemliğine terfi ettirilir. Bu takdirde kendilerine boks il hakemi lisansı verilir. İl hakemlerin Federasyonunun düzenlediği müsabakalarda Başhakemlik yapamazlar. Merkez Hakem Kurulunca Başhakemlik dışında verilen her türlü görevi yapmak zorundadırlar.

    c) Ulusal Hakem

    İllerinde en az (3) üç yıl görev yapan il hakemleri içinde başarı gösterenler il hakem kurulunca ulusal hakemlik için Merkez Hakem Kuruluna teklif edilirler. Ulusal hakem adayları Merkez Hakem Kurulunca sınava tabi tutulurlar. Başarı gösteren hakemler, ulusal hakemliğe terfi ettirirler. Ayrıca üstün başarıları nedeni ile Merkez Hakem Kurulu tarafından şart aranmaksızın re'sen tespit edilen hakemleri, ulusal hakemliğe terfi sınavlarına alınırlar.

    d) Uluslar arası Hakem

    1- EABA (Avrupa) Hakemi; en az üç yıl süre ile devamlı olarak ulusal hakemlik yapmış, 45 yaşını aşmamış, üstün başarıları Merkez Hakem Kurulunca tespit edilmiş olanlar arasından, kontenjan durumuna göre Merkez Hakem Kurulunca seçilenler EABA'ya teklif edilirler. Teklif edilenlerin EABA'ca kabulü ile uluslar arası hakem adayı olmaya ve hakemlik sınavına girmeye hak kazanırlar ve bu sınavları başarı ile bitirdikleri takdirde, EABA hakemi ünvanı alırlar.

    2- AIBA (Dünya) Hakemi; en az iki yıl süre ile devamlı EABA hakemliğini başarı ile yapmış 48 yaşını aşmamış, kontenjan durumuna göre AIBA hakemi olabilecekler arasında, Merkez Hakem Kurulu tarafından seçilerek AIBA'ya teklif edilirler.

    Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve AIBA'nın kabulü ile AIBA'ya aday hakem olmaya ve hakemlik sınavına girmeye hak kazananlardan sınavları başarı ile bitirenler, AIBA'nın onayı ile AIBA hakemi ünvanını alırlar.

    e) Başhakem

    Başhakemlik ünvanı; üstün hakemlik vasıfları ile temayüz etmiş uluslar arası hakemler arasından Merkez Hakem Kurulunun teklifi, Federasyon Yönetim Kurulu Kararı üzerine verilir ve müsabakalara Jüri Üyesi olarak da atanırlar.

    Merkez Hakem Kurulu hakemler üzerinde gerekli değerlendirmeleri yapmak üzere müsabaka Başhakemini, jüri-gözlemci olarak görevlendirir. Bu kişiler hakemlerin müsabaka esnasındaki hal ve hareketlerini başarı seviyesini değerlendirerek görüşlerini bir rapor halinde Federasyona verirler. Federasyon bu rapora dayanarak görüşünü karara bağlar ve kararını bu görüş ile birlikte Merkez Hakem Kuruluna verir. Başhakemler raporlarını müsabaka bitiminden itibaren, en geç (2) iki gün içinde Federasyona göndermek zorundadırlar.

    Eldiven Hakemi

    Madde 28- eldiven hakeminin görevleri şunlardır:

    a) eldiven hakemi kendisine teslim edilen malzemeyi nizami, temiz ve kullanılır bir halde hazırlar.

    b) Spiker tarafından müsabakaya hazır olması anons edilen boksörlerin bandaj, eldiven ve başlıklarının AIBA Müsabaka Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak temini ve giydirilmesini sağlar.

    Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi

    Madde 29- Hakem lisans işlemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılır. İl hakemlerinin vize işlemleri ile hakem kurulunun teklif ve raporlarına ulusal hakemlerin vizesi ise müsabaka Başhakemi raporlarına dayanılarak, her yıl itibari ile Merkez Hakem Kurulunca tutulan sicil dosyaları da göz önüne alınarak her yıl sezon başında yapılır.

    Hakemlerin Görevlendirilmesi ve Görev Yerleri

    Madde 30- Hakemler Merkez Hakem Kurulunca uygun görülen yerlerde görev yapmakla yükümlüdürler.

    Yurtdışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmeleri.

    Madde 31- Yurtdışında bulunan hakemler, Federasyondan izin almak şartı ile bulundukları ülkede hakemlik yapabilirler.

    Hakemlik Hakkında Raporlara Dayanılarak Alınacak Kararlar

    Madde 32- Müsabaka veya müsabaka dışında bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden hakemlerle ilgili gözlemci raporları Federasyona gönderilir.

    Merkez Hakem Kurulunca incelenen raporlar bir neticeye bağlanır. Merkez Ceza Kuruluna sevk edilmesi istenilen hakemler, Federasyon Başkanının onayı ile sevk edilirler. Bu durumdaki hakemlere o sezon müsabaka yönettirilmez ve terfi ettirilmezler.

    Hakem Lisanslarının Vize Edilmemesi

    Madde 33- Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilemez:

    a) İstifa etmek,

    b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

    c) Haysiyet ve onur kırıcı hareketlerde bulunmak,

    d) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareket etmek,

    e) Taraflardan birinden maddi veya manevi çıkar sağlamak,

    f) Gerçeğe uymayan rapor düzenlemek,

    g) Teşkilat mensupları ve boks camiasının aleyhinde demeçler vermek,

    h) Lisanssız sporcunun müsabakalara iştirakine göz yummak,

    i) İki yıl mazeretsiz olarak görev yapmamak.

    Vize Edilmeyen Lisanslara İtiraz Süresi

    Madde 34- Herhangi bir nedenle vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi, kararın kendilerine tebliğinden itibaren, yazılı olmak şartıyla 15 gündür.

    Hakemlik Görevine Ara Verilmesi

    Madde 35- Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyenler, Merkez Hakem Kuruluna yazılı olarak başvururlar. Merkez Hakem Kurulunun hakkında verdiği karar ilgilinin sicil dosyasına işlenir. Bu hakemler o sezon hakemliğe ara vermiş sayılırlar.

    Merkez Hakem Kurulunca mazeretleri kabul edilenler dışında, hakemliğe ara verme süresi bir yıldan fazla ise ilgilinin lisansı vize edilmez. Bu hakemler tekrar hakemlik yapmak isterlerse yeniden hakem kursu ve sınavına tabi tutulurlar.

    Sağlık nedeniyle hakemlik yapamayanlar, bu sürede ara vermiş sayılmazlar. Ancak, bu gibi hakemler resmi bir sağlık kurumundan alacakları raporu Federasyona göndermek zorundadırlar.

    Hakemlikten İstifa

    Madde 36- Hakemlikten istifa edip, altı ay içinde istifasını geri alanlar, o sezon müsabaka yönetemezler. Tekrar hakemlik yapabilmek için açılacak ilk seminere katılmak zorundadırlar. İstifanın tekrarı halinde lisansları iptal edilir.

    Hakemlerin Denetimi

    Madde 37- İl hakem kurullarınca her hakem için bir sicil kartı tutulur. Bir sezon içinde görev aldıkları müsabakalarla ilgili notları bu kartlara işlenir. Hakemler, illerde il temsilciliklerince denetlenirler. Müsabakalarda görev yapan hakemlerin müsabaka esnasındaki hal, hareket ve başarı seviyelerinin tespiti için Merkez Hakem Kurulunca gerekli görülen müsabakalara gözlemci tayin edilir.

    Hakem Kıyafetleri

    Madde 38- Hakemler; Merkez Hakem Kurulunun AIBA kurallarına uygun olarak belirleyeceği kıyafetleri giymek zorundadırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 39- 30/07/1980 tarihli ve 12963 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Boks Hakem Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış olan hakemlik hakları saklıdır.

    Yürürlük

    Madde 40- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 41- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yürütür.

    Mevzuat Kanunlar