MERKEZDE GÖREVLENDİRİLEN VALİLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

    Merkezde Görevlendirilen Valilerin Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

    (İçişleri Bakanlığı)

    Resmi Gazete Tarihi: 18/11/1992

    Resmi Gazete Sayısı: 21409

    BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3152 sayılı

    Kanunun 37 inci maddesine dayanılarak merkezde görevlendirilen valilere verilebilecek görevleri tespit

    etmek ve bu valilerin çalışmalarına ilişkin ilke, esas ve yöntemleri belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik merkezde görevlendirilen valilerin görevleri ile çalışma esas ve usullerini

    kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3- Bu Yönetmelikle geçen deyimlerden;

    1) "Bakan" İçişleri Bakanını,

    2) "Bakanlık" İçişleri Bakanlığını,

    3) "Valiler" merkezde görevlendirilen valileri, ifade eder.

    İKİNCİ KISIM: Görevler ve Çalışma Usulü

    Görevler

    Madde 4- Valiler Bakan tarafından;

    A) Bakanlıkla

    a) Bakanlık Müsteşarlığı,

    b) Bakanlık Müsteşar Yardımcılığı,

    c) Genel Müdürlük ve Kurul Başkanlıkları,

    ç) 1 inci Hukuk Müşavirliği,

    d) Bakan danışmanlığı gibi üst düzey görevlerde,

    e) Bakanlık veya diğer bakanlıklarca hazırlanıp görüş bildirilmek üzere Bakanlığa gönderilen ve

    Bakanlıkça gerekli görülen kanun tasarısı ve teklifleri ile tüzük ve yönetmelik taslaklarının

    hazırlanması, incelenmesi ve bunlar hakkında görüş bildirilmesi için kurulan komisyonlara başkan ve

    üye olarak katılmakla,

    f) Gerekli görülen illerde öncelik arz eden ekonomik, sosyal ve diğer sorunları incele

    mek ve

    araştırmakla,

    g) İdarenin geliştirilmesine yönelik önemli yönetim ve personel sorunlarına ilişkin konularda araştırma

    ve incelemeler yapmakla,

    ğ) Mülki idare amirleri ile Büyük Şehir ve il belediye başkanları hakkında inceleme ve soruşturma

    yapmakla,

    h) Gerek Bakanlıkça ve gerekse diğer Bakanlık ve kuruluşlarca Bakanlığın görev ve yetki alanına giren

    yurt içi ve yurt dışında düzenlenen kurs, konferans, seminer ve benzeri etkinliklere katılmakla,

    B) Başbakanlığın talebi üzerine Başbakanlık ve diğer bakanlıklarda,

    a) Başbakanlık Müsteşarlığı,

    b) Bakanlıklar Müsteşarlıkları,

    c) Başbakanlık Müsteşar Yardımcılıkları,

    ç) Başbakanlık ve diğer bakanlıkların danışmanlıkları,

    d) Bakanlıklar Müsteşar Yardımcılıkları,

    e) Başbakanlık ve diğer bakanlıkların genel müdürlükleri, kurul başkanlıkları ve bu

    görevlere eşdeğer durumda olan diğer üst düzey yöneticiliklerinde özlük hakları saklı kalmak kaydıyla

    görevlendirilebilirler.

    Valilik sıfat ve unvanını valilik dışında atandıkları görevlerde de kullanabilirler.

    Çalışma Usulü

    Madde 5- Valiler, Bakan tarafından verilen ve genel olarak 4 üncü maddede belirtilen görevleri

    münferiden veya komisyonlar halinde yerine getirirler.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: Çeşitli Hükümler

    Temsilci Valilik

    Madde 6- Merkez valileri arasından, Bakanlık Onayı ile belirlenen vali, temsilci valilik görevini yürütür.

    Temsilci Vali Yardımcısı

    Madde 7- Temsilci Vali, herhangi bir nedenle görevinde bulunmadığı zamanlarda gö

    revin yürütülmesi

    için, bir temsilci yardımcısı seçer.

    Temsilci Valinin Görevi

    Madde 8- Temsilci Vali, valilerin ortak idari iş ve işlemlerinin yürütülmesini Vali

    ler Bürosu personelinin

    düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

    Valilerin Çalışma Düzeni

    Madde 9- Valilere unvanlarına ve görevlerine uygun çalışma yeri ve ortamı sağlanır.

    Çalışma Desteği

    Madde 10- Valilerin görevlerini gerektiği şekilde yerine getirebilmeleri için yeteri kadar sekreter, araç

    ve gereç tahsis edilir.

    Valiler Bürosu

    Madde 11- Valiler Bürosu, özel Kalem Müdürlüğü kadrosundan ayrılacak bir şefe bağlı olarak evrak ve

    işlemler masalarından oluşur.

    Valiler Bürosu Şefi, iş ve işlemlerin iş akımına uygun olarak süratli, verimli ve güvenli yürütülmesini

    sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur.

    Evrak Masasının görevi gelen ve giden evrakı almak, kaydetmek, görevli yer ve kişile

    re ulaştırmak, her türlü yazışmayı yapmak ve arşiv işlerini düzenlemektir.

    İşlemler Masasının görevi valilerin izin, sağlık, emeklilik ve mutemetlik gibi hizmetleri İle büronun

    demirbaş mefruşat, kırtasiye, akaryakıt ve emniyet gibi işlerini yürütmektir.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 12- 10 Aralık 1982 tarih ve 17894 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Merkezde

    Görevlendirilen Valilerin Görev ve Çalışma Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Yürürlük Hükümleri

    Yürürlük

    Madde 13- Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar