DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRK UYRUKLU SÖZLEŞMELİ SEKRETER SINAV YÖNETMELİĞİ

    Dışişleri Bakanlığı Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter

    Sınav Yönetmeliği

    (Dışişleri Bakanlığı)

    Resmi Gazete Tarihi: 30/03/1984

    Resmi Gazete Sayısı: 18357

    Madde 1- Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında görevlendirilecek T.C. uyruklu sözleşmeli sekreterlerin seçimi için Yeterlilik ve Yarışma Sınavı yapılır.

    Sınavlar, hizmetin gereklerine ve kadro durumuna göre Bakanlığın uygun göreceği ilgili dış kuruluş biriminde düzenlenir. Ancak, yerleşmiş Türk vatandaşlarının bulunmadığı veya çok az sayıda olması

    dolayısıyla sınava katılmak isteyen adayın anlaşılan ilişik listede kayıtlı ülkelerdeki Temsilciliklerimiz

    için Bakanlığın Merkez Teşkilatında da Yeterlilik ve Yarışma Sınavı yapılabilir.

    Sınav günleri en az bir ay önce mahallinde ilan yoluyla duyurulur. Hangi Temsilcilikte çalıştırılmak

    üzere sözleşmeli sekreter alınacağı bu ilanda belirtilir.

    Madde 2- Sınava katılmak isteyenler sınav tarihinden en az iki hafta önceye kadar bir dilekçe ve

    adaylarda aranan nitelikleri haiz olduğunu ispatlayıcı belgelerle ilgili birime müracaatla kayıtlarını

    yaptırırlar.

    Madde 3- Adaylarda aranacak nitelikler şunlardır:

    a) T.C. vatandaşı olmak,

    b) Sınav tarihi itibariyle İngilizce, Fransızca, Almanca dilleri için 41, bunlar dışındaki yabancı diller için

    46 yaşından gün almamış bulunmak,"

    c) En az lise veya dengi okulları ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Gençlik ve Spor

    Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

    d) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

    e) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,

    hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolayı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden

    dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    f) Erkekler için askerliğini yapmış olma veya yapmış sayılmak,

    g) Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu Raporu ile

    belgelemek (Tam teşekküllü hastaneden alınması gereken Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek

    adaylardan istenir.)

    Madde 4- a) Merkez Teşkilatında, Müsteşar İdari İşler Yardımcısının onayı ile kurulan sınav kurulu en

    az üç üyeden oluşur. Kıdemli meslek memuru Sınav Kurulu Başkanıdır. Sınav Kuruluna Bakanlık

    dışında üye alınabilir.

    b) Dış Kuruluşlarda sınav kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

    - Misyon Şefi veya görevlendireceği bir kişi (Başkan)

    -Misyon şefinden sonar gelen meslek memuru veya onun yokluğunda idari memur,

    - Misyon Şefinin uygun göreceği bir başka mümeyyiz,

    Dışişleri Bakanlığı, Sınav Kurulunun toplanmasında yeter sayıda üye bulunmadığı takdirde merkezden

    üye gönderilebilir.

    Madde 5- Sınavlar "yazılı eleme" sınavı ve "sözlü ve uygulamalı" yarışma sınavı olmak üzere iki grup

    halinde yapılır. Yazılı eleme sınavını kazananlar sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına çağrılır.

    Yazılı eleme sınavı:

    a) Türkçe'den yabancı dile çeviri (1 saat),

    b) Yabancı dilden Türkçe'ye çeviri (1 saat),

    c) Matematik (1 saat)

    d) Kompozisyon (1 saat)

    Sözlü ve uygulamalı yarışma sınavı:

    a) Genel Kültür (özellikle Türkiye ve Dünya Coğrafyası ve Osmanlı ve Türk İnkilap Tarihi),

    b) Daktilo sınavı,

    Madde 6- Her konuda tam not 10'dur.

    Sınav kurulu üyelerinin her konuda verecekleri notun ortalaması o konudaki notu teşkil eder. Adayların

    sınavda başarılı olmaları için her konuda 6'dan az not almamış olmaları gerekir. (Yazılı bölümdeki

    dallardan birinden aldığı not altıdan az olan adaylar sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına kabul

    edilmezler.)

    Üyelerin verdikleri notlar arasındaki fark 2'den fazla olursa bu fark Sınav Kurulu tarafından giderilir.

    Madde 7- Sınavın gizliliğini sağlamak amacıyla yazılı eleme sınavı soruları sınav günü Sınav Kurulu

    üyeleri tarafından hazırlanır ve köşesi kapalı sınav kağıtları kullanılır.

    Madde 8- Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından sınav sonunda adayların aldıkları notları

    gösteren sınav tutanağı düzenlenir. Sınav tutanağı imtihan kağıtları ile birlikte Personel Dairesi

    Başkanlığına iletilir.

    Madde 9- a) Sınav sonuçları, adaylar hakkında gerekli güvenlik tahkikatı yapıldıktan sonar başarı

    sırasına göre ilgili birimlerce ilan edilir.

    b) Dış Kuruluşlarda yapılan sınavı kazanan adayın atamasının yapılabilmesi için, sınava ait tutanağın

    imtihan kağıtları ile birlikte Personel Dairesince incelenerek İşbu Yönetmeliğe uygunluklarının tespit

    edilmesi ve adaylar hakkında yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

    Sınav sonuçları ancak bu işlemler tamamlandıktan sonar ilgili birimce açıklanabilir.

    Madde 10- Birden fazla Temsilcilikte görevlendirilecekler için tek bir sınav düzenlenmesi halinde

    adaylar hangi Temsilcilikte görevlendirilmek istediklerini dilekçelerinde belirtebilirler. Bu takdirde, o

    adayın başarılı olması halinde dilekçesi yalnız belirttiği Temsilcilik için dikkate alınır. Ancak, sınavda

    başarılı olanların hangi Temsilciliklerdeki münhal kadrolara atanacaklarına başarı durumlarına ve

    niteliklerine göre Dışişleri Bakanlığı karar verir.

    Madde 11- a) Mahallinde açılan sınava katılan adaya harcırah verilmez.

    b) Merkez teşkilatında açılan sınavı kazanan ve sözleşmeli sekreter olarak atananın en az iki sene

    atandığı görevde kalması esastır. Geçerli mazereti olmaksızın bu süreden önce görevinden ayrılmak

    isterse veya sözleşme şartlarına riayetsizlik sebebiyle sözleşmesi Bakanlıkça kendisine dönüş yolluğu

    ödenmez ve giderken almış olduğu harcırah da kendisinden geri istenir.

    c) Sözleşmeli Sekreter olarak istihdam edilen personele, Bakanlık, Merkez Teşkilatında görev

    vermekle yükümlü değildir.

    Madde 12- Sınavda başarı göstermesine rağmen görev Kabul etmeyen veya yedek listeye girmiş

    olduğu halde gereksinme bulunmadığı için en çok 1 yıl zarfında atamaları yapılamayan adayların ve

    sözleşmeli sekreter kadrosunda bir sure istihdam edildikten sonar görevinden ayrılan personelin

    hakları düşer. Bunlar yeni açılacak sınava, 3. maddede belirtilen nitelikleri haiz iseler tekrar

    katılabilirler.

    Madde 13- Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav

    sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde bir dilekçe ile Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına

    dış kuruluşlarda da ilgili misyona yapılır. Bu itirazlar Sınav kurulunca incelenir, bu ikinci incelemeden

    sonar verilecek notlar kesindir.

    Madde 14 - 15 Mayıs 1980 tarih ve 16989 sayılı Resmi Gazete&de yayımlanan "Dışişleri Bakanlığı

    Yurtdışı Kuruluşlarında görevlendirilecek Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Yönetmeliği" İşbu

    Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 15- İşbu Yönetmeliği Dışişleri Bakanı yürütür.

    Madde 16- Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    ÜLKELER

    AFGANİSTAN İRAN NİJERYA ÜRDÜN

    ARNAVUTLUK İSRAİL PAKİSTAN VENEZÜELLA

    ARJANTİN İSPANYA POLONYA YUGOSLAVYA

    BANGLADEŞ JAPONYA PORTEKİZ YUNANİSTAN

    BAE KATAR ROMANYA ZAİRE

    BREZİLYA KENYA SENEGAL

    BULGARİSTAN KORE SOMALİ

    CEZAYİR KUVEYT S.S.C.B.

    ÇEKOSLOVAKYA KÜBA SUDAN

    ÇİN HALK CUMHURİYETİ LİBYA SUUDİ ARABİSTAN

    ENDONEZYA LÜBNAN SURİYE

    ETHOPYA MALEZYA ŞİLİ

    FAS MACARİSTAN TAYLAND

    HİNDİSTAN MISIR TANZANYA

    IRAK MEKSİKA TUNUS

    Mevzuat Kanunlar