RİZE LİMAN YÖNETMELİĞİ

    Rize Liman Yönetmeliği

    Denizcilik Müsteşarlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 04/12/1980

    Resmi Gazete Sayısı: 17180

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç

    Madde 1- Madde 4'te sınırları belirtilen Rize Limanında gemi yük ve yolcu işlemlerinde düzeni sağlamaktır.

    Kapsam :

    Madde 2- Bu Yönetmelik, madde 4'te sınırları belirtilen Rize Limanının kullanılmasına ve limandaki çalışmalara ilişkin düzenlemeleri kapsar.

    Yasal dayanak:

    Madde 3- Rize Liman Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Yasası ve bu yasa uyarınca çıkarılan Tüzük ve Yönetmelik ile öteki mevzuat esas alınarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Liman Sınırları ve Bölümleri

    Madde 4- Rize Limanı enlemi : 41

    02' 47" kuzey boylamı : 40

    34' 30" Doğu olan Taşlıdere Burnu mevkiinde ve bu mevkiden batıya ,enlemi : 41

    02' 41" Kuzey boylamı 40

    30' 15" Doğu mevkiinde ve bu mevkiiden Güneye enlemi : 41

    02' 28" kuzey,boylamı 40

    30' 15"Doğu olan Piryos Burnu mevkiine çizilen hatlarla kıyı arasında kalan deniz alanıdır. (Ek- Şekil I)

    Madde 5- Rize Limanı İç ve Dış Liman olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır.

    a) İç Liman: Ana mendirek ucundaki fener ile küçük mendirek fenerini birleştiren çizginin iç kısmında kalan deniz alanıdır. (Ek-Şekil II)

    b)Dış Liman: İskenderun Limanının dış hududu ile mendirekler arasında kalan deniz alanıdır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Gemilerin bağlama yanaşma ve demir yerleri

    Madde 6- (Değişik: RG 21/09/1994-22058) İç Limanda gemilerin bağlama ve yanaşma yerleri aşağıda gösterilmiştir.

    A) Ana Ticaret rıhtımı : Bu rıhtım yolcu gemileri ile 600 ve daha yukarı grostonilatodaki yük gemilerine ayrılmıştır. Ancak; Ana rıhtım uygun bulunduğunda 600 gros tonilatodan küçük gemiler geçici olarak Liman Başkanlığının izniyle bu rıhtıma alınabilirler.

    B) Motor Rıhtımı :

    600 gros tonilatodan küçük gemilere ayrılmıştır.

    C) Balıkçı Rıhtımı :

    Ana Mendirek üzerindeki bu rıhtım balıkçı gemileri ile Liman hizmet araçlarına, yatlar, kotralar ve amatör denizci teknelerine ayrılmıştır.

    D) Ana Kuzey Mendireği : Bu mendireğe barınmak ya da iş yapmak üzere İç Limana alınan ya da rıhtımlarda yer bulunmaması nedeniyle sıra beklemek zorunda kalan yük ve yolcu gemileri ile Silahlı Kuvvetlere ait gemiler,liman Başkanlığından alacakları ordinolar gereğince kıçtankara bağlarlar.

    Gemi cinsi, tonajları ve yükleme-boşaltma emtialarına göre ayrılmış bu rıhtım iskelelere gerektiğinde geçici veya devamlı olmak üzere diğer ticaret gemilerinin de yanaştırılmasına Liman Başkanlığınca izin verilebilir.

    Madde 7- Dış Liman gemilerin serbest demirleme alanıdır.Ancak; gemiler iskelelere yanaşacak ve şamandıralara bağlayacak ya da burulardan gemilere engel teşkil edemezler.yine iç Limana giriş ve çıkışı aksatacak şekilde demirleyemezler.

    Madde 8- İskele veya rıhtımlarda normal çalışma saatleri dışında yükleme, boşaltma yapmayacak gemiler, zorunluluk halinde Liman Başkanlığının emri üzerine, bağlı oldukları yerden kalkarak, ertesi iş günü, çalışma saati başında tekrar rıhtım ve iskeleye yanaşmak üzere, demirde ya da başka bir bağlama yerinden bekleyecekler; bu gemilerin yanaşma yerlerine normal çalışma saatleri dışında yükleme, boşaltma yapmak isteyen ve sırada bulunan diğer gemiler yanaşacaklardır.liman Başkanlığı gerektiğinde Liman içindeki rıhtım ve iskeleleri ihtiyaca göre gemilere ayırabilir.

    İç Limanda demirde yatmak Liman Başkanlığının izni ile olur.İç Limanda demirlemek ancak zorunlu durumlarda,liman Başkanlığınca gösterilecek yere, diğer gemilerin demirlemelerine, rıhtımlara yanaşmalarına ve İç Limana giriş-çıkışlara engel olmayacak şekilde yapılabilir.

    Madde 9- a. Rize Limanını ziyaret edecek turist gemileri, gelecekleri günü 48 saat önce Liman Başkanlığına bildirmek suretiyle belirlenecek yerlere yanaşırlar,demirlerler, kıçtankara olurlar.

    b) Türk ve yabancı harp gemileri ve yardımcı harp gemileri ise ; Dz. K. K. lığı ve Liman Başkanlığı temsilcilerinin beraberce saptamış oldukları demirleme, yanaşma, kıçtankara olma yerlerinden ya da askeri rıhtım olarak belirlenen yerden yararlanırlar.

    Madde 10- İç ve Dış Limandaki rıhtın, iskele ve şamandıralara yanaşacak, bağlıyacak gemiler, limana geliş sıralarına göre Liman Başkanlığınca tahsis edilecek yerlere alınırlar.

    Madde 11- Gemiler ve tüm deniz araçları kesin zorunluluk olmadıkça, iç Limanda salma suretiyle denizde yatamaz giriş çıkışı engelleyecek şekilde demirleyemez ya da bulunamazlar. Bu husus Liman Başkanlığı ile Liman İşletmesi tarafından beraberce sağlanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tehlikeli Maddelerin Taşınması Ve Yükleme-Boşaltılması

    Madde 12- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri maddelerle öteki tehlikeli maddelerin, liman içinde taşınması, yükleme ve boşaltılması, (Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Mürakebesine Dair Nizamname), (Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük), (Karada Çıkabilecek Yangınlarla deniz veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik) hükümleri Hükümetimizin de katılmış bulunduğu Uluslar arası Kurallar çerçevesinde ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne ve kaplarla yapılır.

    Madde 13- Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler gündüz B (Burak) flaması çekerler ve geceleyin her yönden (360 dereceden) görülebilen bir kırmızı fener gösterirler.

    Madde 14- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler iç limana giremezler. Ancak gemilere yakıt ikmali yapacak küçük tonajlı akaryakıt gemileri iç limana girerek gemilere yakıt verebilirler.

    Madde 15- Donatan, kaptan ve acenteleri, patlayıcı, parlayıcı,yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerdeki yükün cins ve miktarlarını geminin limana gelişinden en az 24 saat önce yazılı olarak ya da telgrafla Liman Başkanlığı'na bildirirler.

    Madde 16- Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin gemilere yüklenip boşaltılmasında veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, bilhassa sıcak mevsimlerde, ısıya ve diğer her türlü tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.

    Madde 17- Dış Liman kıyılarında, özel izin ile kurulmuş akaryakıt tesislerine ait iskele ve rıhtımlarda, gemiler akaryakıt yükleyip boşaltabilirler.akaryakıt taşıyan gemiler bu iskele ve rıhtımların önlerine demirleyebilirler.

    Madde 18- Liman sınırları içinde tankerler gazfri işlemi tank temizliği yapamazlar.

    Gazfri yapıldığını belirten yetkili bir kuruluşun belgesi Liman Başkanlığına verilmedikçe, liman sınırları içinde tankerlerde onarım işleri yapılamaz.

    Madde 19- İç ve Dış limanda patlayıcı parlayıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içerisinde yapılır.

    Dökme akaryakıt boşaltılacak ya da alacak olan gemiler, işlerine gece de devam edebilirler.

    Gemilerden boşaltılan patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler derhal kara araçlarına yüklenerek bekletilmeksizin liman sahasından uzaklaştırılır.Limandan dış satımı yapılacak bu gibi maddelerde bekletilmeksizin gemilere yükletilir.

    Madde 20- Patlayıcı,parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler taşıyan gemilere, kömür yakan gemiler yanaşamaz,kılavuz alıp vermez ve bu gemileri yedekleyemez

    Madde 21- Limanda ve Liman sınırları içinde kıyılarda bulunan gemilerde Liman ve tesis sahalarında çıkabilecek yangınları söndürme, denize akaryakıt dökülmesi halinde bunu sınırlandırma, toplama, gerektiğinde kimyasal yolla ortadan kaldırma liman işleticisi kuruluşça sağlanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Seyir Güvenliği :

    Madde 22- İç Limandan çıkmakta olan gemiye limana girmekte olan gemi yol vermek ve dış limanda beklemek zorunluluğundadır.

    Madde 23- Silahlı Kuvvetler Gemileri cephanelerine güvenlik altına almak suretiyle iç limana girebilirler.

    Madde 24- Gezinti ve spor tekneleri ve diğer tekneler, iç limanda rıhtım ve iskelelere yanaşıp kalkacak gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemezler,10 milden fazla hız yapamazlar.

    Madde 25- İç Limanda yelkenle seyir yapılamayacağı gibi, su kayağı ve diğer su sporları da yapılamaz.

    İç limanda ve mendirek ağızlarında denize girmek ve yüzmek yasaktır.

    Madde 26- Limanda, dalgıçlık şamandıra, kablo ve benzeri işler, Liman Başkanlığının izni ile yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM : Limanda düzen

    Madde 27- İç limanda ağ balıkçılığı ve liman'a giriş yolu üzerinde ve gemilerin hareket alanlarında olta balıkçılığı yapılamaz.

    Madde 28- Liman sınırları içinde denize pasakül, moloz, safra, çöp benzeri kirletici maddeler atılamaz, yağ ve benzeri maddeler basılamaz, tank ve sintine yıkanamaz.

    İç limana bağlı ya da demirli gemilerden, pis sıvı artıklarını biriktirecek tanklar olmayanların tuvalet, mutfak ve benzeri banyoları mühürlenecektir.

    İç limanda bağlı ya da demirli gemilerin, deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlenmesi yasaktır.

    İç limanda, rıhtımlarda veya demirde bulunan gemiler raspa ve benzeri liman sessizliğini bozucu gürültülü işler yapamazlar. Gemilerin limana giriş ve çıkışları dışında, liman içinde hoparlörlerle yüksek sesle müzik yayını yapılamaz.

    Gemiler liman içinde zorunlu durumlar ve manevra dışında düdük çalamazlar.

    Madde 29- Serbest demir yerlerine demirleyen gemlerin; kaptan donatım ya da acenteleri demirledikleri yeri en kısa zamanda liman Başkanlığına bildirirler.

    İç limanda bulunan gemiler, gerektiğinde Liman Başkanlığınca yapılacak bildiriden en çok 2 saat içinde kalkabilecek durumda bulunurlar.

    Madde 30- Limanda yatan, seyreden makineli ve makinesiz gemiler ve tüm araçlar "Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü" hükümlerine uyar ve zorunlu fener ve işaretleri taşırlar.

    Madde 31- Dalyanlar geceleyin denizden tarafa olan sınırın uygun yerlerine beyaz fener takarlar.

    Madde 32- Limanda bulunan Türk Ticaret Gemileri ile yabancı gemiler, sabah saat 08.00'den güneşin batışına kadar ulusal bayraklarını çekerler.

    Madde 33- Demirli, rıhtım ve iskelelere aborda olmuş ya da mendireklere kıçtankara bağlamış gemilerin bordalarına, üst üste ikişerden fazla araç yanaşamaz.

    Madde 34- Limanda bulunan gemilerde, güverte ve makine personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesinden gemi kaptan ve donatanları sorumludurlar.

    Madde 35- 500 Gros tonilatodan büyük gemiler, rıhtım ve iskelelere 50 metre mesafe içinde zorunlu olmadıkça pervane çalıştıramazlar.

    Madde 36- Limanda demir kestiren ya da herhangi bir nedenle liman güvenliğini bozabilecek bir cismi denize düşüren gemiler, bu yere hemen bir şamandıra atarak, mevkiini ve cismin niteliğini belirten bir rapor ile Liman Başkanlığına bildireceklerdir.

    Madde 37- Gemi Kaptanları, karasuları içinde ve dışında veyahut limanda meydana gelen her türlü deniz kazalarını, makine arızalarını, seyir güvenliği bakımından tespit ettikleri hususları ve işlenen suçları limana varışından itibaren önce ön rapor ile ve 24 saat içinde de ayrıntılı ve tasdikli bir raporla Liman başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Kaptan ve gemiadamları bu hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas olmak üzere Liman Başkanlığınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak sorulara cevap vermek zorundadırlar.

    Madde 38- Limanda düzen güvenlik, trafik can ve mal güvenliği bakımından alınması gerekli önlemler hakkında Liman Başkanlığınca verilen emirleri, gemi kaptanları, her çeşit deniz araçlarını yönetenler ve diğer ilgililer, derhal yerine getirirler.

    Madde 39-Limana gelecek Türk ve Yabancı gemilerinin sahip ve acenteleri, gemilerinin kumpanyasını, bayrağını nereden ve ne yükle geleceklerini gelişlerinden en az 24 saat önce patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler ise kesin geliş tarihlerini 72 saat önceden Liman Başkanlığına, Sahil Sağlık, Gümrük ve Güvenlik Makamlarına bildirirler.

    Program gereğince Rize Limanına gelecek yolcu gemilerinin varış saatlerinde bir değişiklik olduğu takdirde geminin kaptanı, donatanı veya acentesi bu durumu derhal Liman Başkanlığına bildirmek zorundadır.

    Madde 40- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak Liman Başkanlığından izin almaksızın rıhtımlara yanaşan ya da demirleyen gemilerden buralardan kalkmaları için verilen emirleri dinlemeyenler,liman Başkanlığınca sağlanacak çekme araçları ile kaldırılır ve bu amaçla yapılan giderler ayrıca emi sahibinden alınır.

    Yine liman Başkanlığının izniyle yukarıda belirtilen yerlerde bulunan gemiler Liman Başkanlığınca gerek görüldüğünde bu yerlerden ayrılacaklardır.bu emri yerine getirmeyen gemiler için de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

    Madde 41- İç Limanda bulunan gemiler, gerektiğinde yerlerini değiştirmelerine engel olabilecek onarımlar açamazlar Bunun dışında kalan ve elektrik kullanımını gerektiren küçük onarımlar, önceden Liman Başkanlığına bilgi verilerek ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılabilir.

    Madde 42- (Değişik: RG 21/09/1994-22058) Liman Başkanlığınca verilen sıra ordinosuna göre iç limandaki işyerlerine bağlamış "600 net tonilato" ve daha büyük tonajdaki gemilerin yükleme boşaltma hizmetleri,Liman işletmesince düzenlenir ve yapılır.liman Başkanı bu işlere nezaret eder ve doğacak anlaşmazlıkları inceler. Gördüğü eksiklik ve aksaklıkları giderir ve bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne bilgi verir.

    Madde 43- Kamunun yararı için kullanılan iskele ve rıhtımlarda gemilerin boşalttıkları yükler, ilgililer tarafından bekletilmeden kaldırılır veya buralara getirilen yükler, hızla gemilere yüklenir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Güvenlik sağlık ve gümrük işleri

    Madde 44- Herhangi bir sebeple sağlık işlemlerini yaptıramamış bütün gemiler, sahil sağlık merkezince sağlık sorguları yapılıp serbest pratika verilmeden rıhtım ve iskelelere yanaşamazlar. Sahille temasta bulunamazlar. Sahil Sağlık Merkezine ait deniz aracından baka araçla böyle gemilerin üzerine yanaşamazlar.

    Madde 45- Güvenlik,Sağlık ve Gümrük Makamlarınca limanda bulunan gemilerde gerektiğinde ve günün her saatinde gerekli kontrol işlemleri yapılabilir.

    Yabancı gemilere giriş ve çıkış Güvenlik ve Gümrük idarelerinin iznine bağlıdır.

    Madde 46- Yakıt, su, kumanya ve çeşitli malzeme gereksinmelerini sağlamak ya da kötü hava koşulları nedeniyle bocalama olarak limana gelen gemiler, dış ve iç limandaki yerlerinde, Sahil Sağlık Örgütü'nün sıhhi gözetimi altında pratika almaksızın 48 saat kalabilirler; 48 saatten fazla limanda kalmak isteyen gemiler pratika almak zorundadırlar.

    Madde 47- Limandaki gemilerin kaptanları, gemilerde baş gösterebilecek her türlü hastalıkları derhal Salih Sağlık Örgütüne ölüm ve yaralanma gibi olayları da ayrıca güvenlik makamları ile Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli hükümler

    Madde 48- Liman içinde çalışan deniz araçlarının sancak ve iskele baş omuzlarına adlarının kıç taraflarına da üste adlarının altına da bağlama limanlarının yazılması zorunludur.

    Madde 49- Durumları mevcut yasa, tüzük ve ülkemizin de katılmış bulunduğu Uluslar arası sözleşmeler hükümlerine uymayan ve gerekli belgeleri bulunmayan gemilerin, limandan hareketlerine izin verilmez.

    Liman sınırları içinde çalışan her çeşit ticaret gemileri, Liman Başkanlığının düzenleyeceği bir program çerçevesinde zaman zaman ve belirli olmayan saatlerde denetlenirler. Denetleme sırasında durumları kanun ve tüzük hükümlerine uygun olmadığı ya da gerekli belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler, seferden alıkonulurlar. Kaptan ve donatanları hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

    Madde 50- Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırlarken, görevli olmayanlar, seyirci ve karşılayıcılar yanaşma alanlarını işgal edemezler ve yanaşan yolcu gemilerinden yolcular tamamen çıkmadan gemilere giremezler. İlgililer bu konuda gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.

    Madde 51- Gemiler, fare itlafını liman Başkanlığı ile Sahil Sağlık Örgütünün birlikte saptayacağı yerde yaparlar.

    Madde 52- Güvenlik, Sağlık, Gümrük ve Liman işletmesi görevlileri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlara tanık olduklarında,olayı bir tutanakla saptayarak, tutanağın bir nüshasını Liman Başkanlığın verirler.

    Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerde bulunanlar hakkında, 618 sayılı limanlar Yasası ve Genel Hükümler esasların göre işlem yapılır.

    Ek Madde 1-(Ek: RG 21/09/1994-22058)

    Seyir güvenliği kapsamında yapılacak kılavuz ve romorkör hizmetlerinde aşağıdaki esaslara uyulur.

    a) Kılavuz Hizmetleri;

    Limana girip çıkacak, demir yerlerine demirleyecek, iskelelere yanaşacak, şamandıralara bağlayacak ve buralardan ayrılacak 1000 GRT ve daha büyük Türk Ticaret Gemileri ve 150 GRT ve daha büyük yabancı bayraklı gemiler ve yatlar kılavuz almak zorundadırlar.

    b) Römorkör Hizmetleri;

    limanda, iskele, rıhtım, tesis ve işlerlerine yanaşacak veya buralardan ayrılacak 2000-5000 GRT'deki gemiler 16 ton çekme kuvvetinde bir romorkör, 5000-15000 GRT arasındaki gemiler 18 ton çekme kuvvetinde 2 romorkör 15000-30000 GRT arasındaki gemiler 27 ton çekme kuvvetinde 2 ya da 18 ton çekme kuvvetinde 3 romorkör, 30000 GRT'den büyük gemiler 30 ton çekme kuvvetinde 2 ya da 20 ton çekme kuvvetinde 3 romorkör almak zorundadırlar. Yanaşma-kalkmalarda manevra kabiliyeti yüksek baş pervaneli gemilere özelliklerine göre romorkör alma şartlarında Liman Başkanlığınca indirim yapılabilir."

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Yürürlük ve yürütme

    Madde 53- Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 54- Bu yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar