TÜRKİYE ÇOCUK ÇEVRE KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliği

    Milli Eğitim Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 13/04/1991

    Resmi Gazete Sayısı: 20844

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, çocuklarımıza yaşadıkları çevreyi doğal denge ve zenginlikleriyle tanıma ve koruma bilincini kazandırmak, onların bu alandaki çalışmalara gönüllü olarak katılmalarını sağlamak ve bu hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik 6-14 yaş grubundaki çocukların çevreyle ilgili faaliyetlerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Kulübün Sembolü

    Madde 4- Kulübün sembolü doğayı, canlılığı ve sadeliği simgeleyen bir çam ağacıdır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Kurullar

    Yüksek Kurul

    Madde 5- Cumhur Başkanı, Türkiye Çocuk Çevre Kulübünün koruyucu başkanıdır. Yüksek Kurul, tensip buyurdukları takdirde, koruyucu başkanın başkanlığında toplanır.

    Yüksek Kurul Üyeleri Şunlardır:

    Devlet Bakanı (Aileden Sorumlu)

    Devlet Bakanı (Çevreden Sorumlu)

    Devlet Bakanı (Gençlik ve Spordan Sorumlu)

    Milli Eğitim Bakanı

    Sağlık Bakanı

    Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı

    Sanayi ve Ticaret Bakanı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

    Kültür Bakanı

    Turizm Bakanı

    Yüksek Kurulun Görevleri

    Madde 6- Yüksek Kurul, Çevre Çocuk Kulüpleri ile ilgili ilkeleri ve genel politikaları belirler.

    Merkez Yürütme Kurulu

    Madde 7- Merkez Yürütme Kurulu, Milli Eğitim Bakanının Başkanlığında; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı Müsteşarları, Çevre Müsteşarı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, İlköğretim Genel Müdürü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü, Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Daire Başkanı, Sağlık İşleri Daire Başkanı, Milli Eğitim Vakfı Başkanı ve Milli Eğitim Bakanlığı Fon Başkanlarından oluşur.

    Merkez Yürütme Kurulu, Milli Eğitim Bakanının daveti üzerine toplanır.

    Merkez Yürütme Kurulunun Görevleri Şunlardır.

    a)Merkez Genel Kurulu toplantı tarihi ve gündemini hazırlamak,

    b)Merkez Genel Kurulunca alınan kararların uygulamaya konulabilmesi için gerekli imkanları araştırmak.

    c) Başarılı çalışmalar yapan kulüpleri, üyeleri ve bu çalışmaları destekleyen kişi ve kuruluşları ödüllendirmek.

    d) Her yıl Ankara'da yapılacak şenliklerin programını onaylamak, Çocuk Kulüpleri tarafından yapılan çalışmaları takip etmek, maddi imkanlar sağlamak,

    e) Harcamalarla ilgili esas ve usulleri belirlemek.

    Merkez Genel Kurulu

    Madde 8- Türkiye Çocuk Çevre Kulübü Merkez Genel Kurulu aşağıdaki üyelerden

    Oluşur.

    Merkez Genel Kurulunun Başkanı Milli Eğitim Bakanıdır.

    a) Onur Üyeleri

    Yüksek Kurul Üyeleri onur üyeleridir.

    b) Tabii Üyeler

    Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri, tabii üyelerdir.

    c) Seçimle Gelen Üyeler

    Seçimle gelen üyeler illerin nüfus sayısına göre aşağıdaki şekilde tespit edilir.

    -İl nüfusu - 200.000'e kadar olan illerden 3'er temsilci

    -200.000-400.000 arasında olan illerden 4'er temsilci

    -400.000-600.000 arasında olan illerden 5'er

    -600.000-1.000.000 arasında olan illerden 6'şar temsilci

    -1.000.000-2.000.000 arası olan illerden 7'şer temsilci

    -2.000.000 ve daha fazla olan illerden 10'ar temsilci

    İl temsilcileri, İl Yönetim Kurullarınca başarılı çalışmalar yapmış olan Cocuk Çevre

    Kulüpleri üyeleri arasından seçilir.

    d) Davetli Üyeler

    Türkiye Çocuk Çevre Kulüplerinin çalışmalarında bilgi ve tecrübelerinden

    Yararlanılmak üzere Bakan tarafından davet edilen üyelerden oluşur. Bu üyeler; Üniversite, gönüllü kuruluşlar, basın mensupları ve muhtarlar arasından seçilir.

    Merkez Genel Kurulunun Görevleri

    Madde 9- Merkez Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Türkiye Çocuk Çevre Kulüplerini Yönlendirmek,

    b) Çevrenin temiz tutulması, doğal zenginliklerin korunması için gerekli kararları

    Almak,

    c) Başarılı çalışmalar yapmış olan kulüpleri, üyeleri ve bu çalışmaları destekleyen kişi ve kuruluşları ödüllendirmek,

    d) Hizmetlerin en iyi şekilde başarıya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılacak çalışmaların ve bu çalışmaları destekleyecek kuruluşları ve bu kuruluşların katkılarını belirleyecek kararları almak,

    e) Her yıl Ankara'da yapılacak şenliklerin programını hazırlamak,

    f) Kulüpler arası koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak kararları almak,

    g) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını inceleyerek karara bağlamak,

    h) Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerini seçmek,

    Merkez Genel Kurulu yılda bir defa Haziran ayında toplanır.

    Merkez Genel Kurulunun sekreterya hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığı, Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu

    Madde 10- Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu:

    a) Merkez Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşur, Merkez Yönetim Kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman, bir de muhasip seçerler.

    b) Merkez Denetleme Kurulu 3 kişiden oluşur. Bu kurul uygun gördükleri zamanlarda toplanarak, merkez yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler, düzenleyeceği raporu yıl içinde merkez yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

    Sekreteryanın Görevleri

    Madde 11- Çocuk kulüpleri tarafından yapılan çalışmaları takip etmek, maddi imkanlar sağlamak, Ankara'da yapılacak merkez genel kurulu ve şenliklere ait programları hazırlamak, verilecek ödülleri temin etmek, kulüpler arasındaki dayanışmayı sağlamak, Ankara'ya gelecek üyelerin barınma, beslenme ve yol giderleri ile ilgili işlemleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çocuk Çevre Kulüplerinin Kuruluşu

    Çocuk Çevre Kulübü

    Madde 12- Her köy, bucak, ilçe ve ilde "Çocuk Çevre Kulübü" kurulur. İhtiyaç duyulması halinde bu kulüplere bağlı şubeler de açılabilir. 6-14 yaşları arasında her çocuk kulübünün tabii üyesidir. Üyelik için aidat ödenmez.

    Çocuk Çevre Kulüplerinin; Genel Kurul, Yönetim ve Yürütme Kurulu olmak üzere üç organı vardır. Çocuk Çevre amaçlarının gerçekleştirilmesi için ilkokul ve ortaokulların her şubesinde ve beşten fazla çırak çalıştıran iş yerlerinde en az bir çocuk diğer arkadaşlarını teşvik etmek üzere kulübü temsil görevini üstlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İl, İlçe, Bucak ve Köy Kurulları

    İl ,İlçe, Bucak ve Köy Genel Kurulları

    a) İl Genel Kurulu

    Madde 13- Her ilde, İl Çocuk Çevre Kulübü kurulur, Kulübün Başkanı Validir. İl Çocuk Çevre Kulübü'nün Genel Kurulu aşağıdaki üyelerden meydana gelir.

    1. Tabi Üyeler

    Vali, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı ve İl İdaresi Şube Başkanlarıdır.

    2. Seçimle Gelen Üyeler

    İlçe Yürütme Kurulları tarafından Köy Çocuk Çevre Kulüplerini temsilen seçilecek 10 üye, bucak Çocuk Çevre Kulüplerinden 1'er üye ile ilçelerden 3'er üye İl Genel Kurulunun seçimle gelen üyeleridir.

    3. Davetli Üyeler

    Çocuk Çevre Kulüplerinin çalışmalarında bilgi ve tecrübelerinden yararlanılmak üzere İl Çocuk Çevre Kulübü başkanı tarafından davet edilen 10 üyeden oluşur. Bu üyeler Üniversite, gönüllü kuruluşlar, basın mensupları ve muhtarlar arasından belirlenir.

    b) İlçe Genel Kurulu

    İlçe Çocuk Çevre Kulübü Başkanı Merkez İlçede Vali, İlçelerde Kaymakamdır.

    İlçe Çocuk Çevre Kulübü Genel Kurulu aşağıdaki üyelerden meydana gelir.

    1.Tabi Üyeler

    Kaymakam Belediye Başkanı ve İlçede İdari Şube Başkanlarıdır.

    2. Seçimle Gelen Üyeler

    İlçe Yürütme Kurulu Başkanı tarafından Köy Çocuk Çevre Kulüplerini temsilen seçilecek olan 20 köyden 1'er üye ile her bucaktan 1'er üye İlçe Çocuk Çevre Kulübünden 5 üye İlçe Genel Kurulu Üyeliğine seçilir.

    3.Davetli Üyeler

    İlçede görevli ilk ve ortaokul müdürleri, Çocuk Çevre Kulüplerinde görevli rehber öğretmenler , basın mensupları, muhtarlar bilgi ve tecrübesinden yararlanılması düşünülen üniversite ve gönüllü kuruluşlardan seçilen 10 temsilciden oluşur.

    c) Bucak ve Köy Genel Kurulu

    Bucak Çocuk Çevre Kulübü Başkanı Bucak Müdürü, Belediye Başkanı, muhtar ve diğer kamu görevlileri ile Çocuk Çevre Kulübü üyeleri yer alır.

    İl, İlçe, Bucak ve Köy Genel Kurullarının Görevleri

    Madde 14- İl, İlçe, Bucak Genel Kurullarının görevleri şunlardır:

    a) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek,

    b) Merkez ve İl Genel Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda kulüplerin yıllık faaliyet programlarında yer alacak konuları tespit etmek,

    c) Kendi yönetim ve denetleme kurullarının raporlarını inceleyerek karara bağlamak,

    d) Kendi yönetim ve denetleme kurulları seçmek,

    e) Merkez Genel Kurulunca alınan kararların uygulanmasında karşılaşılan

    darboğazları tespit etmek ve bunların çözümüne ilişkin önerileri bir üst kurula götürmek

    Yönetim ve Denetleme Kurulları

    Madde 15- Yönetim ve Denetleme Kurulları:

    a) Yönetim Kurulları; Genel Kurullarca, Çocuk Çevre Kulübü üyesi olan 6-14 yaş grubundaki çocuklar arasından seçilir.Yönetim Kurulları 7 kişiden oluşur.Yönetim Kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman, bir de muhasip seçerler.

    Yönetim Kuruluna yardımcı olmak ve rehberlik etmek üzere bir öğretmen görevlendirilir. Bu öğretme il ve ilçede milli eğitim müdürleri, bucak ve köylerde en kıdemli okul müdürleri tarafından seçilir.

    b) Denetleme Kurulları üç kişiden oluşur.Bu kurullar uygun gördükleri zamanlarda toplanarak yönetim kurullarının faaliyetlerini inceler, tanzim edeceği raporu yıl içinde yönetim kurullarına ve genel kurula sunar.

    Yönetim Kurullarının Görevleri

    Madde 16- İl, İlçe, Bucak ve Köy Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetim Kurullarının görevleri şunlardır:

    a)Yıllık faaliyet programını hazırlamak,

    b) Genel Kurulca alınan kararların Yürütme Kurulunca uygulanmasını sağlamak,

    c) Program doğrultusunda yürütülen faaliyetlerin kamuoyuna çeşitli yayın organları aracılığıyla duyurulmasını sağlamak,

    d) Çevre konusunda yapılan ve yapılması düşünülen gönüllü faaliyetlerin desteklenmesini sağlamak,

    e)Çevre temizliği, ağaçlandırma, doğal kaynakları ve zenginlikleri koruma

    Konularında faaliyet programları hazırlamak ve bu faaliyetlerin uygulanabilmesi için gerekli tedbirleri almak,

    f) Kamuoyunda çevre bilinci oluşturmak,

    g) Her ay yapılan olağan yönetim kurulu toplantılarında alınan kararları yürütme

    Kuruluna bildirmek,

    h) Çevrenin mevcut problemleri ile merkez genel kurulu kararları doğrultusunda

    Hazırlanan faaliyet programlarının uygulanması sırasında ortaya çıkan darboğazları tespit etmek ve bunların çözümü için genel kurula önerilerde bulunmak.

    Yürütme Kurulları

    Madde 17- İl,İlçe, Bucak ve Köy Yürütme Kurulları aşağıdaki şekilde oluşur,

    a) İl Çocuk Çevre Kulübü Yürütme Kurulu; Vali veya yardımcısının başkanlığında

    Belediye başkanı ve il idare şube başkanlarından oluşur.

    Bu kurulun sekreterya hizmetleri il milli eğitim müdürlüğünce yürütülür.

    b)İlçe Çocuk Çevre Kulübü Yürütme Kurulu; Merkez ilçelerde yardımcısının

    Başkanlığında, ilçelerde kaymakamın başkanlığında belediye başkanı ve ilçe idari şube başkanlarından oluşur.

    Bu Kurulun sekreterya hizmetleri ilçe milli eğitim müdürlüğünce yürütülür.

    c) Bucak ve Köy Çocuk Çevre Kulübü Yürütme Kurulu; Bucaklarda bucak müdürü başkanlığında okul müdürleri ve diğer kamu görevlilerinden oluşur.

    Köylerde, köy muhtarlarının başkanlığında , ihtiyar heyeti, okul müdürleri, öğretmenler ve diğer kamu görevlilerinden oluşur.

    Bu kurulların sekreterya hizmetleri en kıdemli okul müdürlerince yürütülür.

    Yürütme Kurullarının Görevleri

    Madde 18- İl, İlçe, Bucak ve Köy Çocuk Çevre Kulüpleri Yürütme Kurullarının görevleri şunlardır:

    a)Genel Kurul toplantılarına katılmak,

    b)Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarının yapılacağı yeri sağlamak,

    c Yönetim Kurulu programlarındaki faaliyetlerin uygulanması için gerekli ortamı

    Hazırlamak ve imkanları sağlamak,

    d)Şenlik faaliyetlerini hazırlamak ve uygulamak,

    e) Yönetim kurulu tarafından layık görülenlere verilecek ödülleri belirlemek ve

    Temin etmek.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çevre Çocuk Kulüplerinin Faaliyetleri

    Madde 19- Çocuk Çevre Kulüplerince gerçekleştirilecek faaliyetler şunlardır:

    a) Okul çevre kolu faaliyetlerini daha etkin hale getirmek, okullar arası işbirliğini sağlamak ve çeşitli yarışmalar düzenlemek.

    b) Çevre konusunda konferans, seminer, toplantı, panel ve yarışmalar düzenlemek.

    c)Kitle iletişim yoluyla çevre konusunu işleyerek bu konuda kamuoyunda çevre

    Bilincini oluşturmak.

    d) Çevre kirliliğine sebep olan kaynakları tespit etmek, bunları ortadan kaldırıcı tedbirleri almak, sağlıklı çevre yaratmak için genel temizlik kampanyaları düzenlemek.

    e) Doğal dengenin korunması bilincini kazandırmak için çocuklara ve yetişkinlere yönelik programlar hazırlamak ve uygulamak.

    f) Çevre ile ilgili çalışmalara, yönetim ve karar süreçlerini çocukların katılımını sağlamak.

    g) Yaz programları, piknikler, korolar, kamplar, yarışmalar düzenlemek.

    Çocuk Çevre Kulüpleri kendi özel çevrelerinin şartlarını göz önünde bulundurarak yukarıda sayılan faaliyetlere benzer görevleri de yaparlar.

    ALTINCI BÖLÜM : Mali Hükümler ve Ödüller

    Gelir Kaynakları

    Madde 20- Kulübün Gelirleri;

    a) Bankalardan,

    b) Vakıflardan,

    c)Fonlardan,

    d) Bağışlardan,

    e) Belediye Bütçelerinden,

    f) Özel İdare Bütçelerinden,

    g) Köy Bütçelerinden,

    Ayrılan veya tahsis edilen kaynaklardan oluşur.

    Tahsis edilen gelirler bir Devlet Bankasında açılacak hesapta toplanır.

    Bu gelirler merkez yürütme kurulunun belirleyeceği esas ve usullere göre harcanır.

    Ödüller

    Madde 21- Her kulüpte çocukların çevreyi koruma, çevreyi tanıtma ve çevreyi

    İyileştirme alanlarındaki başarılarını örnek alarak göstermek ve diğerlerini de teşvik etmek üzere üç dalda başarı ödülleri verilir.

    Her dalda kaç çocuğa ne gibi ödül verileceğine Yönetim Kurulu karar veriri.

    Yönetim kurulunda çalışanların başarısı ise Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

    İl Yürütme Kurulu, o yıl içinde yönetim, çevreyi koruma, çevreyi tanıtma ve çevreyi iyileştirme alanlarında il çapında üstün başarı gösteren çocuklara başarı ödülü verilir. Ödül verilecek köy , bucak ve ilçe kulüp üyelerinin teklifi , Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından açıklamalı olarak yapılır. Her dalda kaç çocuğa başarı ödülü verileceği , Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

    Merkez Yürütme Kurulu ödülleri, her ilden Valilikçe seçilen bir çocuğa verilir.

    Bu çocuklar, Merkez Yürütme Kurulu Başkanlığınca ağırlanır ve Cumhurbaşkanına takdim edilir.

    Cumhurbaşkanlığı Ödülleri

    Madde 22- İllerden seçilen çocuklara, Cumhurbaşkanı'nın takdir edeceği başarı ödülü, Cumhurbaşkanı tarafından verilir.

    Ödül töreni, halka açık ve uygun bir salonda şenlik havası içinde yapılır.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    Madde 23- Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer

    Yürütme

    Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı Yürütür.

    Mevzuat Kanunlar