DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 11/12/2009-2009/15665

    Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27449 7. Mükerrer

    Ekli "Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 16/11/2009 tarihli ve 21336 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 210 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine aşağıdaki madde eklenmiştir.

    "Sendika yöneticisi kamu görevlilerinin hastane sevk işlemleri

    Ek Madde 3 - 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi kapsamında aylıksız izinli sayılanlar, yurt içindeki sağlık kurum ve kuruluşlarına, hasta yollama kağıdı olmaksızın müracaat edebilir."

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar