MALİYE BAKANLIĞI DEVLET BÜTÇE UZMANLARI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

    Maliye Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 17/10/1979

    Resmi Gazete Sayısı: 16787

    (17 Ekim 1979 tarih ve 16787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

    ***19/04/2012 tarih ve 28269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinin 51. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 31/7/1970 tarihli ve 1327 sayılı Yasanın 92 nci maddesinde yer alan Devlet Bütçe Uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları; çalışma esasları; seçilme ve ilerleme koşulları bu Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

    Deyimler

    Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen ;

    a) "Bakanlık" deyimi, Maliye Bakanlığını,

    b) "Bakan" deyimi, Maliye Bakanını,

    c) "Genel Müdürlük" deyimi, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünü,

    d) "Genel Müdür" deyimi, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürünü,

    e) "Kurum" deyimi, Genel Bütçe kapsamına giren Daireler, Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları Birlikler ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlar, Kanunlarla Kurulan Fonlar, Kefalet Sandıkları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Devlet Bütçesinden finanse edilen kuruluşları,

    f) "Personel Yasaları" deyimi, tüm kurumlardaki kamu görevlilerinin hizmet koşullarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini; ilerleme ve yükselmelerini; ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları ile aylık, ödenek ve diğer özlük haklarını düzenleyen yasaları ifade eder.

    Devlet Bütçe Uzmanlarının Görev ve Yetkileri

    Madde 3- Devlet Bütçe Uzmanları, 2996 sayılı Bakanlık Kuruluş Yasasının 7 nci maddesi ile Genel Müdürlüğe verilmiş olan görevlerin ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Yasayı değiştiren 31/7/1970 tarihli ve 1327 sayılı Yasanın 92 nci maddesinde belirtilen işlevlerin yerine getirilmesi için aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir.

    a) Genel Bütçe kapsamına giren Dairelerle, Katma Bütçeli İdarelerin bütçelerinin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin Genel Müdürlüğü ilgilendiren her türlü işlemleri yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri incelemek,

    b) Kurumlarda kadro ve ödenek talepleri ile ilişkili her türlü inceleme yapmak, hizmet programlarının verimlilik ve etkinlik analizlerini yaparak hizmet ödenek ilişkilerini saptamak,

    c) Bütçeleme tekniklerinin geliştirilmesi ve bütçe politikasının oluşturulması için Genel Müdürlük ve ilgili Kuruluşlarda araştırma ve incelemeler yaparak gerçekçi bir uygulamaya ışık tutucu raporlar hazırlamak,

    d) Kurumların personel yasaları gereğince yapacakları kadro, yan ödeme, sözleşmeli personel ve diğer tüm özlük haklarına ilişkin istemlerini Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yıllık Program, gider yasaları ile bütçe teknikleri açısından ve belgeler üzerinden incelemek,

    e) Kurumlarda istihdam politikası ve hizmet programları açısından organizasyon ve metod çalışmaları ve kadro analizleri yapmak,

    f) Bütçe Gerekçesi'nin hazırlanması için gerekli olan çalışmalara katılmak,

    g) Giderlere ilişkin yasa tasarısı ve teklifleri ile tüzük, yönetmelik ve kararname taslakları hakkında bütçe politikası açısından görüş bildirmek,

    h) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yerine getirmek.

    Görevlendirme

    Madde 4- Devlet Bütçe Uzmanları 3 üncü maddede sayılan görevleri yerine getirmek üzere Kurumlarda yapacakları inceleme ve araştırmalar için Genel Müdür tarafından görevlendirilirler.

    İnceleme ve Araştırma İstemi

    Madde 5- Devlet Bütçe Uzmanları hizmetin gereği olarak Kurumlarda inceleme ve araştırma yapılmasını, nedenlerini belirtmek ve ilgili Genel Müdür Yardımcısına bildirmek koşuluyla, Genel Müdüre önerebilirler.

    Ortak Çalışma

    Madde 6- Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için, ilgili birimlerde görevli Devlet Bütçe Uzmanlarının ortak çalışma yapmaları Genel Müdürün emir ve onayına bağlıdır.

    İnceleme Yetkisi

    Madde 7- Devlet Bütçe Uzmanları bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde açıklanan 657 sayılı Yasanın 1327 sayılı Yasayla değişik 92 nci maddesindeki görevleri yerine getirirken yapacakları incelemelerde ilgili belgeleri incelemeye yetkilidirler.

    Kimlik Cüzdanı

    Madde 8- Devlet Bütçe Uzmanlarına, Bakanlık tarafından, memurluk niteliğini ve inceleme yetkisini belirten bir kimlik cüzdanı verilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Devlet Bütçe Uzmanlığına Giriş

    Devlet Bütçe Uzmanı Olma Koşulları

    Madde 9- Devlet Bütçe Uzmanı olabilmek için 11 inci maddede belirtilen koşulları taşımak ve giriş sınavında başarı sağlamak gereklidir.

    Giriş sınavını kazananlar Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak atanırlar.

    Giriş Sınavları

    Madde 10- Giriş sınavlarına katılma koşulları, sınav konuları sınav ve son başvuru tarihleri ile hangi makama başvurulacağı Ankara ve İstanbul'da çıkan iki gündelik gazete ile sınav tarihinden en az iki ay öncesinden duyurulur.

    Adayların başvurma ve kayıt süreleri, sınavların başlama tarihlerinden en geç 15 gün öncesinde bitecek şekilde saptanır.

    Sınava Katılma Şartları

    Madde 11- Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı seçme sınavına katılabilmek için,

    a) Devlet Memurları Kanununda belirtilen Devlet memuru olma koşullarına haiz olmak,

    b) Sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak,

    c) Ekonomi, Maliye, Hukuk, İdare ve İşletme dallarında en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak gereklidir.

    Başvurma Belgeleri

    Madde 12- Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için, Genel Müdürlüğe başvurulur. Sınava katılacak adaylar dilekçelerine aşağıda sıralanan belgeleri eklerler.

    a) Nüfus cüzdanının aslı ya da onaylı örneği,

    b)Yüksek öğrenim diploması ya da onaylı örneği;

    c) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

    d) 4 adet (6x9) fotoğraf,

    e) Askerlik görevini yaptığını ya da sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu gösterir belge,

    f) Savcılıktan alınacak iyi durum belgesi,

    Bu belgeleri noksan gönderenlerin başvuruları kabul edilmez.

    Sınava Giriş

    Madde 13- Belirlenen süre içerisinde 12 nci maddede belirtilen tüm belgelerle başvuranlara Genel Müdürlükçe fotoğraflı bir sınava giriş belgesi verilir. Giriş belgesi olmaksızın sınava katılınamaz.

    Sınav Kurulu

    Madde 14- Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı giriş sınavı bir sınav kurulu tarafından yapılır. Sınav Kurulu, Genel Müdür Başkanlığında, Genel Müdür tarafından önerilen ve Bakanlık Makamınca onaylanan iki Genel Müdür Başyardımcısı ya da Yardımcısı ve iki Devlet Bütçe Uzmanından oluşur.

    Yazılı ve Sözlü Sınavlar

    Madde 15- Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı giriş sınavları önce yazılı sonra sözlü olarak iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

    Sınav Sorularının Hazırlanması

    Madde 16- Yazılı sınav soruları, sınav kurulu tarafından sınav konularına göre ayrı ayrı hazırlanır. Soru kağıtları kurul üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü zarflar içerisinde Sınav Kurulu Başkanına verilir.

    Yazılı sınav soru kağıtlarında sınav süresi de belirtilir.

    Yazılı Sınavlar

    Madde 17- Yazılı sınavlarda, ad yazılan yeri kapanabilir özel cevap kağıtları kullanılır. Cevap kağıtları sınav süresi sonunda toplanarak, sınava katılan adayların kimliklerini belirleyen tutanak ile birlikte bir zarfa konulup sınav kurulu başkanına verilir.

    Yazılı sınavlar sınav kurulu tarafından görevlendirilen Devlet Bütçe Uzmanlarının, gözetiminde yapılır.

    Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

    Madde 18- Sınav Kurulu, sınav kağıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısıyla toplanır. Cevap kağıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve cevap kağıtları numaralanır. Her cevap kağıdı en az üç kurul üyesi tarafından okunarak değerlendirilir. Kurul üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır. Cevap kağıtlarının son değerlendirme notu, kağıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılır. Tüm cevap kağıtlarının değerlendirilmesinden sonra, kağıtların ad yazılı kısımları açılır. Adayların isimleri, cevap kağıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir.

    Yazılı sınav sonuçları, sınav gününü izleyen en geç iki ay içinde sınava katılanların adreslerine taahhütlü olarak gönderilir.

    Sınavı kazananların isim listesi, ayrıca Genel Müdürlüğün uygun bir yerindeki duyuru tahtasına asılarak duyurulur.

    Sınavı kazanamayanlara, istekleri halinde, başvurma belgeleri iade edilir.

    Sözlü Sınavlar

    Madde 19- Yazılı sınavı kazananlara sınav sonuçları ile birlikte, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat bildirilir.

    Sözlü sınavda, yazılı sınav konularındaki bilgi yanında adayların,

    a) Kavrayışları,

    b) Anlatım yetenekleri,

    c) Davranışları,

    d) Temsil yetenekleri de dikkate alınır.

    Sözlü sınavda değerlendirme, sınav kurulunun her üyesince ayrı ayrı yapılır ve Madde 18 deki gibi ortalama alınır.

    Değerlendirme

    Madde 20- Sözlü sınavların bitiminden sonra sınav kurulu yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını bir arada değerlendirerek bir sıralama yapar. Bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre başarılı olanlardan kadro olanakları ve Genel Müdürlüğün gereksinmelerine göre belirlenmiş sayıda aday, Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını Kazananlar Listesi'ne alınır.

    Sınav Sonuçları

    Madde 21- Sınav sonuçları sözlü sınava katılan tüm adaylara taahhütlü olarak duyurulur.

    Sınavı kazananların Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak belirtilen süre içinde Genel Müdürlüğe başvurmaları gereklidir.Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde Genel Müdürlüğe başvurmayan yada geçerli bir özrü olduğunu bildirmeyen kişilerin atama işlemleri, sürenin bitiminden sonra yapılmaz.

    Sınavı Kazanamayanlar

    Madde 22- Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı sınavında iki kez başarılı olamayanlar, üçüncü kez sınava giremezler.

    Sınav Konuları

    Madde 23- Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı sınavları aşağıdaki konularda düzenlenir.

    I- EKONOMİ

    A- Kuramsal Ekonomi (Makro, Mikro, Ekonomi Politikası).

    B- Para-Kredi.

    C- Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

    II- MALİYE

    A- Kuramsal Maliye (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Maliye Politikası).

    B- Bütçe ve Bütçe Politikası (Türk Bütçe Sistemi).

    C- Türk Vergi Hukuku ve Gider Yasalarının esasları.

    III- HUKUK

    A- Anayasa Hukuku

    B- Medeni Hukuk (Aile Hukuku Dışında)

    C-Borçlar Hukuku ( Genel Esaslar)

    D- Kamu Hukuku (Genel Esaslar)

    IV- MATAMATİK-İSTATİSTİK

    V- YABANCI DİL (İngilizce, Fransızca, Almanca yada geçerli olan bir diğer dil)

    Sınav Notları

    Madde 24- Yazılı sınav soruları, I ve II konu grupları için 25 er puan; III ve IV konu grupları için 20 şer puan; V konu grubu için 10 puan olmak üzere toplam 100 puana göre düzenlenir.

    Değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri başarılı olarak nitelenir. Sözlü sınav değerlendirmesi Madde 19 da belirtilen ölçülere göre yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Devlet Bütçe Uzmanlığına Atanma-İlerleme-Hizmet İçi Eğitim

    Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı

    Madde 25- Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığına giriş sınavında başarılı olanlar, Genel Müdürün önerisi ve Bakan Onayı ile Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı kadrosuna atanırlar.

    Devlet Bütçe Uzman Yardımcılarının Çalışma Düzeni

    Madde 26- Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları, Devlet Bütçe Uzmanları ile birlikte ve onların gözetiminde çalışırlar.

    Devlet Bütçe Uzmanlığı

    Madde 27- Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları 3 yıllık çalışma süreleri sonunda Yeterlik Sınavına alınırlar. Yeterlik Sınavı, Yeterlik Seçmesi ve Mesleki Sınav olarak iki aşamada yapılır.

    Yeterlik Seçmesi, Devlet Bütçe Uzman Yardımcısının bilimsel bir araştırma yapması ve araştırma raporunu 14. maddede belirtilen Sınav Kurulu önünde savunmasıdır. Araştırmanın konusu, ilgili Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür ve aday tarafından ortaklaşa saptanır. Araştırma konusu sınav gününden en az 6 ay önce belirlenir. Araştırma raporu sınav gününden en az 3 hafta önce sınav kurulu üyelerine dağıtılır.

    Sınav Kurulu araştırmayı 3 hafta içinde değerlendirir. Bu değerlendirmede başarılı ise, aday araştırmasını Sınav Kurulu önünde savunur. Sözlü savunma Devlet Bütçe Uzmanlarına açıktır.

    Yeterlik Seçmesinde başarılı olan Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları ayrıca mesleki konularda yazılı olarak Mesleki sınava tabi tutulurlar.

    Yeterlik Sınavını başarı ile tamamlayan Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları Genel Müdürün önerisi üzerine Bakan onayı ile Devlet Bütçe Uzmanlığına atanırlar.

    Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları en çok iki kez Yeterlik Sınavına girebilirler.

    Devlet Bütçe Uzmanlığına Geçemeyenler

    Madde 28- Yeterlik sınavında başarısız olan Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları, Genel Müdürlük örgütünde Devlet Memuru olarak göreve devam ederler.

    Hizmet İçi Eğitim

    Madde 29- Devlet Bütçe Uzman Yardımcılarının meslekte yetiştirilmesi, Devlet Bütçe Uzmanlarının mesleki bilgilerinin geliştirilmesi için belirli zamanlarda, belirli süreyi kapsayan, planlanmış yıllık Hizmet-İçi Eğitim programları uygulanır.

    Devlet Bütçe Uzmanlarına ve Yardımcılarına yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarına katılma olanakları sağlanır.

    Yurt Dışı Eğitim

    Madde 30- Devlet Bütçe Uzmanları ve Yardımcıları Bakanlıkça saptanacak eğitim programları çerçevesinde belirlenmiş bir konuda araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla yurtdışına gönderilebilirler.

    Raporlar ve Notlar

    Madde 31- Devlet Bütçe Uzman ve Yardımcıları saptanan konularda yaptıkları araştırmalar ile katıldıkları toplantılar hakkında ve görev konularına ilişkin olarak raporlar ve notlar düzenlerler. Düzenlenen rapor ve notlar Genel Müdürlük Makamına sunulur.

    Yeniden Atanma

    Madde 32- Devlet Bütçe Uzmanı görevinden çekilme, yer ve görev değişikliği nedeniyle ayrılanlardan kamu kesiminde görev alanlar, uygun görülmeleri halinde Devlet Bütçe Uzmanlığı kadrolarına yeniden atanabilirler.

    Çalışma Birimleri ve Esasları

    Madde 33- Devlet Bütçe Uzmanları ve Yardımcılarının Genel Müdürlük örgütünde görev yapacakları birimler ve çalışma esasları Genel Müdürlük çalışma yönetmeliğinde düzenlenir.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 34- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Devlet Bütçe Uzmanı ve Yardımcılığına ilişkin olarak çıkarılmış tüm yönerge ve benzeri düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

    Ek Madde 1- (Değişik : RG-21/11/2003-24943 ) Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı giriş sınavına, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olanlar başvurabilir.

    Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılma koşulları, atama yapılabilecek kadroların sayı, sınıf ve dereceleri, istenecek belgeler, belirlenen KPSS taban puanı, sınav konuları, değerlendirme yöntemi, sınavın yeri ve zamanı, son başvuru tarihi, başvuru yeri ve benzeri diğer bilgiler sınav tarihinden en az bir ay önce Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle duyurulur.

    Son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar teslim edilmeyen ve posta ile ulaşmayan başvurular dikkate alınmaz.

    Yönetmeliğin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

    Geçici Madde 1- Bu Yönetmelikte, Devlet Bütçe Uzmanları için öngörülen görev, yetki, sorumluluk ve haklar, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Devlet Bütçe Uzmanı kadrolarında bulunanlar için de geçerlidir.

    Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olan ve Genel Müdürlükte Müşavir ve Şube Müdürü kadrosunda bulunup da Devlet Bütçe Uzmanlığı görevini yapanlardan, eskiden uzman veya uzman yardımcısı kadrosu almış olanlar, bulundukları kadro derecesi ve istemlerine bağlı olarak Devlet Bütçe Uzmanı kadrolarına geçirilirler.

    Ek Geçici Madde 1- (Değişik : Bakanlık Makamının 4/12/1984 tarihli onayı.) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü merkez birimlerinde halen görevli olup, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (c) fıkrasındaki şartları taşıyan ve başvuruda bulunanlardan 17-7-1984 tarihinde;

    a) Grup Başkanı ve Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar, Müsteşar veya uygun göreceği yardımcısının başkanlığında oluşturulacak sınav kurulu tarafından 23 üncü maddede belirtilen konularda yapılacak sözlü sınavda 19 uncu maddedeki esaslar dahilinde başarılı olmak kaydıyla durumlarına uygun boş Devlet Bütçe Uzmanı kadrolarına,

    b) 5 ve daha alt dereceli kadrolarda bulunanlar, 14 üncü maddeye göre oluşturulacak sınav kurulu tarafından 23 üncü maddede belirtilen konularda yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla durumlarına uygun boş Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı kadrolarına,

    atanabilirler.

    Yukarıdaki fıkraya göre bir defaya mahsus olmak üzere açılacak sınavlarda 11 inci maddenin (b) fıkrasında ve 22 nci maddede yer alan şartlar aranmaz.

    Yürürlük

    Madde 35- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 36- Bu Yönetmeliği Maliye Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar