MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

    Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Merkezleri Yönetmeliği

    Milli Eğitim Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 04/01/1995

    Resmi Gazete Sayısı: 22161

    BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde l -Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı hizmetiçi eği

    tim merkezlerinin çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığı hizmetiçi eğitim mer

    kezlerinde görevli müdür, müdür yardımcısı ve eğitim görevlisinin görev ve so

    rumluluklarını, merkezin çalışma usul ve esaslarını, eğitim ve öğretim görecek Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı personelini, hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ka

    tılan özel öğretim kurumlarında görevli personel ile diğer kamu kurum ve ku

    ruluşları personelini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 216 ncı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 48 inci ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35 inci madde

    lerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    "Bakanlık" Millî Eğitim Bakanlığı'nı,

    "Daire Başkanlığı"' Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'nı,

    "Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri" Personeli hizmetiçi eğitim ile yetiştirmek amacıyla düzenlenen kurs, seminer gibi faaliyetleri,

    "Öğretim Programı" Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin amaçlarını, muhteva

    sını, öğrenme ve öğretme faaliyetlerini ve değerlendirme işlemlerini kapsayan programı,

    "Eğitim Merkezi" Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yapıldığı Hizmetiçi Eğitim Enstitüleri. ve Akşam Sanat Okullarını,

    "Geçici Eğitim Merkezi" Eğitim merkezlerinin -kapasitesinin yeterli olma

    dığı durumlarda, hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yapıldığı okul ve diğer kurum

    ları,

    "Eğitim Yöneticisi" Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesinden sorumlu kişiyi,

    "Özel ya da Diğer Kamu Kurum ve Kuruluğu Personeli" Millî Eğitim Ba

    kanlığı personeli dışında hizmetiçi eğitime katılan özel kuruluşların personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personelini,

    "Eğitim Görevlisi" Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde öğretici olarak görevlen

    dirilen kişiyi, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş, Atama, Görevlendirme ve Görevler

    Kuruluş

    Madde 5 - Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı personelini yetiştirmek ama

    cıyla eğitim merkezleri açılır. Bu merkezler, eğitim, öğretim, yönetim ve sosyal ihtiyaçlara yönelik tüm görev ve hizmetleri yürütmek ve bu konuda gerekli ted

    birleri almak üzere Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürürler.

    Atama

    Madde 6 - Eğitim merkezi müdürü ve eğitim görevlileri Bakanlıkça, diğer görevliler ise valilikçe atanır.

    Görevlendirme

    Madde 7 - Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin eğitim yöneticileri ile eğitim görevlileri Bakanlıkça belirlenir ve görevlendirilir. Mahalli hizmetiçi eğitim faa

    liyetlerinde görev alacak eğitim yöneticileri ile eğitim görevlileri valilikçe belir

    lenir ve görevlendirilir,

    Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin geçici eğitim merkezlerinde yapılması halin

    de, bu kurumların müdürü, müdür yardımcıları ve diğer personeli de görevlen

    dirilebilir. Görev verilmesi halinde, geçici eğitim merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürünün, müdür yardımcıları da eğitim merkezi müdür yardımcılarının görev ve. sorumluluklarını yerine getirirler.

    Müdürün Görevleri

    Madde 8 -Eğitim merkezi müdürünün görevleri şunlardır :

    a)Eğitim merkezi yönetiminin birinci derecede sorumlusu, düzenleyicisi ve

    amiridir.

    b)Eğitim merkezinin her türlü imkânlarını hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde

    yararlanmak amacıyla hizmete hazır hale getirilmesini ve bu hizmetlerin sürekli

    hazır tutulmasını sağlar.

    c) Eğitim merkezinin ödenek ihtiyacı hakkında Daire Başkanlığı'na öneride

    bulunur ve verilen ödeneğin yasal hükümlere uygun olarak kullanılmasını sağlar.

    d) Gerektiği hallerde öğretmen ihtiyacı için Bakanlığa, diğer görevlilerin

    atanması için de valiliğe öneride bulunur.

    e) Müdür yardımcıları ve diğer personel arasında işbölümü yapar.

    f)Eğitim merkezinin çalışmaları hakkında Daire Başkanlığı'na her 6 ayın

    bitiminde rapor verir.

    g) Merkezdeki kurul ve komisyonlara başkanlık eder.

    h) Gerektiği hallerde, kursiyerlerin sağlık kuruluşuna sevk işlemlerini yü

    rütür.

    ı) Eğitim merkezinin sevk ve idaresi ile ilgili gereken diğer çalışmaları ye

    rine getirir.

    Müdür Yardımcısının Görevleri

    Madde 9 - Eğitim merkezi müdür yardımcısının görevleri şunlardır :

    a) Öğretmen, personel ve eğitime katılanlarla ilgili her türlü kayıtlan ve bunlara ilişkin defterlerin tutulmasını sağlar.

    b) Merkeze ait satmalına, muayene, hesap ve istatistik işlerinin yürütülmesi

    ni sağlar.

    c)Demirbaş eşya sayımı komisyonu ve muayene komisyonunun tabii üye

    liği görevini yürütür.

    d Depo ve demirbaş işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

    e) Merkez binası, bahçe ve diğer tesislerin bakımı, temizlik ve yangından

    korunmasıyla ilgili işleri yürütür.

    f)Merkezin günlük işlerinin düzenli yürütülmesi için nöbet tutar.

    g)Merkez müdürünün vereceği merkezle ilgili diğer görevleri yapar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Eğitini - Öğretim

    Eğitim Faaliyetlerinin Uygulanması

    Madde 10 - Eğitim merkezinde;

    a)Yıllık eğitim plânında yer alan eğitim faaliyetleri yapılır.

    b)Yıllık eğitim plânında olmayıp acil ihtiyaçlar doğrultusunda sonradan

    plânlanan eğitim faaliyetleri yapılır.

    c)Bakanlıkça hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin uygulanmadığı tarihlerde valilikçe mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetleri yapılabilir.

    Eğitim Süresi

    Madde 11 - Eğitim merkezinde uygulanacak olan eğitim faaliyetlerinin tarihi ve süresi yıllık eğitim plânına göre, günlük çalışma süresi ise Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre tespit edilir.

    Öğretim Programı

    Madde 12 - Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde uygulanacak öğretim prog

    ramları Bakanlıkça belirlenir. Mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetleri öğretim prog

    ramları ise valilikçe belirlenir. Gerektiğinde, Bakanlığın ya da valiliğin onayı alınarak öğretim programında değişiklik yapılabilir.

    Eğitime Katılacak Personelin Seçimi

    Madde 13 - Eğitim merkezlerinde eğitime katılacak personel Bakanlıkça, mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde eğitime katılacak personel ise valilikçe seçilir ve görevlendirilir.

    Eğitim Merkezi Kurulu

    Madde 14 - Eğitim merkezi kurulu, eğitim merkezi müdürü, müdür yar

    dımcısı ve eğitim görevlilerinden oluşur. Kurul her 3 ayda bir müdürün başkan

    lığında olağan toplanır. Gerekli hallerde ise eğitim merkezi müdürünün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Geçici eğitim merkezlerinde eğitim merkezi kurulu oluşturulmaz.

    Eğitim Merkezi Kurulunun Görevleri

    Madde 15 - Eğitim kurulunun görevleri şunlardır :

    a)Eğitim merkezinin, eğitim faaliyetlerine hazırlanması için alınacak tedbir

    leri belirler.

    b) Bakanlıkça ve valilikçe yapılması istenen konulan inceler, araştırır ve sonuçlandırır.

    c) Eğitim merkezinde karşılaşılan sorunları tespit eder ve çözümü için gerekli tedbirleri alır. Çözemediği konularda il millî eğitim müdürlüğüne ve Hiz

    metiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'na önerilerde bulunur.

    d) Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirir, başarıyı artırmak için karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm yolları arar.

    DÖRDÜNCÜ BOLÜM: Çeşitli Hükümler

    Mevzuat

    Madde 16 -- Eğitim faaliyetlerinin yönetimi, hizmetiçi eğitim merkezi per

    sonelinin izin durumu, hizmetiçi eğitime katılan personelin izin ve devam durum

    ları ile disiplin işlerinde "Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği" hükümleri esas alınır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar