YEM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 25/11/2009-2009/15650

    Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27449 7. Mükerrer

    Ekli "Yem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 5/11/2009 tarihli ve 9895 sayılı yazısı üzerine, 1734 sayılı Yem Kanunu'nun 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/11/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 25/6/1974 tarihli ve 7/8487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yem Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

    "Eksiksiz belge ile müracaat edenlerin izinleri yedi gün içinde sonuçlandırılır."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Bakanlık, kurulacak fabrikanın Yem Kanununda ve bu Yönetmelikte yer alan asgari teknik ve sağlık şartlarını, üretilecek yemlerin çeşitlerine göre, arz ve talep durumunu inceleyerek eksiksiz belge ile yapılan müracaatlara başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde gerekli kararı verir."

    Madde 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar