İTİRAZLARI İNCELEYECEK KADASTRO KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 28/10/1987

    Resmi Gazete Sayısı: 19618

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Dayanak

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 ve 10 uncu maddelerine göre

    itirazları inceleyecek kadastro komisyonunun kuruluşu, görevi, üyelerin niteliği, çalışma şekli,

    mahallinde inceleme ve komisyon tutanağı düzenleme usul ve esaslarını belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/E maddesi hükmü gereğince

    düzenlenmiştir.

    İKİNCİ BÖLÜM:Genel Hükümler

    Kadastro Komisyonunun kuruluşu

    Madde 3 - Kadastro komisyonu; kadastro müdürü veya Genel Müdürlüğün olumlu görüşü alınmak

    suretiyle müdür yardımcısının başkanlığında, kadastro müdürü ve itirazın mahiyetine göre kontrol

    mühendisi veya tasarruf kontrol memuru olmak üzere 3 kişiden oluşur. Kontrol mühendisinin

    bulunmaması veya izinli olması halinde yerine fenle ilgili kontrol memuru katılır. Komisyonun kurulması

    için başkan ve üyelerin tamamının bulunması şarttır.

    Bu maddede ünvanları belirtilen memurlar, bu maksatla açılmış okul veya kurslardan mezun olanlar

    arasından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce atanırlar.

    (Ek fıkra: RG-26/09/2005-25948) Ormanla ilgili itirazların incelenmesinde, kadastro komisyonuna

    ayrıca itiraza konu parsellerin sınırlandırma ve tespitinde görev almayan mahalli orman kuruluşunca

    görevlendirilecek bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi ile tarım müdürlüklerince

    görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi iştirak ettirilir.

    (Ek fıkra: RG-26/09/2005-25948) 4342 sayılı Mera Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrası uyarınca

    yapılacak çalışmalarda, kadastro komisyonu; kadastro müdürü veya müdür yardımcısının

    başkanlığında kadastro üyesi, kontrol mühendisi ve ilgili tarım müdürlüğünce görevlendirilecek ziraat

    mühendisinden oluşur.

    Kadastro komisyonunun görevi

    Madde 4 - Kadastro komisyonları idari bir kuruluştur. Bunların görevi 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile

    sınırlandırılmıştır.

    Kadastro komisyonu:

    a) (Değişik: RG-26/09/2005-25948) Kadastro teknisyenleri arasında ya da ormanla ilgili sınırlandırma

    ve tespitlerde kadastro teknisyenleri ile orman ve tarım kuruluşlarınca görevlendirilen elemanlar

    arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayandığı kayıt ve belgelerin aynı kuvvet ve mahiyette

    görülmesi nedeniyle, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince

    çözümlenmek üzere gönderilen işlere,"

    b) Çalışma alanı sınırı içinde veya bitişiğindeki taşınmaz mallar ile dışında toplu olarak bulunan

    taşınmaz mallardan kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerlerin, kadastroya tabi olması yolunda iddia

    bulunduğu takdirde, Kadastro Kanununun 7/4 maddesi uyarınca düzenlenen tutanakların geometrik ve

    hukuksal konularını çözümlenmesine,

    c) (Değişik: RG-26/09/2005-25948) 3402 sayılı Kadastro Kanununun 8 inci maddesi uyarınca intikal

    ettirilen işlere,

    d) (Değişik: RG-26/09/2005-25948) 3402 sayılı Kadastro Kanununun 4 üncü ve 9 uncu maddeleri

    uyarınca kadastro tespitlerine yapılan itirazlara,

    e) (Değişik: RG-26/09/2005-25948) İlgililerince son beyan döneminde beyanname verilmeyen veya

    hisseli olup da bir kısım hissedarlarca beyanda bulunulmayan veya beyan tarihinden sonra vasfı

    değişen taşınmazlara, kadastro ve dava harcı ile yargılama giderlerine esas olmak üzere kıymet takdir

    edilmesi işlerine,

    f) (Ek : RG-26/09/2005-25948) 4342 sayılı Mera Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrası uyarınca, bu

    Kanun kapsamındaki kamu orta malı niteliğindeki yerlerin sınırlarının belirlenmesi işlerine,

    Bakar.

    İtirazın süresi

    Madde 5 - (Değişik: RG-26/09/2005-25948)

    Orman parsellerine, kadastro tutanaklarının düzenlendiği tarihten çalışma alanında ölçülecek orman

    parseli kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar, orman parselleri dışında kalan

    taşınmazlara ise kadastro tutanaklarının düzenlendiği tarihten kadastro ekibince çalışma alanında sınırlandırma ve tespit işlerinin bitirildiğine ve ölçülecek taşınmaz kalmadığına dair tutanağın

    düzenlendiği tarihe kadar itiraz edilebilir.

    İtirazın şekli

    Madde 6 - İtiraz, kadastro müdürlüğüne veya kadastro teknisyenlerine verilen bir dilekçe ile

    yapılabileceği gibi, kadastro tutanağına yazdırılmak suretiyle de yapılabilir. Adına tespit yapılan kimse

    veya itirazda yararı olan kimseler itiraz edebilirler. İtiraz vekil aracılığı ile varsa kanuni temsilci

    tarafından da yapılabilir.

    Bu durumda vekâletnamenin veya kanuni belgenin ilgililerince verilmesi zorunludur.

    İtiraz üzerinde yapılacak işlem

    Madde 7 - İtirazla ilgili tutanak ve ekleri, itiraz tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde, kadastro

    komisyonuna intikal ettirilmek üzere kadastro müdürüne teslim edilir.

    Kadastro müdürlüğüne intikal eden bütün itirazlar geliş sırasına göre örneği bu Yönetmeliğe ekli "itiraz

    defteri" ne kaydedilir ve itirazla ilgili yapılan işlemler bu defterde gösterilir.

    Herhangi bir belgeye dayanmayan itirazlar müdürlükçe komisyona intikal ettirilmez ve bu husus

    ilgilisine bir yazı ile duyurulur. Bu duyuruda, askı ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava

    açılabileceği bildirilir.

    Komisyon incelemesi

    Madde 8 -(Değişik fıkra: RG-26/09/2005-25948) Komisyon; orman parsellerine yapılan itirazları,

    tutanakların intikal tarihinden itibaren on beş gün içinde veya gerekçe gösterilmek suretiyle çalışma

    alanında ölçülecek orman parseli kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar, orman

    parselleri dışındaki diğer taşınmazlara yapılan itirazları ise, tutanakların intikal tarihinden itibaren bir ay

    içinde veya gerekçe göstermek suretiyle çalışma alanında ölçülecek taşınmaz kalmadığına dair

    tutanağın düzenlendiği tarihe kadar inceleyerek sonuçlandırır.

    a) İtirazlı işlere ilişkin inceleme aşağıdaki şekilde olur:

    Kadastro tespitlerine yapılan itirazlar sınırlandırılmıştır. Ancak iki halde;

    1- Tespite esas alınan belgenin geçersiz olduğu ileri sürülüyorsa, (1515 sayılı Tapu Kayıtlarından

    Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanun veya 3402 sayılı Kadastro

    Kanununun 13/B - c maddesi uyarınca tapu kaydının geçersiz hale gelmesi, parmak iziyle düzenlenen

    senetlerin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun öngördüğü şekle uygun olmaması veya belgelerin

    sahte olması gibi).

    2- Tespit bir belgeye veya bilirkişi beyanlarına dayalı olarak yapılmakla birlikte taşınmaz mal üzerinde

    hak iddia eden kimse belgeye dayanıyorsa, (Kadastro Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca, itiraz

    nedeniyle ibraz edilen belgelere karşı şahit dinlenemez.)

    Yapılan itirazlar incelenir.

    Komisyonun buradaki incelemesi sadece, belgenin hukuksal durumu ile belgenin bu yere ait olup

    olmadığı hususu ile sınırlıdır. Komisyon, gönderilen tutanaktaki bilgilerden, gerektiğinde tutanakta

    beyanları alınan kimselerin de görüşlerinden yararlanmak suretiyle hak sahibini belli eder.

    Aynı parsel için birden fazla itiraz yapılması halinde itirazlar henüz sonuçlandırılmamış ise birlikte

    incelenerek sonuçlandırılır. İtirazların sonuca bağlanmasından sonra yapılacak itirazlar ise ayrıca

    incelenip yeniden komisyon tutanağı düzenlenir. Ancak, askı cetvellerinde bütün itirazlar incelenerek

    en son durum gösterilir.

    b- İtiraz dışındaki işlerin incelenmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

    Burada komisyon inceleme ve araştırma ile sınırlandırılmamıştır. Komisyon, gerektiğinde mahallinde

    uygulama, soruşturma ve inceleme yapar, bilirkişi, muhtar ve üçüncü şahısları dinleyerek gerçek hak

    sahibini belirler.

    a ve b bentlerine göre hak sahibi belirlendikten sonra eski tutanağın yerine kaim olmak üzere

    komisyon tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, komisyon üyeleri ile bilgilerine başvurulan kimseler

    tarafından imza edilir. Komisyon üyeleri arasında görüş ayrılığı olduğu takdirde, tam üye sayısı ile

    toplanarak oy çokluğuna dayalı olarak tutanak düzenlenir.

    Komisyonca düzenlenen tutanakların sonucu, Kadastro Kanununun 11 inci maddesi uyarınca

    yapılacak askı ilanında belirtilir. İtiraz eden kimse, itirazı için doğrudan başvurduğu zaman, kendisine

    tebligat yapılmayacağı, sonucuna askı ilanında açıklanacağı hatırlatılır.

    Kadastro Kanunun 9 ve 10 uncu maddelerinde, kamu kurum ve kuruluşları hakkında bir ayrım

    yapılmadığı için, itiraz eden özel veya tüzel kişi ayrımı yapılmadan yukarıdaki ilkeler göz önünde

    bulundurulur.

    İtiraz edenin, ayrıca 30 günlük askı ilanı süresinde kadastro mahkemesine dava açma hakkı vardır.

    Komisyonun kendisini yetkisiz gördüğü haller

    Madde 9 - Aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılmayan veya çözümü

    kanunlarla mahkemelerin takdirine bırakılan konularda, kadastro komisyonu tarafından gerekçe

    gösterilmek suretiyle düzenlenecek komisyon tutanağı ekleri ile birlikte kadastro mahkemesine

    devredilir.

    İtirazın geri alınması

    Madde 10 - Kadastro tutanağına karşı teknisyenlere veya kadastro müdürlüğüne yapılan itirazın

    herhangi bir nedenle geri alınmasının istenilmesi halinde, komisyonca kimlik tespiti yapılmadıktan

    sonra itirazın geri alınma nedeni açıklanıp bir tutanak düzenlenerek, itiraz edenin imzası alındıktan

    sonra itiraz kaldırılır. Bu konuda düzenlenen tutanak kadastro tutanağına eklenir. Ayrıca, tutanağın ve

    itiraz kayıt defterinin ilgili sütununa itirazın kaldırıldığı işaret edilir.

    ÜÇÜNCÜ MADDE: Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar