MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

    Milli Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği

    (Milli Eğitim Bakanlığı)

    Resmi Gazete Tarihi: 31/01/1993

    Resmi Gazete Sayısı: 21482

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kuruluş ve işleyişini düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının teşkilât, görev, yetki ve sorumlulukları ile göreve atanacaklarda aranacak niteliklere ait hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    "Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,

    "Bakan", Millî Eğitim Bakanını,

    "Başkanlık", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

    "Kurul", Talim ve Terbiye Kurulunu,

    "Başkan", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanını,

    "Kurul Üyesi", Talim ve Terbiye Kurulu üyesini,

    "Özel İhtisas Komisyonu", eğitim ve öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda, bilim ve meslek kuruluşlarının iştirakini de sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere meydana gelen komisyonu,

    "Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezi", (Değişik:RG-17/10/2003-25262) Başkanlık bünyesinde eğitim araç ve gereçlerini geliştirmek ve incelemek üzere kurulan komisyonların çalıştığı merkezi

    ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : Teşkilât ve Görevler

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teşkilât

    Teşkilât

    Madde 5- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı;

    a) Başkanlık,

    b) Talim ve Terbiye Kurulu,

    c) Daire Başkanlıkları,

    d) Şube Müdürlükleri,

    e) (Değişik:RG-17/10/2003-25262) Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezinden

    meydana gelir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Başkanlığın, Başkanın ve Üyelerin Görevleri

    Başkanlığın Görevleri

    Madde 6- (Değişik:RG-17/10/2003-25262)

    Başkanlığın görevleri şunlardır:

    a) Bakanın en yakın bilimsel danışma ve karar organı olarak millî eğitimin amaçlarına, ilkelerine uygun bir şekilde ve çağdaş yöntemlerle millî eğitimin gerçekleştirilmesi yönünde gerekli tedbirleri almak.

    b) Millî eğitim sisteminin nasıl bir insan yetiştirmeyi hedeflediğini belirlemek.

    c) Eğitim sistemini, eğitim plân ve programlarını, eğitim araç-gerecini araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere Bakanlık Makamına sunmak.

    d) Bakanlık birimlerince hazırlanan öğretim programları ile ders kitapları, yardımcı kitaplar, öğretmen kılavuz kitapları, bilgi iş ve işlem yapraklarını incelemek, geliştirmek ve uygun görülenleri karara bağlamak.

    e) Yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini, ulusal ve uluslar arası gelişmeler ve projeksiyonlar çerçevesinde izlemek ve değerlendirmek.

    f) Ders kitapları ile yardımcı ders kitaplarını hazırlamak veya hazırlatmak.

    g) Satın alınması veya üretilmesi öngörülen eğitim araç-gerecini eğitime katkıları bakımından ve ekonomik yönden incelemek, uygun görülenleri ilgililere bildirmek.

    h) Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim-öğretimle ilgili kanun tasarıları ile tüzük, yönetmelik ve yönerge taslaklarına gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinin de görüşünü alarak son şeklini vermek ve ilgili makamlara sunmak.

    ı) Yasama organı üyelerince veya diğer bakanlıklarca hazırlanan eğitim-öğretimle ilgili kanun teklif ve tasarıları hakkında görüş bildirmek.

    i) İlköğretim ve orta öğretim kademesinde yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumlarından alınmış diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerinin tespiti konusunda esaslar belirlemek, bu esaslar çerçevesinde denklik işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

    j) Yurt dışına gönderilen öğretmen ve öğrenciler için esas olacak öğretim plânlarını incelemek.

    k) Millî eğitim şûrasının sekreterya işlerini yürütmek.

    l) Eğitim-öğretim kurumlarımızın standartlarını geliştirici tedbirler almak.

    m) Eğitim yönetiminin yapısı ve işleyişi ile ilgili ilke ve esasları oluşturmak.

    n) Eğitimde uygulamaların temelini oluşturacak felsefî ve sosyolojik etütler yapmak, yaptırmak ve bunlara ilişkin projeler geliştirmek.

    o) Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında yapılacak ikili veya çok taraflı kültür anlaşmaları, bu çerçevede hazırlanacak kültürel değişim ve eğitim protokolleri ile ilgili olarak görüş bildirmek; gerektiğinde temsilci göndermek, uluslar arası eğitim ve kültür toplantıları için hazırlanan görüşleri incelemek ve bu konuda görüş bildirmek.

    ö) Öğretmenlik mesleği ile eğitim yöneticiliğinin nitelik bakımından gelişmesini sağlayıcı kararlar almak.

    p) Eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin niteliklerini, performans standartlarını belirlemek.

    r) Eğitim sistemi, öğretim programları, ders kitapları ve eğitim araçlarıyla ilgili projeler hazırlamak veya hazırlatmak.

    s) Gençleri Cumhuriyet esaslarına göre hazırlayacak ve okullarda millî terbiyeyi kuvvetlendirecek tedbirleri almak.

    ş) Eğitim-öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda üniversiteler ile diğer bilim ve meslek kuruluşlarının katılımını da sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere özel ihtisas komisyonları kurmak.

    t) Bakan tarafından onaylanan kararların yürürlüğe konulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

    u) Eğitim-öğretimdeki gelişmeleri ve yenilikleri araştırarak gerekli gördüğü konuların millî eğitim şûrası gündemine alınmasını sağlamak.

    ü) Kişi ve kuruluşlarca hazırlanıp tavsiyesi istenilen eserler hakkında gerekli iş ve işlemleri yapmak.

    v) Gerektiğinde ders kitapları ve diğer eğitim araç-gerecinin hazırlanmasında yüksek öğretim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak

    Başkan

    Madde 7- Başkan, üyelik niteliklerini taşıyan ve eğitim alanında temayüz etmiş bulunan şahsiyetler arasından atanır. Başkan aynı zamanda Kurul üyesidir.

    Başkanın Görevleri

    Madde 8- Başkanın görevleri şunlardır:

    a) Kurul toplantılarına başkanlık etmek.

    b) Başkanlığın görevlerinin gerektirdiği çalışmaların plânlanmasını ve plânların uygulanmasını sağlamak, çalışmaları takip etmek, değerlendirmek; buna göre gerekli tedbirleri almak veya aldırmak.

    c) Başkanlığa intikal eden konuları inceleyerek bu konularda karar vermek.

    d) (Değişik:RG-17/10/2003-25262) Başkanlığa ait iş ve işlemler ile incelenmesi gereken konuların dengeli bir şekilde dağıtılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

    e) (Değişik: RG-08/08/2006-26253) Kurul üyeleri arasından en çok dördünü Başkanlığın işlerinde yardımcı olarak görevlendirmek.

    f) Kurul üyesinin isteği üzerine, uygun görülecek sayıda Kurul uzmanını ve eğitim uzmanını Kurul üyesi ile çalışmak üzere görevlendirmek.

    g) Kurul gündemine alınmayan ve Başkanlıkça icra edilen iş ve işlemlerden gerekli görülenler hakkında Kurula bilgi vermek.

    h) Kurul gündemine alınmadan sonuçlandırılabilecek konuların Kurul üyelerince imzalanıp karar haline getirilmesini sağlamak.

    ı) Yapılan iş ve işlemlerin sonuçlarını kontrol etmek.

    i) Bakan'ın vereceği diğer görevleri yapmak.

    Kurul Üyelerinin Görevleri

    Madde 9- Kurul üyelerinin görevleri şunlardır:

    a) Kurul toplantılarına katılmak, görüşlerini belirtmek, oyunu kullanmak.

    b) Başkanlığın görevleri ile ilgili olarak Daire Başkanlıklarının çalışmalarının ön esaslarının belirlenmesinde, çalışmaların plânlanmasında, sonuçlandırılmasında, sonuçların Kurula getirilmesinde, alınan karar doğrultusunda uygulama yapılmasında, proje çalışmalarının düzenlenmesinde ve yürütülmesinde, ilgililere yol göstermek ve gerektiğinde bu çalışmaları Başkan adına düzenlemek ve gözetmek.

    c) Başkanlıkça yetkili kılınması hâlinde, Başkanlığın görevleri ile ilgili konularda kendi sorumluluğuna verilen işleri takip etmek ve bu işlere ait evrakı paraflamak veya imzalamak.

    ç) (Değişik:RG-17/10/2003-25262) Eğitim-öğretim alanındaki konularla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırmalar yapmak, bu konularda rapor hazırlamak ve bunlara ilişkin Kurula bilgi sunmak.

    d) Eğitim ve öğretim konuları ile ilgili Kurul gündemine alınmak ve görüşülüp karara bağlanmak üzere tekliflerde bulunmak.

    e) Her tür okul ve kurumlarda eğitim ve öğretim konuları ile ilgili olarak inceleme, araştırma ve değerlendirmeler yapmak; gerektiğinde dersleri takip etmek, öğretmen ve yöneticilerle toplantılar düzenlemek.

    f) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları

    BİRİNCİ BÖLÜM : Çalışma Esasları ve Özel İhtisas Komisyonları

    Kurul ve Çalışma Esasları

    Madde 10- Kurul; Başkan ve Kurul üyelerinden meydana gelir. Kurul, çalışmalarını aşağıdaki esaslara göre yapar.

    a) Kurul; Başkanın, Başkanın bulunmaması hâlinde ise toplantıda bulunan Kurul üyeliğinde en kıdemli Kurul üyesinin başkanlığında toplanır.

    b) Kurulun çalışmaları süreklidir. Kurulun, Başkanın daveti üzerine haftada üç gün toplanması esastır. Toplantı günleri ve saatleri Kurulun görüşü alınarak Başkan tarafından tespit edilir. Başkan gerek gördüğünde, tespit edilen günler dışında da Kurulu toplantıya çağırabilir.

    c) Kurul mutat olarak kendi toplantı salonunda toplanır. Kurul, gerektiğinde Başkanın uygun göreceği başka bir yerde de toplanabilir.

    ç) Gündem, Başkanlık tarafından düzenlenerek en az bir gün önceden üyelere duyurulur. Üyeler gündeme alınmasını istedikleri konuları, toplantıdan en az üç gün önce Başkanlığa bildirirler.

    d) Kurul gündemine alınan konularla ilgili bilgi ve belgelerin üyeler tarafından, Kurul toplantısından önce incelenmiş olması esastır.

    e) Üyeler, başka bir yerde görevli olmaları veya mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamamaları hâlinde Başkanlıkça görevli veya izinli sayılırlar.

    f) Toplantı, açık üyelikler hariç, üyelerin salt çoğunluğu ile açılır.

    g) Toplantı açıldıktan sonra Başkan gerekli gördüğü sunuşları yapar. Gündem maddelerine geçilmeden önce, talep hâlinde Başkan, üyelere gündem dışı söz verebilir. Daha sonra gündeme geçilir. Haftanın ilk gündeminin ilk maddesi olarak önceki oturumların özet tutanağı okunur. Gerekiyorsa düzeltmeler yapılarak Kurulun tasvibi alınır.

    Gündem konuları ilgili görevliler tarafından Kurula sunulur. Kurulda daire başkanı ve konu ile ilgili görevliler de bulunur.

    h) (Değişik:RG-17/10/2003-25262) Konuşma sırası, Kurulu yöneten başkandan alınan söz sırasıdır. Ancak, usul hakkında söz isteyenlere öncelik verilir. Ayrıca, görüşülmekte olan konunun ilgili uzmanına, komisyon yönetici veya sözcüsüne sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. Konuşmalarda konu dışına çıkılamaz ve usul hakkında söz alanlar esasa ilişkin görüş belirtemezler. Kurul, aksine karar almadıkça konuşmalar sınırlandırılamaz.

    ı) Başkan, görüşmelere ara verebileceği gibi, bir gündem maddesinin görüşülmesine veya oturumun başka bir güne ertelenmesine de karar verebilir.

    i) Bir konu üzerinde yeteri kadar görüşüldükten sonra yeterlik teklifinde bulunulabilir. Başkan, bu teklif için birer üyeye lehte ve aleyhte söz verdikten sonra oylamaya geçilir.

    j) Konu üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra oya sunulur. Her Kurul üyesinin bir oyu vardır. Oylar, kabul veya ret şeklinde belirtilir.

    k) Değişik olan teklifler, asıl tekliften önce oya sunulur. Bu durumda oylamaya, en aykırı tekliften başlanır. Aynı konuda en çok iki teklife oy verilebilir.

    1) Kurulda kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

    m) Oylama açık ve işaretle yapılır. Ancak Başkan veya Kurul gizli veya üye ismi belirtilmesi suretiyle oylama yapılmasına karar verebilir. Açık oylamada oy sayımı Başkanlıkça yapılır. Başkan veya Kurulca gizli oylamaya karar verilmesi hâlinde Başkan, oyların tasnifi için iki üye teklif eder. Toplantı salonunda bu iki üyeden kurulan tasnif heyeti, üyeler, ilgili uzman ve Kurul İşleri Şubesi Müdürlüğü personelinden başkası bulunamaz.

    n) Oylama sonucu, Başkan tarafından Kurula açıklanır. Gizli oylamada gerekli tutanak tasnif heyetince tutulduktan sonra oy pusulaları bu heyetçe imha edilir.

    o) Toplantıda görüşülen konular, Kurul mütalâası olarak ilgili daire veya birime intikal ettirilir veya karar haline getirilir.

    ö) Kurul kararları Başkan veya görevlendireceği bir yetkili tarafından açıklanabilir.

    p) Karara bağlanmış bir konunun Kurulda tekrar görüşülmesi, en az üç üyenin teklifi üzerine toplantıda bulunanlardan oy hakkı olanların üçte ikisinin kararı veya Başkanın gerekli görmesi ile mümkündür.

    r) Kurul kararına katılmayan üyeler, ya çoğunluğun kararına uyarak kararı imzalarlar veya bu konudaki görüşlerini gerekçeli olarak yazarlar. Bu husus üyenin imzasının altında belirtilir. Yazılı görüş karar metnine eklenir.

    s) Toplantıda konuşulanlar ve varılan kararlar Kurul İşleri Şubesi Müdürlüğü tarafından tespit edilir. Özet tutanaklar, Kurulca görevlendirilen iki üye ile Kurul İşleri Şube Müdürü tarafından imzalanır.

    ş) Kurulun veya Başkanın lüzum görmesi üzerine, konu ile ilgili birim amiri Kurula davet edilerek görüşü alınır. İhtiyaç hâlinde herhangi bir konuda görüşleri alınmak üzere üniversite, kurum ve kuruluş ilgilileri de Kurula davet edilebilir. Ancak, bunların oy hakkı yoktur.

    t) İlgili birimlerce acilen Kurulda görüşülmesi teklif edilen ve Kurul gündemine alınması uygun görülen konular en kısa sürede Kurul gündemine alınır.

    u) Başkanlığın görevleri dışında kaldığı veya hazırlıkların yeterli seviyede yapılmadığı anlaşılan konular, ilgili birime iade edilir. Bunlardan, üzerinde hazırlıkların tamamlanması gereken konular için, Başkan veya Kurul tarafından makul bir süre verilir.

    ü) (Değişik:RG-17/10/2003-25262) Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezince hazırlanan eğitim araç-gerecini geliştirme ve inceleme ile ilgili konular Kurulda görüşülerek değerlendirilir.

    Özel İhtisas Komisyonları

    Madde 11- Özel İhtisas Komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları aşağıdadır.

    a) Kurul çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, Başkan tarafından veya Kurulca Kurul üyelerinden veya Kurul dışından ihtisas komisyonları kurulabilir. Kurulca aksine karar alınmadıkça bu çalışmalar üyelere açıktır. Ancak, bu suretle komisyon çalışmalarına katılan üyeler komisyon içi oylamaya katılamazlar. Kurul Başkanı her komisyon için bir üyeteklif eder. Kurul'da itiraz vaki olmazsa görevlendirme yapılmış sayılır. Kurul, bütün üyelerinin katılabileceği genel komisyon şeklinde de çalışabilir. Ancak, bu toplantılarda bağlayıcı karar alınamaz.

    b) Özel İhtisas komisyonları, "Özel İhtisas Komisyonları Çalışma Esasları Yönerge"sine göre çalışmalar yapar.

    İKİNCİ BÖLÜM : Daire Başkanlıklarının Kuruluş ve Görevleri

    Kuruluş

    Madde 12- Daire Başkanlığı, bir daire başkanı ve yeterli sayıda personelden meydana gelir.

    (Mülga ikinci fıkra:RG-17/10/2003-25262)

    Daire Başkanlıkları

    Madde 13- (Değişik:RG-17/10/2003-25262)

    Başkanlığa bağlı daire başkanlıkları şunlardır:

    a) Eğitim-Öğretim ve Program Dairesi Başkanlığı.

    b) Prensipler ve Eğitim Sistemi Dairesi Başkanlığı.

    c) Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığı.

    d) İdari İşler Dairesi Başkanlığı.

    Müşterek Görevler

    Madde 14- Daire Başkanlıkları için müşterek olan başlıca görevleri şunlardır:

    a) Bağlı şubeler arasında; iş akışını, iş bölümünü ve iş birliğini düzenlemek; çalışmaları takip etmek, değerlendirmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

    b) Başkanlığın görevleriyle ilgili özel ihtisas gerektiren hususlarda çalışmalar yaptırmak maksadıyla Başkan veya Kurulca kurulması kararlaştırılan Özel İhtisas Komisyonlarının teşkili için gerekli işlemleri yapmak, Komisyonların düzenli ve verimli olarak çalışmaları için gerekli şartları hazırlamak.

    c) Dairesinin görevleriyle ilgili hususlarda gerektiğinde proje teklifleri hazırlamak ve Kurulun onayına sunmak.

    ç) (Mülga:RG-17/10/2003-25262)

    d) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

    e) Bağlı eğitim uzmanlarının çalışma esaslarını düzenlemek.

    Madde 15- (Mülga:RG-08/11/2003-25283)

    Eğitim-Öğretim ve Program Dairesi Başkanlığı

    Madde 16- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-17/10/2003-25262)

    Eğitim-Öğretim ve Program Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Belirlenen ilke, değer ve ihtiyaçlar çerçevesinde okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim programlarını hazırlamak, geliştirmek, güncelleştirmek ve değerlendirerek karara bağlamak.

    b) Eğitim programlarının uygulama ilke ve esaslarını belirlemek.

    c) Ders kitapları ile diğer eğitim araç-gereç standartlarını oluşturmak ve geliştirmek.

    d) Eğitim kademeleri itibarıyla mezun olabilmenin ilke, ölçüt ve koşullarını belirlemek.

    e) Sistem boyutunda uygulama sonuçlarını değerlendirmek ve bu sonuçlara göre program uygulamalarında düzenlemeler yapmak.

    f) Mevcut eğitim programlarını, değerlendirme çalışmaları sonuçlarına göre değiştirmek veya geliştirmek maksadıyla Bakanlığın ilgili birimleri veya dairece hazırlanmış program taslaklarının denenmesini, denenmiş program taslaklarının Kurula sunulmasını ve onaylanmış programların uygulamaya konulmasını sağlamak.

    g) Diğer bakanlıklarca veya kurumlarca hazırlanıp gönderilen eğitim programı taslaklarını incelemek, gerekli olanları Kurula sunmak.

    h)Yurt dışındaki Türk çocuklarına uygulanmakta olan Türkçe ve Türk Kültürü eğitim programlarını değerlendirmek ve geliştirmek veya bunlar için yeni eğitim program taslakları hazırlamak, Bakanlığın ilgili birimlerince hazırlanmış olanları incelemek, Kurula sunmak, onaylanmış programların uygulamaya konulmasını sağlamak.

    ı)Öğretmenlerin yeni hazırlanan eğitim programlarına uyumunun sağlanması için gerekli hizmet içi eğitim programı taslaklarını hazırlamak veya Bakanlığın ilgili birimlerince bu konuda hazırlanmış olanları incelemek, Kurula sunmak, onaylanmış hizmet içi eğitim programlarının uygulamaya konulmasını sağlamak.

    i)Gençleri Cumhuriyet esaslarına göre hazırlayacak ve okullarda millî terbiyeyi kuvvetlendirecek tedbirleri almak.

    j) İkili anlaşmalar çerçevesinde veya istek hâlinde Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları ile eğitim-öğretim programlarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, yeni eğitim - öğretim programlarının hazırlanması veya hazırlattırılması konularında karşılıklı iş birliği yapmak.

    k) Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarında Bakanlık, özel kurum ve kuruluşlarca açılan okulların öğretim programlarını incelemek ve değerlendirmek.

    l) Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topuluklarından gelen öğrencilerin okullara uyumlarının sağlanması ile ilgili programları yapmak."

    Prensipler ve Eğitim Sistemi Dairesi Başkanlığı

    Madde 17- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-17/10/2003-25262)

    Prensipler ve Eğitim Sistemi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    1)Millî eğitim sisteminin nasıl bir insan yetiştirmeyi hedeflediğini belirlemek.

    2)Eğitim sisteminin temel değer ve ilkelerini belirlemek.

    3)Eğitimin çok yönlü amaçlarını belirlemek.

    4)Eğitim kademeleri itibarıyla her bir kademeden mezun olanların sahip olacağı nitelikleri belirlemek.

    5)Ulusal ve uluslar arası gelişmeler ve projeksiyonlar çerçevesinde eğitimde değişim ihtiyaçlarını belirlemek, bu değişimlerle ilgili proje önerileri geliştirmek.

    6)Yeni program ihtiyaçlarını belirlemek.

    7)Eğitim sisteminde süreklilik ve tutarlılık ilke ve ölçütlerini belirlemek.

    8)Eğitim uygulamalarının temelini oluşturacak felsefî ve sosyolojik etütler yapmak.

    9) Millî Eğitim Şûraları ile ilgili çalışmaları yürütmek.

    10)Belirlenen ilke ve ihtiyaçlar çerçevesinde okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim yönetim yapısını tasarlamak.

    11) Okul yönetiminin işleyiş, ilke ve esaslarını oluşturmak.

    12) Okul yöneticilerinin nitelik ve yeterliklerini belirlemek.

    13) Okul yöneticilerinin performans standartlarını belirlemek.

    14) Öğretmen nitelik ve yeterliklerini belirlemek.

    15) Öğretmenlerin performans standartlarını belirlemek.

    16) Okul türleri, düzeyleri ve programlar arasında koordinasyonu sağlamak.

    17) Bakanlık birimlerince hazırlanan kanun tasarılarına, tüzük ve yönetmeliklere gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinin de görüşünü alarak son şeklini vermek ve ilgili makamlara sunmak.

    18) Eğitim düzeyleri ve türleri arasında yönlendirme ilkelerini belirlemek.

    19) Eğitim tür ve düzeyleri itibarıyla rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde ilke ve esasları belirlemek.

    20) Yasama organı üyelerince veya diğer bakanlıklarca hazırlanan kanun, tüzük tasarıları ve teklifleri ile yönetmelik taslakları hakkında Hukuk Müşavirliği ile iş birliği yaparak Bakanlık görüşünü oluşturmak.

    21) Başkanlık işlemlerinden doğan hukukî davalar ile ilgili savunmaların hazırlanmasına esas olacak bilgi ve belgeleri temin etmek ve Bakanlığın görüşünü oluşturmak.

    22) Bakanlığın eğitim-öğretim mevzuatı uygulamalarından doğan problemler hakkında görüş oluşturmak.

    23) Eğitim- öğretim mevzuatı ile ilgili derleme çalışmaları yapmak.

    24) Yurt dışından alınmış ilköğretim, orta öğretim öğrenim belgeleri ve diplomaların denkliklerinin tespiti ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı denklik merkezlerinin çalışmalarını takip etmek, değerlendirmek, gerektiğinde dokümanları hazırlayarak illere göndermek, mahallince yapılamayan denklik işlemlerini sonuçlandırmak, statüleri değişmiş bulunan yurt içi eğitim kurumlarından alınmış öğrenim belgelerinin denklik işlemlerini yapmak.

    25) Yurt dışında öğrenim yapacakların ve yapmakta olanların öğrenim plânı ile uzmanlık program taslaklarını incelemek ve bunların uygun olup olmadığı hakkında görüş bildirmek.

    26) İkili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde denklik konusunda alınan kararları takip etmek, değerlendirmek, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili birimlere bildirmek.

    27) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmenlik yapacakların niteliklerini Bakanlık birimleri ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak tespit etmek.

    28) Bakanlığın öğretmen yetiştirme hakkındaki taleplerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesini sağlamak, öğretmenlerle ilgili mevzuatın uygulanmasından doğan problemleri çözümlemek.

    Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığı

    Madde 18- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-17/10/2003-25262)

    Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Başkanlığın ve diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu kaynak tarama ve dokümantasyon çalışmalarını yürütmek.

    b) Bütün ders araç-gerecini araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere Bakanlık Makamına sunmak.

    c) Bakanlık birimlerince hazırlanan ders kitapları, yardımcı kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, bilgi iş ve işlem yapraklarını incelemek, geliştirmek ve uygun görülenleri karara bağlamak.

    d) Başkanlığın gerekli gördüğü alanlarda devlet kitaplarını yazmak veya yazdırmak.

    e) Eğitim ile ilgili araştırma, uygulama ve gelişmeleri izlemek ve bu konudaki tespitleri Kurul'a sunmak.

    f) Kurulun tespit ettiği esaslar çerçevesinde millî eğitimin içeriği ile ilgili plânlamaları yapmak, bu plânlamalara göre beşer yıllık kalkınma plânları, yıllık programlar ve yıllık programların icrâ plânlarında yer alması gerekli görülen teklifleri Bakanlığın ilgili birimlerine göndermek.

    g)Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim ve kültür hareketlerini izlemek; yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanmış bilgi, belge ve raporlar hakkında görüş vermek.

    h) Başkanlığın yaptığı hizmetlerin tanıtımını yapmak.

    ı) Yurt dışı eğitimi ile ilgili tercüme edilmiş dokümanları Başkanlık ve Bakanlığın ilgili birimlerine göndermek.

    i) Başkanlığın uygun göreceği tercüme işlerinin yapılmasını sağlamak.

    j) Eğitim-öğretimle ilgili bilgi, belge ve dokümanların sağlanması, tasnifi ve hizmete sunulması ile ilgili işlemleri yapmak.

    k) Ders kitapları ile diğer eğitim araç-gereci hakkında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek veya bu amaçla kurulması kararlaştırılan özel ihtisas komisyonlarının oluşturulması ile ilgili işlemleri yapmak.

    l) İncelenmek, tavsiye edilmek veya satın alınmak üzere Bakanlığa gönderilen yayınlar ile diğer eğitim araç-gerecine ait inceleme raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak, tavsiye edilmesi veya satın alınması kararlaştırılan eğitim araç-gerecinin Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmasını sağlamak.

    m) Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarında ikili anlaşmalar çerçevesinde ortak kullanılabilecek gerekli ders kitaplarının veya destek eserlerin hazırlanması, hazırlattırılması hizmetlerini yürütmek.

    n)Araştırma, geliştirme uygulamaları ve projeleri yürütmek.

    o) Ders kitaplarının seçimi için yarışma ya da belirlenecek diğer projeleri yürütmek.

    Madde 19- (Mülga:RG-17/10/2003-25262)

    İdari İşler Dairesi Başkanlığı

    Madde 20- İdari İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Başkanlığın hesap-ayniyat, evrak, arşiv ve idarî hizmetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

    b) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek.

    c) (Değişik:RG-17/10/2003-25262) Bilgi-işlem sistemleri ve hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

    d) (Ek:RG-17/10/2003-25262) Personel hizmetlerini yürütmek.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezi (Değişik başlık:RG-17/10/2003-25262)

    Kuruluş

    Madde 21- (Değişik:RG-17/10/2003-25262)

    Başkanlık bünyesinde eğitim araç-gerecini geliştirmek ve incelemek üzere Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezi oluşturulur.

    Görevleri

    Madde 22- (Değişik:RG-17/10/2003-25262)

    Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezinin görev, yetki ve sorumlulukları yönerge ile belirlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Şube Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri

    Kuruluş

    Madde 23-(Değişik:RG-17/10/2003-25262)

    Şube Müdürlükleri;

    a) Başkanlığa bağlı olarak Kurul İşleri Şubesi Müdürlüğü,

    b) Eğitim-Öğretim ve Program Dairesi Başkanlığına bağlı olarak;

    1) Okul Öncesi Eğitimi ve İlköğretim Programları Şubesi Müdürlüğü,

    2) Genel Orta Öğretim Programları Şubesi Müdürlüğü,

    3) Mesleki Orta Öğretim Programları Şubesi Müdürlüğü,

    4) Yaygın Eğitim Programları Şubesi Müdürlüğü,

    c) Prensipler ve Eğitim Sistemi Dairesi Başkanlığına bağlı olarak;

    1) (Değişik: RG-08/08/2006-26253) Genel Planlar, Hedefler ve Şûra Şubesi Müdürlüğü,

    2) (Değişik: RG-08/08/2006-26253) Strateji Geliştirme Şubesi Müdürlüğü,

    3) Mevzuatı Geliştirme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü,

    4) Okul yönetimi ve Öğretmen Yetiştirme-Geliştirme Şubesi Müdürlüğü,

    5) Rehberlik ve Yönlendirme Şubesi Müdürlüğü,

    6) Öğrenci İşleri ve Denklik Şubesi Müdürlüğü,

    d)Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak;

    1) Devlet Kitapları Şubesi Müdürlüğü,

    2) Özel Sektör Kitapları Şubesi Müdürlüğü,

    3) Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Standartları Şubesi Müdürlüğü,

    4) Kaynak, Dokümantasyon ve Proje Uygulamaları Şubesi Müdürlüğü,

    e)İdarî İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak;

    1) İnsan Kaynakları Şubesi Müdürlüğü,

    2) Ayniyat ve Hesap İşleri Şubesi Müdürlüğü,

    3) Bilgi İşlem Sistemleri ve Arşiv Şubesi Müdürlüğünden

    oluşur.

    Görevleri

    Madde 24- Şube müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esasları, iç yönerge ile belirlenir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Personelin Nitelikleri, Atamaları ve Görevleri

    BİRİNCİ BÖLÜM : Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

    Kurul Üyeliklerinin Alanlara Göre Dağılımı

    Madde 25-(Başlığı ile birlikte değişik:RG-17/10/2003-25262)

    Kurul üyeliklerine eğitim-öğretim alanlarından oniki (12), eğitim bilimleri alanlarından üç (3) olmak üzere toplam 15 üye atanır.

    A) Üyelerin alanlara göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

    a) Eğitim-Öğretim Alanı:

    1)Matematik-Fen bilimleri (Matematik,fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi), 4 üye.

    2)Sosyal bilimler (Tarih, coğrafya, sosyal bilgiler, felsefe), iki (2) üye.

    3)Dil bilimleri (Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil), üç (3) üye.

    4)Meslekî ve teknik eğitim, iki (2) üye.

    5)Güzel sanatlar, beden eğitimi ve spor,bir (1) üye.

    b) Eğitim Bilimleri Alanı:

    1)Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, bir (1) üye.

    2)Program geliştirme, bir (1) üye.

    3)Eğitim yönetimi ve denetimi, bir (1) üye.

    B) Kurul Üyeliklerine Atama Şartları :

    a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 inci maddesi ile 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartları taşımak.

    b) En az lisans öğrenimi görmüş olmak.

    c)Genel eğitim, meslekî ve teknik öğretim veya genel kültür alanlarında araştırma yapma ve bilimsel senteze varma niteliğini taşımak.

    d)Öğretmen menşeli olup çeşitli öğretim ve yönetim kademelerinde görev yapmış olmak.

    C)Tercih nedenleri:

    a)Eğitim-öğretim alanında yayımlanmış eseri bulunmak.

    b)En az bir yabancı dil bilmek.

    c)Lisans üstü öğrenim görmüş olmak.

    Madde 26-29 - (Mülga:RG-17/10/2003-25262)

    Diğer Personelin Atanmasında Aranacak Nitelikler

    Madde 30- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-17/10/2003-25262)

    Daire başkanı, şube müdürü, Kurul uzmanı, eğitim uzmanı, şef, memur gibi personelin atanmalarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kurul Uzmanı, Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı, Şef ve Diğer Personelin Görevleri Kurul Uzmanlarının Görevleri

    Madde 31- (Değişik birinci fıkra:RG-17/10/2003-25262) Kurul uzmanları, Kurul Başkanı veya Kurul üyelerine bağlı olarak aşağıdaki görevleri yaparlar.

    a) İstenen konularda incelemeler ve araştırmalar yapmak, değerlendirmek ve çalışma sonuçlarını rapor hâlinde ilgililere sunmak.

    b) Ders, yardımcı ders kitapları ve kaynak kitaplar ile başvuru kitaplarını incelemek ve görüş bildirmek.

    c) Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretimle ilgili kanun tasarılarına; tüzük ve yönetmeliklere son şeklini vererek Kurula sunmak.

    ç) Şûraların hazırlık çalışmalarına ve toplantılarına katılmak.

    d) Yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini takip etmek, gerekli incelemelerde bulunmak ve değerlendirmek.

    e) (Değişik:RG-17/10/2003-25262) Kurul Başkanının veya Kurul üyesinin vereceği hizmete yönelik diğer görevleri yapmak.

    (Ek fıkra:RG-17/10/2003-25262) Her Kurul üyesine çalışmalarında yardımcı olmak üzere en fazla 3 (üç) Kurul uzmanı görevlendirilir.

    Şube Müdürlerinin Görevleri

    Madde 32- Şube müdürleri aşağıdaki görevleri yaparlar.

    a) Şubesi ile ilgili işleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere göre yürütmek.

    b) Şubesi ile ilgili işleri plânlamak; takip etmek ve zamanında gereğinin yapılmasını sağlamak.

    c) Şubesi ile ilgili komisyonların düzenli ve verimli çalışması için gerekli her türlü tedbiri almak.

    ç) Personeli ile ilgili devam-devamsızlık işlerini takip etmek.

    d) Daire başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

    Eğitim Uzmanlarının Görevleri

    Madde 33- Eğitim uzmanları aşağıdaki görevleri yaparlar.

    a) İstenen konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, değerlendirmek ve çalışma sonuçlarını rapor hâlinde ilgililere sunmak.

    b) Eğitim ve öğretim ile ilgili plân ve programları, ders araç ve gereçlerini hazırlamak, incelemek ve geliştirmek.

    c) Ders, yardımcı ders kitapları ve kaynak kitapları ile başvuru kitaplarını incelemek ve görüş bildirmek.

    ç) İlköğretim ve ortaöğretim kademelerinde yurtdışı eğitim kurumlarından alınmış diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerini tespit etmek.

    d) Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretimle ilgili kanun tasarılarına; tüzük ve yönetmeliklere son şeklini vererek Kurula sunmak.

    e) Yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini takip etmek, incelemelerde bulunmak ve değerlendirmek.

    f) Bağlı olduğu daire başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

    Şefin Görevleri

    Madde 34- Şef, şube müdürünün vereceği görevleri yapar.

    Diğer Personelin Görevleri

    Madde 35- Memur, daktilograf, teknisyen, kaloriferci, hizmetli ve diğer personel, amirlerince kendilerine verilen görevleri yaparlar.

    BEŞİNCİ KISIM : Diğer Hükümler ve Yürürlük Hükümleri

    BİRİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Madde 36- Başkanlık, eğitim sistemini, eğitim plân ve programlarını, ders araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek, ders ve yardımcı ders kitaplarını hazırlamak veya hazırlatmak; proje, kanun tüzük ve yönetmeliklerin hazırlık çalışmalarını yapmak veya yaptırmak; tavsiye amacıyla gönderilen eğitim araçlarını inceletmek; gerekli görüldüğü hâllerde görev alanına giren diğer konularda araştırma ve inceleme yapılmasını sağlamak; eğitim ve öğretimle ilgili projeler hazırlatmak veya sipariş verilmesini gerçekleştirmek üzere;

    a) Kendi birimlerindeki Kurul uzmanı ve eğitim uzmanlarından,

    b) Okullarda görevli tecrübeli ve başarılı öğretmenlerden,

    c)Bakanlığın diğer birimlerinde görevli konu ile ilgili uzmanlardan,

    ç) Üniversiteler ile diğer kurum ve kuruluşlarda görevli uzmanlardan komisyonlar kurar.

    Madde 37- Gerektiğinde komisyon üyeleri, konu ile ilgili olarak hizmetiçi eğitimi kurslarından geçirilir.

    Madde 38- Komisyon çalışmaları yönerge ile düzenlenir. Komisyonlar, çalışmalarını yönerge esaslarına uygun olarak hazırlayacakları plâna göre yürütürler.

    Madde 39- Bakanlık birimleri, Başkanlıkça gerekli görüldüğü takdirde komisyonlarda çalışmak, eğitim ve öğretimle ilgili konularda bilgi vermek üzere eleman gönderirler.

    Madde 40- Daire başkanları, kendi çalışma alanları ile doğrudan ilgili olmayan konuların görüşülmesi sırasın

    Madde 41- Başkanlıkta görevli personel, daire başkanlarının hizmetle ilgili olarak verecekleri emir ve direktifleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur.

    Madde 42- (Değişik:RG-17/10/2003-25262)

    Başkanlığın görevleri ile ilgili konularda araştırmalarda bulunmak, Kurul gündemine alınacak konularda hazırlık yapmak üzere İdarî İşler Dairesi Başkanlığı hariç diğer daire başkanlıklarının herbirinde doğrudan başkana bağlı yeterli sayıda eğitim uzmanı görevlendirilir.

    Madde 43- Kurul İşleri Şubesi Müdürlüğüne bağlı olarak Kurul gündemine alınacak yönetmelik ve programların redaksiyonunu yapmak üzere üç uzman görevlendirilir.

    Madde 44- Bakanlık birimleri, eğitim ve öğretim ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını araştırmaya dayalı ve gerekçeli olarak hazırlayıp Başkanlığa sunarlar. Başkanlık, bu tasarıları inceleyerek eksiklikleri varsa, teklifi yapan birime iade ederek tamamlanmasını ister.

    Madde 45- Bakanlık birimleri, eğitim ve öğretimle ilgili genelgeleri Başkanlıkla koordine ederek hazırlarlar.

    Madde 46- Bakanlık birimleri kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasında hasıl olan tereddütlerinde, uygulamaya esas olacak açıklama istediklerinde kendi görüşlerini de bildirirler.

    Madde 47- Başkanlık, Bakanlık birimlerinden, gerekli gördüğü konularda araştırma ve değerlendirme yapılmasını ister. İlgili birim, istenilen araştırma ve değerlendirmeleri zamanında yaparak sonucu Başkanlığa bildirir.

    Madde 48- Başkan; personel, evrak, daireler arası koordinasyon, imza takip, toplantı, brifing, güvenlik, araç ve gereç temini, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma ve ulaştırma hizmetlerinin düzgün yürütülmesi için gerekli düzenlemeyi yapar.

    Madde 49- Başkanlık, görevi alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapar.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 50- 1.12.1984 tarih ve 18592 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 51- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

    Yürütme

    Madde 52- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar