MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ HARCIRAH YÖNETMELİĞİ

    Milli Prodüktivite Merkezi Harcırah Yönetmeliği

    Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 20/08/1991

    Resmi Gazete Sayısı: 20966

    Kapsam

    Madde 1- Bu Yönetmelik, Milli Prodüktivite Merkezi Genel Kurul Üyelerinin, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Milli prodüktivite Merkezi personelinin, Kurum dışından Milli Prodüktivite Merkezi'ne ait bir hizmetle görevlendirilenlerin yurt içi ve yurt dışı yolluklarının uygulama esaslarını belirler.

    Dayanak

    Madde 2- Bu Yönetmelik 580 sayılı MPM Kuruluş Kanunu nun 8 inci maddesi a bendi hükmü uyarınca düzenlenmiştir.

    Görevlendirme Yetkisi

    Madde 3- Bu Yönetmelik kapsamına girenlerin yurt içi ve yurt dışı vazife seyahatleri için görevlendirme yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ve Genel Sekreterin yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde Yönetim Kurulu'ndan onay alınır. Ancak, iki Yönetim Kurulu toplantısı arasında gerekli hallerde yapılacak yurt içi seyahatler için ilk toplanacak Yönetim Kuruluna bilgi sunulur.

    b) Genel Sekreter Yardımcısı ile diğer MPM personelinin yurt dışı görev seyahatlerinde Yönetim Kurulundan onay alınır.

    MPM personelinin yurt içi görev seyahatlerinde MPM Genel Sekreterinden onay alınır. Ancak Genel Sekreter bu yetkisini kısmen veya tamamen yardımcısına devredebilir.

    Bölge Müdürlükleri personelinin yurt içi görev seyahatlerinde Bölge Müdüründen onay alınır. Bölge Müdürü ise seyahatlerinde Genel Sekreterden onay almak zorundadır.

    a) MPM dışında veya Danışma Kurulu üyeleri arasında olup, MPM ye ait bir işle yurt dışında görevlendirilenler veya yurt dışından davet edilenler için Yönetim Kurulundan onay alınır.

    MPM dışından kişilerin ve Danışma Kurulu Üyelerinin yurt içi görevlendirmelerinde Genel Sekreterde yetkilidir.

    Bu görevlendirmeler hakkında Genel Sekreter, Yönetim Kuruluna bilgi verir.

    b) Denetleme Kurulu Üyeleri, gerekli gördükleri hallerde resen denetim görevine gidebilirler.

    Yurt İçinde Verilecek Yollukların Miktarı

    Madde 4- Bu Yönetmelik kapsamına girenlere yurt içinde yapacakları vazife seyahatlerinde ödenecek gündelik miktarları ile otel ücretleri MPM Genel Kurulu tarafından her yıl tespit edilir.

    Yurt Dışında Verilecek Yollukların Miktarı

    Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamına girenlere yurt dışında yapacakları vazife seyahatlerinde ödenecek gündelik miktarları her yıl MPM Genel Kurulunda tespit edilir.

    Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş ve resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

    Memleket İç ve Dışında Seyahat Günlerinin Hesabı

    Madde 6- Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtaların hareket saatinden gidilecek yere varış saatine kadar geçen her 24 saat için hesap olunur.

    Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

    Seyahat 1 günden daha kısa sürdüğü zaman, gidilen yerde ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

    Naklen Tayinde Ödenecek Yolluklar

    Madde 7- Milli Prodüktivite Merkezi personelinin görevli bulunduğu mahal dışında Kurumun bir başka Bölge Müdürlüğüne devamlı görevle atanması halinde, kendilerine ödenecek yolluklar, 6245 sayılı Harcırah Kanunu esaslarına göre tespit edilir. Ancak, gündelik olarak ödenecek meblağ bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi uyarınca Genel Kurul tarafından görevli için tespit edilen miktardan hesaplanacaktır.

    Diğer Şekillerde Görevlendirmelerde Ödenecek Yolluklar

    Madde 8- Personelin yurt dışında burslu olarak ve diğer şekillerde yurt içinde ve yurt dışında uzun süre görevlendirilmeleri durumunda yapılacak uygulama, 6245 sayılı Harcırah Kanunu esaslarına göre tespit edilir.

    Taşıt Gideri

    Madde 9- Yurt içi ve yurt dışı görev seyahatlerinde görevlinin hangi taşıt aracı ile seyahat edeceği seyahat emirleri ile belirlenir ve Genel Sekreter tarafından onaylanır.

    İşin durumuna göre Genel Sekreter her personelin uçakla seyahatine karar verebilir. Ancak Genel Sekreter taşıt aracı onayı konusundaki yetkisini gerekli gördüğü zaman Genel Sekreter Yardımcısına devredebilir.

    Uçak ve yataklı vagonlarla seyahatte biletlerin Kuruma iadesi zorunludur.

    Şehirlerarası veya ülkelerarası otobüslerle seyahat edenlere otobüs bileti ücreti, kendi özel araçları ile seyahat edenlere o yerler arasında işleyen muayyen tarifeli vasıta ücreti, muayyen tarifeli vasıta işlemiyor ise Genel Sekreter tarafından belirlenecek vasıta ücreti ödenir.

    Yol gideri sayılan asıl taşıt aracı dışında, ikamet edilen yerler ile istasyon, terminal arasında taksi gideri ödenir.

    Hava yolları terminali ile hava alanı arasında servis otobüsü ücreti ödenir. Ancak, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Genel Sekreter ve Yardımcısının seyahatlerinde hava yolları terminali ile hava alanı arasında taksi gideri ödenebilir.

    Bunlar için ödenen paraların belgelendirilmesi zorunlu olmayıp, aksi ispat edilinceye kadar beyana itibar olunur.

    Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine, Genel Sekreter ve Yardımcısına seyahat edilen yerde kullandıkları taksi harcamaları beyana bağlı olarak ödenir.

    Kurumun personelinin seyahat edilen yerde işin ivediliği ve diğer zorunlu hallerde taksi kullanımı Genel Sekreterlikten alınan yazılı ön olura istinaden mümkündür. Bu taksi giderlerinin seyahat sonrasında Genel Sekreterliğin onayı ile ilgiliye tediyesi yapılır.

    Kurum personelinin görevlendirildikleri mahalde işleri gereği kullanacakları genel vasıta harcamaları beyanlarına bağlı olarak ilgililere tediye olunur.

    Yönetmelik İle Tespit Edilmeyen Hususlar

    Madde 10- Bu Yönetmelik ile tespit edilmeyen hususlarda 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri uyarınca işlem yapılır.

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 11- Bu Yönetmelik ile Harcırah Yönetmeliği ve Personel Yönetmeliğinin Taşıt Giderleri başlıklı 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 12- Bu Yönetmelik Genel Kurulda kabul edildiği tarihten geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar