TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Yer Değiştirme Yönetmeliği

    Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 22/10/1998

    Resmi Gazete Sayısı: 23501

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıklarında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personelin, görev ve mali haklar bakımından kayba uğramaması kaydıyla bulunduğu yerde veya başka bir yerdeki aynı veya bir üst kadroya atanma işlemlerine ilişkin usül ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde2-Bu Yönetmelik, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıklarda çalışan kadrolu ve sözleşmeli personeli kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    Teşekkül : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş ' ni,

    Genel Müdürlük :Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğü'nü,

    Genel Müdür :Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü'nü,

    Hizmet Bölgesi: Beş bölgeye ayrılan Ziraat Bölge Şeflikleri ile yine beş bölgeye ayrılan Fabrikalar , Tarımsal İşletmeler,İstanbul Alım Satım Müdürlüğü, Şeker Enstitüsü ve Genel Müdürlük birimlerini ,

    Hizmet Puanı : Yönetmelik kapsamındaki personelin teşekkül, bağlı ortaklıklar ve özel fabrikalarda (tedvir yetkisi Teşekkülde iken) göreve başladığı tarihten Genel Müdürlükçe belirlenen nakil işlemlerinin başladığı tarihe kadar görev yaptığı her hizmet bölgesi için Ek-1 ve Ek-2' de yer alan formlara göre belirlenen puanının, o hizmet alanındaki çalışma süresiyle ( 6 ayı geçen süre 1 yıl sayılır.) çarpımı sonucu elde edilen değeri,      

    Asgari Hizmet Süresi Verilen Bölgeler : II ve I inci bölgeleri,

    Zorunlu Hizmet : V, IV ve III üncü bölgelerde yapılması zorunlu olan hizmet sürelerini ,

    ifade eder.    

    İKİNCİ BÖLÜM : Temel İlkeler ve Yer Değiştirme İşlemleri      

    Temel İlkeler

    Madde 5-Yer değiştirmeler, hizmetin gereklerine, özelliklerine,bulunulan yerin ekonomik,sosyal,kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik gösteren yerler gruplandırılarak tespit edilen Ek 1 ve Ek-2' de gösterilen bölgeler arasında, adil ve dengeli bir şekilde yapılması esası gözetilerek bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre her yıl Mayıs-Ağustos ayları arasında topluca ve bir defada yapılır.Zamanlama bakımından, öncelikle aynı kadro ile nakillerin yapılması, daha sonra veya eş zamanlı olarak terfien nakillerin yapılması Genel Müdür'ün yetkisindedir. Nakil dönemi dışında, kadrolarda boşalma halinde de nakil işlemleri yapılabilir.

    Yer Değiştirme Nedenleri

    Madde 6- (Değişik: RG 27/9/2001-24536)

    Yer değiştirmeler;

    A) Hizmet gereği,

    B) Zorunlu hizmet bölgelerinde hizmet süresini tamamlayan personel için,

    C) Personelin isteği,

    D)Disiplin, değerlendirme, adli veya idari soruşturma sonucu,

    olmak üzere, 4 nedenle yapılır.

    A)Hizmet gereği yer değiştirmeler: Genel Müdürlük personeli, fabrika ve diğer teşkilat müdürleri, Fabrika Müdür Yardımcısı,şube müdürü ve müdür yardımcıları, Şeker Enstitüsü teknik personeli (deneme şeflikleri hariç), sağlık personeli, avukat, İstanbul Alım-Satım Müdürlüğü Ticaret birimi personeli,Tarım İşletmeleri personeli,Tohum İşleme Fabrikası personeli, Elektro Mekanik Aygıtlar Fabrikası teknik personeli ile idari personelden şef kademesinin altında bulunan kadrolu ve sözleşmeli personelin nakil işlemlerinde zorunlu hizmet bölgelerinde hizmet süresini tamamlama şartı aranmaz.

    Makina Fabrikaları, Elektro Mekanik Aygıtlar Fabrikası ve Şeker Enstitüsü'nün teknik personeli ile İstanbul Alım Satım Müdürlüğü'nün ticaret biriminde çalışanlar haricindeki personelde zorunlu hizmet bölgelerinde belirlenen sürelerde çalışma zorunluluğu aranır.

    B)Zorunlu hizmet bölgelerinde hizmet süresini tamamlayan personel için yapılan yer değiştirmeler :

    a)Ziraat bölge şefliklerinde çalışan personel için uygulama:

    1) Vinci Bölgeye dahil bölge şefliklerinde 2 yıl,

    2) IV üncü Bölgeye dahil bölge şefliklerinde 4 yıl,

    3)III üncü Bölgeye dahil bölge şefliklerinde 6 yıl, zorunlu hizmet yapılacaktır.

    4) Zorunlu hizmet süresini tamamlayanlar ilk nakil döneminde nakledilirler.

    5)Zorunlu hizmet sürelerini tamamlayan personelin bu bölgelere (kendi isteği, Genel Müdürlükçe bu isteğin kabulü ve terfien nakil halleri dışında) tekrar nakli yapılmayacaktır.

    6) II nci Bölgeye dahil bölge şefliklerinde asgari 7 yıl ,

    7) I inci Bölgeye dahil bölge şefliklerinde asgari 6 yıl, hizmet yapılacaktır.

    8) IV,III,II,ve I inci Bölgelerde isteğe göre ve/veya Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde çalışmalar 2 defada ( 2+2 ; 3+4 ; 3+3 ve benzeri )aynı veya farklı hizmet bölgelerinde tamamlanabilir.Terfien nakillerde hizmetin daha fazla parçaya bölünmesi mümkündür.Terfien nakiller haricinde personelin zorunlu haller dışında 1 yıldan önce nakli yapılamaz.

    9) V, IV ve III üncü bölgelerde zorunlu çalışma süresini tamamlayan personel isteği halinde ve Genel Müdürlüğün de uygun görmesi durumunda bu bölgelerde çalışmaya devam edebilir.

    10) Tüm nakillerde hizmet puanı ve bölgelerdeki çalışma süreleri esas alınır.Terfien nakillerde, personelin görev yeri, hizmet puanı ve zorunlu hizmet sürelerine bakılmaksızın nakledileceği yer Genel Müdürlükçe belirlenir.

    III, IV veya V inci bölgedeki zorunlu hizmet süresini tamamlayan personel , boş veya nakil suretiyle boşaltılacak kadrolara atanır.Nakil suretiyle boşaltma en düşük hizmet puanına sahip ve asgari hizmet süresini tamamlayan personelden başlayarak yapılır.

    11)V inci bölgede yapılmış olan zorunlu hizmet süresinin üstündeki hizmetler için çalışılan bölge puanı hesaba alınır.Fazla çalışılan süre IV üncü hizmet bölgesi çalışması olarak değerlendirilir.

    12)IV üncü bölgede yapılmış olan zorunlu hizmet süresinin üstündeki hizmetler için çalışılan bölge puanı hesaba alınır.Fazla çalışılan sürenin %50 'si Vinci bölge çalışmasına ilave edilir. Buna ilaveten artan süre varsa III üncü bölgeye aktarılır.

    13)III üncü bölgede yapılmış olan zorunlu hizmet süresinin üstündeki hizmetler için çalışılan bölge puanı hesaba alınır.Fazla çalışılan sürenin %30'u IV üncü bölge çalışmasına ilave edilir.Bu ilavelerle fiilen çalışmadığı zorunlu hizmet bölge puanını doldursa bile fiilen o bölgede asgari süre kadar çalışması şarttır.

    b)Şeker fabrikalarında çalışan personel için uygulama:

    1) V inci bölgede 4 yıl,

    2) IV üncü bölgede 6 yıl,

    3)III üncü bölgede 8 yıl, zorunlu hizmet yapılacaktır.

    4) Zorunlu hizmet süresini tamamlayanlar ilk nakil döneminde nakledilirler.

    5) Zorunlu hizmet sürelerini tamamlayan personelin bu bölgelere (kendi isteği, Genel Müdürlükçe bu isteğin kabulü ve terfien nakil halleri dışında) tekrar nakli yapılmayacaktır.

    6)II nci bölgede asgari 9 yıl,

    7)I inci bölgede asgari 3 yıl, hizmet yapılacaktır.

    8)I,II, III, IV ve V inci Bölgede isteğe göre ve/veya Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde çalışmalar 2 defada ( 3+3; 4+4;4+5; 2+2 ve benzeri) tamamlanabilir.Terfien nakillerde hizmetin daha fazla parçaya bölünmesi mümkündür.Terfien nakiller dışında personelin 2 yıldan önce nakli yapılmaz.

    9) V,IVve III üncü bölgelerde zorunlu çalışma süresini tamamlayan personel isteği halinde ve Genel Müdürlüğün de uygun görmesi durumunda bu bölgelerde çalışmaya devam edebilir.

    10) Tüm nakillerde hizmet puanı ve bölgelerdeki çalışma süreleri esas alınır.Terfien nakillerde personelin görev yeri, hizmet puanı ve zorunlu hizmet sürelerine bakılmaksızın nakledileceği yer Genel Müdürlükçe belirlenir.

    III, IVveya V inci bölgelerdeki zorunlu hizmet süresini tamamlayan personel , boş veya nakil suretiyle boşaltılacak kadrolara atanır. Nakil suretiyle boşaltma en düşük hizmet puanına sahip ve asgari hizmet süresini tamamlayan personelden başlayarak yapılır.

    11)V inci bölgede yapılmış olan zorunlu hizmet süresinin üstündeki hizmetler için çalışılan bölge puanı hesaba alınır.Fazla çalışılan süre IV üncü hizmet bölgesi çalışması olarak değerlendirilir.

    12) IV üncü bölgede yapılmış olan zorunlu hizmet süresinin üstündeki hizmetler için çalışılan bölge puanı hesaba alınır.Fazla çalışılan sürenin %50 'si V inci bölge çalışmasına ilave edilir.Bu ilaveden artan süre varsa III üncü bölgeye aktarılır.

    13) III üncü bölgede yapılmış olan zorunlu hizmet süresinin üstündeki hizmetler için çalışılan bölge puanı hesaba alınır.Fazla çalışılan sürenin %30'u IV üncü bölge çalışmasına ilave edilir.

    14) Fabrikalarda çalışan personelden Ziraat Bölge Şefliklerinde önceden çalışmış olanların bu hizmetleri EK-1' deki puanlarla değerlendirilir.Ayrıca bu puanların Ek-2' deki çalışma yerlerinde tekabül ettiği bölge hizmetleri yapılmış sayılır.

    15) Fazla çalışılan sürelerin her ne kadar bir üst hizmet bölgesi çalışmalarına ilave edilse de; asıl olan her hizmet bölgesinde personelin fiilen çalışması şarttır.

    c)Makina fabrikalarında uygulama:

    a) Makina fabrikaları aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.

    Ankara   2 puan

    Eskişehir   2 puan

    Afyon   4 puan

    Turhal   7 puan

    Erzincan   8 puan

    b) Makina fabrikalarında çalışan teknik personelin nakil esasları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

    1) Erzincan , Turhal ve Afyon'da 6' şar yıl zorunlu hizmet yapılacaktır.

    2) Eskişehir ve/veya Ankara'da asgari toplam 12 yıl hizmet yapılacaktır.

    3) İsteğe bağlı olarak ve Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde Erzincan ve Turhal 'da 6 yıldan fazla süreyle çalışılması mümkündür.

    4)Erzincan'da 6 yıldan fazla yapılan hizmetlerin her yılı için 8 puan verilecek,ayrıca bu hizmetlerin %50'si Turhal veya Afyon hizmetleri yerine sayılacaktır.Aynı şekilde, Turhal ve Afyon'da 6 yılı aşan çalışmalar için çalışılan fabrika puanı verilecek ayrıca bu hizmetlerin %30'u Erzincan hizmeti yerine sayılacaktır.

    5)Afyon,Erzincan veya Turhal'da 6 yılını tamamlayan personel ,Eskişehir veya Ankara'da 6 yılını tamamlayan personelden en düşük puana sahip olandan boşaltılacak kadroya nakledilecektir.Terfien nakillerde, personelin görev yeri, hizmet puanı ve zorunlu hizmet sürelerine bakılmaksızın nakledileceği yer Genel Müdürlükçe belirlenir.

    6)Boşalan kadrolara terfien veya naklen yapılacak atamalarda ,her kadro için hizmet puanına göre sıralanarak düzenlenmiş olan isim listelerinde en düşük puana sahip personelden başlayarak ve en yüksek puanlı fabrikalara öncelik vermek suretiyle atamalar yapılır.

    7)Teşekkül'ün diğer ünitelerinden Makina Fabrikalarına gelen personelin önceki hizmetlerine ait puanları ve zorunlu hizmet bölgesi çalışmaları geçerlidir.

    8)Beş makina fabrikasında da öngörülen çalışma süreleri isteğe göre ve/veya Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde 2 defada (3+3; 6+6 ve benzeri )aynı veya farklı hizmet bölgelerinde tamamlanabilir.Terfien nakillerde hizmetin daha fazla parçaya bölünmesi mümkündür.Terfien nakiller dışında 2 yılını doldurmayan personelin nakli yapılmaz.

    d)Alkol fabrikalarında uygulama:

    a)Alkol Fabrikaları aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır:

    Eskişehir    2 puan

    Malatya     4 puan

    Turhal        7 puan

    Erzurum    8 puan

    b) Alkol Fabrikalarında çalışan personelin (Teknik Personel) nakil esasları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

    1) Her alkol fabrikasında 7'şer yıl (3+4)veya (4+3) çalışılması esastır.İsteğe bağlı olarak ve/veya Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde 7 yılın bir defada tamamlanması mümkündür.Terfien nakillerde hizmet daha fazla parçaya bölünebilir.

    2) İsteğe bağlı olarak ve Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde Erzurum,Turhal ve Malatya fabrikalarında 7 yıldan fazla süreyle çalışılması mümkündür.

    3) Erzurum'da 7 yıldan fazla yapılan hizmetlerin her yılı için 8 puan verilecek,ayrıca bu hizmetlerin %50'si Malatya ve Turhal hizmetleri yerine sayılacaktır.

    4)Erzurum ve Turhal'da 7 yılını tamamlayan personel, Malatya veya Eskişehir'de 7 yılını tamamlayan personelden en düşük puana sahip olandan nakil suretiyle boşaltılacak kadroya nakledilecektir.Terfien nakillerde, personelin görev yeri, hizmet puanı ve zorunlu hizmet sürelerine bakılmaksızın Genel Müdürlükçe belirlenir.

    5)Malatya,Turhal ve Erzurum'da çalışan personelin 7'şer yılı tamamlamaları durumunda en yüksek puanlı personelden başlayarak sırasıyla Eskişehir'e nakli yapılacak,Eskişehir'de çalışan personel puanı düşük olduğu takdirde, Malatya ,Turhal veya Erzurum'a nakledilecektir.7 yıllık çalışmalar aynı veya farklı hizmet bölgelerinde 2'den fazla parçaya bölünmeyecektir. Terfien nakiller dışında personelin 2 yıldan önce nakli yapılamaz.                                 6)Alkol fabrikalarına diğer fabrikalardan gelmiş olan personelin önceki hizmet puanları ve zorunlu hizmet bölgesi çalışmaları geçerlidir.

    C) Personelin isteği üzerine yapılan yer değiştirmeler:

    Personelin kendi isteği üzerine yapılacak yer değiştirmelerde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:(Nakillerde uygulanan hizmet puanı esasına dayanan genel kurallara tabi olunmaz.)

    a) Kendi İsteği ile Nakil : I inci bölgeden diğer bölgelere , II nci bölgeden III, IV ve V inci bölgelere, III üncü bölgeden IV ve V bölgelere ,IV üncü bölgeden V inci bölgeye nakil talepleri boş kadro olduğu ve Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde öncelikle kabul edilir.

    b)Sağlık Durumu: Sağlık nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunacak personel, kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye sokacağını,"Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği"ne göre teşekkül tarafından sevk edilecekleri tam teşekküllü resmi bir hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile tevsik etmek ve raporlarının teşekkül ölçütlerine uygunluğunu bulundukları teşkilat amirliklerine tasdik ettirerek dilekçelerine eklemek zorundadırlar. Ana ve babanın yer değiştirmelerde göz önünde bulundurulabilmesi için ilgilinin evinde oturması ,ayrıca başka bir gelir veya emekli aylığı bulunmaması gereklidir.Sağlık nedeniyle yer değiştirme talebinin yerine getirilebilmesi için; Hastanın sıhhi durumuna uygun yerde boş kadro bulunması ve ilgilinin bu görevi yapabilecek niteliklere sahip olması gereklidir.

    Yer değiştirme istekleri yerine getirilen bu gibi personel 2 yılda bir alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Sıhhi mazeret ortadan kalkarsa ilgilinin isteğine bakılmaksızın başka bir yere ve göreve atanmaları yapılabilir.

    c)Eş Durumu : Bu durum nedeniyle yer değiştirmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri, boş kadro,pozisyon imkanları nispetinde uygulanır.

    d) Çocukların tahsil durumu: Yüksek öğrenim öncesi tahsilde olan çocukların devam ettiği okulun muadili olmayan yere personelin nakli yapılmaz.

    D)Disiplin,değerlendirme,adli veya idari soruşturma nedeniyle yer değiştirmeler:Sicil değerlendirilmesi sonucunda olumsuz sicil alan personel ile hakkında idari veya adli soruşturma veya kamu davası açılan ve dava sonucunda cezaları tecil edilen personel o yerde ve aynı kadroda kalması sakıncalı görüldüğü hallerde Genel Müdürlükçe uygun görülecek yerdeki aynı veya benzer bir göreve nakledilir.

       Şeker Enstitüsü'ne Nakledilecek Personel

    Madde 7- Şeker Enstitüsü'ne nakledilecek teknik personelin, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (İngilizce,Almanca,Fransızca )nakil tarihi itibariyla son 5 yıl içinde en az (D) düzeyinde puan almış olması şarttır.

    İki Yıldan Az Zorunlu Hizmetler

    Madde 8-Zorunlu hizmet bölgesindeki çalışmalar sonucunda zorunlu hizmet süresinin 2 yılın altındaki eksikleri durumunda, personelin o bölgeye nakli yapılmaz. Ancak başka bir zorunlu hizmet bölgesine nakli halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılır.

    a) Zorunlu hizmet eksiği V inci bölgede ise ve IV üncü bölgeye nakli yapılmışsa, eksik sürenin 2 katı; III üncü bölgeye nakli yapılmışsa, eksik sürenin 6 katı fazla hizmet yaptırılır.

    b) Zorunlu hizmet eksiği IV üncü bölgede ise ve V inci bölgeye nakli yapılmışsa, eksik süre kadar; III üncü bölgeye nakli yapılmışsa, eksik sürenin 3 katı fazla hizmet yaptırılır.

    c) Zorunlu hizmet eksiği III üncü bölgede ise ve IV üncü veya V inci bölgeye nakli yapılmışsa, eksik süre kadar fazla hizmet yaptırılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yer Değiştirme İstekleri ve Başvuru

    Başvuru Tarihi ve Şekli

    Madde 9- Yer değiştirme isteğinde bulunan personel her yıl Nisan ayı içinde dilekçelerini, varsa ekleyecekleri diğer resmi belgelerle birlikte görevli bulundukları Teşkilat amirliğine verirler. Nisan ayından sonra yapılacak yer değiştirme talepleri değerlendirilmez.

    Teşkilatta toplanan yer değiştirme talepleri Mayıs ayı içinde Teşkilat Müdürünün başkanlığında servis yetkililerinden meydana gelen bir komisyonda tetkik edilir. (Fabrika müdürü ve yardımcılarının dilekçeleri hariç) Bu Yönetmelik esaslarına uygun olanlar gerekçeli kararla birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.Yönetmelik kapsamında bulunan tüm personelin toplam puanları her yıl bütün Teşkilatta ilan edilir. İlan edilen bu listeler hakkında en geç 15 gün içinde görevli bulunulan Teşkilat Amirliğine yazılı olarak itiraz edilebilir.            

    Yükümlülük

    Madde 10-İsteğe bağlı olarak yer değiştirme taleplerinin gerçekleştirilmesi Teşekkül'ün iş ,kadro,pozisyon ve idari olanakları ile sınırlı olacağından ,ilgililerin bu husustaki müracaatları, yer değiştirme isteklerinin gerçekleştirilmesi için bir hak teşkil etmeyeceği gibi Teşekkül yönünden de hiç bir yükümlülük getirmez.   

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 11-Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Süretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle, 9 uncu maddede belirtilen iş ve işlemler Genel Müdürlükçe çıkarılacak genelge ve/veya talimatlarla yürütülür.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 12- 31/5/1973 tarihli ve 1100/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Personel Nakil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük   

    Madde 13- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

        Yürütme

    Madde 14-Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    Ek- 1Ek- 1

    ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİKLERİ HİZMET BÖLGELERİ

    Fabrika AdıFabrika Adı I.Bölge (6 yıl) 2-3-4 Puan

    II.Bölge7 yıl 5-6-7 Puan

    III.Bölge(6 yıl 8-9 Puan

    IV.Bölge4 yıl 10-11 Puan

    V.Bölge 2 yıl 12 Puan

    AFYONAFYON Afyon-Merkez 4Afyon-Merkez 4 Sandıklı 5Sandıklı 5 Bolvadin 8Bolvadin 8

       Afyon-Şehir 2Afyon-Şehir 2 Emirdağ 6Emirdağ 6 Sincanlı 9Sincanlı 9

          Çay 7Çay 7 Şuhut 8Şuhut 8

           44    

    AĞRIAĞRI    

    Iğdır

    Ağrı MerkezAğrı Merkez AralıkAralık

           D.BayazıtD.Bayazıt

           EleşkirtEleşkirt

    1111    

    88 1111 1212

    ALPULLUALPULLU Edirne 2Edirne 2 Çerkezköy 5Çerkezköy 5

       Keşan 3Keşan 3 Hayrabolu 5Hayrabolu 5

       Kırklareli 3Kırklareli 3 Malkara 5Malkara 5

       Lüleburgaz 3Lüleburgaz 3 Saray 5Saray 5

       Babaeski 4Babaeski 4 Ipsala 6Ipsala 6

       Çatalca 4Çatalca 4 Pehlivanköy 6Pehlivanköy 6

       Uzunköprü 4Uzunköprü 4 Muratlı 6Muratlı 6

          Alpullu 5Alpullu 5

    55    

    ANKARAANKARA Ankara-Mer. 2Ankara-Mer. 2 TemelliTemelli KalecikKalecik

       Çankırı 2Çankırı 2 BalaBala NallıhanNallıhan

       Kırıkkale 2Kırıkkale 2 HaymanaHaymana

       Çubuk 3Çubuk 3

       Beypazarı 3Beypazarı 3

       Polatlı 3Polatlı 3

       Ayaş 4Ayaş 4

                  22    55 88

    BORBOR Niğde 3Niğde 3 Bor-Merkez 7Bor-Merkez 7

    Eskil 11Eskil 11

       Aksaray 3Aksaray 3

    Yeşilova 10Yeşilova 10

           Sultanhanı10Sultanhanı10

    77    

    BURDURBURDUR Burdur-Mrk 4Burdur-Mrk 4 Acıpayam 6Acıpayam 6 ÇavdırÇavdır

       Denizli 2Denizli 2 Dazkırı 6Dazkırı 6

          Tefenni 6Tefenni 6

          Elmalı 5Elmalı 5

          Senirkent 5Senirkent 5

          Dinar 5Dinar 5

          Eğridir 5Eğridir 5

           8

          Gölhisar 7Gölhisar 7

          Keçiborlu 7Keçiborlu 7

          Yeşilova 7Yeşilova 7

    33    

    ÇARŞAMBAÇARŞAMBA BafraBafra ÇarşambaÇarşamba KavakKavak

       SinopSinop

    LadikLadik

           66 33 66 88

    ÇORUMÇORUM Çorum-MerkezÇorum-Merkez Sungurlu 5Sungurlu 5 İskilipİskilip KızılırmakKızılırmak

          Alaca 6 Alaca 6 MecitözüMecitözü

          Osmancık 6Osmancık 6

          Yerköy 6Yerköy 6

    44 44

    99 1010

    ELAZIĞELAZIĞ    Elazığ-ŞehirElazığ-Şehir Elazığ-MerkezElazığ-Merkez

    KovancılarKovancılar

           YolçatıYolçatı

    88    77 88

    1212

    ELBİSTANELBİSTAN K.MaraşK.Maraş

    Elbistan-Mrk Elbistan-Mrk AfşinAfşin TufanbeyliTufanbeyli

           GöksunGöksun

           NurdağıNurdağı

    99 44

    99 1010 1212

    ERCİŞERCİŞ    

    VanVan Erciş-Merz.Erciş-Merz. MuradiyeMuradiye

           TatvanTatvan PatnosPatnos

    1010    

    88 1010 1212

    EREĞLİEREĞLİ KaramanKaraman EreğliEreğli KarapınarKarapınar

           66 44 66 88

    ERZİNCANERZİNCAN    

    Erzincan- Merkez 8Erzincan- Merkez 8 Kelkit 10Kelkit 10 Refahiye 12Refahiye 12

           Suşehri 9Suşehri 9 Şiran 11Şiran 11

           88    

    ERZURUMERZURUM    Erzurum-ŞehirErzurum-Şehir Erzurum- Merkez 8Erzurum- Merkez 8 Aşkale 10Aşkale 10

           Bayburt 9Bayburt 9 Oltu 10Oltu 10

           Hasankale 9Hasankale 9 Çayırlı 11Çayırlı 11

           Horasan 11Horasan 11

           Mercan 11Mercan 11

    88    77

    ESKİŞEHİRESKİŞEHİR Eskişehir-Mer 2Eskişehir-Mer 2 İnönü 6İnönü 6 YunusemreYunusemre

       Bilecik 3Bilecik 3 Sivrihisar 6Sivrihisar 6 GünyüzüGünyüzü

       Bozüyük 3Bozüyük 3 Çifteler 6Çifteler 6 AlpuAlpu

       Yenişehir 3Yenişehir 3 Seyitgazi 7Seyitgazi 7 BeylikovaBeylikova

       İnegöl 3İnegöl 3

           22

    88

    ILGINILGIN AkşehirAkşehir Ilgın-Merkez 7Ilgın-Merkez 7 KadınhanıKadınhanı YunakYunak ÇeltikÇeltik

    77 44

    88 1010 1212

    KARSKARS

    Kars-MerkezKars-Merkez AkyakaAkyaka

    TuzlucaTuzluca

    1111

    1111 1212

    KASTAMONUKASTAMONU

    Kastamonu Şehir 5Kastamonu Şehir 5 TosyaTosya Araç Araç

    Kastamonu Merkez 6Kastamonu Merkez 6 DevrekaniDevrekani DadayDaday

    Taşköprü 7Taşköprü 7 IlgazIlgaz

    BoyabatBoyabat

    66

    88 1010

    KIRŞEHİRKIRŞEHİR

    Kırşehir-Mer.) 6Kırşehir-Mer.) 6 Gülşehir 8Gülşehir 8 Kozaklı 10Kozaklı 10

    Kaman 7Kaman 7 Hacıbektaş 8Hacıbektaş 8 Ortaköy 10Ortaköy 10

    Mucur 7Mucur 7

    Ş.Koçhisar 7Ş.Koçhisar 7

    66

    MALATYAMALATYA Malatya-Mer.Malatya-Mer.

    AkçadağAkçadağ Doğanşehir10Doğanşehir10 Kangal 12Kangal 12

    GölbaşıGölbaşı Darende 11Darende 11

    44 44

    99

    MUŞMUŞ

    Muş-Merk 11Muş-Merk 11 BulanıkBulanık

    Muş-Şehir 11Muş-Şehir 11 HınısHınıs

    Bingöl 11Bingöl 11 MalazgirtMalazgirt

    1111

    1212

    SUSURLUKSUSURLUK Balıkesir 2Balıkesir 2 Biga Biga KepsutKepsut

    Bursa 2Bursa 2 ManyasManyas

    Karacabey 4Karacabey 4 Soma Soma

    Bandırma 4Bandırma 4 Susurluk Mrk.Susurluk Mrk.

    Burhaniye 4Burhaniye 4

    Gönen 4Gönen 4

    M.Kemalpaşa 4M.Kemalpaşa 4

    55

    55 88

    TURHALTURHAL TokatTokat Turhal-MrkTurhal-Mrk Pazar 8Pazar 8

    ZileZile Almus 9Almus 9

    NiksarNiksar Aydınca 9Aydınca 9

    Çamlıbel 9Çamlıbel 9

    Yıldızeli 9Yıldızeli 9

    Artova 9Artova 9

    Sivas 8Sivas 8

    77 33 77

    UŞAKUŞAK Uşak-Merz. Uşak-Merz. Çivril 5Çivril 5 ÇalÇal

    Salihli Salihli Banaz 6 Banaz 6 DumlupınarDumlupınar

    Simav 6Simav 6

    Gediz 7Gediz 7

    44 44

    99

    YOZGATYOZGAT

    Yozgat-MerkezYozgat-Merkez Akdağmadeni 10Akdağmadeni 10

    SarıkayaSarıkaya Çekerek 10Çekerek 10

    Fakılı 10Fakılı 10

    Şefaatli 10Şefaatli 10

    Kadışehri 11 Kadışehri 11

    99

    99

    Not: 1. Yeni bölge kurulması halinde hangi gruba gireceği

    Genel Müdürlükçe belirlenir.

    2. Kışlık Pancar Projesi Bölgeleri ve Puanları

    Söke      3 puan      I. Bölge

       Menemen   3 puan      I.Bölge

       Antalya   2 puan      I. Bölge

       Adana      2 puan    I.Bölge

       Antakya   3 puan      I.Bölge

       Urfa      6 puan      II.Bölge

       Diyarbakır   8 puan      III.Bölge

       İslahiye   9 puan      III.Bölge

       Kızıltepe 10 puan    IV.Bölge

        II IIII IIIIII IVIV

    ADAPAZARIADAPAZARI Adapazarı(M)3Adapazarı(M)3 Alifuatpaşa 5Alifuatpaşa 5 Gölpazarı 8Gölpazarı 8

    Bağlı Ortaklık Bağlı Ortaklık İzmit 2İzmit 2 Kaynarca 6Kaynarca 6 Mudurnu 8Mudurnu 8

    Düzce 3Düzce 3 Pamukkova 5Pamukkova 5

    Akyazı 4Akyazı 4

    33

    55

    KÜTAHYAKÜTAHYA Kütahya (M)Kütahya (M) Tavşanlı 5Tavşanlı 5 AslanapaAslanapa

    Bağlı Ortaklık

    Altıntaş 6Altıntaş 6 KöprüörenKöprüören

    Emet 6Emet 6

    44 44

    88

    AMASYA (x)AMASYA (x)

    Amasya 6Amasya 6 Kayabaşı Kayabaşı

    Suluova(Mrk) 7Suluova(Mrk) 7 GöynücekGöynücek

    Havza 6 Havza 6

    Merzifon 6Merzifon 6

    Vezilköprü 7Vezilköprü 7

    Erbaa 7Erbaa 7

    Taşova 7Taşova 7

    Gümüşhacıköy 7Gümüşhacıköy 7

    77

    88

    KAYSERİ (x)KAYSERİ (x) Kayseri(Mrk)Kayseri(Mrk) Develi 5Develi 5

    Bogazlayan 6Bogazlayan 6

    Yeşilhisar 6Yeşilhisar 6

    Gemerek 7Gemerek 7

    Şarkışla 7Şarkışla 7

    Pınarbaşı 7Pınarbaşı 7

    44 44

    KONYA (x)KONYA (x) Konya (Mrk 2)Konya (Mrk 2) Cihanbeyli 5 Cihanbeyli 5

    Çumra 4Çumra 4 Kulu 5Kulu 5

    Seydişehir 4Seydişehir 4 Altınekin 6Altınekin 6

    Beyşehir 4Beyşehir 4 Şarkikaraağaç 6Şarkikaraağaç 6

    22

    Not: (x) Özelleşen fabrikalarda daha önceki hizmet alanları

    Ek- 2

    NAKİL MEVZUATI- FABRİKALARIN HİZMET BÖLGELERİ

    I.BÖLGE : 2-3 puan- 3 yıl

    İSTANBUL 2

    ANKARA 2

    ESKİŞEHİR 2

    ADAPAZARI 3

    KONYA 3

    II.BÖLGE: 4-5 puan-9 yıl

    AFYON 4

    ALPULLU 5

    BURDUR 4

    ÇORUM 4

    KAYSERİ 4

    KÜTAHYA 4

    MALATYA 4

    SUSURLUK 5

    UŞAK 4

    SARMISAKLI 5

    III. BÖLGE : 6-7 puan - 8 yıl

    AMASYA 7

    EREĞLİ 6

    BOR 7

    ÇARŞAMBA 6

    ILGIN 7

    KASTAMONU 6

    KIRŞEHİR 6

    TURHAL 7

    IV. BÖLGE : 8-9 puan - 6 yıl

    ERZURUM 8

    ERZİNCAN 8

    ELAZIĞ 8

    ELBİSTAN 9

    SİVAS 8

    YOZGAT 9

    V. BÖLGE FABRİKALAR : 10-11 puan - 4 yıl

    AĞRI 11

    ERCİS 10

    KARS 11

    MUŞ        11

    Mevzuat Kanunlar