DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞI VE KİRAYA VERİLMESİNE AİT YÖNETMELİK

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı Ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik

    DSİ Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 28/06/1991

    Resmi Gazete Sayısı: 20913

    BİRİNCİ KISIM: Genel Esaslar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetindeki taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, işlem ve usullerinin düzenlenmesidir.

    Tanımlar

    Madde 2 - Bu Yönetmelikte;

    İdare: DSİ Genel Müdürlüğü ve taşra kuruluşlarını,

    Genel Müdürlük: DSİ Genel Müdürlüğü'nü,

    İta Amiri: Taşra için bölge müdürünü,

    Kanun: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nu,

    Satış: Taşınmaz mal satışını,

    Kira: Taşınmaz malların ve bunlarla ilgili hakların kiraya verilmesini,

    Tahmin edilen bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini,

    Uygun Bedel: Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini,

    İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

    Müşteri: Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

    İhale: Kanun'da ve bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarda, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

    Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren bilgi ve belgeleri,

    Sözleşme: İdare ile müşteri arasında yapılan ve ita amirince imzalanan yazılı anlaşmayı (taşınmaz mal satışında sözleşme yapılması zorunlu değildir)

    İfade eder.

    İhale Yetkilisi

    Madde3 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ihale işlemlerinde ita amirleri yetkilidir.

    İhaleye Katılabilme Şartları

    Madde 4 - İhaleye katılabilmek için;

    a) Kanuni ikametgah sahibi olmak,

    b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek,

    c) Geçici teminatı yatırmış olmak,

    d) Bölge müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermek,

    e) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermek şarttır.

    İhaleye Katılamayacak Olanlar

    Madde 5 - İhaleye katılmaya engel haller aşağıda açıklanmıştır:

    A - İhaleyi yapan idarenin;

    a) İta amirleri,

    b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları, d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

    B - Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

    İhaleye katılamaz.

    Şartnameler

    Madde 6 - İhale konusu işlerin her türlü özelliğini gösteren şartname ve varsa ekleri idarece hazırlanır.

    Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:

    a) İşin niteliği, nevi ve miktarı,

    b) Taşınmaz malın tapu kayıtlarına göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi, yüz ölçümü, hisse durumu, varsa tapu tarihi, pafta, ada ve parsel veya cilt, sahife ve sıra numaraları ve durumu,

    c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

    d) Kiranın başlama ve bitiş tarihi, tahliyenin gecikmesi halinde alınacak cezalar,

    e) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

    f) İhaleyi yapıp yapmamakta idarenin serbest olduğu,

    g) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

    h) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

    i) Ödeme yeri ve şartları,

    j) İhtilafların çözüm şekli.

    Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, komisyonlar idareye şartnameyi düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilana göre yürütülür.

    Şartname ve varsa eklerin tasdikli örnekleri bedelsiz veya özelliklerine göre idarece takdir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilir, yahut idarede bedelsiz görülebilir.

    İKİNCİ KISIM

    ORTAK HÜKÜMLER

    BİRİNCİ BÖLÜM: İhaleye Hazırlık

    İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi

    Madde 7 - İhaleye konu olan taşınmaz malın işlem gördüğü, yoksa bu amaçla açılacak bir dosyaya onay belgesi, tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler konulur.

    Tahmin Edilen Bedel Tespit Komisyonu ve Bedel Tespiti

    Madde 8 - Tahmin edilen bedel, idarece aşağıdaki hususlar dikkate alınarak tespit edilir.

    Satışa konu olan taşınmazın kamulaştırma tarihindeki bedelinin toptan eşya fiyat endekslerine göre satış tarihine çevrilmiş değeri, kamulaştırma tarihinden satış tarihine kadar geçen süre içinde taşınmaza el atma veya muhtelif sebeplerle değerinde meydana gelen değer artış veya azalışları, asgari arsa ve arazi birim değerleri, tapu sicil müdürlüklerinden alınacak emsal satış değerleri ayrıca, belediye, sanayi odası, ticaret odası gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturularak tespit ve hesap edilir.

    Kira bedeli, bu bedelin % 5-7'sinden az olmamak üzere tespit edilir.

    Tespit ve hesaplamalar bunun dayanaklarının da eklendiği "Tahmin Edilen Satış, Kira Bedeli Tespitine Ait Hesap Tutanağı"nda gösterilir, tutanak asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonunca tahkik ettirilir.

    Onay Belgesi

    Madde 9 - İhalesi yapılacak her iş için onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedel, kullanılabilir ödenek tutarı, ihalede kullanılacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, şartname, sözleşme veya taahhüt senedi gerekip gerekmeyeceği belirtilir.

    Onay belgesini bölgelerde Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü hazırlar, ita amirleri onaylar.

    İhale Komisyonları

    Madde 10 - İhale komisyonları bölge müdürleri tarafından ihale işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü başkanlığında, ihale konusu iş alanında uzman en az bir kişi ve bölge saymanlık müdürü veya yardımcısının katılmasıyla oluşturulur.

    İta amiri veya komisyon başkanınca lüzum görüldüğü takdirde, komisyonlara yardımcı olmak ancak ihale kararlarına katılmamak şartıyla yeteri kadar memur ve uzman görevlendirilir. Böyle bir görevlendirme düşünüldüğü takdirde ihale gün ve saatinde hazır bulunacak şekilde ihaleyi yapacak idarece, görevlendirilecek memur veya uzmana tebligat yapılır.

    Komisyonların Çalışması

    Madde 11- İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar.

    İhalenin İlânı

    Madde 12 - İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilân yoluyla duyurulur:

    A - İhalenin yapılacağı yerdeki ilânlar,

    a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur.

    Gazete ile yapılacak ilk ilân ile ihale günü arası 10 günden, son ilân ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.

    b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilân, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde bölge müdürlüğü ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa ilân yapılır.

    B - Diğer şehirlerde yapılacak ilânlar,

    Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler Kanun'un 17 nci maddesinin 1 numaralı bendine göre yapılacak ilânlardan başka, aynı maddenin 2 numaralı bendi gereğince tirajı göz önüne alınarak ili Basın-İlân Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa daha ilân edilir.

    C - Resmi Gazete ile yapılacak ilânlar,

    Tahmin edilen bedeli Kanun'un 17 nci maddesinin 2 numaralı bendi uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa da Resmi Gazete'de ilân edilir.

    İlân Şartları

    Madde 13 - İlânlarda bulunması zorunlu hususlar;

    a) İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı,

    b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği,

    c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

    d) Tahmin edilen bedel ve alınacaksa geçici teminat miktarı,

    e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

    f) Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde tekliflerin hangi tarih ve saatte kadar nereye verileceğidir.

    Şartname ve Eklerinde Değişiklik Halinde İlân

    Madde14 - İlân yapıldıktan sonra, şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz.

    Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

    İlânın Uygun Olmaması

    Madde 15 - 12 ve 13 üncü maddelerdeki hükümler uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda ilân yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

    İlânların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak işte ivedilik ve ihalede devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye ve Gümrük Bakanlığından görüş alınarak Genel Müdürün onayı ile geçerli sayılabilir.

    İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları verilir.

    İhalenin Tatil Gününe Rastlaması

    Madde 16 - İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa, ihale tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

    Tekliflerin Açılma Zamanı

    Madde 17 - Tekliflerin açılma zamanı, idarelerin çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için, Posta, Telgraf ve Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır. Tekliflerin açılmasına başlanmasından sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

    Geçici Teminat

    Madde 18 - İsteklilerden, satışa tahmin edilen satış bedelinin, kiraya vermede tahmin edilen bir yıllık kira bedelinin, % 3'ü oranında geçici teminat alınır.

    Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

    Madde 19 - Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

    a) Tedavüldeki Türk Parası,

    b) Kanun'un 26 ncı maddesinin (b) bendine göre belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,

    c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahviller.

    Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

    Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

    İKİNCİ BÖLÜM : Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

    Uygun Bedelin Tespiti

    Madde 20 - Uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

    Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması

    Madde 21 - Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

    Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar

    Madde 22 - İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

    Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

    İhale Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi

    Madde 23 - İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

    İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

    Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi

    Madde 24 - İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

    İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

    Zam Teklifleri

    Madde 25 - Teklifler verildikten sonra Kanun'da yazılı haller dışında zam teklifleri kabul edilmez.

    İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler

    Madde 26 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İhale Usulleri

    İhale Usullerinin Neler Olduğu

    Madde 27 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır:

    A) Kapalı teklif usulü,

    B) Açık teklif usulü,

    C) Pazarlık usulü,

    İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, "İhalelerle İlgili Özel Hükümler" kısmında belirtilmiştir.

    A - Kapalı teklif usulü

    Tekliflerin Hazırlanması

    Madde 28 - Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

    Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarla şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

    Tekliflerin Verilmesi

    Madde 29 - Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

    Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

    Dış Zarfların Açılması

    Madde 30 - Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

    Belgeler ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bu konuda iade gerekçelerini de içeren bir tutanak düzenlenir. Bunlar ihaleye katılamazlar.

    İç Zarfların Açılması

    Madde 31 - Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

    Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 28 inci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

    İhale Sonucunun Karara Bağlanması

    Madde 32 - 31 inci madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek:

    a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı,

    b) İhalenin yapılmadığı,

    Hususlarından birine karar verilir ve husus gerekçeli bir karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

    Tekliflerin Aynı Olması

    Madde 33 - Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyatı teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı, teklif eden hiç bir isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

    İhalenin yapılamaması

    Madde 34 - Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde uygun bir zamanda aynı usulle ihale açılır.

    B - Açık teklif usulü

    Açık Teklif Usulünün Uygulanması

    Madde 35 - Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

    Ancak, istekliler ilânda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 28 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

    Teklif sahibi ihale sırasında hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

    Açık Teklif Usulünde İhale

    Madde 36 - İlânda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesini kararlaştırır. Bu işlemler istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir.

    Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

    İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile teklifte bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kağıdına yazılı ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

    İhaleden çekilenler, yeniden teklifte bulunamazlar.

    Teklifler yapıldığı sırada yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

    İhale Sonucunun Karara Bağlanması

    Madde 37 - Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale 32 nci maddeye göre karara bağlanır.

    İhalenin Yapılamaması

    Madde 38 - Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde uygun bir zamanda yeniden aynı usulle ihale açılır.

    C - Pazarlık usulü

    Pazarlık Usulünde İhale

    Madde 39 - Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

    Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Genel Müdürlüğün Onayına Bağlı İhaleler

    Mahalli Komisyonların İhale Kararlarının Kesinleşmesi

    Madde 40 - Mahalli komisyonların verdiği ihale kararlarından, Kanun'un 76 ncı maddesi gereğince her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek parasal sınıra kadar olanları mahalli ita amirlerinin, bu sınırı aşan ihaleler Genel Müdürlüğünün onay veya red kararı ile kesinleşir.

    Genel Müdürlüğün Onay veya İptal Süresi

    Madde 41 - Genel Müdürlüğün onayına bağlı ihalelerde ihale kararları, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Genel Müdürlüğün onay veya iptal kararı 24 üncü maddeye uygun biçimde müşteri veya vekiline tebliğ edilir.

    Genel Müdürlük'ten Onay Alma Şekli

    Madde 42 - Onay talebi bölge müdürlüklerince Genel Müdürlük'ten yazı, faks veya teleksle yapılır.

    Onay Talep yazısında Yer Alacak Hususlar

    Madde 43 - Genel Müdürlüğe yazılacak onay talep yazısında aşağıda belirtilen hususlara da yer verilir.

    a) Taşınmaz malın ili, ilçesi, mahalle veya köyü, mevkii, ada-pafta-parsel veya tapu tarihi, cilt-sahife-sıra numaraları, cinsi, varsa sokak adı ve kapı numarası, yüzölçümü, hisse durumu, hisseli ise ve varsa DSİ payının oranı,

    b) Taşınmaz mal bina ise ayrıca bina inşaatının brüt alanı, inşaatın sınıfı, ahşap-kargir veya betonarme olup olmadığı, yıpranma oranı, müştemilatı,

    c) Taşınmazın imar durumu,

    d) İhalenin konusu,

    e) Tahmin ve teklif edilen bedel ve bu bedellerin bir metrekareye mi, tamamına mı; taşınmaz mal hisseli ise DSİ hissesinin tamamına mı; kira ihalelerinde bedelin bir döneme mi, tamamına mı ait bulunduğu ve kaç yıllık olduğu,

    f) İhaleye kaç kişinin katıldığı,

    g) Kira ihalesinde ihalenin kaç yıllık olarak yapıldığı,

    h) Müşterinin adı ve soyadı,

    i) İhale tarihi,

    j) Taşınmaz malla ilgili olarak Genel Müdürlük ile önceden yazışma yapılmışsa, Genel Müdürlük dosya numarası.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Sözleşme

    İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

    Madde 44 - Kira ihalelerinde sözleşme düzenlenir. Sözleşme, idare adına ita amiri tarafından imzalanır.

    Satış ihalelerinde sözleşme yapılması zorunlu değildir.

    Kesin Teminat

    Madde 45 - Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müşteriden, kira ihalelerinde bir yıllık ihale bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat alınır.

    Satış ihalelerinde kesin teminat alınmaz.

    Müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa teminatı Hazine'ye gelir kaydedilir.

    Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

    Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.

    Kesin Teminatın Geri Verilmesi

    Madde 46 - Kesin teminat, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve müşterinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra müşteriye geri verilir.

    Sözleşmenin Yapılmasında Müşterinin Görev ve Sorumluluğu

    Madde 47 - Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müşteri, 23 ve 41 inci maddelere göre onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi idareye vermek zorundadır.

    Satış ihalelerinde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini, müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir.

    Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat Hazine'ye gelir kaydedilir.

    Taşınmaz Malların Müşteri Tarafından Adına Tescil Ettirilmesi

    Madde 48 - Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olmak şartıyla müşteri, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

    İdarenin Görev ve Sorumluluğu

    Madde 49 - İdare 47 nci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satışında ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan, kiraya verilen taşınmaz malları teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde müşteri, sürenin bitiminden itibaren en çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir noter ihtarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Müşteri, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

    Tebligatın 24 üncü maddedeki sürede yapılamamasından dolayı idarenin zararına sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

    Müşterinin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması

    Madde 50 - Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı Hazine'ye gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

    Gelir kaydedilen kesin teminat, müşterinin borcuna mahsup edilemez.

    Kiralarda Sözleşme Süresi

    Madde 51 - Kiraya verilecek taşınmaz malların kira süresi on yıldan çok olamaz. Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlemlerinde önceden Bakanlıktan izin alınır.

    Yıllık kira bedelinin nasıl tespit ve hesap edileceği, süre, ödeme tarihi, ödenmeyen kısma uygulanacak gecikme zammı ve nispeti gibi esaslar "Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi" ve sözleşmede gösterilir.

    Sözleşmenin Devri

    Madde 52 - İhale süresi ile sınırlı olarak sözleşme Genel Müdürlük izni ile başkasına devredilebilir veya ortak alınabilir. Ancak devir alacaklarda ve ortak olacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve müşteri hakkında 50 nci madde hükümleri uygulanır.

    Müşterinin Ölümü

    Madde 53 - Müşterinin ölümü halinde, idareye borcu varsa mahsup edildikten sonra teminatı varislerine verilir. Ancak, idare varislerden istekli olanlara ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminatın verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

    Müşterinin İflas Hali

    Madde 54 - Müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 50 nci maddeye göre işlem yapılır.

    Müşterinin Ağır Hastalığı, Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali

    Madde 55 - Müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede sağlık kurulu raporu ile belirlenecek ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren 30 gün içinde idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.

    Eğer müşteri serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir.

    Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 50 nci maddeye göre işlem yapılır.

    Müşterinin Birden Fazla Olması Hali

    Madde 56 - Birden fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre yapılan taahhütlerde müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz.

    ÜÇÜNCÜ KISIM

    İHALELERLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER

    BİRİNCİ BÖLÜM : Taşınmaz Mal satışı

    İhale Usulleri

    Madde 57 - Taşınmaz mal satışlarında tahmin edilen bedelin Kanun'un 45 inci maddesine göre her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirtilen parasal sınıra kadar olanlarda açık teklif usulü bu sınırı geçenlerde kapalı teklif usulü uygulanır.

    Kanun'un 51 inci maddesinin (a) bendine göre her yıl Genel Bütçe Kanunu'nda gösterilecek parasal tutar içinde kalsa da satış ihalesi pazarlıkla yapılamaz.

    Satışı Yasak Olan Taşınmaz Mallar

    Madde 58 - Aşağıdaki taşınmazların belirtilen nitelikleri değişmedikçe satışları yasaktır.

    a) DSİ'nin mülkiyetinde kabul edilmekle beraber henüz tapuya tescil edilmemiş taşınmaz mallar,

    b) Tahsisli taşınmaz mallar,

    c) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmaz mallar,

    d) Orman sahaları içindeki taşınmaz mallar.

    Satılacak Taşınmaz Malın Mahallinde Tespiti İzin ve Satış Şartları

    Madde 59 - Satışa çıkarılacak taşınmaz malın mahallinde ölçekli bir krokisi çizilir ve "taşınmaz mala ait tespit ve tahmin edilen bedel hesap tutanağı" düzenlenir. Krokide, tapulama veya kadastro görmüş olsun veya olmasın taşınmaz malın yüzölçümü yeniden ölçülür ve noksanlık veya fazlalığın olup olmadığı da gösterilir.

    Taşınmaz malların satışa çıkarılmasından önce bedel ve miktarı ne olursa olsun Genel Müdürlük'ten izin alınır.

    Genel Müdürlüğe yazılacak izin talep yazısında aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler de bulunur:

    A - Bilgiler

    a) Taşınmaz malın satış sebebi,

    b) İmar planı içinde olup olmadığı, imar planı içinde ise hangi hizmete ayrıldığı,

    c) Belediye hudutları veya mücavir saha içinde bulunup bulunmadığı,

    B - Eklenecek Belgeler

    a) Tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikasının tasdikli örneği,

    b) Bu maddeye göre çizilen kroki ile düzenlenen tutanağın tasdikli örnekleri,

    c) Satış sebebine ilişkin bölge müdürlüğünce tasdikli rapor,

    d) Tatbiki imar planı içinde ise tasdikli plan örneği,

    Satış şartları "Taşınmaz mal satış şartnamesi"nde gösterilir.

    Ferağ İşlemine Yetkililer

    Madde 60 - Satılan taşınmaz malın tapuda ferağının verilmesine bölge müdürlerinin görevlendireceği kişiler yetkilidir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi

    İhale Usulleri

    Madde 61 - Tahmin edilen bedeli Kanunu'nun 45 inci maddesindeki parasal sınıra kadar olan taşınmaz mallar açık teklif, bu parasal sınırı aşanlar kapalı teklif usulüyle kiraya verilir.

    Kiraya verilecek taşınmaz malda veyahut işlemde kullanışlarının özelliği idareye yararlı olması veya ivedilik hususlarının mevcut olup olmadığını Genel Müdürlük belirler.

    Kanun'un 51 inci maddesinin (a) bendine göre her yıl Genel Bütçe Kanunu'nda gösterilecek belli tutar içinde kasa da kiralama ihalesi pazarlıkla yapılamaz.

    DÖRDÜNCÜ KISIM: İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler

    İdare ile Kanun Kapsamına Giren İdareler ve Kamu Kuruluşları Arasındaki İşler

    Madde 62 - İdare ile Kanun kapsamına giren idareler ve Kanun'un 71 inci maddesinde belirtilen kamu kuruluşları arasındaki ihale işleri Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü alınarak kıymet takdiri suretiyle yapılır.

    Bu durumda geçici ve kesin teminat alınması ve sözleşme yapılması halinde de notere tescili zorunlu değildir.

    Kıymet Takdiri

    Madde 63 - Yönetmeliğin 62 nci maddesinde sözü edilen kıymet takdiri 8 inci maddesi esaslarına göre tespit ve hesap edilerek 10 uncu maddesinde belirtilen komisyonca yapılır.

    BEŞİNCİ KISIM : İhale İşlerinde Yasaklar Ve Sorumluluklar

    Yasak Fiil ve Davranışlar

    Madde 64 - İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında:

    a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırma veya buna teşebbüs etmek,

    b) Açık teklif ve pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak.

    c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek; taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,

    Yasaktır.

    İdarece İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama

    Madde 65 - 64 üncü maddede belirtilen fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa bunlar idarece ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil ve davranışlarının özelliğine göre Bakanlık tarafından haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Kararı veren idare, bu kararı Resmi Gazete'de ilan ettirir. Bu kararlar ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir. İhalelere katılmaktan yasaklananlar, yasaklı oldukları süre içinde diğer idarelerce yapılacak ihalelere de müteahhit veya müşteri sıfatıyla katılamazlar.

    Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.

    Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müşteriler hakkında da Bakanlık tarafından bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete'de ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir.

    Bölge müdürlükleri ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde bu durumu gereğinin yapılması için Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdürler.

    Ceza Sorumluluğu ve Sonuçları

    Madde 66 - Kanun'un 85 inci maddesi gereğince işbu yönetmeliğin 64 üncü maddesinin (c) bendinde yazılı fiil ve davranışları iş tamamlandıktan sonra anlaşılmış olsa dahi tespit edilenler ile o işteki ortak veya vekilleri haklarında ceza kovuşturması yapılır; bunlar hükmolunacak ceza ile birlikte bir yıldan üç yıla kadar bütün ihalelere girmekten mahkeme kararı ile yasaklanırlar.

    Kanun kapsamına giren işlerden dolayı haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 342 nci maddesi ile son soruşturmanın açılmasına karar verilen müşteriler, yargılama sonuna kadar, hiç bir suretle yeni ihalelere iştirak ettirilmezler.

    Kanun kapsamına giren işlerden dolayı haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 339 ve 340 ıncı maddeleri ile son soruşturmanın açılmasına karar verilenler, yargılama sonuna kadar görevden uzaklaştırılırlar.

    Türk Ceza Kanunu'nun 339, 340 ve 342 nci maddelerine göre, Kanun kapsamındaki işlerden mükerrer mahkumiyeti olanlar, mesleklerini icra edemezler ve hiç bir nam altında müşteri olarak ihalelere katılamazlar.

    Bu mahkumiyete ilişkin kararlar ilgililerin meslek sicillerine işlenir.

    Görevlilerin Sorumluluğu

    Madde 67 - İhale komisyonu başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer, görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.

    ALTINCI KISIM: Çeşitli Hükümler

    Madde 68 - Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

    Tebligat

    Madde 69 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında 11.2.1959 tarih, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

    Kullanılacak Formlar

    Madde 70 - Yönetmelikte yer alan aşağıda isimleri yazılı ve gerek görülecek diğer formlar Genel Müdürlükçe hazırlanır.

    a) Taşınmaz mal satış şartnamesi

    b) Taşınmaz mal kira şartnamesi

    c) Tahmin edilen Satış/Kira Bedeli Tespitine Ait Hesap Tutanağı

    Yürürlük

    Madde 71 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 72 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

    TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

    - I - GENEL ŞARTLAR

    Madde 1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen DSİ özel mülkiyetindeki taşınmaz mal

    .. Bölge Müdürlüğünce

    ./

    ./19

    . Tarihine tesadüf eden

    günü, saat

    . de yapılacak ihaleyle kiraya verilecektir.

    Madde 2 - Kiraya verilecek taşınmaz malın

    İli İli İlçesi İlçesi Mahallesi/Köyü Mahallesi/Köyü Mevkii Mevkii Sokağı CinsiSokağı Cinsi

    Pafta NoPafta No Ada NoAda No Parsel NoParsel No

    Tapu TarihiTapu Tarihi Cilt NoCilt No Sahife NoSahife No Sıra NoSıra No

    Yüzölçümü (m2)Yüzölçümü (m2) İmar Durumuİmar Durumu

    Sınırı (bitişik parsellerin; parsel numaraları)

    .. niteliği (taşınmaz malın cinsine göre; bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhtesat yazılacaktır.)

    ..

    Madde 3 - İhale

    .. Bölge Müdürlüğü'nde 8.9.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde

    .. usulü ile yapılacaktır.

    Madde 4 - Taşınmaz malın kira süresi

    . Yıl/Ay dır.

    Madde 5 - Geçici teminat 1 yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti % 3 (yüzde üç) tutarı

    liradır.

    Madde 6 - Kesin teminat 1 yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 6 (Yüzde altı)

    .. liradır.

    Madde 7 - Kira süresi 3 yıla kadar olan ihalelerde 1, 2 ve 3 üncü yıllara ait kira bedeli ihaleye çıkarılmadan önce tespit edilir. İhale 3 yıllık kira bedeli esas alınarak yapılır. 2 nci ve 3 üncü yıllara ait kira bedeline ayrıca bir artış uygulanmaz.

    Kira süresinin 3 yıldan fazla olması halinde ilk 3 yıl için yukarıdaki esaslara göre işlem yapılır. 4 üncü yıla girmeden önce bu yıla ait kira bedeli yeniden tespit edilerek kiracıya tebliğ edilir. 5 inci ve takip eden yıllara ait kira bedelleri yine aynı şekilde tespit ve tebliğ olunur.

    4 üncü ve takip eden yıllara ait kira bedelleri yeniden tespit ve tebliğ edilen miktarlar üzerinden ödenir.

    İlk yıla ait kira bedelleri, sözleşme düzenlenmeden önce peşin yaptırılır. 2 nci ve takip eden yılların kiraları ise kiranın başlangıç tarihi esas alınarak her yıl aynı tarihte ve peşin olarak ödenir. Peşin ödenmediği takdirde ödenmeyen kısma 21.7.1953 tarih, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı ve nispeti tatbik edilir.

    Madde 8 - İhaleye katılabilmek için 8.9.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun'da açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

    Madde 9 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

    Madde 10 - İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

    İta amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 nci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

    8.9.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31 veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, ihaleyle ilgili ve müşteriye ait vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazine'ye irat kaydedilir.

    İdarede aynı süre içerisinde taşınmaz malı müşteriye mahallinde tanzim edilecek tutanakla şartname de belirtilen sınır ve evsafa göre teslim eder tutanakta, taşınmaz mal bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhtesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır. Kira müddeti, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar.

    Madde 11 - Kiracılık hakkı sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından taşınmaz malı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta, kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli saymanlığa çeşitli gelir olarak yatırılır.

    Madde 12 - Kiranın başlama tarihi

    , bitiş tarihi

    dir. Kira süresi sona erdiği halde kiraya verilen yer kiracı tarafından idareye teslim edilmediği takdirde her geçen gün için

    .. lira ceza ödenir.

    Madde 13 - Kiraya verilen yer; bina ise kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünümü ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımı yapmak, arsa veya arazi ise değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı DSİ ye ödemek zorundadır.

    Madde 14 - Kiracı bu hakkını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez,amacı dışında kullanamaz.

    Madde 15 - Sözleşme süresinin bitimi veya süresinden evvel iptali halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde tahliye edilir.

    Madde 16 - Yukarıda maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren idarenin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 8.9.1983 tarih, 2886 sayılı Yasanın 62. Maddesine göre işlem yapılır.

    Madde 17 - Bu şartname kiraya veren idarenin belirleyeceği diğer hususlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder.

    Madde 18 - Gerektiğinde ihtilafların hal mercii

    .. icra daireleri ve mahkemeleridir.

    ÖZEL ŞARTLAR

    Madde 19 -

    Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.

    Müşterinin

    Adı Soyadı:

    (Tüzelkişilerde unvan ve yetkilinin adı soyadı)

    Tebligat Adresi:

    İmza Tarihi:

    İmzası:

    Not: 1 - Şartnamede

    /

    şeklinde gösterilen yerlerde, uygun olmayan kelime çizilecektir.

    2 - Şartnameye konulması gerekli görülen "Özel Şartlar" Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünce önceden tespit edilerek 19 uncu ve müteakip maddeler ilave edilecektir.

    TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

    - I - GENEL ŞARTLAR

    Madde 1 - Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen DSİ özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz mal

    .. Bölge Müdürlüğünce

    ./

    ./19

    . tarihine tesadüf eden

    günü, saat

    . de yapılacak ihaleyle satılacaktır.

    Madde 2 - Satılacak taşınmaz malın:

    İliİli İlçesiİlçesi Mahallesi/KöyüMahallesi/Köyü MevkiiMevkii SokağıSokağı CinsiCinsi

    Pafta No Pafta No Ada No Ada No Parsel NoParsel No

    Tapu Tarihi Tapu Tarihi Cilt No Cilt No Sahife No Sahife No Sıra NoSıra No

    Yüzölçümü (m2)Yüzölçümü (m2) İmar Durumuİmar Durumu

    Sınırı (bitişik parsellerin; parsel numaraları)

    .. niteliği (taşınmaz malın cinsine göre; bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhtesap ve dikili şeyler yazılacaktır.)

    .

    ..

    Madde 3 - İhale

    .. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü'nde 8.9.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde

    .. usulü ile yapılacaktır.

    Madde 4 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli

    . Lira ve geçici teminat miktarı

    liradır.

    Madde 5 - İhaleye katılabilmek için 8.9.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

    Madde 6 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

    Madde 7 - İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

    İta amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

    8.9.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31 veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde müşteri ihale bedelini peşin yatırmak, ihaleyle ilgili vergi, resim ve harçları ve diğer giderleri ödemek, adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazine'ye irat kaydedilir, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepde bulunamaz.

    İdare bu süre içerisinde ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malın müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

    Madde 8 - Taşınmaz malın fuzuli işgal altında bulunması halinde, DSİ, fuzuli şagili bu taşınmaz maldan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu DSİ den isteyemez. Taşınmaz mal, işgal edilmiş haliyle, alıcı adına idarece tescil ettirilmek suretiyle, mahallinde satışını yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya veya levazımda var ise, bunlarda ayrı ayrı belirtilir.

    Madde 9 - Gerektiğinde ihtilafların hal mercii

    icra daireleri ve mahkemelerdir.

    ÖZEL ŞARTLAR

    Madde 10 -

    Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.

    Müşterinin

    Adı Soyadı:

    (Tüzelkişilerde unvan ve yetkilinin )

    Tebligat Adresi:

    İmza Tarihi:

    İmzası:

    Not: 1 - Şartnamede

    /

    şeklinde gösterilen yerlerde, uygun olmayan kelime çizilecektir.

    2 - Şartnameye konulması gerekli görülen "Özel Şartlar" Bölge Müdürlüğünce önceden tespit edilerek 10 uncu ve müteakip maddeler halinde şartnameye ilave edilecektir.

    Mevzuat Kanunlar