TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ

    Turizm Şurası Yönetmeliği

    Kültür ve Turizm Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998

    Resmi Gazete Sayısı: 23492

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ekonominin önemli bir dalı durumuna gelen Türk Turizminin, yurtta ve dünyada değişen ve gelişen olaylar ışığında daha ileriye götürülmesi için alınması gerekli önlemleri saptamak ve turizm politikası ile ilgili görüşleri belirlemek üzere "Turizm Şurası"nın kuruluşunu, çalışma esaslarını ve işleyişini düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 -Bu Yönetmelik, Turizm Şurası'nın amacı, kuruluşu, çalışması, işleyişi ve bunlarla ilgili diğer hükümlerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 -Bu Yönetmelik, Turizm Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci ve 26 ncı maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık   : Turizm Bakanlığı'nı,

    Bakan      : Turizm Bakanı'nı

    Müsteşar   : Turizm Bakanlığı Müsteşarı'nı

    APK      : Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'nı,

    Şura      : Turizm Şurası'nı,

    Genel Kurul   : Tabii üyeler, temsilci üyeler ile davetli üyelerden oluşan kurulu,

    Divan Başkanlığı: Başkanı Bakan veya Müsteşar olan, diğer üyeleri Genel Kurul tarafından seçilen

    Şura yürütücü organını,

    Komisyon   : Gündemdeki konularla ilgili çalışmaları yürüten Alt Komisyonu,

    Yürütme Kurulu: Şura kararlarının uygulamasını izleyen kurulu,

    Komite Başkanı: Turizm Şurası Düzenleme Komitesi Başkanını,

    Komite      : Şura Düzenleme Komitesi Başkanı ve Üyelerini,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Turizm Şurasının Kuruluşu ve İşleyişi

    Kuruluş

    Madde 5 - Bakan, Şuranın tabii üyesi ve başkanıdır. Bakan bulunmadığı zamanlarda Müsteşar Şuranın başkanlığını yapar. Şura; tabii üyeler, temsilci üyeler, davetli üyeler ve gözlemcilerden oluşur.

    Tabii Üyeler

    Madde 6 - Şuranın tabii üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Üyeleri,

    b) Bakanlıktan;

    1) Bakan,

    2) Müsteşar,

    3) Müsteşar Yardımcıları,

    4) Teftiş Kurulu Başkanı,

    5) APK Kurulu Başkanı,

    6) Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcıları, Bağımsız Daire Başkanları ve Döner Sermaye

    İşletmeleri Merkez Müdürü,

    7) I. Hukuk Müşaviri,

    8) Şura Düzenleme Komitesi Başkanı ve Üyeleri,

    9) Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Nevşehir, Erzurum, Diyarbakır İl Turizm Müdürleri.

    c) Diğer Kurum ve Kuruluşlardan;

    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve görevlendireceği bir kişi.

    Temsilci Üyeler

    Madde 7 - Şuranın temsilci üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Bakanlıktan;

    1) Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek 3 Bakanlık Müfettişi,

    2) Bakanlık Makamınca görevlendirilecek 3 Bakanlık Müşaviri,

    3) Bakanlık Merkez Birimlerince görevlendirilecek birer Daire Başkanı,

    4) APK Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek 3 APK Uzmanı,

    5) Bakanlık Kontrolörlerinden görevlendirilecek 3 Kontrolör,

    6) Bakanlık Merkez Birimlerince görevlendirilecek birer Şube Müdürü,

    7) Bakanlık Makamınca seçilecek her coğrafi bölgeden üçer İl Turizm Müdürü, birer Danışma Müdürü,

    8) Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünce, Turizm Eğitim Merkezlerinden görevlendirilecek 4 Turizm

    Eğitim Merkezi Müdürü ile her branştan birer eğitici.

    b) Diğer Kurum ve Kuruluşlardan;

    1) Bakanlık Makamınca; Şuranın gündemine göre belirlenecek, ilgili Bakanlıkların Müsteşarları ile diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilecek en çok 15 üye,

    2) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince görevlendirilecek 2 temsilci,

    3) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü,

    Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nden birer

    temsilci,

    4) Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Türk Hava

    Yolları Anonim Ortaklığı ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi üst kademe yöneticileri veya

    görevlendirecekleri birer temsilcileri,

    5) Her coğrafi bölgeden gerektiği sayıda; Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı veya görevlendirecekleri

    birer temsilci,

    c) Turizm Özel Sektör Temsilcileri;

    Turizm sektörü meslek kuruluşları başkanlıklarından, oluşturulacak Alt Komisyonların her birinde görev yapmak üzere birer temsilci.

    Davetli Üyeler

    Madde 8 - Bakan tarafından davet edilecek üyeler şunlardır:

    a) Turizm Bakanlığı yapmış olanlar,

    b) Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı yapmış olanlar,

    c) Turizmle ilgili kişi ve kuruluşlardan beşer kişi.

    Gözlemciler

    Madde 9 -Bakan, Şura'ya yurt içinden veya yurt dışından gözlemciler davet edebilir, gözlemciler görüş bildirebilir, fakat oy kullanamazlar.

    Şuranın Toplanması

    Madde 10 - Şura, Bakanın daveti üzerine 3 yılda bir toplanır. Bakan gerektiğinde Şura'yı olağanüstü toplantıya çağırabilir. Şura, üye tam sayısının üçte ikisiyle toplanır.

    Şura Gündemi

    Madde 11 - Şuranın gündemi, Bakanlıkça belirlenir ve üyelere bildirilir.

    Şura Ön Hazırlıkları

    Madde 12 - Gündemle ilgili olarak tespit ve görüş belirlemek üzere ön hazırlık çalışmaları Komitece başlatılır.

    Komite, Şura gündemiyle ilgili olarak; gerektiğinde ilgili Bakanlıklar, üniversiteler ve şahıslar ile kurum ve kuruluşların da görüşlerini alarak ön hazırlık çalışmalarının boyutlarını genişletebilir.

    Dökümanların Gönderilmesi

    Madde 13 - Şura gündemiyle ilgili gerekli dokümanlar toplantıdan önce üyelere gönderilir.

    Şuranın Çalışma Essas ve Usülleri

    Madde14 -Şura, çalışmalarını belirlenen gündem gereğince Genel Kurul ve Alt Komisyon toplantıları halinde yürütür.

    Genel Kurul; ilk oturumunda, biri Bakanlık mensubu üyeler arasından olmak üzere bir başkan, dört başkan yardımcısı ve üç raportör seçerek Şura Divanını oluşturur. Şura Genel Kurulu'nu Divan Başkanı yönetir. Yokluğu halinde Başkan Yardımcılarından birisi görev yapar.

    Alt Komisyonlar

    Madde 15 - Gündemdeki konularla ilgili olarak Alt Komisyonlar kurulur. Alt komisyon üyeleri, Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve kendilerine duyurulur. Gerektiğinde Şura üyeleride bilgilendirilerek Alt komisyonlar arasında üye değişikliği yapılabilir.

    Alt Komisyon Çalışmaları

    Madde 16 - Alt Komisyonlar, çalışmalarını aşağıdaki esaslara göre yapar:

    a) Her Alt Komisyon, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki raportör seçer ve Şura gündemi doğrultusunda bir çalışma planı hazırlar, görüşmeler Komisyon Başkanlığı'nın belirlediği zaman içinde tamamlanır.

    b) Alt Komisyon Başkanlığı, kişisel bildiriler ile kurum ve kuruluşların görüş yazılarının Alt Komisyonlarda görüşülmesini sağlar.

    c) Kararlar oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar birer tutanağa bağlanır.

    d) Her Alt Komisyon, kendi konusu ile ilgili çalışmalar yapar ve raporunu hazırlar. Bu raporlar, Alt

    Komisyon üyeleri tarafından imzalanır.

    e) Alt Komisyon Başkanları, raporlarını zamanında Şura Divan Başkanlığına tutanakla teslim eder.

    f) Alt Komisyon Raporları Genel Kurul'da görüşülür ve karara bağlanır. İlave veya çıkarmayı gerektiren

    düzeltmeler yapılabilir. Şura kararlarını içeren Sonuç Bildirisi Divan Başkanlığı'nca hazırlanır.

    Şura Kararlarının Kabülü

    Madde 17 - Şura Sonuç Bildirisi Genel Kurula katılan üyelerin oy çokluğu ile karara bağlanır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın uygun bulduğu görüş kabul edilir. Gerektiğinde Başkanlık Divanı Sonuç Bildirisinin hazırlanması ve yayımlanması için Genel Kurul'dan yetki alabilir.

    Şura Kararlarının Kesinleşmesi

    Madde 18 - Kararlardan hangilerinin yürürlüğe gireceği Bakan Onayı ile kesinleşir. Şura Kararları önem ve önceliğine göre, Bakanlık yıllık programlarında yer alır.

    Şura Kararlarının Yayımlanması

    Madde 19 - Şura kitabı 4 ay içinde, Turizm Bakanlığınca yayımlanır ve ilgili yerlere gönderilir.

    Şura Kararlarının Sekreterya İşleri

    Madde 20 - Şura'nın sekretarya işleri APK Kurulu Başkanlığınca yürütülür.

    Yürütme Kurulunun Oluşumu

    Madde 21 - Yürütme Kurulu; Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, APK Kurulu Başkanı, Şura Düzenleme Komitesi Başkanı ve Bakan tarafından görevlendirilen kişilerden Bakan Onayı ile oluşur.

    Yürütme Kurulunun Görevleri

    Madde 22 - Yürütme Kurulu Şura kararlarının yerine getirilmesini izler ve gerekli koordinasyonu sağlar.

    Turizm Şurası Düzenleme Komitesi

    Madde23 -

    Turizm Şurası

    Düzenleme Komitesi, APK Kurulu uzmanları arasından Bakanlık Makamı tarafından görevlendirilecek bir Komite Başkanı, Komite Başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilecek bir Komite Başkan Yardımcısı ve yeterli sayıda üyeden oluşur.

    Komitenin Görevleri

    Madde 24 - Komitenin görevleri şunlardır:

    a) Daha önce yapılan Şuraların genel değerlendirilmesini yapmak ve gerektiğinde APK Kurulu Başkanlığına bilgi vermek,

    b) Şura'nın teşkili için gerekli çalışmaları yapmak,

    c) Komite tarafından tespit edilen Şura gündemini ve Şura toplantı tarihini Bakan'ın Onayına sunmak,

    d) Davetlerin zamanında yapılmasını, Şura gündemi ile dokümanların Şura üyelerine gönderilmesini

    sağlamak,

    e) Açılış ve kapanış törenleriyle diğer sosyal ve kültürel faaliyetleri, karşılama, ağırlama ve ulaşım

    hizmetlerini planlamak, Bakanlık Birimleri arasında yardımlaşma, işbirliği ve koordinasyon sağlamak

    üzere, Bakan talimatlarını hazırlatıp yayımlamak,

    f) Alt Komisyonların çalışacağı uygun ortamları temin etmek,

    g) Üyelerin hangi Alt Komisyonda çalışacakları hususunda görüşlerini almak, Alt Komisyonlara dengeli

    şekilde dağılımlarını sağlamak,

    h) Alt Komisyonlar arasında koordinasyonu sağlamak,

    i) Şura'nın düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

    j) Alt Komisyonlar tarafından hazırlanan raporları, Genel Kurul'da görüşülmek üzere, çoğaltarak

    üyelere sunmak,

    k) Genel Kurul'da yapılan görüşmeler ve sunulan raporlar ile Bakan tarafından onaylanan Şura

    kararlarını kitap haline getirmek, Şura üyelerine ve ilgili yerlere göndermek.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar