TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ (TEDAŞ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Tedaş) Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği

    Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 03.04.1997

    Resmi Gazete Sayısı: 22953

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Dayanak ve Kapsam, Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik 14/7/1965 tarih, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve değişiklikleri ile kamu iktisadi teşebbüslerinin personel rejimini düzenleyen mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün (TEDAŞ) personel politikasını ve personelinin hizmete alınmalarını, niteliklerini, atanma, yer değiştirme, ilerleme, yükselme hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenler.

    Dayanak ve Kapsam

    Madde 2 - 14/7/1965 tarih, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Değişiklikleri ile 8/6/1984 tarih, 233 ve 22/1/1990 tarih, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri hükümlerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilen ve İş Kanunu kapsamı dışında kalan personel hakkında uygulanır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen değimlerden;

    a) Teşekkül : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü'nü (Merkez ve Taşra Teşkilatı),

    b) Müessese : Sermayesinin tamamı Teşekküle ait olup, ona bağlı işletme ve işletmeler topluluğunu,

    c) Personel : Teşekkülde bu Yönetmelik kapsamında çalışan memur ve sözleşmeli personeli (22/1/1990 tarih, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3üncü maddesinin 5/2/1992 tarih, 3771 sayılı Kanunla değiştirilen (b) bendine göre 1 sayılı cetvelde bulunanlar ile aynı maddenin (c) bendinde tanımı yapılan sözleşmeli personel ve 14/7/1965 tarih, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeli),

    d) Yönetmelik : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Personel Yönetmeliğini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

    Personel Politikası ve İlkeleri

    Madde 4 - Teşekkül hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için uygun personelin; seçiminde, görevlendirilmesinde, işin gereğine uygun şekilde eğitilmesinde, istihdam şekil ve şartlarının tayininde uygulanacak yöntemi ifade eder. Personel politikasının belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili esaslar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca tespit edilir.

    Personel politikasının ilkeleri :

    a) Görevin niteliğine uygun vasıftaki personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,

    b) Yetenekli ve başarılı personelin girişimciliğini bu yöndeki çabasını maddi ve manevi olarak desteklemek, personele yetişme ve gelişme yönünden eşit imkanlar sağlamak,

    c) Teşekkülün amacını gerçekleştirebilmesi için; personeli verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırmak, personelin bu yöndeki görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla aktarabilmesini sağlamak,

    d) Personelin kişiliğine saygı duymak, haklarını korunmasını sağlamak, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek,

    e) Personelin amirleri ve iş arkadaşları ile iyi beşeri ilişkiler kurmasına çaba göstermek, yapılan işin niteliğine uygun rahat ve güvenli iş ortamı sağlamak,

    f) Atanması Teşekküle ait, üst görev yerlerini öncelikle bünye içinden atama yapmak.

    Kadro ve Pozisyonların tespiti

    Madde 5 - Teşekkülde 14/7/1965 tarih, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kamu iktisadi teşebbüslerinin personel rejimini düzenleyen mevzuat hükümleri ile belirlenen mercilerce tespit edilen kadro ve pozisyonların dışında personel çalıştırılamaz.

    İhtiyaç halinde yıl içinde mevcut personel kadrolarının unvan, derece ve sayıları ile pozisyonlarda tahvil, ihdas veya iptal gibi değişikliklerin gerekmesi halinde Personel Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlüğe teklif edilir ve gerekli karar istihsalini teminen ilgili mercilere başvurulur.

    İş Özellikleri

    Madde 6 - Her kadro için bu kadroya atanacak kişilerde bu Yönetmeliğe göre aranan genel şartlara ek olarak aranılacak nitelikler ve iş özellikleri yazılı olarak tespit edilir.

    Kadro ve Pozisyon İhtiyacının Kontrolü

    Madde 7 - Personel Dairesi Başkanlığı, ilgili birimlerle işbirliği yaparak Teşekkülün kadro ve pozisyon ihtiyacını devamlı ve sistemli bir şekilde takip eder.

    Kadro ve pozisyon ihtiyacının kontrolünde iş analizi, iş ölçümlemesi gibi iş basitleştirilmesi tekniklerinden yararlanılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İşe Alma

    İşe alınacaklarda Aranılacak Genel Şartlar

    Madde 8 - Teşekküle yeni işe alınacaklarda aşağıdaki genel şartların bulunması gereklidir :

    a) T.C. Vatandaşı olmaları,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamaları,

    c) 18 yaşını tamamlamış olmaları ( Ancak bir meslek veya sanat okulunu bitirip en az 15 yaşını doldurmuş olmak şartı ile Medeni Kanunun 12nci maddesine göre kazai rüşt kararı alanlar hariç)

    d) İlk hizmete girişte 30 yaşını aşmamış olmaları ( Lisans ) düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmaları şartı ile teknik, genel idare, avukatlık ve sağlık hizmet gruplarında çalışarak mesleklerini bilfiil ifa edenlerde ilk defa işe girmek için en fazla 35 yaşı esas alınır.)

    e) En az lise ve dengi okul mezunu olmaları ( Ancak lise mezunları arasında personel temini mümkün olmaması halinde orta okul mezunlarının da istihdamı mümkündür.)

    f) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmamaları,

    g) Askerlikle ilişiği bulunmamaları, askerliğini yapmış yada tecilli olmaları,

    h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

    ı) Diğer remi kurum ve teşekküllere mecburi hizmetle yükümlü bulunmamaları veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmaları,

    i) Daha önce çalıştığı işyerinden disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamaları,

    j) Mevzuat hükümleri gereğince hakkında güvenlik soruşturması yapılması gereken personel ile ilgili yapılacak güvenlik soruşturması sonuçlarının olumlu olması.

    İşe Alınacaklarda Aranacak Özel Şartlar

    Madde 9 - Yeni işe alınacakların, 8inci maddede sayılan genel şartlar dışında öğrenim derecesi, eğitim ve tecrübe, yaş haddi ve diğer niteliklerle ilgili olarak hizmet görecekleri kadroların iş özelliklerinde belirtilmiş olan özel şartları da taşımaları gereklidir.

    Görev İstek Bildirgesi

    Madde 10 - İş istemek için başvuranlardan isteğinin incelenmesi uygun görülenlere personel birimince "Görev İstek Bildirgesi" doldurtulur ve ilgiliye imzalattırılır.

    Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar işe alınmaz. Atananlardan göreve girmesine engel bir durumu olmasına rağmen görev istek bildirgesinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların işine son verilir.

    Giriş kademelerinde Boş Kadroların Duyurulması

    Madde 11 - Teşekkülde giriş kademelerinde boşalan kadrolardan atama yapılacak olanlar belirli devrelerde Personel Dairesince uygun araçlarla duyurulur.

    Duyuruda kadrolar hakkında aşağıdaki bilgiler yer alır :

    a) Atama yapılacak boş kadroların sınıf, derece ve unvanları,

    b) Kadroların bulunduğu yerler,

    c) Kadrolara alınacak personel sayısı,

    d) Alınacak personelin genel ve özel şartları,

    e) Başvurulacak yerler ve en son başvurma tarihi,

    f) Eleman alımı için yapılacak sınavların yer ve zamanları.

    Giriş Kademeleri Dışındaki Kadrolar

    Madde 12 - Giriş kademeleri dışındaki kadrolara Teşekkül içerisinden usulüne göre atama yapılamaması halinde gerektiğinde diğer kurumlardan personel tedarikine gidilebilir. Diğer kurumlarda atama yapılacak personel için bu Yönetmeliğin 9uncu Bölümünün 26ncı maddesindeki şartların bulunması gerekir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Seçim ve Atama

    Giriş Sınavları

    Madde 13 - Halen veya daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışanlardan Teşekkülde görev almak için başvuranlar, 20.01.1995 tarihli ve 22177 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEDAŞ Genel Müdürlüğüne İlk Defa Sözleşmeli Olarak Atanacak Personele İlişkin Sınav Yönetmeliği'ne göre sınava tabi tutulurlar.

    Ancak Teşekküle karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, Devlet hizmeti yükümlülüğünü ifa için Teşekküle verilenler ve kanuni mükellefiyetlere göre alınması gerekenler ayrıca sınava tabi tutulmazlar.

    Referanslar

    Madde 14 - Teşekkülde görevlendirilmesi uygun görülenler hakkında Personel Dairesince Görev İstek Bildirgesinde belirtilen kişilerden gerektiğinde yazılı bilgi alınır.

    Bu referanslar dışında başka kaynaklardan da aday hakkında bilgi toplanabilir.

    İşe Alınacaklardan İstenecek Belgeler

    Madde15 - Teşekkülde ilk defa hizmete alınacaklardan aşağıdaki belgeler istenir.

    a) Nüfus cüzdanının tasdikli örneği,

    b) 8inci maddenin (h) bendinde yazılı suçlardan mahkumiyeti bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge,

    c) Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noterden onaylı örneği,

    d) Gerekli sayıda 4,5 x 6 cm. ölçüsünde fotoğraf ,

    e) Askerlik durumunu bildiren belge,

    f) Tam teşekküllü resmi sağlık kuruluşlarından alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

    g) 19/4/1990 tarih, 3628 sayılı Kanuna uygun olarak doldurulmuş Mal Bildirim Beyannamesi,

    h) İhtisas ve meslek sahibi olanlardan Kanun gereği alınması gereken belgeler

    ı) Daha önce resmi ve özel yerlerde çalışmış ise bu durumları gösterir belgeler, (Hizmet belgesi ve bonservis gibi)

    i) Yukarıda sayılan belgeler dışında görev alacağı kadronun özelliklerine uygun olarak Teşekkülce istenilmesi yaralı ve gerekli görülen diğer belgeler.

    Atamaya esas belgeler dışında atamayı takiben personelden; Aile Yardımı ve Ölüm Yardımı Beyannamesi, Tedavi Yardım Beyannamesi, İkametgah İlmühaberi, ayrıca alınır.

    Atama ve İşe Almada Göreve Başlama Süresi

    Madde 16 - Teşekkülde açıktan ( ilk defa veya yeniden) bir göreve atanan personelin atama tebliği işlemleri ile göreve başlama veya başlamama halinde yapılacak işlemler bu konuları düzenleyen mevzuat hükümlerine tabidir.

    Atamaya Yetkili Merciler

    Madde 17 - Teşekkülde atama ve işe alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu yetkisini, sınırlarını açıkça belirlemek kaydı ile Genel Müdüre devredebilir. Bu esas, nakiller için de geçerlidir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Adaylık

    Adaylık

    Madde 18 - Teşekkülde ilk defa işe alınanlardan aday olarak atananların adaylık dönemi ve adaylıktan asilliğe geçirilme işlemleri, statülerinin bu konuları düzenleyen özel hükümlerine göre yürütülür.

    ALTINCI BÖLÜM : Hizmet İçi Eğitim

    Tanım

    Madde 19 - Hizmet içi eğitim Teşekkül personelinin işleriyle ilgili pratik ve teorik bilgilerinin arttırılması, kendilerine beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönden geliştirilmesi için yapılan ve bu suretle hizmette verim, ekonomi ve etkenlik sağlayan çalışmalardır.

    Eğitim Planı

    Madde 20 - Teşekkülün Hizmet İçi Eğitim Politikası esaslarına göre, personelin eğitim ihtiyacı ve eğitim imkanları karşılaştırılmak suretiyle Eğitim Dairesince diğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle eğitim planları hazırlanır.

    Eğitim Planı Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

    Eğitim Programı

    Madde 21 - Eğitim konularını, eğitilecek personeli, eğitim görevlilerinin eğitim yerini, süresini, araç ve gereçlerini belirtmekle ve bu maksatla yapılacak faaliyetlerin gerçek maliyetlerini hesap ederek yeterli ödeneği ayırmak suretiyle eğitim planının bir yıl içinde uygulanabilecek kısımlarını gösteren bir eğitim programı hazırlanır.

    Eğitim Dairesi tarafından hazırlanan yıllık eğitim programı Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Sicil ve Başarı Değerlendirilmesi

    Personelin Çalışmasının Değerlendirilmesi

    Madde 22 - Personelin göreviyle ilgili yetenekleri ile genel durum ve davranışları bakımından olumlu ve olumsuz nitelikleri belli devreler itibariyle, amirleri tarafından düzenlenecek bir raporla belirlenir.

    Değerlendirme Şekli ve Raporların Kullanıldığı Yerler

    Madde 23 - Bu değerlendirme;

    a) Memurlar için : "Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği" ekindeki Devlet memurları Sicil raporu,

    b) Sözleşmeli personel için : "Kamu iktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil Ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik" ekindeki Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu,

    Kullanılmak suretiyle yapılır.

    Sicil Raporu ile Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporlarının kullanıldığı yerler şunlardır.

    a) Üst göreve yükselme, kadro ve pozisyon değişikliği ve yer değiştirme,

    b) Personelin derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ile sözleşmeli personelin başarı ücretinin,

    c) Hizmet içi eğitim ihtiyacının tespiti,

    d) Memurluktan çıkarma ve sözleşme feshi,

    e) Emekliye ayırma,

    f) Açıktan ve altı ay süre ile sözleşmeli atanan personelin bu süre sonunda sözleşmesinin yenilenmesi veya sözleşme süresinin uzatılması.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : İlerleme

    Kademe İlerlemesi, Derece Yükselmesi ve Şartları

    Madde 24 - A- Kademe ilerlemesi :

    Görevin önem ve sorumluluğu artmadan Kanundaki esaslara göre derece içerisindeki ücret artışıdır. Kademe ilerlemesi için ;

    a) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

    b) O yıl İçinde olumlu sicil almış olması,

    c) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin olması,

       Gereklidir.

       Kademe ilerlemesine dair işlemler Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerine göre yapılır.

       B- Derece Yükselmesi :

       Yasal şartları haiz personelin bir üst dereceye yükselmesidir. Personelin derece yükselmesi için ;

       a) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,

    b) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olması,

    c) Kadronun tahsis edildiği görev için ön görülen nitelikleri elde etmiş olması,

    d) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun tespit edilmiş olması,

    Gereklidir.

    C- Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin, emekliliğe esas aylıkta kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi olumlu sicil almak ve tahsil durumları itibari ile yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla yukarıda belirtilen bekleme sürelerine göre kadro şartı aranmaksızın yapılır.

    D- Personelden, 14/7/1965 tarih, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 29/11/1984 tarih, 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 37nci ve 64üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıyanlara, ayrıca kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi uygulanır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Görevde Yükselme

    (Mülga: RG-05.07.2002-24806/Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 39. Maddesi)

    ONUNCU BÖLÜM : Yer ve Görev Değiştirme

    (Mülga: RG-05.07.2002-24806/Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 39. Maddesi)

    ON BİRİNCİ BÖLÜM : Mükafatlandırma

    Takdirname Verilecek Haller

    Madde 34 - Görevini zamanında ve noksansız yerine getirmek personelin normal sorumluluğudur. Bunun için mükafatlandırmak gerekmez.

    Ancak, görevlerinde olağan üstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya karlılığı artıran veya Teşekkül faaliyetlerine yararlı buluş getiren veya büyük zararların doğmasını önlemede üstün gayret gösteren personele amirlerinin teklifi üzerine yada doğrudan doğruya atamaya yetkili makamlar tarafından takdirname verilebilir.

    Ödül Verilecek Haller

    Madde 35 - Memur ve sözleşmeli personel tabi oldukları Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname'de gösterilen esas ve usuller dahilinde ödüllendirilebilir.

    ON İKİNCİ BÖLÜM : Haklar ve Sosyal Yardımlar

    Uygulamayı İsteme Hakkı

    Madde 36 - Personel, bu Yönetmelikte kendi statüsü ile ilgili olarak belirlenmiş olan hükümlerin kendisi hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptir.

    İş Güvenliği

    Madde 37 - Personelin kendi statüsü ile ilgili kanunlarındaki yazılı haller dışında görevine son verilemez. esas olan, personelin hizmetine ihtiyaç olduğu ve hizmete yararlı bulunduğu sürece görevinin devam etmesidir.

    Sosyal Güvenlik

    Madde 38 - Personel, sosyal güvenlik yönünden Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabidir.

    Emeklilik

    Madde 39 - Personelin özel kanunlarda yazılı belirli şartlar içinde emeklilik hakları vardır.

    Çekilme

    Madde 40 - Personel, tabi oldukları statülerdeki hükümlere göre çekilme hakkına sahiptir.

    Şikayet ve Dilekler

    Madde 41 - Personel, Teşekkülle ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat etme, amirleri veya Teşekkül tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptir.

    Müracaat ve şikayetler "Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

    İzin

    Madde 42 - Personelin bu Yönetmelikte belirtilen süre ve şartlarla izin hakkı vardır.

    Sosyal Yardımlar

    Madde 43 - Aile yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı ödenekleri ile tedavi ve cenaze giderleri, giyecek, yiyecek yardımları hakkında bu konudaki mevzuat hükümleri uygulanır.

    Personel; ayrıca bedelini ödemek şartı ile lojman, misafirhane, eğitim tesisleri ve diğer imkanlardan yararlanır.

    ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sorumluluklar

    Tarafsızlık

    Madde 44 - Personel herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz. Görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz, hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda bulunamaz ve bu çeşit eylemlere katılamaz.

    Personelin Yükümlülük ve Sorumlulukları

    Madde 45 - Teşekkülün Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile her çeşit personeli;

    a) Teşekküle verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları verimlilik ve karlılık esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gereken gayret ve basireti göstermekle sorumlu ve yükümlüdür. Ayrıca görevleriyle ilgili olarak Teşekküle verdikleri zarardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabidirler.

    b) Teşekkülün paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun 2 nci Kitap üçüncü ve altıncı baplarındaki hükümler uygulanır.

    c) Görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri, görevden ayrılmış olsalar bile yetkili amirin izni olmadan açıklayamazlar. Aksi halde haklarında Türk Ceza Kanununun 229 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

    d) Görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı Teşekkülün Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında takibat yapılabilmesi için ilgili Bakanın izninin alınması şarttır.

    Personelin Görev ve Sorumlulukları

    Madde 46 - Personel, amirlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak verilen emir Kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olduğu takdirde durumu amirine bildirir ve emri yerine getirmez. Amir yazılı olarak emrinde ısrar ettiği takdirde konusu suç teşkil etmeyen emri yerine getirilmesi zorunludur. Sorumluluk emri verene aittir.

    Personel, amirlerinden aldığı emri konusu suç olmadığı halde yanlış takdirle suç sayar ve yarine getirmezse, amir gecikmesinin zarar getirebileceği durumlarda bu hizmetin diğer bir görevli tarafından yapılmasını sağlar veya gerekirse kendisi yapar.

    Bu durumda görevi yerine getirmeyen personel hakkında disiplin kovuşturması yapılır.

    Acil durumlarda kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunda gösterilen istisnalar saklıdır.

    Görevlerin Yerine Getirilmesi

    Madde 47 - Personel görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmekle, ilgili mevzuatı, usulleri ve iş ilişkilerini öğrenmekle ve görevlerinin en iyi şekilde ifası için gerekli bilgileri elde etmekle yükümlü ve tersine davranışlarından sorumludur.

    İş Sahipleri ile İlişkiler

    Madde 48 - Personel iş sahipleri ile ilişkilerinde dürüstlük ve ağır başlılıktan ayrılmaksızın sürat, kolaylık ve nezaketle görevini yerine getirmekle ve iş sahiplerine eşit işlem yapmakla yükümlüdür.

    Devam Zorunluluğu

    Madde 49 - Personel çalışma saatleri içinde görevinin başında bulunur ve çalışmasının tümünü işine hasreder.

    Devir Teslim

    Madde 50 - Görevi sona eren personel, saklamakla sorumlu olduğu para ve para hükmündeki değerleri resmi belgeleri, araç ve gereçleri, amirleri tarafından tespit edilen ve kendisine yazılı olarak bildirilen süre içinde devir ve teslim etmedikçe görevinden ayrılamaz.

    Sır Saklama

    Madde 51 - Personel Teşekkülce açıklanmaması gereken ve açıklandığında Teşekkülün maddi ve manevi zararı söz konusu olan sırları açıklayamaz.

    ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yasaklar

    Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı

    Madde 52 - Personelin, hizmetleri aksatacak şekilde kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya göreve gelipte hizmetlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları, toplu olarak söz veya yazı ile müracaatları, şikayetleri yasaktır.

    Sendikal Faaliyet ve Grev Yasağı

    Madde 53 - Teşekkül personelinin sendikal faaliyetleri ve grev yasağı konularında statülerinin özel hükümleri uygulanır.

    Siyasi Faaliyet Yasağı

    Madde 54 - Personel siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye olamaz.

    Ticaretle Uğraşma Yasağı

    Madde 55 - Personel ticaretle meşgul olamaz. Teşekkülün açtığı her türlü eksiltme ve artırmalara dolaylı ve dolaysız olarak katılamaz.

    Eşleri reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan ticari faaliyetlerde bulunan personel, bu durumu 15 gün içinde Teşekküle bildirmekle yükümlüdür.

    Başka İş ve Hizmet Yasağı

    Madde 56 - Teşekkülün Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve her çeşit personeli kanunlarda ön görülen haller dışında başka bir işle meşgul olamazlar.

    A) Birinci fıkrada sayılanlar:

    a) Anonim Şirketler hariç olmak üzere, Teşekkülün faaliyet konusuna giren mal ve hizmetleri istihsal ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunların eşleri ile reşit olmayan çocukları da aynı yasaklara tabidir.

    b) Yönetim Kurulunun muvafakati üzerine Teşekkül ve bağlı ortaklıklarının iştiraklerinin yalnız birisinde olmak kaydıyla bulundukları yerde uygun aday bulunamaması halinde başka yerdeki iştiraklerin yönetim kurulu üyeliğine, denetçiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine getirilebilirler.

    B) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.

    a) esas görevlerine halel gelmemesi ve Genel Müdürün veya yetki vereceği diğer amirlerin uygun görmesi şartıyla, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alınması,

    b) Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları, kamu kurumu niteliğini haiz kuruluşlar, Teşekkülün faaliyetleri ile ilgili sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşların yönetim, denetim ve istişare organlarında görev alınması,

    c) Kişiler, kurum ve kuruluşlarca, görevleri dolayısıyla Teşekkül personeli aleyhine açılan davalarda, Genel Müdürün uygun görmesi şartıyla görevlendirilecek avukatlarca savunma yapılması,

    d) Bilir kişilik ve hakemlik gibi kanunlardan doğan görevler, kısmi zamanlı istihdam edilen sözleşmeli personelin hangi iş veya hizmetleri yapamayacağı sözleşmelerinde belirtilir.

    Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı

    Madde 57 - Personelin doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemesi ve görevi sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmesi veya iş sahiplerinden borç para istemesi ve alması yasaktır.

    Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı

    Madde 58 - Personel görevi ile ilgili konularda basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına Genel Müdürün izni olmadan bilgi veya demeç veremez.

    Akrabalık İlişkisi

    Madde 59 - Aralarında birinci dereceye kadar nesepten veya sebepten akrabalık bağı bulunan personel,

    a) Birbirlerinin bir göreve atanması hakkında karar veremeyecekleri gibi bununla ilgili kararlara da katılamazlar.

    b) Ast üst ilişkileri şeklinde beliren aynı kumanda zinciri içinde çalışamazlar.

    c) Zaruret halinde aynı kumanda zinciri içinde çalışma durumunda kalınması halinde ast durumunda bulunanın imza yetkisi ile tezkiye amirliği kaldırılır. Üst durumunda bulunan personel de ast durumundakinin tezkiyesini dolduramaz.

    ON BEŞİNCİ BÖLÜM : İzin

    Yıllık İzin

    Madde 60 - Personelin yıllık izin süresi; hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gün (zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok 2' şer gün yol izni eklenebilir. Sözleşmeli personele yol izni verilmez.)

    Teşekküle ilk defa veya tekrar atananların yıllık izine hak kazanabilmeleri için en az bir yıl çalışmış olmaları gerekir.

    Başka kuruluşlardan naklen gelenlerin kullanılmamış izin hakları saklıdır.

    Yıllık İznin Kullanılışı

    Madde 61 - Yıllık izinler iş durumu ve personelin istekleri gözönüne alınarak yetkili merciler tarafından kararlaştırılan tarihlerde tam olarak yada kısım kısım kullanılabilir.

    Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin bir sözleşme döneminde kullanmadıkları izinler müteakip sözleşme döneminde kullandırılmaz.

    İzin Vermeye Yetkili Merciler

    Madde 62 - Yıllık veya mazeret izinlerini vermeye yetkili merciler Genel Müdürün onayı ile tespit edilir.

    Mazeret İzni

    Madde 63 - Mazeret izni,

    a) Kadın personele doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile günde 1,5 saat süt izni verilir.

    b) Erkek personele karısının doğum yapması üzerine isteği halinde 3 gün izin verilir.

    c) Personelin isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşlinin, çocuğunun veya kardeşlinin ölümü halinde 5 gün izin verilir.

    d) İzin hakkını kullanmış bulunanlarla, açıktan atananlardan izin hakkı bulunmayan personele, mazereti sebebi ile 10 gün ücretli izin verilebilir. Zaruret halinde yukarıda belirtilen yetkili amirlerin onayı ile 10 gün daha mazeret izni verilebilir.

    Bu takdirde sözleşmeli personelin ücretinden kesinti yapılır, 14.07.1965 tarih, 657 sayılı Kanuna tabi personele ikinci defa verilen 10 günlük mazeret izni için ücretinden kesinti yapılmaz. Ancak bu süre müteakip yılın izin hakkına mahsup edilir.

    Hastalık İzni

    Madde 64 - Hastalık izni hastalanan personele hekim raporu üzerine verilen ücretli izindir. Hastalık izni, Teşekkül doktoru, onun bulunmadığı hallerde veya teşekkül doktorunun havalesi üzerine resmi sağlık kurumları ve hükümet tabipleri tarafından verilir.

    Hastalık raporları ve hastalık izinlerinin ne şekilde kullanılacağı ile ilgili hususlar 27.07.1973 tarih, 7/6913 sayılı "Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" ile 30.12.1980 tarih, 8/2175 sayılı "Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre yürütülür.

    Hastalık İzin Süresi

    Madde 65 - Teşekkül personeline hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın,

    a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) hizmeti olanlara 6 aya kadar

    b) 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 12 aya kadar,

    c) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar,

    İzin verilir.

    Hastalık izin sürelerine esas hizmetin hesabında 14.07.1965 tarih, 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurumlarda emeklilik keseneği veya sigorta pirimi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.

    Personelin, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabına dahil edilir.

    İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurumlarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen personel hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

    Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde eski durumlarına uygun görevlere öncelikle atanırlar.

    Hastalı İzinlerinin Verilmesi

    Madde 66 - Personele, izin vermeye yetkili amirin onayı ile hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verilir.

    Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez.

    Bu şekilde usulsüz hastalık raporu alan personele keyfiyet duyurularak derhal göreve dönmesi sağlanır.

    Hastalık İzinlerinin Geçirileceği Yerler

    Madde 67 - Personel, hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk veya izin vermeye yetkili amirin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilir.

    Aralıklı Olarak Alınan Hastalık Raporları

    Madde 68 - Resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen heyet raporları ve bu rapora göre verilen hastalık izinleri hariç, tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen personelin, o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için; bunların Teşekkülün veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği remi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

    Yıllık İzinde Hastalanma Hali

    Madde 69 - Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı nedeniyle rapor alan personelin hastalık izninin bitiş tarihi, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde memurun kullanmadığı yıllık iznini kullanmaya devam etmeksizin hastalık izninin bitimini müteakiben göreve başlaması gerekmektedir. Geriye kalan yıllık izni, izin vermeye yetkili amirlerin uygun göreceği tarihte kullandırılır.

    Hastalık izninin, kullanılmakta olan yıllık izinin bitiş tarihinden önce sona ermesi halinde, ilgilinin yıllık izninden geri kalan kısmını, izin vermeye yetkili amirinden yeniden izin almaksızın izin süresinin bitiş tarihine kadar kullanabilir.

    Saldırı, İş Kazası ve Meslek Hastalığı

    Madde 70 - Görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir saldırı veya kazaya uğrayan yada meslek hastalığına tutulan personel hizmet süreleri ne olursa olsun iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. Bu konuya ilişkin 08.06.1949 tarih, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı Kanunu hükümleri saklıdır.

    Aylıksız İzin

    Madde 71 - Gerek 14.07.1965 tarih, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa gerekse sözleşmeli statüye tabi personelin bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla personele istekleri üzerine en çok 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

    Personelin 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevli atanalar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

    Doğum yapan personele istekleri halinde en çok 12 aya kadar aylıksız izin verilebilir.

    Yetiştirilmek üzere (Bursla gidenler dahil) yurtdışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 4 yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

    Bunların dönüşlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi çerçevesinde görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.

    Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

    ON ALTINCI BÖLÜM : Vekalet

    Vekaleten Atama

    Madde 72 - Teşekkül personelinin, kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırılması sebepleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde atamaya yetkili amirin onayı ile vekil personel atanabilir.

    Vekalet Ücreti

    Madde 73 - Bir görevin vekaleten yürütülmesinde aylıksız vekalet esastır.

    Vekalet görevinin yürüten personele vekalet ücreti veya harcırah ödenmesinde bu konulara ait mevzuat hükümleri uygulanır.

    Ancak, vekil memurun vekalet ettiği görevin gerektirdiği geçici görevler dışında izin veya diğer bir sebeple vekalet ettiği görevin başında bulunmadığı süreler için kendisine vekalet ücreti veya harcırah verilmez.

    ON YEDİNCİ BÖLÜM : Askerlik

    Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapacaklar

    Madde 74 - Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yari saklı kalarak ücretsiz izinli sayılırlar.

    Ancak sözleşmeli personelden muvazzaf askerliğe ayrılanların sözleşmesi feshedilir.

    Muvazzaf Askerlik Hizmetini Tamamladıktan Sonra Teşekküle Dönmek İsteyenler

    Madde 75 - Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınan personelden, askerlik görevini tamamlayıp 30 gün içinde yeniden görev talebinde bulunanlar başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve başlatılırlar.

    Kıdeme Eklenecek Askerlik Süresi

    Madde 76 - Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra tekrar teşekkülde görev alan personelin askerlikte geçirdiği süre kıdeme eklenir.

    Muvazzaf askerlik hizmeti dışında silah altına alınma durumunda bu dönemlere ait süreler de kıdemlerine eklenir.

    ON SEKİZİNCİ BÖLÜM : Personelin Teşekkül İle İlişiğinin Sona Ermesi

    İlişiğin Sona Ermesine Yol Açan Haller

    Madde 77 - Aşağıdaki hallerin gerçekleşmesinde personelin Teşekkül ile ilişkisi sona erer:

    a) Çekilme,

    b) Adaylık (deneme) devresi sonunda başarısızlık,

    c) Teşekkül personeli olma şartlarını taşımama veya bu şartları kayıp etme,

    d) Olumsuz sicil alma,

    e) Hastalık,

    f) Disiplin cezası olarak görevden çıkarma,

    g) Başka kuruluşa nakil,

    h) Ölüm,

    ı) Emeklilik,

    i) Sözleşmeli personelin aykırı davranışları.

    Çekilme

    Madde 78 - Personel yetkili amir ve mercilere yazılı olarak haber vermek suretiyle, mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere görevinden çekilme isteğinde bulunabilir.

    Görevden çekilmek isteyen personel, yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulü tarihine kadar görevine devam eder. Yerine bir kimse atanmadığı veya atanan kimse 1 aya kadar gelmediği veyahut yerine bir vekil de atanmadığı takdirde amirine haber vererek görevini bırakabilir.

    Askerlik gibi zorunlu hallerde ilgili personel amirine haber vermek şartıyla 1 aylık süre kaydına tabi olmaksızın çekilebilir. Mecburi hizmet ile yükümlü olanlar, hizmet süreleri bitmeden veya teşekküle borçlarını ödemeden veyahut bir tasfiye planına bağlamadan çekilemezler.

    Teşekkül personelinden memurlar izinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın görevlerini terk etmeleri ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılırlar. Sözleşmeli personelin izinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içerisinde kesintili 10 gün göreve gelmemesi halinde sözleşmesi sona erer.

    Adaylık Devresi Sonunda Başarısızlık

    Madde 79 - Memurlardan adaylık devresi, sözleşmeli personelden ise deneme dönemi sonunda bu konuları düzenleyen özel mevzuat hükümlerine göre başarısızlıkları tespit edilenlerin Teşekkülle ilişikleri atamaya yetkili amirin onayı ile kesilir.

    Teşekkül Personeli Olma Şartlarını Taşımama, Kaybetme

    Madde 80 - Personelden işe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerle, bu şartlardan birini sonradan kayıp edenlerin veya Görev İstek Bildirgesinde yalan ve yanlış beyanda bulunanların Teşekkülle ilişkileri kesilir.

    Olumsuz Sicil Alma

    Madde 81 - İki defa üst üste yetersiz sicil alması nedeniyle başka bir sicil amirinin yanına atanan ve burada da olumsuz sicil alan memurlarla, Sicil ve Başarı Değerlemesi (D) düzeyinde olduğu için yeni bir sicil amiri yanındaki altı aylık çalışma dönemi sonucunda da, yine (D) düzeyinde sicil verilen sözleşmeli personelin Teşekkül ile ilişikleri kesilerek haklarında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

    Hastalık

    Madde 82 - Personelin aldıkları hastalık izinleri sonunda hastalıkları devam ettiği için hastalık izinleri bir kat daha uzatılmasına rağmen bu sürenin sonunda da iyileşmedikleri için görevlerine başlayamayanların Teşekkül ile ilişkileri kesilerek haklarında 08.06.1949 tarih, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

    Disiplin Cezası Olarak Görevden Çıkarma

    Madde 83 - TEDAŞ Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre kesinleşen, görevden çıkarma cezası nedeniyle ilgili personelin Teşekkül ile ilişiğinin kesilmesidir.

    Başka Kuruluşa Nakil

    Madde 84 - Muvafakatları verilerek başka kuruluşlara geçen personelin teşekkül ile ilişiği kesilir.

    Ölüm

    Madde 85 - Vefat eden personelin Teşekkül ile ilişiği kesilerek haklarında kanuni hükümler uygulanır.

    Emeklilik

    Madde 86 - İstek, yaş haddi, malullük veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılan personelin Teşekkül ile ilişiği kesilir.

    Sözleşmeli Personelin Aykırı Davranışları

    Madde 87 - Teşekkülün sözleşmeli personelinden 22.01.1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname veya sözleşme hükümlerine aykırı davranışta bulunanların sözleşmeleri sona erdirilmek suretiyle Teşekkül ile ilişikleri kesilir.

    ON DOKUZUNCU BÖLÜM : Siciller

    Özlük Dosyası

    Madde 88 - Teşekkülde görevli her personel için bir özlük dosyası açılır. Bu dosyada şu yazı ve belgeler bulundurulur.

    a) Görev istek bildirgesi,

    b) Personelin işe alınması sırasında istenilen belgeler

    c) Atama, yükselme, yer değiştirme, izin, mükafat, ödül, ceza, vekalet vb. konularla ilgili olurlar ve bunlarla ilgili yazışmalar,

    d) Personelin başka kuruluştan gelen onay ve yazıları,

    e) Personelin hizmeti ile ilgili olarak sınav kağıtları, mülakat ve benzeri diğer belge ve yazılar,

    f) Sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ait hizmet sözleşmesi,

    g ) Adres fişi.

    Gizli Sicil Dosyası

    Madde 89 - Her personel için bir gizli sicil dosyası bulundurulur. Bu dosyaya personelle ilgili olarak şu yazı ve belgeler konur.

    a) Sicil raporları,

    b) Disiplin Kararları,

    c) Müfettiş raporları,

    d) Gizli olması gereken diğer yazılar.

    Sicil Dosyalarının Önemi

    Madde 90 - Her personelin atanmasında, yükselmesinde, başarılarının tespitinde sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesinde, aylığının tespitinde, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde, yer değiştirmesinde, emekliye çıkarılmasında veya Teşekkül ile ilişiğinin kesilmesinde sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

    Sicil Defteri

    Madde 91 - Personelin kişisel, öğrenim ve eğitim, hizmet, mükafat, ceza, izin, rapor ve benzeri durumlarını gösteren bir sicil defteri tutulur.

    Sicil Kütük Defteri

    Madde 92 - Bütün personel için, kısa ve toplu bilgi edinmek amacıyla kişisel ve görev durumlarıyla ilgili bilgilerin ve değişikliklerin kaydedileceği bir sicil kütük defteri tutulur.

    Sicil Özeti

    Madde 93 - Personelin bir başka kuruma geçmesi söz konusu olduğunda kişisel öğrenim ve eğitim, hizmet, mükafat ve ceza vb. durumları gösteren bir sicil özeti düzenlenir. Sicil özeti, personelin özlük dosyasının bir özeti niteliğindedir. Personelin başka kuruluşa geçmesi için olur istenmesi ve atamaya yetkili makamlarca bu isteğin uygun görülmesi halinde önce onaylı sicil özeti gönderilir. Diğer kuruluştan atamanın yapıldığının bildirilmesinden sonra dizi pusulası yapılarak sicil dosyaları devredilir.

    Sicil Numarası

    Madde 94 - Her personele bir sicil numarası verilir. Personelle ilgili yazışmalarda sicil numarası da belirtilir. Sicil dosyaları bu numaraya göre sıraya konur.

    Kimlik Kartı

    Madde 95 - Personele fotoğraflı ve onaylı bir kimlik kartı (Memur Cüzdanı) verilir. Herhangi bir nedenle Teşekkülden ayrılanların kimlik kartları geri alınır.

    Ayrılanların Sicil Dosyaları

    Madde 96 - Herhangi bir nedenle teşekkülden ayrılanların sicil dosyaları arşive kaldırılır ve orada saklanır.

    Başka Kuruluşlara geçenlerin sicil dosyaları bu Yönetmeliğin 93 üncü maddesi uyarınca devredilir.

    Fotoğrafların Yenilenmesi

    Madde 97 - Sicil dosyası ve defterine 4,5 x 6 cm. boyutunda vesikalık fotoğraf yapıştırılır.

    Personel birimi görevlileri bu fotoğrafları her 5 senede bir yenilemekle, kendisinden fotoğraf istenen personelde geciktirmeden vermekle yükümlüdür.

    YİRMİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

    Madde 98 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hal ve konularda personelin statüsüne göre ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge hükümleri dahilinde işlem yapılır.

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 99 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 20.01.1995 tarih ve 22177 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TEDAŞ Personel Yönetmeliği hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 100 - Bu yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 101 - Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar