BELGELİ TURİZM İŞLETMELERİNDE YABANCI PERSONEL VE SANATKARLARIN ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Belgeli Turizm İşletmelerinde Yabancı Personel Ve Sanatkarların Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik

    Kültür ve Turizm Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 01/03/1983

    Resmi Gazete Sayısı: 17974

    Amaç

    Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı belgeli turizm işletmelerinde 2007 sayılı Türkiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun hükümlerinden istisna edilerek çalıştırılabilecek nitelikli "yabancı uzman personel" ve Sanatkarların nitelikleri ile sayılarının ve bunların çalışmalarına izin verilmesindeki usullerin tespitidir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (h) fıkrasında tarifi yapılan yatırım ve işletmelerde çalıştırılabilecek nitelikli yabancı uzman personel ve sanatkarlara izin verilmesinde uygulanacak usul ve esaslara ait hükümleri kapsar.

    Yasal Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci Maddesinin (b) fıkrasının 2 nolu bendi uyarınca düzenlenmiştir.

    Yabancı Personel ve Sanatkarların Çalıştırılması

    Madde 4 - Belgeli turizm işletmeleri , 2007 sayılı Kanun kapsamına giren işlerde, 2634 sayılı Kanunun 18 inci Maddesinin (a) fıkrası uyarınca: a. Nitelikli yabancı uzman personel b. Uluslararası üne sahip sanatçılarla, üst düzeye yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış sanatçı ve sanatçı toplulukları, Turizm Bakanlığının uyun görüşü ve İçişleri Bakanlığının izni ile çalıştırabilirler.

    Yabancı Personel Sayısı   

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü Maddesi uyarınca 2007 sayılı Kanundan istisna edilerek çalıştırılacak yabancı uyrukluların miktarı, toplam personelin %10'unu geçemez. Bu oran Turizm Bakanlığınca %20'ye arttırılabilir. 2007 sayılı Kanun kapsamına giren meslek ve hizmetler ışındaki işlerde çalıştırılanlarla genel hükümler ve 6224 sayılı

    Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu uyarınca izin verilen yabancı personel yukarıdaki fıkrada belirlenen hesaplamada dikkate alınmaz. Uluslararası zincir işletmelerde toplam personel sayısının hesabında,zincirin yabancı ülkelerdeki tesislerinde çalıştırılan Türk personelde dikkate alınır.

    Yabancı Sanatkar Çalıştırabilecek İşletmeler

    Madde 6 - Yabancı sanatkar çalıştırmak üzere başvuracak belgeli turizm işletmelerinin bir önceki yıl en az 40,000 (kırkbin) USD veya muadili dövizi sağlamış olması gerekir. İşletmenin döviz kazancı başvuru dosyasına eklenecek, kambiyo devre beyannamesi veya yetkili bankalarca verilen döviz alım bordroları ile belirlenir. Yeni açılacak işletmelerinde anılan miktarda döviz kazancının taahhüt etmeleri halinde izin verilebilir.

    Başvuru Usulu

    Madde 7 - Bu yönetmelik uyarınca istihsal edilecek izinler için ilk başvuru yurtdışında konsolosluklarımıza, yurt içinde ilgili Valiliğe yapılır. Başvuru dosyasında aşağıdaki belgelerin bulunması gerekir. 1. Vize talep beyannamesi, 2. İş mukavelesi, 3. Döviz gelirlerine ait belgeler, 4. Bonservisler (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç)

    Bakanlıklarca Yapılacak İşlemler

    Madde 8 - Bu yönetmeliğin 7 nci Maddesi uyarınca kendilerine başvuru yapılan merciler gerekiyorsa görüşlerini de ekleyerek talebi Turizm Bakanlığına iletirler. Bakanlık gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra görüşü ile birlikte dosyayı İçişleri Bakanlığına yollar. İzin işlemi İçişleri Bakanlığınca sonuçlandırılır. Bakanlıklar gerekli gördükleri hallerde taleple ilgili olarak Konsolosluklarımızdan ayrıca bilgi ve görüş isteyebilir.

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı ile İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar