MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI VE EĞİTİM ARAÇLARI SATIŞ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

    Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği

    Milli Eğitim Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 23/03/1983

    Resmi Gazete Sayısı: 17996

    Amaç:

    Madde 1. Bu yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığınca bastırılan ders kitapları ile öğretmen ve öğrencilere kaynak veya yardımcı olacak eğitim araçlarının ve Millî Eğitim genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eserlerin satışı ile ilgili esasları düzenlemektir.

    Kapsam:

    Madde 2. Bu yönetmelik, eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitaplarının, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı eğitim malzemelerinin ve Millî Eğitim genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eğitim araç ve gereçlerinin satışını yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin uyması gereken hükümleri kapsar.

    Dayanak:

    Madde 3. Bu yönetmelik, 1739 sayılı "Millî Eğitim Temel Kanunu" ile 2133 sayılı "Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Sermayesi Hakkındaki Kanun"a dayalı olarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar:

    Madde 4. Aksine bir hüküm bulunmadıkça, bu yönetmelikte geçen;

    "Bakanlık" sözünden, "Millî Eğitim Bakanlığı",

    "Bölge Şefliği" sözünden, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne bağlı "Bölge Şeflikleri",

    "Yayınevi" sözünden, "Millî Eğitim Yayınevleri",

    "Merkez" sözünden, İstanbul'da bulunan "Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü",

    "Yayın" sözünden, her türlü kitap, dergi ve ansiklopedi, anlaşılır.

    Satış:

    Madde 5. Millî Eğitim Bakanlığı yayınları ile her türlü eğitim aracı Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne bağlı Bölge Şefliklerinde toptan, yayınevlerinde perakende satılır. Gerektiğinde Bakanlığın uygun göreceği Millî Eğitim Yayınevlerinde de perakende satışla birlikte toptan satış da yapılabilir.

    Perakende satışlar peşin, toptan satışlar ise peşin veya kredili yapılır.

    Madde 6. Alıcıların satın aldıkları her türlü kitap ile eğitim araçlarının taşınma ücreti kendilerine aittir.

    Madde 7. (Değişik:RG-30/09/1992-21361)

    Satış yetkisi devlet kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü'nde olan ders, yardımcı ders, kaynak kitap ve kültür kitapları ile temsilciliğini yaptığı diğer kurumlara ait kitapların satışı, yurtiçi ve yurtdışındaki kişi ve kuruluşlarca, toptan ya da perakende, Türk parası veya döviz karşılığında yapılabilir.

    Yurt dışında Türk Öğrenciler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin okul öncesi, ilk

    okul, ortaokul, lise ve dengi okullarının ders, yardımcı ders ve kaynak kitap ihtiyaçları, Ba

    kanlığın dış ülkelerin yönetimleri ile yapacağı işbirliği sonucunda tespit edilir. Tespit edilen kitap İhtiyacı yürürlükteki mevzuata uygun olarak Bakanlıkça karşılanır.

    Madde 8. İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile yaygın eğitim kurumlarında statüsüne uygun olarak kurulmuş kooperatif bulunduğu takdirde, Bakanlık yayınları ile eğitim ve öğretim araçları bu okullarda perakende satılabilir. Siparişler kooperatif adına, okul müdürlüğünce bedeli peşin ödenmek suretiyle yapılır.

    Madde 9. Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünce bastırılan yayınların dışında kalan ve Bakanlığın diğer dairelerince hazırlanan eğitim araçlarının yayınevlerinde satışı, ilgili Daire ile Yayımlar Dairesi Başkanlığı arasında düzenlenecek protokolda belirlenecek esaslara göre yapılır.

    Madde 10. (Mülga:RG-30/09/1992-21361)

    Madde 11. Millî Eğitim Bakanlığından Satıcılık izni almış kitapçılar, toptan satış aldıkları kitapları, kitapçılık yaptıkları mahalde ve kendi işyerlerinde satmak zorundadırlar. Kitapları kendi işyerleri dışında satamayacakları gibi yurt dışına da çıkaramazlar.

    Madde 12. (Değişik:RG-30/09/1992-21361)

    Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarının satıcısı olmak isteyen kitapçılar, yurt içinde millî eğitim müdürlüklerine yurt dışında ise yurtdışı temsilcilik!erimize bir dilekçe ile başvuruda bulunarak, aşağıda belirtilen belgeleri tamamladıktan sonra, söz konusu belgeleri, aynı makam aracılığıyla Yayımlar Dairesi Başkanlığı 'na göndereceklerdir.

    A -Yurt İçinde :

    1 -Güven Belgesi : Kişinin iyi hal sahibi olduğunu, öğrencilerin bu kişiyle ilişkilerinde sakınca bulunmadığım belirten inceleme ve araştırma sonucuna dayalı olarak millî eğitim müdürlüklerince düzenlenecek belge. (Örnek-1)

    2 -Yüklenme Senedi : Noterden onaylı olacaktır, (örnek-2)

    3 -Ticari Uğraş Belgesi : Şahsın kitap-kırtasiye isiyle uğraştığına dair ticaret odası,esnaf ve sanatkarların kayıtlı olduğu dernek, belediye veya bunların bulunmadığı yerlerde muh

    tarlıktan alınacak belge. (Örnek-3)

    4 - Beş adet vesikalık fotoğraf.

    B -Yurt Dışında :

    1 - Güvence Belgesi : Yurt dışı temsilciliklerimizce düzenlenecek belge. (Örnek-1 B)

    2 -Yüklenme Senedi : Bağlı bulundukları Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarından onaylatılacak.

    3 -Ticari Uğraş Belgesi : İlgili makamlardan alınacak belgenin onaylı Türkçe tercümesi.

    4 -Beş adet vesikalık fotoğraf.

    Madde 13- (Değişik:RG-30/09/1992-21361)

    Mîllî Eğitim Bakanlığı yayınlarını satması uygun görülen kitapçıya Ya

    yımlar Dairesi Başkanlığı'nca fotoğraflı ve onaylı bir belge verilir. Durumu, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü'ne, ilgili millî eğitim müdürlüğüne, yurt dışı temsilciliklere, toptan kitap alacağı kuruluşa birer yazıyla ayrıca bildirilir. Yurt dışındaki yetkili satıcılar her türlü kitap ihtiyaçlarını İstanbul Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü'nden veya bölge şefliklerinden karşılarlar.

    Madde 14- (Değişik:RG-30/09/1992-21361)

    Millî Eğitim yayınlan satıcılık belgesi" verilmiş kitapçıların belgeleri, faaliyetlerinin devam ettiğini gösterir bir belgeyi ibraz etmeleri halinde bölge şefliklerince iki yılda bir vize edilir. Yurtdışındaki yetkili satıcıların vize işlemleri yurt dışı temsilciliklerimizce yapılır..

    Satıcılık belgesini kaybedenler gazete ilânı ve bir adet fotoğrafla birlikte Yayımlar Dai

    resi Başkanlığı'na başvurduğu takdirde belgeleri yenilenir.

    Denetim:

    Madde 15. Satıcılık izni alan kitapçılar, yüklenme senedinde belirtilen hususları yerine getirmek, alıcılarla olan münasebetlerini karşılıklı saygıya dayanan ticari anlayış içerisinde düzenlemek zorundadırlar. Kitapçıların denetimi Belediye yanında Yayımlar Dairesi Başkanlığı ile Millî Eğitim Müdürlüklerince yapılır.

    Madde 16. Denetleme sonucuna göre satıcılık izni almış kitapçının bu yönetmelik hükümlerine uymadığının tesbiti halinde Yayımlar Dairesi Başkanlığınca satış izin belgesi iptal edilir.

    Madde 17. (Değişik:RG-30/09/1992-21361)

    Bakanlık yayınlarının toptan peşin satışlarında kitap satıcıları lehine;

    1 - Ders ve alıştırma kitaplarında % 20,

    2 -Bilim ve kültür yayınlarında % 25,

    3 -Bütün cilt kapaklarında % 10 indirim yapılır.

    Ancak, yetkili satıcılar 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Devlet Kitapları Dö

    ner Sermayesi Müdürlüğü' nün veznesine veya T.C. Ziraat Bankası İstanbul Şehremini Şubesi nezdindeki 304-320 sayılı hesabına para yatırdıkları takdirde ders ve alıştırma kitaplarına % 25 indirim uygulanır. Mevcudu bulunmayan kitaplar ise basıldığında bankada kalan para

    sına karşılık aynı indirimle verilir. Kitap yetkili satıcısı olmayan satıcılara indirim yapılmaz, ancak fiyatı üzerinden satılır.

    Gerek ders ve alıştırma, gerekse bilim ve kültür kitaplarına yönetmelikte belirtilen oranlar üzerinden indirim uygulanır. İndirim oranlan hiçbir şekilde değiştirilemez.

    Madde 18. (Değişik:RG-30/09/1992-21361)

    Öğretmenler Günü nedeniyle 24 Kasım'dan itibaren 15 gün süre ile yayınevlerinde satılan her türlü yayının peşin, perakende satışlarında tüm alıcılar lehine % 20 indirim yapılır. Ayrıca Bakanlığın uygun göreceği özel günlerde ve Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü' nün katıldığı fuarlarda % 20 indirim yapılır. Bakanlık ve üniversite mensuplarına her kademedeki örgün ve yaygın eğitim Öğretmen ve Öğrencilerine, bilim ve fikir eser

    leriyle uğraşan meslek kuruluşları mensuplarına, Bakanlıkça yayımlanan bilim ve kültür eserlerinde % 25 İndirim; yapılır.

    Madde 19. Yurtiçindeki kültür kuruluşları, okul kütüphaneleri, Üniversite ve akademiler ile diğer kurumların peşin para ile istedikleri Bilim ve Kültür yayınları siparişlerine % 25 indirim yapılır. Bu siparişler Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünce sevk edildiği takdirde, taşıma giderleri yapılan indirimden düşülür. Tutarı döviz olarak ödenmek ve bedeli peşin alınmak şartı ile Bakanlıkça yayımlanan Bilim ve Kültür eserlerinin yurtdışına toptan satışlarına da % 25 indirim uygulanır.

    Yayınların taşıma giderleri yurtdışı satışlarında da alıcıya aittir.

    Sipariş:

    Madde 20. Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne, Bölge Şefliklerine ve toptan satış yapan Millî Eğitim Yayınevlerine yetkili satıcılar ve okul kooperatifleri mektupla, telgrafla yayın siparişinde bulunabilirler.

    Sipariş edilen yayınların bedelleri T.C. Ziraat Bankası İstanbul Bahçekapı Şube (8) numaralı hesaba yatırılır. Yayınların gönderilebilmesi için sipariş sahiplerinin banka dekontunu veya havale makbuzunu bağlı oldukları Bölge Şefliğine veya toptan satış yapan en yakın yayınevine göndermeleri gerekir. Okul kooperatiflerine bu şekilde gönderilecek yayınların taşıma giderleri Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünce karşılanacağından indirim oranı % 15'dir. Yetkili satıcılara gönderilecek yayınların taşıma giderleri ise 17. madde belirtilen indirim oranlarından düşülür.

    Madde 21. Bu yönetmelik hükümleri uyarınca, yetkili satıcı bulunmayan il, ilçe, bucak ve köylerden gelecek siparişler, yayın bedelleri 20. maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak karşılanır. Bu şekilde gönderilecek yayınlarda indirim yapılmaz, taşıma giderleri Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünce karşılanır.

    Madde 22. Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü, Bölge Şefliği ve Yayınevleri peşin veya kredili sattıkları yayınların teslimini veya sevkini fatura tarihinden itibaren 48 saat içinde yapmak zorundadırlar. (Resmî tatil günleri bu sürenin dışındadır.)

    Kredili Satış:

    Madde 23. Bu yönetmelik hükümlerine göre yetki verilmiş satıcılar toptan alacakları yayınları, 24, 25. ve 26. maddelerde belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde, kredili olarak verilir. Kredili satışlarda alıcı lehine;

    1. Ders ve Alıştırma Kitaplarında % 10,

    2. Bilim ve Kültür Kitaplarında % 20,

    İndirim yapılmaz.

    Madde 24. (Değişik:RG-30/09/1992-21361)

    Toptan kredili satılacak ders ve alıştırma kitapları tutarının

    /o 20'si pe

    şin ödenir. Geri kalan miktarın ise 90 gün içinde üç eşit taksitte ödenmesi zorunludur. Kredili satışlarda herhangi bir limit sözkonusu değildir. Yun dışı satış!arında peşinat döviz veya Türk parası, taksitler ise döviz olarak ödenir."

    Madde 25. Ders ve alıştırma kitabı dışında kalan diğer yayınların toptan kredili satışlarında, satılan yayınların tutarının üçte biri peşin, geriye kalanı ise 180 gün içinde 6 eşit taksitte alınır.

    Madde 26. 24. ve 25. maddeler gereğince satılacak yayınların taksitleri için bonolar alınır. Ayrıca alınan bonolara eş değerde banka teminat mektubunun da verilmesi zorunludur. (Örnek-3)

    Madde 27. Kredi ile kitap alanlar, vadesi gelen bononun tutarını T.C. Ziraat Bankası İstanbul Bahçekapı Şubesindeki (8) numaralı Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünün hesabına veya bu hesap adına diğer bir bankaya yatırarak, alacakları makbuzları bono vadesinin bitimini izleyen iki iş gün içinde Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne veya işlem yaptıkları Bölge Şefliğine teslim etmek zorundadırlar. Bu süre geçtiği halde bankaya ödendiğini gösteren makbuz teslim edilmediği takdirde, bononun karşılığı teminat mektubundan derhal kesilir. Bonosunu ödemede iki defa gecikmiş olan satıcılara bir daha kredili satış yapılmaz.

    Madde 28. (Değişik:RG-30/09/1992-21361)

    Ders ve alıştırma kitabı dışında kalan Bakanlık yayınları kamu kesimin

    deki görevlilere en fazla (10) eşit taksitle kredili olarak satılır. Kredili satışlarda K.D.V. peşin olarak alınır. Geriye kalan kısım ise (10) eşit taksitle alınır. Kredi tavanı alıcının brüt maaşı

    nın iki katını geçemez.

    Kamu kesimi dışındakiler, kamu kesiminden kefil göstererek taksitle kitap satın alabi

    lirler.

    Kefillerin memuriyetteki hizmetlerinde beş yıl tamamlamış olması şarttır."

    Kitaplarda İade:

    Madde 29. Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü ile Bölge Şeflikleri ve yayınevlerinde yapılan toptan ve perakende satışlarda iade kabul edilmez.

    Ancak, öğretimden kaldırılmış ders ve alıştırma kitapları, öğretimden kaldırıldığı yılın Kasım ayı sonuna kadar olan süre içinde ve en son fatura ile satınalınan kitap miktarının % 50'si oranında, yerine aynı değerde Bakanlık yayını alınmak şartı ile kabul edilir.

    Madde 30. Herhangi bir şekilde yıpranmış, bozulmuş, üzerine bir ticarethanenin veya şahsın ismi yazılmış veya damgası basılmış, fiyatı kazınmış, silinmiş, karalanmış değiştirilmiş kitaplar geri alınmaz.

    Diğer Yayınların Satışı:

    Madde 31. a. Millî Eğitim Yayınevlerinde, Bakanlık eserleri yanında, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek tüzel kişiler satış masraflarına karşılık olmak üzere Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne % 30 indirim yaparlar.

    b. Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı yayınları ile karne, diploma, sınav kâğıdı ve benzeri matbu evrakın Millî Eğitim Yayınevlerinde satışı yapılabilir. Ancak söz konusu Vakıf, Millî Eğitim Yayınevlerinde satılan eserleri için satış masraflarına karşılık olmak üzere, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne, satış fiyatları üzerinden % 5 indirim yapar. Millî Eğitim Yayınevlerinde bu tür eserler peşin ve indirimsiz satılır, mektupla, yazı ile telgrafla sipariş kabul edilmez.

    Madde 32. Yayınevlerinde satışına izin verilen Bakanlık dışı yayınların incelenen baskısında değişiklik yapılmadığı sürece ve hak sahiplerinin aksine bir isteği olmadıkça beş yıl süre ile satışlarına devam edilir. Beş yılın sonunda Bakanlığın süre uzatımı ile ilgili bir emri olmadığı takdirde, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü bu gibi yayınların satılmayanlarını hak sahiplerine iade edilmesi için Bakanlığa teklifte bulunabilir. Bakanlık, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünün teklifini uygun bulursa bu yayınların yayınevlerinde satış iznini iptal eder.

    Madde 33. Yayınevlerinde satışı yapılan Bakanlık yayını dışındaki eserlerden satılanların bedelleri her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünce hak sahiplerine ödenir.

    Kaldırılan Hükümler:

    Madde 34. Bu yönetmelikle, 26.02.1982 gün ve 17617 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Millî Eğitim Bakanlığı Basılı Eğitim ve Öğretim Malzemeleri Satış İşleri Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük:

    Madde 35. Sayıştay Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 36. Bu yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

    ÖRNEK : 1

    GÜVEN BELGESİ

    Fotoğraf

    Yeri

    MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİNİN KİTAP SATICILARINA

    VERECEKLERİ BELGE ÖRNEĞİ

    Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarının satış işleri hakkındaki yönetmeliğin hüküm ve şartları içinde ........................ de kitap satıcılığını üstüne almak isteyen adresi aşağıda yazılı ve mühürlü fotoğrafı yukarıda yapışık ................................................... ın okul kitapları satışını üstüne almasında bir sakınca görülmediğini bildiririm.

    Millî Eğitim Müdürü

    Kitap Satıcısının Adı : ............................

    Soyadı : ............................

    Adresi : ............................

    ÖRNEK : 1 B

    GÜVEN BELGESİ

    Fotoğraf

    Yeri

    EĞİTİM MÜŞAVİRİ VE ATEŞELERİNİN KİTAP

    SATICILARINA VERECEKLERİ BELGE ÖRNEĞİ

    Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarının satış işleri hakkındaki yönetmeliğin hüküm ve şartları içinde ........................ de kitap satıcılığını üstüne almak isteyen adresi aşağıda yazılı ve mühürlü fotoğrafı yapışık ................................... ın okul kitapları satışını üstüne almasında bir sakınca görülmediğini bildiririm.

    Eğitim Müşaviri veya

    Eğitim Ateşesi

    Kitap Satıcısının Adı : ............................

    Soyadı : ............................

    Adresi : ............................

    ÖRNEK : 2

    KİTAP SATICILARINDAN ALINACAK YÜKLENME SENEDİ ÖRNEĞİ

    Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarının satış işleri hakkındaki yönetmeliğin satıcılara ait şartları ve hükümleri içinde ........................ de satıcılığı üstüme alarak, yayınları üzerine konulmuş fiyatlardan fazlasına satmamayı ve sattırmamayı kabul eder ve yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmediğim takdirde Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hesabına o ders yılı için aldığım Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarının gayri safî tutarı üzerinden % 15 oranında tazminat vermeyi taahhüt ederim.

    Not:

    Bu yüklenme senedi noterlikçe Tasdik edilecektir.

    ÖRNEK : 3

    BONO İLE YAPILAN MUAMELELERDE SATICILARDAN

    ALINACAK BANKA TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

    Millî Eğitim Bakanlığına

    Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarının satışını bu işe ait yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak ........................................ da üstüne almış bulunan ......................... numaralı satıcı ............................................................ daki Millî Eğitim Bakanlığı yayınevinden kredi ile alacağı kitaplar karşılığında tanzim edeceği ............................................. lira tutarındaki bonoyu vadesinde ödemediği takdirde bu bonoda yazılı parayı bankamız müşterek ve müteselsil borçlu sıfatı ile kefil ve zamîn olduğundan Bakanlığınızca bankamıza bildirildiği halde protesto çekmeye, hüküm almaya ve kitapçı ........................................ nın rızasını ve muvafakatını istemeye hacet kalmaksızın Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi emrine para olarak istenildiği anda ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait nizami faizi ile birlikte tazmin ve tasfiye eylemeyi bankanın imza vaz'ına selahiyetli mesul murahhas ve vekili sıfatıyla ve banka namü hesabı taahhüt ve beyan eyleriz.

    İşbu teminat mektubumuz ...................................... tarihinden başlıyarak ...................................... kadar muteber olup bu müddet bittiğinden kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

    ÖRNEK : 3

    TİCARE UĞRAŞ BELGESİ

    Adı Soyadı : ................................ Tasdikli

    Fotoğraf

    Baba Adı : ................................ Yeri

    Doğum Yeri ve Yılı : ................................

    İş Adresi : ................................

    Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarına satış işleri hakkındaki hüküm ve şartları içinde yukarıda belirtilen adreste kitap ve kırtasiyecilik işi ile iştigal eden ................................................... ın halen bu faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu tasdik ederim.

    Adı Soyadı Ünvanı

    İmza - Müdür

    Mevzuat Kanunlar