OKUL SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ

    Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği

    Milli Eğitim Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 01/04/1991

    Resmi Gazete Sayısı: 20832

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, okul spor kulüpleri ve lig heyetlerinin işleyişi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- (Değişik:RG-02/05/1997-22977) Bu yönetmelik 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

    Daire Başkanlığı: Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,

    Sporcu: Okul içinde ve okul dışında yapılan sportif faaliyetlere katılan öğrenciyi,

    Kategori: Öğrencilerin öğretim kademeleri ve yaş gruplarına göre yapılan sınıflandırılmayı,

    Branş Kaptanı: Okuldaki spor branşlarını temsilen, sınıflardan seçilen başkanı,

    Genel Kaptan: Okul branş kaptanlarından gösterilecek adaylar arasından seçilen kaptanı,

    Uluslar Arası Okul Sporları Federasyonu (ISF): Yurt içinde ve yurt dışında uluslararası spor yarışmalarını organize eden kuruluşu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Okul Spor Kulüplerinin Kuruluş ve Organları

    Okul Spor kulüplerinin Kuruluşu

    Madde 5-İlk ve orta öğretim kurumlarında, okul içi ve okullar arası beden eğitimi ve spor faaliyetlerini yürütmek üzere, Eğitici Kollar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde bir spor kulübü kurulur. Bir kolun spor kulübü, o okulun adı ile anılır.

    Madde 6-Spor kulübünün forması, okulun seçtiği ve kabul ettiği renkleri taşır. Aynı il, ilçe ve belde içindeki spor kulüpleri farklı renkleri seçerler. Bu konuda çıkabilecek anlaşmazlıklar; Millî Eğitim Müdürlüklerince, kuruluş tarihi eski olan okullara öncelik ve seçim hakkı tanınarak çözümlenir.

    Madde 7-Spor kulüplerinin organları şunlardır:

    a) Genel Kurul,

    b) Yönetim Kurulu,

    Genel Kurul

    Madde 8-Genel kurul, aşağıdaki üyelerden oluşur:

    a) Okul Müdürü,

    b) Beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenler,

    c) Sınıflardan seçilen birer spor kulübü temsilcisi.

    Madde 9-Genel Kurul, okul müdürünün çağrısı üzerine; okulların yeni öğretim yılına başladığı tarihi takip eden 15 gün içinde, diğeri ikinci yarı yılın ilk haftası içinde olmak üzere yılda iki kez toplanır. Okul müdürünün bulunmadığı hallerde, Kurul'a müdürün görevlendireceği bir yetkili başkanlık eder. Kurul, ayrıca üyeleri arasından iki yazman seçer.

    Madde 10-Genel Kurulun görevleri şunlardır:

    a) Bir önceki öğretim yılına ait faaliyet raporunu inceler ve değerlendirir.

    b) Spor kulübü yeni yönetim kurulu üyelerini seçer.

    c) Yeni öğretim yılında yapılacak faaliyetler için dilek ve tekliflerde bulunur.

    d) Spor kulübünün faaliyetlerini çeşitlendirmek ve amaçlarını gerçekleştirmek için okulun her türlü imkanlarının kullanılmasına yardımcı olur.

    Yönetim Kurulu

    Madde 11-Yönetim Kurulu; okulun öğretmenler kurulunca; beden eğitimi öğretmenlerinden, yoksa diğer öğretmenler arasından seçilen 3 öğretmen ile spor kulübü genel kurulunca gösterilecek adaylar arasından seçilen 8 öğrenciden teşekkül eder.

    Öğretmenler kurulu; yönetim kuruluna seçilen 3 öğretmenden birini yönetim kurulu başkanı olarak belirler.

    Yönetim kurulu; ilk toplantısında genel sekreter, sayman ve malzeme koruyucularını seçer.

    Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

    Madde 12-Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri şunlardır:

    a) (Değişik:RG-02/05/1997-22977) Başkan, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, spor kulübünün yıllık çalışma programlarını hazırlatır, program ve alınan kararları okul müdürüne onaylattıktan sonra uygular.

    1) Başkan, yönetim kurulundaki öğretmenlerden birinin başkan yardımcısı olarak görevlendirir.

    2) Spor kulübünün çalışmalarında yönetim kuruluna rehberlikte bulunur.

    3) Okul spor kulüpleri toplantılarında ve gerektiğinde okulun spor kulübünü temsil eder.

    4) Spor kulübünün çalışmalarında, okulun beden eğitimi öğretmenlerinin görevlerini belirler.

    b) Genel Sekreter;

    1) Yazışmaları yürütür, defterleri tutar ve gerekli belgeleri toplar.

    2) Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar.

    3) İstatistikî bilgi formlarının doldurulmasına yarayacak bilgileri derler, dosyalar ve zamanında ilgili yerlere gönderilmelerini sağlar.

    4) Spor kulübü faaliyetlerine katılacak öğrencilerin lisansları ile ilgili işlemleri başkan ve başkan yardımcısının gözetim ve denetimi altında izler, bunları bir dosyada saklar.

    c) Sayman, spor kulübünün bütçe taslağını hazırlayıp yönetim kuruluna getirir, banka işlemlerini izler, yapılması gereken harcamalar için memur aylıklarına uygulanan maaş kat sayısı x1000.TL. kadar parayı kasada bulundurabilir.

    d) Malzeme koruyucuları; spor kulübüne ait malzemeleri, demirbaş ve dağıtım defterlerine kaydeder, malzemeleri, çalışmalar ve yarışmalar için, ilgililere teslim eder ve teslim alır.

    Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun Toplanması ve Görevleri

    Madde 13- Yönetim Kurulu, ayda bir toplanır. İlk toplantısını okulun açıldığı ilk üç hafta içinde yapar. Ayrıca, başkanın çağrısı üzerine de olağanüstü toplanabilir.

    Madde 14- Yönetim Kurulu'nun Görevleri Şunlardır

    a) Sınıflar arası yarışmaları programa bağlar ve uygulanmasını sağlar.

    b) Her yıl, yıllık faaliyet programları ile millî eğitim müdürlüğünce (lig heyetince) gönderilen program ve emirlere göre okul çalışma programlarını yapar, okullararası yarışmalarda okulun katılacağı spor branşı ve kategorileri tespit eder, okul müdürünün onayına sunar ve ilgililere duyurur.

    c) Onaylanan yıllık çalışma programlarının bir örneğini okulun öğretime başladığı tarihi takip eden bir ay içinde Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.

    d) Okullar arası spor faaliyetlerinin istenilen biçimde düzenlenmesine katkıda bulunur.

    e) Halk oyunları, eğlenceli oyunlar, müzikli ve müziksiz jimnastik ve spor gösterileri ile gelir getirici diğer faaliyetleri düzenler, yapılacak harcamalar için karar verir.

    f) Özel spor yarışmaları, inceleme gezileri ve spor gelişim kampları düzenler.

    g) Spor disiplinine uymayan öğrenciler hakkında gerekli önlemleri alır ve ilgili kurullara iletir.

    h) Öğretim yılı sonunda genel kurula sunmak üzere çalışma raporunu hazırlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kategoriler ve Faaliyetleri

    Madde 15- Okul Spor kulüpleri, öğrencilerin yaş, cinsiyet ve fiziksel özellikleriyle yeteneklerine uygun faaliyetleri aşağıdaki kategoriler çerçevesinde yürütür.

    a) Küçükler Kategorisi,

    b) Yıldızlar Kategorisi,

    c) Gençler kategorisi,

    Bu kategoriler, yaş sınırları dikkate alınarak doğum yıllarına göre her yıl yeniden tespit edilerek ilân edilir. Yaş hesabında doğum yılı esas alınır.

    Ancak; ISF ile ulusal federasyonların uygulamaları ve spor branşlarının özellikleri dikkate alınarak gerektiğinde bu kategorilerin yaş sınırlarında değişiklik yapılabilir.

    Madde 16- Okul spor kulüplerinde yürütülecek faaliyetler şunlardır,

    a) Küçükler kategorisinde; atletizm, basketbol, cimnastik, hentbol, kayak, masa tenisi, voleybol, yelken (optimist), yüzme,

    b) Yıldızlar kategorisinde; atletizm, atıcılık, bisiklet, cimnastik, dağcılık, eskrim, futbol (özel yönergesine göre), güreş, hentbol, judo, kayak, masa tenisi, okçuluk, tenis, voleybol, yelken, yüzme,

    c) Gençler kategorisinde; atletizm, atıcılık, basketbol, binicilik, bisiklet, boks, cimnastik, dağcılık, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, kayak, masa tenisi, okçuluk, tenis, taekwondo, voleybol, yelken, yüzme ve su topu.

    branşlarında yarışmalar yapılır.

    Yukarıda yazılı olanlar dışındaki branşlarda spor alıştırmaları, inceleme gezileri ve spor gelişim kampları, eğlenceli oyunlar, halk oyunları, müzikli ve müziksiz jimnastik gösterileri yapılır.

    Madde 17- Her öğretim yılı başında illerimizde, bu yönetmelikte belirlenen kategorilere göre yarışma yapılacak spor branşları, o öğretim yılı için geçerli olmak üzere her ilin özelliği ve tesis imkanları göz önüne alınarak Bakanlıkça yayınlanır.

    Lig heyetleri, yayınlanan yarışma programında yer almayan spor branşlarında bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak il düzeyinde yarışma yapılabilir.

    Kategoriler Arasında Geçişler

    Madde 18- Kategoriler arasında geçişler, aşağıdaki şekilde yapılır.

    a) Bir üst kategoriye terfi edebilme yaşları, her yıl doğum yıllarına göre tespit edilerek ilân edilir.

    b) Herhangi bir spor branşında yaşının üstündeki bu kategoride yarıştırılan öğrenci, o öğretim yılında aynı branşta veya diğer spor branşlarında asıl yaşının bulunduğu kategoriye dönüş yapamaz.

    c) Öğrenci, terfi ettirilerek temsil ettiği okulun resmî bir yarışmasında yer almış ise, il içinde başka bir okula nakil yapması halinde aynı öğretim yılı içerisinde, yeni okulunda da aynı kategoride yarışmak zorundadır. Ancak, il dışı nakillerde bu gibi öğrenciler, yeni okullarında terfi ettirildikleri kategorilerinde yarıştırılabilirler.

    Madde 19- Bulunduğu kategorinin son yaş yılındaki öğrenciler, bünye özellikleri de dikkate alınarak bir üst kategoride yarıştırılabilir. Buna, ilgili beden eğitimi öğretmeni ve okul doktoru karar verir. Bir üst kategoride yarıştırılmaları düşünülen öğrencilerin, hangi kategoride yarışacakları, lisanslarının düzenlenmesi sırasında, okul müdürlükleri tarafından ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Lisansların düzenlenmesinden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz. Öğrenciler; boks, halter, güreş, futbol ve taekwondo branşlarında bir üst kategoride yarıştırılamaz. Ancak, bu branşların özel yarışma yönergeleri varsa, ona göre yarışma düzenlenebilir.

    Bir üst kategoriye terfi, bu yönetmelikte belirtilen asıl yaş kategorisindeki spor branşları bakımından geçerlidir.

    Öğrenci, başladığı kategorilerde terfi yaşını sonradan doldurmuş olsa bile, o öğretim yılı sonuna kadar yapılacak yarışmalara, ancak başladığı kategoride katılabilir.

    Diğer ülkelerle yapılacak yarışmalarda, öğrenci asıl yaş kategorisinden bir üst kategoride yarıştırılabilir. Bu yarışmalardan sonra öğrenci, okul yarışmalarına ancak, eski kategorisinde katılabilir.

    Yarışma Çeşitleri

    Madde 20- Okul spor kulüplerinin yarışmaları resmî ve özel olmak üzere ikiye ayrılır.

    a) Resmî yarışmalar;

    1) Millî eğitim müdürlüklerince (lig heyetlerince) düzenlenen il içi yarışmalar,

    2) Eleme, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmaları,

    3) ISF'ce düzenlenen yarışmalardır.

    b) Özel yarışmalar; hafta sonu, dinlenme ve bayram tatillerinde spor kulüplerinin çalışmalarını yaymak, canlandırmak, öğrencilerin spor eğitimini geliştirmek, serbest zamanlarını değerlendirmek, okullar arasında tanışma ve kaynaşma sağlamak amacıyla ilgililerin izni alınarak yapılan yarışmalardır.

    Yarışmalarla İlgili Diğer Hükümler

    Yarışmalarla İlgili Diğer Hükümler

    Madde 21- Yarışmalarla ilgili diğer hükümler şunlardır:

    a) Okullar arası yarışmalarda; bu Yönetmelik, Okul Spor Kulüpleri Spor Çalışmaları ve Yarışmaları Talimatı, ISF Yönetmeliği, Uluslar Arası Müsabaka Yönetmeliği hükümleri ve oyun kuralları uygulanır.

    b) Yarışmalara katılacak öğrencilere; bu Yönetmelik, Okul Spor Kulüpleri Çalışmaları ve Yarışmaları Talimatı hükümlerine göre lisans çıkartılır.

    c) Okulların yurt içinde ve yurt dışında yapacakları ulusal ve uluslar arası resmi spor organizasyonları ve bunlara ilişkin işlemler; Bakanlık ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce plânlanır ve yürütülür.

    d) Okulların yabancı ülke okulları ile yurt içinde ve yurt dışında yapacakları özel spor organizasyonları, Bakanlığın izni ile gerçekleştirilir.

    e) Bir ildeki okul takımları veya il karmaları, ilgili valiliğin izni ile aynı şartları taşıyan başka il veya kentlerin takımları ile özel yarışmalar yapılabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Üyelik ve Spor Kulübü Değiştirme

    Madde 22- Üyelik ve spor Kulübü değiştirmeleri aşağıdaki şekilde yapılır.

    a) Öğretmen ve öğrenciler, kendi okullarındaki spor kulübünün tabii üyesidirler.

    b) Öğrenciler ancak kendi okullarının spor kulübüne girebilir ve yarışmalara kendi okulları adına katılabilirler.

    Tatillerde başka yerlerdeki herhangi bir okul spor Kulübünün faaliyetlerine resmî yarışmalarda yer almamak kaydıyla geçici olarak katılabilirler.

    c) Her öğrenci; tatil aylarında çeşitli spor branşlarında düzenlenen yaşına uygun kategorilerde bireysel ve takım halindeki yarışmalara, velisinin yazılı iznini almak ve sağlığına zararlı olmamak şartıyla katılabilir.

    d) Aynı il içindeki bir okuldan diğer bir okula nakleden öğrenciler; yeni öğretim yılının başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde (tatile rastgelişinde onu izleyen ilk iş günü akşamına kadar) yeni kaydoldukları okullarda, kayıt gününden başlamak üzere 30 gün geçtikten sonra yarışmalara katılabilir.

    e) (Değişik:RG-02/05/1997-22977) Birinci kanaat döneminin son iş günü akşamına kadar başka bir ildeki okula kaydolan öğrenciler, yeni kaydoldukları okullarda, okula kayıt gününden başlamak üzere ancak 60 gün geçtikten sonra yarışmalara katılabilirler.

    Yabancı uyruklu öğrencilere yurt dışından gelen TC uyruklu öğrencilerin spor yarışmalarında kaydoldukları okulu temsil etmeleri hususu spor yarışmaları yönergesinde belirlenir.

    f) Bu maddenin (d) ve (e) fıkralarında belirtilen sürelerden sonra okula kaydolan öğrenciler yarışmalara katılamazlar.

    g) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde bir il'den başka bir il'e nakleden öğrenciler, aynı öğretim yılında tekrar aynı il'e döndüklerinde ancak eski okullarına kaydoldukları tekdirde, okullar arası yarışmalara katılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, (d) fıkrasına uymak zorundadırlar.

    h) Bir öğrencinin; herhangi bir sebeple okulla ilişiğinin kesildiği veya kulüplerle profesyonel sözleşme yaptığı takdirde okul spor kulübü ile işbirliği kesilir.

    ı) Beklemeli öğrenciler spor yarışmalarında okullarını temsil edemezler.

    i) Lise ve dengi okulu bitirip de orta öğretim kademesinin devamı sayılan astsubay sınıf okulları, teknik liseler ve bunun gibi okullarda yeniden okuma hakkına sahip olan ve okulun devamlı öğrencilerinin haklarından aynen yararlanan öğrenciler, yaşlarına uyan kategorilerde okullarını temsilen yarışmalara katılabilirler.

    j) Kız öğrenciler, erkeklerle aynı veya karşı takımda yarıştırılamazlar.

    Okul Spor Kulübü Üyelerinin Sağlık Durumları

    Madde 23- Öğrencilerin sağlık durumlarının sporla uğraşmaya elverişli olup olmadığı veya hangi spor branşlarında yarışmalarının gerektiği, okul doktoru tarafından, okul doktoru bulunmayan yerlerde, resmî kuruluşlarda görevli bir doktor tarafından tespit edilir. Sağlık kurullarında sağlık kontrolü gerekli görülen öğrenciler hastahanelere gönderilerek tam bir kontrolden geçirilir. Sağlık belgeleri saklanır. Yarışmalar süresince gerekli sağlık önlemleri alınır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Spor Kulüplerinde Tutulacak Defter ve Dosyalar

    Madde 24- Spor Kulübünde, aşağıda belirtilen defter ve dosyalar ekli örneklerine uygun olarak tutulur.

    a) Karar Defteri (Örnek-1),

    b) Spor kulübü demirbaş malzeme defteri (Örnek-2),

    c) Yoğaltım malzeme defteri (Örnek-3),

    d) Spor kulübü tahmini bütçe taslağı (Örnek-4),

    e) Gelir-Gider defteri (Örnek-5),

    f) Karşılaşma sonuçları defteri (Örnek-6),

    g) Gelir makbuzu (Örnek-7),

    h) Senet ve faturadosyası,

    ı) Sağlık raporları dosyası,

    i) Bütçe taslağı ve bilânço dosyası.

    Okul Spor Kulübünün Bütçesi, Gelir ve Giderleri

    Madde 25- Okul spor kulübünün yıllık bütçesi bir öğretim yılı için düzenlenir. Spor kulübünün gelirleri TC Merkez Bankasında, Merkez Bankasının şubesi bulunmayan yerlerde TC Ziraat Bankasında saklanır. Paralar bankadan yönetim kurulu başkanı veya yardımcısı ile saymanın ortak imzaları ile çekilir. Gelir ve giderlere aşağıda gösterilmiştir.

    a) Gelirler:

    1) Bakanlık tarafından gönderilecek ödeneklerden,

    2) (Değişik:RG-02/05/1997-22977) Kişi başına yılda, devlet memurları aylığına uygulanan kat sayı x 50 gösterge tutarı TL.'nı geçmemek üzere spor kulübü üyelerinin aidatlarından,

    3) Okul kooperatifleri kârının %5'inden,

    4) Koruma derneklerinden,

    5) Üyelerin, velilerin, özel ve resmî kuruluşların bağışlarından,

    6) Okul içinde ve dışında düzenlenecek piyango ve yarışma gelirlerinden,

    7) Banka faizlerinden,

    8) Çay, eğlence, şölen gibi faaliyetlerden elde edilen gelirlerden sağlanır.

    b) Giderler;

    1) Okula ait saha, tesis yapımı ve onarımına,

    2) Yarışmaların düzenlenmesi ve yönetiminde görev alanların zorunlu harcamalarına,

    3) Beden eğitimi dersleri, spor kulübü faaliyetleri için gerekli görülen malzemelere,

    4) Yarışmalar sonunda derece alan takım ve sporculara verilecek ödüllere,

    5) Sporcu öğrencilerin antrenman, müsabaka, ulaşım, sağlık ve besleme masraflarına, harcanır.

    Spor kulüpleri, gelirlerini aşan harcamalar yapamazlar ve bir sonraki bütçe yılına borç devredemezler.

    ALTINCI BÖLÜM : Öğrenci ve Spor Kulüplerinin Başka Kurumlarla İlişkileri

    Öğrenciler ve Takımlarla İlgili Disiplin İşleri

    Madde 26-(Değişik birinci fıkra:RG-02/05/1997-22977) Okul içi ve okullar arası her türlü spor faaliyetlerinde başarı gösterenlerle disiplinsizliği söz konusu olanlar "Ödül ve Disiplin Yönergesi" hükümlerine tabidir.

    Ayrıca, okullar arası mahallî yarışmalarda il ceza kurullarınca cezalandırılan öğrenciler ile grup, yarı final, Türkiye birinciliği, ulusal ve uluslar arası yarışmalarda ceza kurulunca cezalandırılan öğrenciler, cezalı oldukları sürece okul içi ve okullar arası yarışmalara katılamazlar.

    Yönetici ve Öğretmenlerle İlgili Kurallar

    Madde 27- Yönetici ve öğretmenler aşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar:

    a) Okulun yarışmalara katılmasından en iyi bir biçimde temsil edilmesinden, yarışmalar anında çıkacak olumsuz davranışlardan, okul müdürü ile o yarışmada görevli beden eğitimi öğretmenleri ve okul yönetimince görevlendirilen yönetici ve öğretmenler sorumludurlar.

    b) Millî eğitim müdürlüklerince düzenlenen yarışmalara, okulların imkânları elverdiği branşlarda katılmaları ve yarışmaların sonuçları alınıncaya kadar devam etmeleri zorunludur.

    c) Öğretmenler, resmî ve özel her türlü okullar arası yarışmalara sporcu olarak katılamazlar.

    d) Resmî ve özel her çeşit yarışmalara katılan öğrencilerin başında en az bir öğretmen veya bir yönetici bulunur. Okul müdürlükleri mahallî yarışmaların önemine göre daha fazla sayıda yönetici ve öğretmeni görevlendirebilir. Okullar arası yarışmalarda başlarında resmen görevli en az bir öğretmen veya bir yönetici bulunmayan okul, yarışmaya katılma hakkını kaybeder.

    Öğrencilerin, Spor kulüplerinin, Başka Kulüpler ve Spor Kurumları ile İlişkileri

    Madde 28- Öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince tescilli kulüplere kaydolunarak ilgili federasyonların yaş kategorilerine göre, yaşlarının tuttuğu kategorilerde aşağıdaki şartlarda yarışmalara katılabilirler:

    a) Velisinin yazılı iznini almak (izin belgesi öğrenci dosyasında saklanır.)

    b) Öğrencilerin okula devamı, derslerdeki başarısı ve karakteri yönünden kulüpte oynamasında bir sakınca görülmediğine dair sınıf öğretmeni, spor kulübü başkan yardımcısı ve okul müdürlüğünden yazılı bir izin belgesi almış olmak,

    1) Bu izni almadan okul dışı kuruluşların çalışma ve karşılaşmalarına katılanlar, okul disiplin kurulunca cezalandırılır. Kulüpte, yarışmalarına izin verilen öğrencilerden ders, disiplin kurumları ve davranışları bozulanların kulüpte yarışma izni kaldırılır.

    2) Kulüp adına lisans almış öğrenciler, aynı gün hem okulun hem de kulübünün yarışması olursa okulunu seçmek zorundadır. Aksi halde kulüp adına verilen izin belgesi geri alınır. Ayrıca, okul disiplin kurulunca cezalandırılır.

    3) Spor faaliyetlerinde üstün yetenek gösteren öğrencilerle ulusal ve temsilî yarışmalara katılacakların özel programda yetiştirilmeleri ve yarıştırılmaları Bakanlığın izni ile sağlanır.

    4) Bir kulüp adına lisans çıkartmış öğrenciler ilgili yönetmelik uyarınca kulüp değiştirebilirler. Ancak, yeni gireceği kulüp için de yönetmelikte belirtilen yazılı izin belgelerini yeniden almak zorundadır.

    5) Okul spor kulübü, okulda hizmet veren diğer eğitici kollarla dengeli ve sağlıklı bir işbirliği içinde çalışır.

    c) Spor kulüpleri, millî eğitim müdürlüğü ile gençlik ve spor il müdürlüklerinin anlaşması ve velilerin izni ile amatör kulüplerle antrenman ve özendirici yarışmalar yapabilirler. Yukarıda belirtilen anlaşmalarla ilgili istekler millî eğitim müdürlüğü kanalıyla valiliğin onayına sunulur.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Lig Heyetleri

    Lig Heyetlerinin Kuruluşu

    Madde 29- İlk ve orta öğretim kurumlarının mahallî spor faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek üzere;

    a) İl merkezlerinde il lig heyetleri,

    b) İlçe merkezlerinde ilçe lig heyetleri (Çeşitli spor branşlarında yarışmaların yapılabileceği kadar tesis, hakem ile en az üç orta dereceli okul bulunan ilçelerde millî eğitim müdürlüklerince uygun görüldüğü takdirde) kurulur.

    Lig Heyetlerinin Teşkili

    Madde 30- Lig heyetleri; tabiî üyeler ve seçimle gelen üyelerden meydana gelir.

    a) Tabiî üyeler,

    1) Başkan; Millî Eğitim Müdürü, görevlendireceği Millî Eğitim Müdür yardımcısı yahut şube müdürü,

    2) Üye; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spordan sorumlu şube müdürü, yoksa spor servisi şefi,

    b) Seçimle gelen üyeler,

    1) Genel sekreter (1 kişi),

    2) Sayman (1 kişi),

    3) Üye (2-6 kişi),

    Bu üyelerden iki kişi, ilkokulların faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere ilkokulları temsilen gelen üyelerden seçilir.

    Asıl üyeler dışında yeteri kadar yedek üye seçilir. Birden fazla merkez ilçenin bulunduğu büyük illerde (Ankara, İstanbul vb.) asıl ve yedek üyelerin seçiminde denge sağlanır. İhtiyaç duyulan merkezlerde üye sayısı arttırılabilir.

    Lig Heyetinin Toplanması

    Madde 31- Lig temsilciler kurulunun seçtiği asıl üyeler en kısa zamanda tabiî üyelerle toplanarak aralarında seçimle görev bölümü yaparlar.

    Lig heyetleri normal olarak haftada bir defa toplanır. Ayrıca, lig heyeti başkanı veya üyelerinin 1/3'ünün başkanlığa yapacağı yazılı istek üzerine olağanüstü de toplanabilir.

    Kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile kesinleşir. Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir.

    Lig Heeyeti Toplantılarına Katılmayan Görevli Öğretmenlere Yapılacak İşlem

    Madde 32- Öğretim yılı içinde okul spor kulüpleri ve okullar arası mahallî spor faaliyetleri ile ilgili toplantıya katılmayan görevli öğretmenler, okullarda yapılan öğretmenler kurulu toplantısına katılmayan öğretmenler gibi işlem görürler.

    Lig Heyetlerinin Görev ve Yetkileri

    Madde 33- Lig heyetlerinin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Bakanlık tarafından gönderilen program ve genelgelere uygun olarak yarışma çeşitlerini belirler, gerekli görüldüğünde kategorileri kümelere ayırır ve yıllık çalışma programını hazırlar.

    b) Okulların öğretim yılına başladığı tarihi izleyen 30 gün içinde il lig heyeti üyeleri ile gençlik ve spor il müdürlüğünün temsilen şube müdürü (yoksa servis şefi) ve ilçe lig heyetlerinden birer temsilci, millî eğitim müdürünün daveti ile il merkezinde toplanırlar. Bu toplantıda kategori ve branşlara göre ilçe ve il merkezinden yarışmalara katılacak okul sayıları göz önünde bulundurularak il birinciliklerinin statülerini hazırlar. Lig heyetleri bu statüye göre yarışma programlarını düzenler.

    c) Düzenlenen bu programlar esas alınarak branş ve kategorilere göre yapılacak faaliyetleri her yıl en geç 1 Kasıma kadar Bakanlığa bildirir.

    d) Yarışmaların gün, yer ve saatlerini okullara telefon ve yazı ile vaktinden önce haber verir.

    e) Hakemlerin, saha komiserlerinin ve lig heyetlerinin raporlarını hafta içinde inceler, yarışmaların bitiminde branşlarına ait sonuçları tescil eder, ilgili okullara duyurur ve Bakanlığa bildirmek üzere millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

    f) Kaçınılmaz sebeplerle yapılmayacağı anlaşılan yarışmaları, ilgili branş müsabaka yönetmeliği hükümlerine göre erteler. Ertelenen yarışmaların yerini, gününü ve saatini ilgililere bildirir.

    g) Yarışmalar için gerekli müsabaka amirinin, saha komiserinin, sağlık personeli ve diğer görevlilerin gençlik ve spor il müdürlükleri ile iş birliği yaparak tayinlerini sağlar.

    h) Yarışma programı tamamlandıktan sonra alınan teknik sonuçlara göre yarışmalara katılan spor kulüplerinin derecelerini ilân eder ve ödüllerini verir.

    ı) Okullar arası yarışmalarda disipline ilişkin olaylarda, ilgililer hakkında gerekli soruşturmayı yapar ve belgeleri doğrudan il ceza kuruluna iletilmek üzere gençlik ve spor il müdürlüğüne tedbirli veya tedbirsiz gönderir. (Tedbir koyma yetkisi lig heyeti başkanına aittir.)

    j) Okullar arası yarışmalardan önce, yarışmalar süresince ve sonunda çıkabilecek idarî ve teknik hususlarla ilgili her türlü anlaşmazlıklarda, Okul Spor Kulüpleri Yarışma Talimatı ve ilgili spor branşının müsabaka yönetmeliği ve oyun kuralları hükümlerine göre gerekli kararları alır.

    k) Hakemlerin ve diğer görevlilerin raporlarında belirtilmese dahi yarışmalardan önce, yarışmalar esnasında ve sonunda eğitim amaçlarına, okul sporunun anlam ve özüne uygun olmayan disiplin olayları hakkında konuya ilişkin soruşturma yaparak okul takımları hakkında gerekli önlem ve kararları alır, sonucu tedbirli veya tedbirsiz olarak ilgili kuruluşlara iletilir.

    l) Yıllık bütçeyi hazırlar, harcanması konusunda gerekli kararları alır.

    m) Yarışmalar için, lig heyeti görevlisini seçer. Lig heyeti görevlisi, yarışmalarda göreve gelmeyen, görev yapmayan öğretmenleri ve diğer görevlileri belirler. İzleyici öğrenci ve görevli öğretmenlerin eğitim amaçları dışına çıkan davranışlarına karşı gerekli uyarıda bulunur ve önlemleri alır, görevlendirildiği yarışmalar hakkında lig heyetine rapor verir.

    n) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmaları ile gelişim ve hazırlık kamplarına katılacak sporcu ve yöneticilerin belgelerini kontrol eder, uygun olmayanların bu faaliyetlere katılmalarını önler.

    o) Okullar arası yarışmalarda il ve ilçeyi temsil edecek sporcu, takım ve yöneticileri seçer ve bu konuda gerekli işlemleri yapar.

    p) Okullar arası yarışmalarda, cezalı bulunan sporcu, yönetici, antrenör ve takımların yarışmalara katılmalarını önler.

    r) Uluslar arası yarışmalara katılacak yönetici ve antrenörlerin seçimini yapar.

    s) Çalışmalarıyla ilgili istatistikî bilgileri derler. Bakanlığın genel plânlaması ve gelişimi çalışmalarına esas olacak biçimde değerlendirir ve her yıl Temmuz ayı içerisinde Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

    Lig Heyetinin Tutacağı Defterler ve Dosyalar

    Madde 34- Lig Heyeti; aşağıdaki defter ve dosyaları tutar:

    a) Karar defteri,

    b) Gelir-gider ve kasa defteri,

    c) Yoğaltım defteri,

    d) Yarışma sonuçları kayıt defteri,

    e) Spor kulüpleri gelirlerini toplamak için kopyalı, seri numaralı ve mühürlü makbuz,

    f) Fatura ve senet dosyası,

    g) Bakanlığa gönderilen sonuçlar dosyası,

    h) Yarışma fikstürleri dosyası,

    ı) Lisans işlemleri dosyası,

    i) Spor faaliyetleriyle ilgili istatistikî bilgiler dosyası.

    Lig Temsilciler Kurulu'nun Teşkili, Toplanması ve Görevleri

    Madde 35-Lig temsilciler kurulu, lig heyeti başkanı ve okul spor kulüpleri başkanları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcisinden oluşur.

    Madde 36- Lig temsilciler kurulu; millî eğitim müdürlüklerinin çağrısı üzerine okulların öğretim yılına başladığı tarihi izleyen 25 gün içinde toplanır. Toplantı, lig heyeti başkanı başkanlığında, üyelerin kendi aralarında seçecekleri bir başkan yardımcısı bir veya iki sekreterle yönetilir. Temsilciler kurulu bir defa toplanır. Ayrıca, gereken hallerde başkanın daveti veya üyelerin 1/3'ünün yazılı isteği üzerine olağanüstü de toplanabilir.

    Lig Temsilciler Kurulunun Görevleri

    Madde 37- Lig temsilciler kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Lig heyeti tarafından hazırlanan bir önceki öğretim yılına ait çalışma raporunu inceler, rapor hakkında görüşmelerini bildirir.

    b) Lig heyetinin tabiî üyeleri dışındaki asıl ve yedek üyelerini seçer.

    c) Yeni öğretim yılı faaliyetlerini plânlar.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: Bütçe

    Lig Heyetinin Bütçesi

    Madde 38-Lig heyetinin yıllık bütçesi, bir öğretim yılı içinde düzenlenir. Lig heyetinin gelirleri TC Merkez Bankasında, Merkez Bankasının şubesi bulunmayan yerlerde TC Ziraat Bankasında saklanır. Paralar bankadan lig heyeti başkanı ve saymanın imzalarıyla çekilir. Yapılması gerekli harcamalar için kasada memur aylıklarına uygulanan maaş kat sayısı x 100.TL. kadar para bulundurulabilir. Bütçeden yeni öğretim yılı başında yarışmaları başlatacak kadar yedek akçe ayrılır.

    a) Lig heyetinin gelir kaynakları şunlardır:

    1) Lig heyetinin düzenlediği yarışmalara katılan okulların bir öğretim yılı hesabıyla, katılacağı her branş ve kategori için lig heyetince belirlenen miktardan az olmamak üzere ödediği ödentiler,

    2) Okullar arası özel yarışmalarda izleyici ve öğrencilerin ödediği giriş ücretleri,

    3) Mahallî kuruluşlardan sağlanacak yardımlar (özel ve resmî),

    4) Diğer gelirler.

    b) Lig heyetinin giderleri şunlardır:

    1) Spor faaliyetlerinin gerektirdiği çeşitli malzeme giderleri,

    2) Derece alacak takım ve sporculara verilecek ödül giderleri,

    3) Basılı evrak ve kırtasiye giderleri,

    4) Çeşitli harcamalar.

    c) Lig heyetinin genel bütçe ile ilgisi:

    1) Okullar arası yarışmaların saha kirası ile hakem ve personel giderleri genel bütçeden karşılanır.

    2) Okullar arası yarışmalardan elde edilen gelirler, yarışmaların her türlü giderleri, Bakanlıkça gönderilen ödeneklerle hazinece karşılandığı için hazineye gönderilir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Diğer Hükümler

    Madde 39- Çıraklık eğitim merkezleri; bu Yönetmelik hükümlerine göre spor kulübü kurabilirler. Söz konusu merkezlerde eğitim yapan öğrenciler de yaşlarına uygun kategorilerde okullar arası yarışmalara katılabilirler.

    Resmî ve özel akşam ortaokul ve liseler ile bunlara denk diğer akşam okulları, bu Yönetmelik hükümleri dışında tutulur.

    Madde 40- Yıllık çalışma programları her yıl bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenir ve uygulanır.

    Madde 41- Eleme, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği ve uluslar arası yarışmalardan önce, yarışmalar süresince ve yarışmalar sonunda eğitimin amaçlarına ve okul sporunun anlam ve özüne uygun olmayan disiplin olayları hakkında tedbir konularak, gerekli işlemler yapılır.

    ONUNCU BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Madde 42- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile; 09/11/1981 gün ve 17509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Spor Kolları Yönetmelik hükümleri yürürlükten kalkar.

    Madde 43- Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 44- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

    _____________________________

    (1) 13/01/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Otaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği" nin 35 inci maddesiyle, yönetmeliğin adı ve madde metninde geçen "kol" ibareleri "kulüp" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

    Mevzuat Kanunlar